Asenduskoduteenus

Asenduskodu eesmärk on rahuldada lapse põhivajadusi, luua talle turvaline ja arenguks soodne elukeskkond ning valmistada laps ette võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.
Asenduskodus võib elada laps, kelle vanemad ei ole võimelised tema eest hoolt kandma, sest:
  • vanemad on surnud, tagaotsitavaks kuulutatud või teadmata kadunud
  • vanematele on nende piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja
  • vanematelt on vanema õigused ära võetud
  • vanematelt on laps ära võetud ilma vanema õiguste äravõtmiseta
  • vanemad on eelvangistuses või kannavad karistust vanglas
Asenduskoduteenusele suunamine
Rae Vallavalitsus teeb otsuse korraldusena lapse asenduskoduteenusele  suunamise kohta ja valib lapsele sobiva asenduskoduteenuse osutaja ning esitab seejärel asenduskoduteenuse rahastamise taotluse Harju maavanemale koos lapse isikut tõendava dokumendi koopiaga ning vähemalt ühest järgmistest dokumentidest:
  • dokumendist, mis tõendab, et lapse vanemad on surnud, tagaotsitavaks kuulutatud või teadmata kadunud
  • kohtumäärusest lapse vanemale eestkostja määramise kohta
  • kohtulahendist lapse vanemalt vanemlike õiguste äravõtmise kohta
  • kohtulahendist lapse äravõtmise kohta vanematelt ilma vanemlikke õigusi ära võtmata
  • dokumendist vanemate eelvangistuses või vangistuses viibimise kohta