Detailplaneeringud

RAE VALLAVALITSUS teatab:

Järgmiste detailplaneeringute koostamise algatamisest 

Vaidasoo küla Pressimetsa kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 20.06.2017 korraldusega nr 830. Planeeritav ala asub Vaidasoo külas, 11202 Vaida-Urge tee lähedusse jääval põllumaade ning metsade vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale elamumaa krundile nähakse ette avalikult kasutatavalt Korjukse teelt.  Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,0 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarvet määratud ei ole ning planeerimine on võimalik hajaasutuse põhimõttel, mille kohaselt maksimaalseks elamute grupi suuruseks on kuni 3 majapidamist, kus elamute vaheline kaugus on kuni 100 m; elamugruppide või väljaspool gruppe paiknevate üksikelamute omavaheline kaugus peab olema vähemalt 300 m. Antud juhul moodustatakse kahe olemasoleva majapidamise lähedusse üks uus üksikelamu krunt hajaasustuse printsiibil.
 
Lagedi aleviku Kooli tn 9 kinnistu detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 27.06.2017 korraldusega nr 859. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus, Kooli tee ja Kalda tänava vahel, väljakujunenud elamute alal. Juurdepääs planeeritavale elamumaa krundile nähakse ette avalikult kasutavalt Kalda tänavalt ja juurdepääs olemasolevale hoonestatud Kooli tee 9 elamumaa krundile toimub Kooli tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,6 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega kinnistuks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud elamumaa.
Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 24.07.2017 - 06.08.2017 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringute osas esitada hiljemalt 06.08.2017:
 
Kopli küla Rootsi tee 2 kinnistu detailplaneering 
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 13.04.2004 otsusega nr 223 ning vastu võetud 04.07.2017 korraldusega nr 933. Planeeritav ala asub Kopli külas, Rootsi tee ja Ülase tee ristis. Juurdepääs alale on planeeritud osaliselt avalikult kasutatavalt Ülase ja Rootsi teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,7 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada elamumaa sihtotstarbega kinnistu viieks elamumaa krundiks ja üheks transpordimaa krundiks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
 
Uuesalu küla Kopra tee 4 kinnistu ja lähiala detailplaneering 
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 23.03.2016 korraldusega nr 463 ning vastu võetud 04.07.2017 korraldusega nr 934. Planeeritav ala asub Uuesalu külas, Rae ja Kiili valdade vahelise piiri lähistel. Planeeringuala asub arenevas ja kasvavas Uuesalu elamukvartalis, kus paiknevad peamiselt 2-korruselised paariselamud või ridaelamud. Juurdepääs toimub olemasolevalt Kopra teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,27 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 21.03.2006 Rae Vallavolikogu otsusega nr 98 kehtestatud Katku-Uuesalu kinnistute piirkonna detailplaneeringut pos 23 osas. Detailplaneeringuga muudetakse Kopra tee 4 kinnistu maakasutuse sihtotstarve elamumaast ühiskondlike ehitiste maaks, laiendatakse olemasolevat hoonestusala ning suurendatakse hoonealust pinda.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi on planeeritava ala juhtotstarbeks määratud elamumaa. Planeeritaval alal paikneva olemasoleva hoone tegeliku kasutamise otstarbe alusel ühe uue ühiskondlike ehitiste maa krundi planeerimisel säilib valdavalt üldplaneeringuga määratud maa juhtotstarve. Planeeringulahendust ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.
 
Veneküla Koplepõllu kinnistu ja lähiala detailplaneering 
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 13.09.2016 korraldusega nr 1340 ning vastu võetud 04.07.2017 korraldusega nr 937. Planeeritav ala asub Venekülas, Veneküla tee ääres. Rae valla üldplaneeringu järgi on Veneküla tee äärde ette nähtud ridaküla põhimõttel elamumaa juhtotstarve. Kinnistu on ümbritsetud olemasolevate väikeelamutega. Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Veneküla teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,9 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu kaheks elamumaa krundiks ning ülejäänud osal säilitada maatulundusmaa sihtotstarve. Moodustada Veneküla tee laiendamise tarbeks vajalik transpordimaa kinnistu, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi on Veneküla tee äärde ette nähtud ridaküla põhimõttel elamumaa juhtotstarve.
Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 07.08.2017 - 21.08.2017 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringute osas esitada hiljemalt 21.08.2017:
 
Peetri alevik Kungla kinnistu ja lähiala detailplaneering 
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 24.05.2016 korraldusega nr 810 ning vastu võetud 04.07.2017 korraldusega nr 932. Planeeritav ala asub Peetri alevikus Vana-Tartu mnt läheduses. Lähipiirkonnas on valdavaks viimasel kümnendil ehitatud üksik-, rida- ja korterelamud. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Vana-Tartu maanteelt läbi rajatava Öökulli tee. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,82 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine elamumaa sihtotstarbega kruntideks kortermajade rajamiseks, määrata tekkivatele kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
 
Järveküla Undsepa kinnistu ja lähiala detailplaneering 
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 17.01.2017 korraldusega nr 96 ning vastu võetud 04.07.2017 korraldusega nr 935. Planeeritav ala asub Järvekülas, Vana-Tartu maantee ääres, väljakujunenud elamualal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Vibu teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,7 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavolikogu 20.03.2007 otsusega 251 kehtestatud Järveküla küla Sepa elamukvartali ja lähiala detailplaneeringuga kavandatud pos 77 ja 91 sihtotstarvet ning jagada olemasolev elamumaa sihtotstarbeline Undsepa kinnistu üheks elamumaa krundiks ja üheks üldkasutatava maa krundiks, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
 
Peetri alevik Kasemetsa kinnistu ja lähiala detailplaneering 
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 24.05.2016 korraldusega nr 811 ning vastu võetud 04.07.2017 korraldusega nr 936. Planeeritav ala asub Peetri alevikus Peetri tee ääres. Planeeritav ala piirneb lõunast Peetri teega, läänest hoonestamata kinnistuga ning põhjast ja idast hoonestatud elamumaaga. Lähipiirkonnas on valdavaks viimasel kümnendil ehitatud üksik-, rida- ja korterelamud. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Peetri teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,3 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine üheks transpordimaa krundiks ja seitsmeteistkümneks elamumaa sihtotstarbega krundiks, määrata tekkivatele kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused ühepereelamute, paaris elamute ja ühe kuni kümne korteriga korterelamu ja osaliselt ärifunktsiooniga hoone ehitamiseks, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
 

Detailplaneeringu kehtestamisest:

Lagedi aleviku Hirdasauna kinnistu ja lähiala detailplaneering 
Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 20.06.2017 korraldusega nr 818. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus, Kangilaski tee ääres ning Pirita jõe vahetus naabruses, väljakujunenud väikeelamute alal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Kangilaski teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,5 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja kolm elamumaa krunti, kolm transpordimaa krunti ning üks üldkasutatava maa krunt, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa ning haljasala ja parkmetsamaa.
 

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://gis.rae.ee/.Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://gis.rae.ee/.