Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ kehtestamine

23.03.18

Riigihalduse minister kehtestas 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/41 Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine". 

Planeeringu eesmärk on luua alus uue rahvusvahelise ühenduse projekteerimiseks Balti riikide ja Euroopa raudteevõrgu vahel, mille rööpmelaius (1435 mm) vastab Euroopa standardile. Rail Baltic raudtee rajamisega kaasneb inimeste ja kaupade parem liikumisvõimalus ning transpordist tingitud õhusaaste vähenemine. Planeeringuga on leitud sobivaim asukoht elektrifitseeritud Rail Baltic raudtee trassi koridorile Harju maakonnas, alates Muuga sadama piirkonnast kuni Rapla maakonna piirini. Minister kehtestas lisaks 13.02.2018 Pärnu maakonna osas ja 14.02.2018 Rapla maakonna osas maakonnaplaneeringu raudtee trassi koridori asukoha määramiseks. Lätis ja Leedus on Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoht samuti välja valitud. Rail Balticu rajamine on seotud suure avaliku huviga.

Raudtee trassi koridori asukoha määramisel kaaluti mitut võimalikku asukohta, mille tulemusena valiti trassikoridori asukoht nii, et raudtee rajamine oleks tehniliselt teostatav ja majanduslikult tasuv ning raudteest tulenevad mõjud ja häiringud oleksid minimaalsed nii inim- kui ka looduskeskkonnale. 

Planeeritud trassikoridori pikkus Harju maakonnas on 48 km ja see kulgeb läbi kuue kohaliku omavalitsuse territooriumi: Maardu linn, Jõelähtme vald, Tallinna linn, Rae vald, Kiili vald ja Saku vald. Trassikoridori laius hajaasustuses on 350 m, mis hõlmab raudtee rajamiseks vajaminevat maad ja raudtee kaitsevööndit (kokku 66 m) ning nn trassi nihutamisruumi, mis võib osutuda vajalikuks sellisel juhul, kui raudtee asukohta tuleb projekteerimise käigus täpsustada. Raudtee rajamine on võimalik üksnes planeeritud trassikoridori sees. Tiheasustuses ning kitsastes oludes on trassikoridori laiuseks 150 m. 

Raudtee on kavandatud reisirongidele kiirusega kuni 240 km/h. Kaubarongide kiirus on kuni 120 km/h. Rahvusvahelise reisirongi peatus on planeeritud Tallinnasse. Planeeringuga on ette nähtud võimalus korraldada tulevikus Rail Balticu raudteel kohalikku rongiliiklust Tallinn-Rapla-Pärnu-Riia suunal. Selleks on Rail Balticu trassile kavandatud perspektiivsed asukohad kohalike rongipeatuste rajamiseks.

Kuni planeeringu elluviimiseni saab trassikoridori alale jäävaid maaüksusi edasi kasutada nende senise sihtotstarbe järgi, senist maakasutust planeering koheselt ei kitsenda. Planeeringuga määratud trassikoridoris sätestatud maakasutustingimused kehtivad kuni Rail Baltic raudtee valmimiseni. Pärast raudtee kasutusloa väljastamist tulenevad kitsendused raudteest ja selle kaitsevööndist.

Rail Maakonnaplaneering koosneb seletuskirjast ja joonistest. Seletuskirjas on kirjeldatud planeeringulahendus omavalitsuste kaupa. Trassikoridori kasutamise põhimõtted ja tingimused on toodud kogu planeeringuala kohta. Planeeringu koosseisus on kolme maakonda hõlmav joonis (mõõtkava 1:220 000) ja Harju maakonna põhijoonis (mõõtkava 1:80 000). Samuti on eraldi joonised (mõõtkavas 1:20 000) koostatud kohalike omavalitsusüksuste territooriumitele jäävate trassilõikude osas.

Planeeringute koostamisel on arvesse võetud ning tasakaalustatud riigi ja kohaliku omavalitsuse ruumilise arengu vajadused. Planeeringu koostamise käigus viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi planeeringu koostamisel ning kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse. KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud planeeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed säästvaks ja tasakaalustatud arenguks. Meetmete tõhususe kontrollimiseks projekti edasistes etappides on KSH  aruandes esitatud seirekava. Maakonnaplaneeringuga kavandatava tegevusega kaasneb piiriülene keskkonnamõju.

Kehtestatud maakonnaplaneeringu materjalid on kättesaadavad veebilehel: http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud Harju maakonna alajaotuses. 

Detailplaneeringud

RAE VALLAVALITSUS teatab:  

Detailplaneeringu koostamise algatamisest

Lagedi alevik Jüri tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 29.05.2018 korraldusega nr 678. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus Jüri tee ja Kalmari tee vahelisel olemasolevate põllumaade ja elamuala piiril. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette nii Jüri teelt kui ka Kalmari teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev hoonestatud elamumaa kinnistu kaheksaks elamumaa sihtotstarbega kinnistuks, üheks avaliku kasutusega üldmaa kinnistuks ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistuteks, määrata elamumaa kinnistutele ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud elamumaa.

Lehmja küla Bensiinijaama kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 15.05.2018 korraldusega nr 602. Planeeritav ala asub Lehmja külas riigimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee ääres, arenevas Rukki tee tehnopargis. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette olemasolevalt avalikult kasutatavalt riigimaanteelt nr 2. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,2 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on suurendada olemasoleva ärimaa sihtotstarbelise kinnistu ehitusõigust, määrata hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud ärimaa juhtotstarve.

Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 25.06.2018 - 08.07.2018 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 08.07.2018:

Rae küla Linnulennu kinnistu detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 06.02.2018 korraldusega nr 157 ning vastu võetud 29.05.2018 korraldusega nr 681. Planeeritav ala asub Rae külas, Tallinna Lennujaama vahetus läheduses. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette olemasolevast Kanali põigust. Planeeringuala suurus on ligikaudu 8,0 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast maatulundusmaa kinnistust välja transpordimaa krunt parkimisplatsi rajamiseks.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritavale ala juhtotstarvet määratud ei ole. Planeeritava ala paikneb rohevõrgustikus. Vastavalt planeerimisseaduse on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Planeeritaval alal rohevõrgustik 90% ulatuses kinnistu suurusest säilitatakse ning sinna ehitusõigust ei määrata. Ühe uue transpordimaa krundi moodustamist ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.  

Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 02.07.2018 - 15.07.2018 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 15.07.2018:

Järveküla Uuesuitsu kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 08.05.2007 otsusega nr 269 ning vastu võetud 12.06.2018 korraldusega nr 739. Planeeritav ala asub Järveküla keskosas, Vana-Järveküla tee ääres, väljakujunenud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Vana-Järveküla teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,0 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu senine sihtotstarve maatulundusmaast elamumaaks ning seda teenindavateks üldkasutatava maa ja transpordimaa kinnistuteks. Määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa ja kaitsehaljastuse maa.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikust arutelust:

Lagedi aleviku Jaama tn 1 ja 1a kinnistute ning lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 04.04.2017 korraldusega nr 486 ning vastu võetud 20.03.2018 korraldusega nr 371. 

Planeeritav ala asub Lagedi alevikus, Jaama tänava (11301 Lagedi tee) ääres. Juurdepääs planeeritavatele kruntidele nähakse ette Jaama tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,9 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Harjumaal Rae vallas Lagedi alevikus asuva Jaama tn 1 kinnistu (registriosa number 2807050; katastritunnus 65301:001:3735; suurus 2947 m²; sihtotstarve 70% elamumaa ja 30% ühiskondlike ehitiste maa) ja Jaama tn 1a kinnistu (registriosa number 13852502; katastritunnus 65301:011:0274; suurus 2828 m²; sihtotstarve 85% tootmismaa ja 15% jäätmehoidla maa) senised maakasutuse kõrvalsihtotstarbed elamumaa ja tootmismaa sihtotstarveteks, moodustada krundid, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused ning lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kuivõrd detailplaneeringuga suurendatakse kõrvalsihtotstarvete võrra olemasolevate elamumaa ja tootmismaa maakasutamise sihtotstarvete osakaalu ning hoonestuse kõrguspiirangu ületamist ega krundi minimaalsuuruse vähendamist ei planeerita.

Detailplaneeringu  avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 12.06.2018 kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Detailplaneeringute kehtestamisest

Peetri aleviku Mõigu tee 5, 7 ja 9 kinnistute detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 02.05.2018 korraldusega nr 534. Planeeritav ala asub Peetri alevikus, Mõigu tee ja Peetri kooli vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette avalikult kasutatavalt Mõigu ja Heki teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 24.01.2006 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 115 kehtestatud Peetri küla Kooli ja lasteaia maa-ala detailplaneeringut pos 4, 5 ja 6 ehitusõiguse, hoonestustingimuste ja haljastuse osas.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa juhtotstarve.

Kopli küla Õiela kinnistu ja lähiala detailplaneering  

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 22.05.2018 korraldusega nr 665.  Planeeritav ala asub Kopli külas avalikult kasutatava Ülase ja Kasemäe tee ristmiku kagunurgas ning Rae valla üldplaneeringu kohaselt osaliselt ajaloolise asustusstruktuuriga miljööväärtuslikul alal. Juurdepääs alale jääb toimuma olemasolevate mahasõitude kaudu Kasemäe teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,06 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega kinnistuks, millest ühel paikneb olemasolev majapidamine, kaheks maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuks ning üheks transpordimaa sihtotstarbega kinnistuks, määrata elamumaa kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa. Kuna Õiela kinnistu paikneb osaliselt üldplaneeringuga määratletud ajaloolise asustusstruktuuriga miljööväärtuslikul alal, millel miljööväärtuslike alade teemaplaneering puudub, on detailplaneeringus hinnatud üldplaneeringus käsitletud miljööd kujundavaid aspekte.

Aruvalla küla Taevasmaa tee 13, 14, 18 ja 19 kinnistute detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 22.05.2018 korraldusega nr 664. Planeeritav ala asub Aruvalla külas, Taevasmaa tee ääres, väljakujunenud väikeelamute alal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Taevasmaa teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,9 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavolikogu 10.04.2007 otsusega nr 255 kehtestatud Aruvalla küla Mullikmäe, Mullikmäe-Estra ja Järvemetsa kinnistute detailplaneeringut pos 14, 16, 17 ja 19 osas. Määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa ja ühiskondlike ehitiste maa.

Aaviku küla Ühistu tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 29.05.2018 korraldusega nr 680. Planeeritav ala asub Aaviku küla põhjaosas, Aaviku tee ja Ühistu tee naabruses, väljakujunenud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Ühistu teelt ning perspektiivselt Õie tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 10,0 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu senine sihtotstarve maatulundusmaast kolmekümneks elamumaa krundiks kuhu rajada ühe- ja kahepereelamuid ning neid teenindavateks ühiskondlike ehitiste maa, üldkasutatava maa ja transpordimaa kruntideks. Määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud väikeelamute ja sotsiaalehitiste maa-ala.

Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 28.05.2018 - 10.06.2018 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 10.06.2018:

Rae küla Väike-Tammi tee 1a kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 03.08.2017 korraldusega nr 1052 ning vastu võetud 02.05.2018 korraldusega nr 533. 

Planeeritav ala asub Rae külas, Väike-Tammi tee ning Tammi tee ristumisel, väljakujunenud elamute alal. Juurdepääs planeeritavale elamumaa krundile nähakse ette Väike-Tammi teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,2 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus üheks elamumaa ja üheks transpordimaa krundiks, määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikust arutelust:

Lagedi aleviku Jaama tn 1 ja 1a kinnistute ning lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 04.04.2017 korraldusega nr 486 ning vastu võetud 20.03.2018 korraldusega nr 371. 

Planeeritav ala asub Lagedi alevikus, Jaama tänava (11301 Lagedi tee) ääres. Juurdepääs planeeritavatele kruntidele nähakse ette Jaama tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,9 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Harjumaal Rae vallas Lagedi alevikus asuva Jaama tn 1 kinnistu (registriosa number 2807050; katastritunnus 65301:001:3735; suurus 2947 m²; sihtotstarve 70% elamumaa ja 30% ühiskondlike ehitiste maa) ja Jaama tn 1a kinnistu (registriosa number 13852502; katastritunnus 65301:011:0274; suurus 2828 m²; sihtotstarve 85% tootmismaa ja 15% jäätmehoidla maa) senised maakasutuse kõrvalsihtotstarbed elamumaa ja tootmismaa sihtotstarveteks, moodustada krundid, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused ning lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kuivõrd detailplaneeringuga suurendatakse kõrvalsihtotstarvete võrra olemasolevate elamumaa ja tootmismaa maakasutamise sihtotstarvete osakaalu ning hoonestuse kõrguspiirangu ületamist ega krundi minimaalsuuruse vähendamist ei planeerita.

Detailplaneeringu  avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 12.06.2018 kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Detailplaneeringu kehtestamisest:

Veneküla Suksu kinnistu detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 12.06.2018 korraldusega nr 738. Planeeritav ala asub Venekülas Tallinna ringtee vahetus naabruses, Varivere tee ääres. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Varivere teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,7 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on moodustada üks tootmismaa ja üks transpordimaa sihtotstarbeline kinnistu, määrata tootmismaale ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette nähtud tootmis- ja ärimaa juhtotstarve.

 

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://gis.rae.ee/.