Detailplaneeringud

RAE VALLAVALITSUS teatab:

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest

Üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Rae Vallavolikogu 15.november 2016 otsusega nr 171.

Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringut ligikaudu 26300 ha suurusel alal Rae valla põhjaosas. Planeeringuga hõlmatud ala põhja- ja läänepiiriks on Rae valla ja Tallinna vaheline administratiivpiir, lõunapiiriks perspektiivse raudtee Rail Baltic trassikoridori ja sellega külgneva ala piir ning idapiiriks Pirita-Ülemiste kanal.

ÜP ala.png

Kuivõrd Rae valla üldplaneeringus ei ole määratud tiheasustusaladel asuvate elamumaa juhtfunktsiooniga maa-alasid teenindava sotsiaalse taristu ning rohe- ja virgestusalade mahtusid ja asukohti ning hoonestatavate alade jaoks täpseid hoonestustüüpe ja -tihedusi ning piirkondi ühendavate sõidu- ja kergliiklusteede võrgustik on lahendatud puudulikult, ja arvestades asjaolu, et Tallinna lähedusest tulenevalt on Rae valla põhjaosa kõige kiiremini arenev piirkond, kus elamualasid teenindava taristu planeerimise surve on väga suur, siis vajab see piirkond täpsemat ruumilist planeerimist.

 

RAE VALLAVALITSUS teatab:

Detailplaneeringute koostamise algatamisest

Peetri aleviku Mõigu tee 11 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 28.03.2017 korraldusega nr 426. Planeeritav ala asub Peetri alevikus, Mõigu tee ääres, väljakujunenud elamualal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Mõigu teelt.  Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on suurendada elamumaa sihtotstarbega kinnistu ehitusõigust, määrata hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa juhtotstarve.

Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 17.04.2017 - 30.04.2017 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 30.04.2017:

Jüri aleviku Talli tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 24.05.2016 korraldusega nr 815 ning vastu võetud 21.03.2017 korraldusega nr 418. Planeeritav ala asub Jüri aleviku läänepoolses osas, alevikku läbiva 11303 Jüri-Aruküla tee läheduses. Juurdepääs on lahendatud avalikult kasutatavalt Talli tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,3 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva ärimaa sihtotstarbelise kinnistu ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud suures osas sisekaitseline maa ja lõunapoolses osas haljasmaa. Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõikele 1 on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Olemasolevat ärimaa sihtotstarvet ja kinnistu piire muutmata ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramist ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.

Rae küla Rannakivi tee 1 kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 27.09.2016 korraldusega nr 1406 ning vastu võetud 21.03.2017 korraldusega nr 416. Planeeritav ala asub Rae külas, Järve tee (11330 Järveküla-Jüri tee) ääres. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,0 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 13.01.2009 Rae Vallavolikogu otsusega nr 490 kehtestatud Rae küla Ranna kinnistu ja lähiala detailplaneeringut pos 6 osas ning jagada olemasolevast tootmismaa sihtotstarbega kinnistust välja transpordimaa kinnistu, et ehitada välja Lehmja bussipeatuse ootepaviljon ja jalgtee.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga.

Vaskjala küla Sanglepa kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 11.10.2016 korraldusega nr 1482 ning vastu võetud 14.03.2017 korraldusega nr 396. Planeeritav ala asub Vaskjala küla läänepoolses osas, Vaskjala veehoidla ja Kurepesa tee vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale elamumaa krundile nähakse ette Kurepesa teelt ning läbi eraomandis olevate Kurepesa tee 7 ja Välja kinnistute. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,0 ha.

Vaskjala küla Sanglepa kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja üks elamumaa krunt ning ülejäänud kinnistu jätta maatulundusmaaks, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud põllumajandusmaa. Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõikele 1 on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Hajaasustusala põhimõttel ühe uue elamumaa krundi planeerimisel olemasolevate ja perspektiivsete elamumaa kinnistute vahetusse naabrusesse säilib valdavalt kinnistu senine sihtotstarve ning säilib võimalus põllumassiivi kasutada sihtotstarbe päraselt. Planeeringulahendust ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.

Detailplaneeringute kehtestamisest:

Aaviku küla Ringi kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 21.03.2017 korraldusega nr 414. Planeeritav ala asub Aaviku küla edelapoolses osas Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja Ihuvere raba vahelisel alal. Olemasolev juurdepääs kinnistule toimub Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteelt läbi Trefi tee kinnistu. Planeeringuala suurus on ligikaudu 87.40 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Ringi kinnistule planeerida spordi- ja puhkeotstarbega hooneid ja rajatisi; määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus ning määrata servituutide vajadus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse perspektiivseks juhtotstarbeks on määratud ühiskondlike ehitiste maa ja perspektiivse ärimaa juhtotstarve.

Järveküla Kalmuvälja kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 14.03.2017 korraldusega nr 397. Planeeritav ala asub Järvekülas, Vana-Tartu mnt ääres. Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Vana-Tartu maanteelt ja perspektiivselt Sambliku  teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,7 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu üheteistkümneks elamumaa krundiks, kaheks transpordimaa krundiks ning üheks üldkasutatava maa krundiks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.

Seli küla Siilimäe kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 14.03.2017 korraldusega nr 398. Planeeritav ala asub Rae valla lõunaosa äärealadel, Seli külas, hajaasustatud looduslikus kohas. Juurdepääs alale on planeeritud Vaida-Pajupea teelt ning läbi naaberkinnistu Siilipesa, mille kasutamiseks nähakse detailplaneeringuga ette servituudi seadmise kohustus. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja üks ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbeline kinnistu õueala ulatuses ning ülejäänud kinnistu jätta maatulundusmaaks, seada ühiskondlike ehitiste maale ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi on planeeringuala osaliselt haljasala ja parkmetsamaa, kuhu on lubatud rajada väikesemahulisi puhkeotstarbelisi ehitisi ning külaplatse. Planeeringuala paikneb rohevõrgustikus, mistõttu peab 90% maakasutuse juhtotstarbest säilima. Planeeritaval alal moodustatakse 2300 m² suurune ühiskondlike ehitiste maa krunt, mis moodustab 10% planeeritavast kinnistust.

 

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://gis.rae.ee/.