9/12/17

RAE VALLAVALITSUS teatab:

Detailplaneeringute koostamise algatamisest

Rae küla Väike-Tammi tee 1a kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 03.08.2017 korraldusega nr 1052. Planeeritav ala asub Rae külas, Väike-Tammi tee ning Tammi tee ristumisel, väljakujunenud elamualal. Juurdepääs planeeritavale elamumaa krundile nähakse ette Väike-Tammi teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,2 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus üheks elamumaa ja üheks transpordimaa krundiks, määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa.

Peetri aleviku Peetri tee 21a, 21b ja 21c kinnistute detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 15.08.2017 korraldusega nr 1084. Planeeritav ala asub Peetri alevikus, Mõigu tee ja Peetri tee vahelisel elamute alal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Peetri tee 21 kinnistult (tasuta ja tähtajatu reaalservituut kinnistute nr 6196602, 2320502, 14280102 kasuks). Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 17.11.2011 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 897 kehtestatud Peetri küla Peetri tee 27 ja 27a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu alusel moodustatud elamumaa sihtotstarbega kinnistute piire ning ehitusõigust, määrata hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa.

Järveküla Küünimäe kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 22.08.2017 korraldusega nr 1110. Planeeritav ala asub Järvekülas, Vana-Järveküla tee ääres, alal mille naabrusesse on kehtestatud mitmeid elamu kinnistutega detailplaneeringuid. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Vana-Järveküla teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev elamumaa sihtotstarbeline Küünimäe kinnistu kaheks elamumaa krundiks ja neid teenindavaks transpordimaa krundiks, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa.

Peetri aleviku Mõigu tee 5, 7 ja 9 kinnistute detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 22.08.2017 korraldusega nr 1111. Planeeritav ala asub Peetri alevikus, Mõigu tee ja Peetri kooli vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette avalikult kasutatavalt Mõigu ja Heki teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 24.01.2006 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 115 kehtestatud Peetri küla Kooli ja lasteaia maa-ala detailplaneeringut pos 4, 5 ja 6 ehitusõiguse, hoonestustingimuste ja haljastuse osas.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa juhtotstarve.

Rae küla Metsatuka-Raki kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 22.08.2017 korraldusega nr 1113. Planeeritav ala asub Rae külas, Rae tee ääres, planeeritud elamu kruntide ja metsamaa vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Rae teelt (11113 Assaku-Jüri teelt). Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,8 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus neljaks elamumaa krundiks, määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa, ühiskondlike hoonete ja kaitsehaljastuse maa juhtotstarve. Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõikele 1 on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine, krundi minimaalsuuruse vähendamine, detailplaneeringu kohustuslike alade ja juhtude muutmine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Planeeritaval alal paiknev kaitsehaljastuse ala säilitatakse, kuivõrd muudetakse osaliselt ühiskondlike hoonete juhtotstarvet elamumaa sihtotstarbe võrra, kus ühiskondlike hoonete sihtotstarve on juba Raki tee 5 krundil realiseeritud, ei saa olemasolevate elamumaa kruntide vahele täiendavate elamumaa kruntide moodustamist, kus piirkonnale vajaliku ühiskondlike hoonete maakasutuseks eraldatud juhtotstarve on eelnevalt realiseeritud, lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.

 

Detailplaneeringute kehtestamisest:

Peetri aleviku Kaasiku kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 01.08.2017 korraldusega nr 1007. Planeeritav ala asub Peetri alevikus, Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteest ida pool Helgi tee, Läike tee ja Radari tee vahelisel alal. Detailplaneeringuala läbib perspektiivne Tallinna väikese ringtee trassikoridor. Juurdepääs alale toimub Läike teelt ning rajatavalt Radari teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,83 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbeline kinnistu üheksaks ärimaa ja kaheks seda teenindavaks transpordimaa sihtotstarbeliseks kinnistuks, määrata moodustatavatele ärimaa kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne ärimaa.

 

Veneküla Koplepõllu kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 22.08.2017 korraldusega nr 1109. Planeeritav ala asub Venekülas, Veneküla tee ääres. Juurdepääs alale on planeeritud Veneküla teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,9 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu kaheks elamumaa krundiks ning ülejäänud osal säilitada maatulundusmaa sihtotstarve. Moodustada Veneküla tee laiendamise tarbeks vajalik transpordimaa kinnistu, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, mille järgi on Veneküla tee äärde ette nähtud ridaküla põhimõttel elamumaa juhtotstarve.

 

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://gis.rae.ee/.

Author: SIGNE HEIBERG
9/12/17

RAE VALLAVALITSUS teatab:

Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 02.10.2017 - 15.10.2017 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 15.10.2017:

Järveküla Kännu ja Vana-Kännu kinnistute ning lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 29.11.2016 korraldusega nr 1693 ning vastu võetud 05.09.2017 korraldusega nr 1182. Planeeritav ala asub Järvekülas Liiva teest ida pool paikneval põllumaal. Juurdepääs planeeritavatele kruntidele nähakse ette Andrese tee 7 kinnistul paiknevalt erateelt (reaalservituut kinnistute nr 11220902 ja 2996550 igakordsete omanike kasuks). Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,1 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistute maatulundusmaa sihtotstarve elamumaaks ning seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa.

 

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://gis.rae.ee/.

Author: SIGNE HEIBERG

Detailplaneeringud

RAE VALLAVALITSUS teatab:

Seoses Rae Sõnumite mitte ilmumisega juuli kuus, esitatakse järgmiste detailplaneeringute koostamise algatamise kuulutused tagasiulatuvalt. 

Lagedi alevik Niidu tn 7 ja 7a kinnistute detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 30.05.2017 korraldusega nr 736. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus, Niidu tee ääres, väljakujunenud väikeelamute alal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Niidu teelt.  Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,42 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu piiride muutmine, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa.

Aruvalla küla Taevasmaa tee 13, 14, 18 ja 19 kinnistute detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 30.05.2017 korraldusega nr 734. Planeeritav ala asub Aruvalla küla, Taevasmaa tee ääres, väljakujunenud väikeelamute alal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Taevasmaa teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,9 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavolikogu 10.04.2007 otsusega nr 255 kehtestatud Aruvalla küla Mullikmäe, Mullikmäe-Estra ja Järvemetsa kinnistute detailplaneeringut pos 14, 16, 17 ja 19 osas. Määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa ja ühiskondlike ehitiste maa.

Vaidasoo küla Pressimetsa kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 20.06.2017 korraldusega nr 830. Planeeritav ala asub Vaidasoo külas, 11202 Vaida-Urge tee lähedusse jääval põllumaade ning metsade vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale elamumaa krundile nähakse ette avalikult kasutatavalt Korjukse teelt.  Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,0 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarvet määratud ei ole ning planeerimine on võimalik hajaasutuse põhimõttel, mille kohaselt maksimaalseks elamute grupi suuruseks on kuni 3 majapidamist, kus elamute vaheline kaugus on kuni 100 m; elamugruppide või väljaspool gruppe paiknevate üksikelamute omavaheline kaugus peab olema vähemalt 300 m. Antud juhul moodustatakse kahe olemasoleva majapidamise lähedusse üks uus üksikelamu krunt hajaasustuse printsiibil.

Lagedi aleviku Kooli tn 9 kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 27.06.2017 korraldusega nr 859. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus, Kooli tee ja Kalda tänava vahel, väljakujunenud elamute alal. Juurdepääs planeeritavale elamumaa krundile nähakse ette avalikult kasutavalt Kalda tänavalt ja juurdepääs olemasolevale hoonestatud Kooli tee 9 elamumaa krundile toimub Kooli tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,6 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega kinnistuks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud elamumaa.

 

Seoses Rae Sõnumite mitte ilmumisega juuli kuus, esitatakse järgmiste detailplaneeringute kuulutused tagasiulatuvalt. Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek toimus 03.07.2017 - 16.07.2017 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringule sai esitada kuni 16.07.2017:

Suuresta küla Lingumäe kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 19.04.2016 korraldusega nr 611 ning vastu võetud 06.06.2017 korraldusega nr 766. Planeeritav ala asub Suuresta külas, Golfi tee vahetus läheduses. Kinnistu on ümbritsetud perspektiivse elamumaaga ning läheduses paikneb golfikeskus. Juurdepääs planeeritavale alale on kavandatud Golfi tee L8 kinnistult. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,7 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev elamumaa sihtotstarbega kinnistu kaheks elamumaa ja üheks transpordimaa krundiks, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.

Seoses Rae Sõnumite mitte ilmumisega juuli kuus, esitatakse järgmiste detailplaneeringute kuulutused tagasiulatuvalt. Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek toimus 24.07.2017 - 06.08.2017 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringule sai esitada kuni 06.08.2017:

Kopli küla Rootsi tee 2 kinnistu detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 13.04.2004 otsusega nr 223 ning vastu võetud 04.07.2017 korraldusega nr 933. Planeeritav ala asub Kopli külas, Rootsi tee ja Ülase tee ristis. Juurdepääs alale on planeeritud osaliselt avalikult kasutatavalt Ülase ja Rootsi teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,7 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada elamumaa sihtotstarbega kinnistu viieks elamumaa krundiks ja üheks transpordimaa krundiks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.

Uuesalu küla Kopra tee 4 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 23.03.2016 korraldusega nr 463 ning vastu võetud 04.07.2017 korraldusega nr 934. Planeeritav ala asub Uuesalu külas, Rae ja Kiili valdade vahelise piiri lähistel. Planeeringuala asub arenevas ja kasvavas Uuesalu elamukvartalis, kus paiknevad peamiselt 2-korruselised paariselamud või ridaelamud. Juurdepääs toimub olemasolevalt Kopra teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,27 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 21.03.2006 Rae Vallavolikogu otsusega nr 98 kehtestatud Katku-Uuesalu kinnistute piirkonna detailplaneeringut pos 23 osas. Detailplaneeringuga muudetakse Kopra tee 4 kinnistu maakasutuse sihtotstarve elamumaast ühiskondlike ehitiste maaks, laiendatakse olemasolevat hoonestusala ning suurendatakse hoonealust pinda.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi on planeeritava ala juhtotstarbeks määratud elamumaa. Planeeritaval alal paikneva olemasoleva hoone tegeliku kasutamise otstarbe alusel ühe uue ühiskondlike ehitiste maa krundi planeerimisel säilib valdavalt üldplaneeringuga määratud maa juhtotstarve. Planeeringulahendust ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.

Veneküla Koplepõllu kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 13.09.2016 korraldusega nr 1340 ning vastu võetud 04.07.2017 korraldusega nr 937. Planeeritav ala asub Venekülas, Veneküla tee ääres. Rae valla üldplaneeringu järgi on Veneküla tee äärde ette nähtud ridaküla põhimõttel elamumaa juhtotstarve. Kinnistu on ümbritsetud olemasolevate väikeelamutega. Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Veneküla teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,9 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu kaheks elamumaa krundiks ning ülejäänud osal säilitada maatulundusmaa sihtotstarve. Moodustada Veneküla tee laiendamise tarbeks vajalik transpordimaa kinnistu, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi on Veneküla tee äärde ette nähtud ridaküla põhimõttel elamumaa juhtotstarve.

Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 07.08.2017 - 21.08.2017 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringute osas esitada hiljemalt 21.08.2017:

Peetri alevik Kungla kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 24.05.2016 korraldusega nr 810 ning vastu võetud 04.07.2017 korraldusega nr 932. Planeeritav ala asub Peetri alevikus Vana-Tartu mnt läheduses. Lähipiirkonnas on valdavaks viimasel kümnendil ehitatud üksik-, rida- ja korterelamud. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Vana-Tartu maanteelt läbi rajatava Öökulli tee. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,82 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine elamumaa sihtotstarbega kruntideks kortermajade rajamiseks, määrata tekkivatele kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.

Järveküla Undsepa kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 17.01.2017 korraldusega nr 96 ning vastu võetud 04.07.2017 korraldusega nr 935. Planeeritav ala asub Järvekülas, Vana-Tartu maantee ääres, väljakujunenud elamualal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Vibu teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,7 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavolikogu 20.03.2007 otsusega 251 kehtestatud Järveküla küla Sepa elamukvartali ja lähiala detailplaneeringuga kavandatud pos 77 ja 91 sihtotstarvet ning jagada olemasolev elamumaa sihtotstarbeline Undsepa kinnistu üheks elamumaa krundiks ja üheks üldkasutatava maa krundiks, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.

Peetri alevik Kasemetsa kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 24.05.2016 korraldusega nr 811 ning vastu võetud 04.07.2017 korraldusega nr 936. Planeeritav ala asub Peetri alevikus Peetri tee ääres. Planeeritav ala piirneb lõunast Peetri teega, läänest hoonestamata kinnistuga ning põhjast ja idast hoonestatud elamumaaga. Lähipiirkonnas on valdavaks viimasel kümnendil ehitatud üksik-, rida- ja korterelamud. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Peetri teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,3 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine üheks transpordimaa krundiks ja seitsmeteistkümneks elamumaa sihtotstarbega krundiks, määrata tekkivatele kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused ühepereelamute, paaris elamute ja ühe kuni kümne korteriga korterelamu ja osaliselt ärifunktsiooniga hoone ehitamiseks, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.

Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 21.08.2017 - 17.09.2017 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 17.09.2017:

Veskitaguse küla Kopasalu, Kopamäe, Kõrgesaare, Arukase ja Möldrimetsa maaüksuste ning lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 20.12.2016 otsusega nr 178 ning vastu võetud Rae Vallavalitsuse korraldusega 01.08.2017 korraldusega nr 1005. Planeeritav ala asub Veskitaguse külas avalikult kasutatava Golfi tee ääres ning Golfi teelt on ette nähtud juurdepääs moodustatavatele elamumaa kruntidele. Planeeringuala suurus on ligikaudu 60 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Harjumaal Rae vallas Veskitaguse külas asuvatest maatulundusmaa sihtotstarbelistest maaüksustest jagada välja elamumaa sihtotstarbelised krundid olemasolevate majapidamiste teenindamiseks ja viie uue üksikelamu ehitamiseks ning teemaa krundid. Detailplaneeringuga seatakse elamumaa sihtotstarbelistele kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendatakse juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk ei ole kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi asuvad maaüksused rohevõrgustikus, kus on elamute rajamine lubatud tingimusel, et õuealade vaheline kaugus on vähemalt 500 m. Detailplaneering koostatakse lähtuvalt Rae valla Veskitaguse küla Golfi tee piirkonna rohevõrgustiku toimimise tagamise uuringust (Skepast&Puhkim AS töö nr 2015-0231, 23.12.2015) ning sellega seoses tehakse ettepanek Rae valla üldplaneeringu muutmiseks.

Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 04.09.2017 - 17.09.2017 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 17.09.2017:

Peetri aleviku Tartu mnt 169 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 10.01.2017 korraldusega nr 38 ning vastu võetud 01.08.2017 korraldusega nr 1006. Planeeritav kinnistu asub Peetri alevikus, Tallinn-Tartu maantee ääres. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,42 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 13.11.2001 Rae Vallavolikogu otsusega nr 281 kehtestatud Peetri küla Mõigu elamukvartali detailplaneeringut pos 78 osas ning jagada detailplaneeringu järgne ärimaa sihtotstarbega kinnistust välja kolm transpordimaa kinnistut ning ülejäänud osal säilitada ärimaa sihtotstarve, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused olemasoleva tankla laiendamiseks, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud liiklust korraldava ja teenindava ehitise maa juhtotstarve.

 

Seoses Rae Sõnumite mitte ilmumisega juuli kuus, esitatakse järgmiste detailplaneeringute kuulutused tagasiulatuvalt. Detailplaneeringute kehtestamisest:

Lehmja küla Maanteevahe kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 30.05.2017 korraldusega nr 735. Planeeritav ala Lehmja külas, Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja Järveküla-Jüri tee vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Järveküla-Jüri teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,0 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja üks elamumaa krunt ning ülejäänud kinnistu jätta maatulundusmaaks, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette nähtud tootmis- ja ärimaa juhtotstarve.

Vaskjala küla Sanglepa kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 13.06.2017 korraldusega nr 786. Planeeritav ala asub Vaskjala küla läänepoolses osas, Vaskjala veehoidla ja Kurepesa tee vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale elamumaa krundile nähakse ette Kurepesa teelt ning läbi eraomandis olevate Kurepesa tee 7 ja Välja kinnistute. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,0 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja üks elamumaa krunt ning ülejäänud kinnistu jätta maatulundusmaaks, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud põllumajandusmaa. Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõikele 1 on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Hajaasustusala põhimõttel ühe uue elamumaa krundi planeerimisel olemasolevate ja perspektiivsete elamumaa kinnistute vahetusse naabrusesse säilib valdavalt kinnistu senine sihtotstarve ning säilib võimalus põllumassiivi kasutada sihtotstarbe päraselt. Planeeringulahendust ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.

Jüri aleviku Talli tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 30.05.2017 korraldusega nr 738. Planeeritav ala asub Jüri aleviku läänepoolses osas, alevikku läbiva 11303 Jüri-Aruküla tee läheduses. Juurdepääs alale toimub Talli tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,3 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva ärimaa sihtotstarbelise kinnistu ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsu, liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise ning haljastuse lahendus.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae Vallavolikogu 20.09.2012 otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud suures osas sisekaitseline maa ja lõunapoolses osas haljasmaa. Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõikele 1 on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Olemasolevat ärimaa sihtotstarvet ja kinnistu piire muutmata ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramist ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.

Rae küla Rannakivi tee 1 kinnistu detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 30.05.2017 korraldusega nr 737. Planeeritav ala asub Rae külas, Järve tee (11330 Järveküla-Jüri tee) ääres. Juurdepääs alale toimub Järve teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,0 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 13.01.2009 Rae Vallavolikogu otsusega nr 490 kehtestatud Rae küla Ranna kinnistu ja lähiala detailplaneeringut pos 6 osas ning jagada olemasolevast tootmismaa sihtotstarbega kinnistust välja üks transpordimaa kinnistu, et ehitada välja Lehmja bussipeatuse ootepaviljon ja jalgtee.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga.

Lagedi aleviku Hirdasauna kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 20.06.2017 korraldusega nr 818. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus, Kangilaski tee ääres ning Pirita jõe vahetus naabruses, väljakujunenud väikeelamute alal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Kangilaski teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,5 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja kolm elamumaa krunti, kolm transpordimaa krunti ning üks üldkasutatava maa krunt, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa ning haljasala ja parkmetsamaa.

 

 
 

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://gis.rae.ee/.Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://gis.rae.ee/.