Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ kehtestamine

3/23/18

Riigihalduse minister kehtestas 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/41 Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine". 

Planeeringu eesmärk on luua alus uue rahvusvahelise ühenduse projekteerimiseks Balti riikide ja Euroopa raudteevõrgu vahel, mille rööpmelaius (1435 mm) vastab Euroopa standardile. Rail Baltic raudtee rajamisega kaasneb inimeste ja kaupade parem liikumisvõimalus ning transpordist tingitud õhusaaste vähenemine. Planeeringuga on leitud sobivaim asukoht elektrifitseeritud Rail Baltic raudtee trassi koridorile Harju maakonnas, alates Muuga sadama piirkonnast kuni Rapla maakonna piirini. Minister kehtestas lisaks 13.02.2018 Pärnu maakonna osas ja 14.02.2018 Rapla maakonna osas maakonnaplaneeringu raudtee trassi koridori asukoha määramiseks. Lätis ja Leedus on Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoht samuti välja valitud. Rail Balticu rajamine on seotud suure avaliku huviga.

Raudtee trassi koridori asukoha määramisel kaaluti mitut võimalikku asukohta, mille tulemusena valiti trassikoridori asukoht nii, et raudtee rajamine oleks tehniliselt teostatav ja majanduslikult tasuv ning raudteest tulenevad mõjud ja häiringud oleksid minimaalsed nii inim- kui ka looduskeskkonnale. 

Planeeritud trassikoridori pikkus Harju maakonnas on 48 km ja see kulgeb läbi kuue kohaliku omavalitsuse territooriumi: Maardu linn, Jõelähtme vald, Tallinna linn, Rae vald, Kiili vald ja Saku vald. Trassikoridori laius hajaasustuses on 350 m, mis hõlmab raudtee rajamiseks vajaminevat maad ja raudtee kaitsevööndit (kokku 66 m) ning nn trassi nihutamisruumi, mis võib osutuda vajalikuks sellisel juhul, kui raudtee asukohta tuleb projekteerimise käigus täpsustada. Raudtee rajamine on võimalik üksnes planeeritud trassikoridori sees. Tiheasustuses ning kitsastes oludes on trassikoridori laiuseks 150 m. 

Raudtee on kavandatud reisirongidele kiirusega kuni 240 km/h. Kaubarongide kiirus on kuni 120 km/h. Rahvusvahelise reisirongi peatus on planeeritud Tallinnasse. Planeeringuga on ette nähtud võimalus korraldada tulevikus Rail Balticu raudteel kohalikku rongiliiklust Tallinn-Rapla-Pärnu-Riia suunal. Selleks on Rail Balticu trassile kavandatud perspektiivsed asukohad kohalike rongipeatuste rajamiseks.

Kuni planeeringu elluviimiseni saab trassikoridori alale jäävaid maaüksusi edasi kasutada nende senise sihtotstarbe järgi, senist maakasutust planeering koheselt ei kitsenda. Planeeringuga määratud trassikoridoris sätestatud maakasutustingimused kehtivad kuni Rail Baltic raudtee valmimiseni. Pärast raudtee kasutusloa väljastamist tulenevad kitsendused raudteest ja selle kaitsevööndist.

Rail Maakonnaplaneering koosneb seletuskirjast ja joonistest. Seletuskirjas on kirjeldatud planeeringulahendus omavalitsuste kaupa. Trassikoridori kasutamise põhimõtted ja tingimused on toodud kogu planeeringuala kohta. Planeeringu koosseisus on kolme maakonda hõlmav joonis (mõõtkava 1:220 000) ja Harju maakonna põhijoonis (mõõtkava 1:80 000). Samuti on eraldi joonised (mõõtkavas 1:20 000) koostatud kohalike omavalitsusüksuste territooriumitele jäävate trassilõikude osas.

Planeeringute koostamisel on arvesse võetud ning tasakaalustatud riigi ja kohaliku omavalitsuse ruumilise arengu vajadused. Planeeringu koostamise käigus viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi planeeringu koostamisel ning kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse. KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud planeeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed säästvaks ja tasakaalustatud arenguks. Meetmete tõhususe kontrollimiseks projekti edasistes etappides on KSH  aruandes esitatud seirekava. Maakonnaplaneeringuga kavandatava tegevusega kaasneb piiriülene keskkonnamõju.

Kehtestatud maakonnaplaneeringu materjalid on kättesaadavad veebilehel: http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud Harju maakonna alajaotuses. 

Detailplaneeringud

RAE VALLAVALITSUS teatab: 

Detailplaneeringute koostamise algatamisest ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest

Kurna küla Kangrumäe kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 20.02.2018 otsusega nr 33. Planeeritav ala asub Kurna külas avalikult kasutatavate 11507 Kangrumäe tee ja 11 Tallinna ringtee teede nurgas. Juurdepääs moodustatavale krundile planeeritakse Kangrumäe teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0.4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Harjumaal Rae vallas Kurna külas asuvast maatulundusmaasihtotstarbega Kangrumäe kinnistust ja sellega külgnevast jätkuvalt reformimata riigimaast moodustada üks ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krunt, millele rajada Kurna küla seltsimaja ja külaplats, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus ning sellega seoses teha ettepanek Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu muutmiseks, kuna detailplaneeringu koostamise eesmärk ei ole maakasutuse juhtotstarbe osas kooskõlas üldplaneeringuga, mis näeb planeeringuala maakasutuse juhtotstarbena ette põllumajandusmaa.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna detailplaneeringu kontekstis ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus-, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Seega keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik. Otsuses ja otsuse lisas 1 „Kurna küla Kangrumäe kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang" toodu osas on Keskkonnaamet, Terviseamet, Maa-amet ja Maanteeamet andnud oma seisukohad, milles vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

Koostamise algataja ja kehtestaja on Rae Vallavolikogu (aadress Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald,75301, Harjumaa);

Koostaja ja koostamise korraldaja on Rae Vallavalitsus (aadress Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301, Harjumaa);

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega

on võimalik tutvuda Rae Vallavalitsuses aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301, Harjumaa.

Digitaalselt saab dokumendid kätte sellelt lingilt.

 

Detailplaneeringute koostamise algatamisest

Rae küla Loigu tee 16 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 06.02.2018 korraldusega nr 156. Planeeritav ala asub Rae külas Arturi tee ja Loigu tee vahelisel alal, väljakujunenud väikeelamute alal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette avalikult kasutatavatelt Arturi ja Loigu teedelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,0 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja viis elamumaa sihtotstarbelist kinnistut, kaks transpordimaa kinnistut ning ülejäänud osal säilitada maatulundusmaa sihtotstarve. Seada elamumaa kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringuga moodustakse Loigu tee pikendamise eesmärgil transpordimaa kinnistu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa.  

Rae küla Linnulennu kinnistu detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 06.02.2018 korraldusega nr 157. Planeeritav ala asub Rae külas, Tallinna Lennujaama vahetus läheduses. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette olemasolevast Kanali põigust. Planeeringuala suurus on ligikaudu 8,0 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast maatulundusmaa kinnistust välja transpordimaa krunt parkimisplatsi rajamiseks.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritavale ala juhtotstarvet määratud ei ole. Planeeritava ala paikneb rohevõrgustikus. Vastavalt planeerimisseaduse on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Planeeritaval alal rohevõrgustik 90% ulatuses kinnistu suurusest säilitatakse ning sinna ehitusõigust ei määrata. Ühe uue transpordimaa krundi moodustamist ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.  

Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustusest:

Rae küla Raeküla tee äärse elamuala ning kooli detailplaneering 

Detailplaneeringu alale on esitatud planeeringu algatamise taotlus. Planeeritav ala asub Rae külas, Raeküla tee, Kivinuka tee ja Graniidi tee vahelisel alal, hõlmates enda alla Kivinuki tee 36, Maarjanurme ja Suur-Klaokse kinnistuid. Planeeringuala suurus on ligikaudu 11 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on alale tervikliku linnalise asumi loomine, mis hõlmab uute elamualade ja uue piirkonna koolimaja krundi loomist, kergliiklusteede võrgustiku loomist, Kivinuki tee ja Graniidi tee vahelise ühendustee loomist ning piirkonna sisemise tänavavõrgu loomist.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk ei ole kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga. Detailplaneeringuga soovitakse määrata ligikaudu 1/3 kinnistust ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarve ning ülejäänud alale elamumaa sihtotstarve ühepereelamute ja ridamajade rajamise eesmärgil. Ühepereelamu kinnistute suurused on väiksemad kui üldplaneering ette näeb. 

Tegemist on suurt territooriumit ning olulist avalikku huvi puudutava planeeringuga. Detailplaneeringu  eskiislahenduse tutvustus toimub 27.03.2018 kl 17.00 Rae Vallavalitsuses, istungite saalis.

Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 19.03.201 - 01.04.2018 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 01.04.2018:

Peetri aleviku Mõigu tee 5, 7 ja 9 kinnistute detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 22.08.2017 korraldusega nr 1111 ning vastu võetud 20.02.2018 korraldusega nr 231. 

Planeeritav ala asub Peetri alevikus, Mõigu tee ja Peetri kooli vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette avalikult kasutatavalt Mõigu ja Heki teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 24.01.2006 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 115 kehtestatud Peetri küla Kooli ja lasteaia maa-ala detailplaneeringut pos 4, 5 ja 6 ehitusõiguse, hoonestustingimuste ja haljastuse osas.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa juhtotstarve.

Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 26.03.201 - 24.04.2018 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 24.04.2018:

Urvaste küla Toominga kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 18.04.2017 otsusega nr 197 ning vastu võetud 20.02.2018 korraldusega nr 230. 

Planeeritav ala asub Urvaste külas avalikult kasutatavate 11310 Aruvalla-Jägala tee ja Tedre tee ristumise nurgas. Juurdepääs moodustatavale krundile planeeritakse Tedre teelt. Planeeringuala suurus kokku on ligikaudu 1,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Urvaste külas asuvast maatulundusmaa sihtotstarbega Toominga kinnistust välja jagada ja moodustada üks ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krunt, millele rajada vabatahtlike päästjate depoo, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus ning sellega seoses teha ettepanek Rae valla üldplaneeringu muutmiseks, kuna detailplaneeringu koostamise eesmärk ei ole maakasutuse juhtotstarbe osas kooskõlas üldplaneeringuga, mis näeb planeeringuala maakasutuse juhtotstarbena ette põllumajandusmaa. 

Detailplaneeringute avaliku väljapaneku tulemuste avalikust arutelust:

Järveküla Hiiemäe tee 15 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 17.03.2015 korraldusega nr 383 Järveküla Hiiemäe tee 15 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine. Detailplaneeringule väljastati uued lähtetingimused Rae Vallavalitsuse 09.05.2017 korraldusega nr 629 ning 19.12.2017 korraldusega nr 1729 võeti detailplaneering vastu. Planeeritav ala asub Järveküla põhjapoolses osas, olemasoleva hoonestatud elamuala lõunaservas. Juurdepääs planeeritavatele elamukruntidele nähakse ette Hiiemäe teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu kaheks elamumaa ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud perspektiivne elamumaa juhtotstarve.

Avaliku väljapaneku ajal laekus vastuväide planeeringuala hõlmava eraomandis oleva juurdepääsutee väljaehitamise ning ühisvee- ja ühiskanalisatsioonilahenduste kohta. Detailplaneeringu  avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 21.03.2018  kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Detailplaneeringute avaliku arutelu tulemustest:

Peetri aleviku Mõigu tee 11 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 28.03.2017 korraldusega nr 426 ning vastu võetud 17.10.2017 korraldusega nr 1414. Planeeritav ala asub Peetri alevikus, Mõigu tee ääres, väljakujunenud elamualal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Mõigu teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on suurendada elamumaa sihtotstarbega kinnistu ehitusõigust, määrata hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa juhtotstarve.

Detailplaneeringu  avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 16.01.2018  kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis. Vastuväited esitanud isikud vastuväiteid tagasi ei võtnud, vastuväited esitatakse Rahandusministeeriumisse heakskiitmiseks. 

Detailplaneeringute kehtestamisest

Soodevahe küla Lepniku, Lepliku ja Lennuradari tee 6 kinnistute ning lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 06.02.2018 korraldusega nr 186. Planeeritav ala asub Soodevahe külas riigitee nr 11290, Tallinn - Lagedi maanteest ida pool, Lennuradari tee ääres. Juurdepääs alale toimub Lennuradari teelt, mille kasutamine on kokkulepitud servituudi seadmise lepinguga. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,2 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega Lepniku ja Lepliku kinnistud kolmeks äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundiks ja kaheks transpordimaa krundiks ning muuta tootmismaa sihtotstarbega Lennuradari tee 6 kinnistu sihtotstarve äri- ja tootmismaaks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette nähtud tootmis- ja ärimaa juhtotstarve.

Vaskjala küla Tiigimetsa tee elamumaa kinnistute ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 20.02.2018 korraldusega nr 232. Planeeritav ala asub Vaskjala külas Pajupea tee ääres. Planeeringuala on ümbritsetud haljasala ja parkmetsamaa, elamumaa ning põllumaaga. Piirkonnale on iseloomulikuks valdavalt 2-korruselised ühepereelamud. Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Pajupea teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,8 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 08.04.2008 Rae Vallavolikogu otsusega nr 391 kehtestatud Vabriku kinnistu detailplaneeringut ning jagada elamumaa sihtotstarbega kinnistud väiksemateks kruntideks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringuga moodustatakse viisteist ühepereelamu krunti, üks ühiskondlike ehitiste maa krunt ja üks transpordimaa kinnistu.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi on planeeritava ala juhtotstarbeks määratud elamumaa.

Lagedi aleviku Kooli tn 9 kinnistu detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 20.02.2018 korraldusega nr 233. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus, Kooli tee ja Kalda tänava vahel, väljakujunenud elamute alal. Juurdepääs planeeritavale elamumaa krundile nähakse ette avalikult kasutavalt Kalda tänavalt ja juurdepääs olemasolevale hoonestatud Kooli tee 9 elamumaa krundile jääb toimuma Kooli tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,6 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega kinnistuks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

 

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://gis.rae.ee/.