3/14/17

Lähteseisukohtade tutvustamine

Üldplaneeringu lähteseisukohad (Projekt 01.03.2017)

Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (Projekt 01.03.2017)

 

09.03.2017 toimunud lähteseisukohtade tutvustus ettekanne

Hea elanik, siin saad vastata küsimustele, mille vastused aitavad planeeringu koostajat:

https://goo.gl/forms/02hNfTefKxPdx4Z33

Hea ettevõtja, siin saad vastata küsimustele, mille vastused aitavad planeeringu koostajat:

https://goo.gl/forms/3cLrQIJLVbvIS4SJ2

Küsimustele saab vastata 10. aprillini.

 

 

Author: URMAS ALAS
2/27/17

Põhjapiirkonna üldplaneeringu algatamise muutmise otsus 

 

21. veebruaril 2017 võttis Rae vallavolikogu vastu otsuse põhjapiirkonna algatamise otsuse muutmise kohta, millega muutuvad planeeritava ala piirid.

Põhjapiirkonna algatamise muutmise otsus ja uus piir

 

 

 

 

 

Author: SIGNE HEIBERG

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneering

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine on kinnitatud Rae Vallavolikogu 2016. aasta 15.november otsusega nr 171.

Planeeringuga hõlmatud ala põhja- ja läänepiiriks on Rae valla ja Tallinna vaheline administratiivpiir, lõunapiiriks perspektiivse raudtee Rail Baltic trassikoridori ja sellega külgneva ala piir ning idapiiriks Pirita-Ülemiste kanal. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 26300ha.

 

 

 

Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsus