Noortekeskused

Rae vallas koordineerib noorsootööd haridus- ja sotsiaalamet, mille koosseisus on ametis noorsootöö spetsialist. Noortekeskused toimivad vallas Jüri ja Lagedi alevikus. Noortekeskuste tööd korraldab lepingulistel alustel MTÜ Lagedi-Jüri Noorteühing, kus töötavad kvalifitseeritud noorsootöötajad.

Rae vallas pööratakse erilist tähelepanu ka mobiilsele noorsootööle ehk noorsootöötajad külastavad Rae valla koole ning sisustavad koolis vahetunde pakkudes noortele erinevaid vabaaja tegevusi. Koolis pakutavate tegevuste eesmärk on noorsootöö ja noortekeskuste võimaluste tutvustamine noortele ning noorteni jõudmine meetodil, kus noorsootöötajad lähevad sinna, kus noored tavapäraselt oma aega veedavad, mitte vastupidi.

Noortekeskustel on Rae valla ametlikus ajalehe väljaandes Rae Sõnumid oma rubriik nimega „Noortekülg". (http://www.rae.ee/rae-sonumid)

Rae vallas on keskset huviharidust andvaks asutuseks munitsipaalhuvialakool Rae Huvialakool. Huvialakooli tegevus toimub Jüri Gümnaasiumi, Vaida Põhikooli, Lagedi Kooli, Peetri Lasteaed-Põhikooli ja lasteaed Tõrukese ruumides. Huvialakoolis tegutseb muusika-, kunsti- ja tantsuosakond, alates 2014. aastast on avatud ka spordiosakond.

2014. aasta lõpus alustas oma tegevust ka Rae valla noortevolikogu.

Rae vallas töötab Rae valla alaealiste komisjon, mille uus koosseis kinnitati 27. mail 2014. Komisjon käib koos tavaliselt kord kuus. Komisjoni esimees on Veronika Isberg ja aseesimees Kristo Tamsalu. Liikmed: Urma Peterson, Iveta Tomera-Vahter, Kai Sinisalu ja Lisandra Talving. Sekretär: Kädi Kuhlap.

2013. aastal võeti vastu „Rae valla noorte ettevõtlikkuse arengukava" ning  moodustati arengukava rakenduskava komisjon. Komisjoni kuuluvad: abivallavanem Madis Sarik, abivallavanem Jens Vendel, hariduse peaspetsialist Marju Randlepp, õppejuht Merilyn Saarkoppel Lagedi Koolist, arendusjuht Eili Laas Peetri Lasteaed-Põhikoolist, Jüri Gümnaasiumi arendusjuht Nele Pilman, inglise keele õpetaja Aire Ratas Vaida Põhikoolist ja noorsootöö spetsialist Kädi Kuhlap. Komisjon kohtub kord kvartalis.

Iga aasta suvisel koolivaheajal viiakse läbi projekt „Rae Õpilasmalev", kus aasta-aastalt suureneb osavõtvate laste arv. 2015. aastal osales õpilasmaleva projektis 127 noort. Malevlastele pakkus lisaks valla allasutustele ning vallavalitsusele tööd üksteist Rae valla juhtivat ettevõtet.

 

 

Kontaktid:

 

Rae Vallavalitsus
Aruküla tee 9, Rae vald, 75301 Harjumaa
Noorsootöö spetsialist
Kädi Kuhlap
tel +372 6056764
kadi.kuhlap@rae.ee

MTÜ Lagedi-Jüri Noorteühing (Lagedi ja Jüri Noortekeskus)
Laste 3, Jüri 75305, Rae vald.
Juhataja Mari Niglas
tel +372 676 6402
mari.niglas@rae.ee
www.raenoorteklubi.ee
www.facebook.com/RaeNoortekeskus

Lagedi Noortekeskus- Jaama tn 1, Lagedi, Rae vald
Jüri Noortekeskus- Laste tn 3, Jüri, Rae vald

 

Rae Huvialakooli logo

Rae Huvialakool
Laste tn 3, Jüri alevik, 75301 Harjumaa

Direktor Siiri Laid
tel +372 622 4231
fax +372 622 4203
siiri@jyri.edu.ee

http://huvikool.rae.ee/

 

Rae valla noortevolikogu

Eestvedaja Grethe Aikevitšius

g.aikevitsius@gmail.com

 

 

Noorsootöö mõisted:

Noorsootöö on noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomine, mis võimaldab neil vaba tahte alusel tegutseda väljaspool perekonda, tasemeõpet ja tööd (allikas: Noorsootöö õpik, 2013).

Noor on seitsme kuni kahekümne kuue aastane füüsiline isik (allikas: Noorsootöö seadus, 1999). 

Noortekeskus on noorsootööasutus, mis lähtub avatud noorsootöö põhimõttest, kus võivad vabatahtlikkuse alusel käia kõik noored ja mis saab olla ümbruskonna noorsootöö korraldamise keskus (allikas: Noorsootöö õpik, 2013).

Noortevolikogu on linnas või vallas loodud ja selle piires tegutsev noorte huve esindav valitav kogu (allikas: Noorsootöö õpik, 2013).

Mobiilne noorsootöö hõlmab kokkuleppeliselt tööd noorte kogunemiskohtades ja tänavatel, informeerimist, psühholoogilist nõustamist individuaalselt ja rühmas, keskendudes probleemide lahendamisele ja sotsiaalsete oskuste õppimisele, ning võrgustikutööd riskikäitumisega noore seisukohast oluliste institutsioonide vahel (allikas: Noorsootöö õpik, 2013).

Noorsootöö on tinglikult jaotatud 10 valdkonnaks: 

1. erinoorsootöö – riskioludes elavatele ja/või probleemkäitumisega noortele arengueelduste loomine noorte võimete ja oskuste aktiviseerimise ning motivatsiooni suurendamise kaudu;


2. huviharidus ja huvitegevus – pikaajaline (huviharidus) või lühiajaline (huvitegevus) süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal;

3. noorte teavitamine – aja- ja asjakohase, kvaliteetse ning kättesaadava informatsiooni ja teavitamise teenuste tagamine noortele;


4. noorte nõustamine – nõustamise tagamine noortele, võimaldamaks neil langetada nende elu puudutavaid otsuseid;


5. noorsoo-uuringud – noortevaldkonna planeerimiseks ja teostamiseks vajalike süstemaatiliste ja võrreldavate uuringute olemasolu ning noortele suunatud tegevuste põhinemine nendel;


6. noorsootööalane koolitus – kvaliteetseks noorsootööks vajalike hoiakute, teadmiste ja oskuste omandamise ja arendamise võimaluste olemasolu, kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamine noorsootöö arengu ja tulemuslikkuse soodustamiseks;

7. tervistav ja arendav puhkus – noortele tervistavaks ja arendavaks tegevuseks võimaluste tagamine tervistava puhkuse ja vaba aja veetmise projektide ning laagrite korralduse kaudu;


8. töökasvatus – mitmekesiste meetmete kaudu noorte tööhõivevalmiduse tõstmine ning noorte olukorra parandamine tööturule sisenemisel;


9. rahvusvaheline noorsootöö – noortele ja noorsootöötajatele rahvusvahelise koostöö kogemuste ja kultuuridevahelise õppimise võimaluste loomine;


10. noorte osalus – noortele osaluseks mitmekesiste osalusmotivatsiooni ja –võimaluste loomine (allikas: Noorsootöö strateegia 2006-2013, 2006).