Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Programmi raames toetatakse järgmisi valdkondi:

 • veesüsteemid;
 • kanalisatsioonisüsteemid;
 • juurdepääsuteed;
 • autonoomsed elektrisüsteemid (kui ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

 1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
 2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2016);
 3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2011–2015 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse Rae Vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.  

Projektide elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.

Maavalitsus kuulutas programmi avatuks 01. aprillist 2016.a.

Taotluste esitamise tähtaeg on  01. juuni 2016, taotlus tuleb esitada Rae Vallavalitsusse. Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise täpsed tingimused leiate riigihalduse ministri 17.03.2016 käskkirjast nr 073 (http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/11/Programmdokument_2016.pdf).


Infot programmi rakendamise kohta leiate ka EAS-i kodulehelt (http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale).
Rae Vallavalitsuse poolne kontaktisik on Ege Kibuspuu (ege.kibuspuu@rae.ee, 6056 781)
Harju maavalitsuse poolseks kontaktisikuks on Alan Rood (alan.rood@mv.harju.ee, 611 8789)

 

Hajaasustuse programmi taotlusTe menetlemise komisjon

Rae vallavalitsus moodustas oma korraldusega hajaasustuse programmi taotluste menetlemiseks ajutise komisjoni.

Komisjoni esimees:
 • Priit Põldmäe – abivallavanem;

Komisjoni liikmed:

 • Ege Kibuspuu – keskkonnaspetsialist;
 • Madis Sarik - abivallavanem;
 • Tarvo Nõlvak- ehituse peaspetsialist;
 • Ain Puna – teehoiuspetsialist.

 

Dokumendid

 

 

Varasemate aastate dokumendid