Vallavalitsuse registrinumber 75026106,
Aadress Aruküla tee 9, Jüri alevik, 75301 Harjumaa
Telefon 605 6750, fax 605 6770, e-post: info(ät)rae.ee
Arvelduskonto Swedbank EE902200001120122757
SWIFT HABAEE2X
 

Ametnike vastuvõtt


E 9:00—13:00 ja 14:00—17:00
K 14:00—18:00
 
Vallavanema ja abivallavanema vastuvõtt
Vastuvõtule registreerida telefonil 605 6750

Surmade ja sündide registreerimine
Surmad ja sünnid registreeritakse ametnike vastuvõtuajal.
Muul ajal registreerimiseks leppida kokku telefonil 605 6756
 
Vallamaja lahtiolekuajad
Esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval 08:00—13:00 ja 14:00—17:00
Kolmapäeval 08:00—13:00 ja 14:00—18:00
Reedel 08:00—14:00

Vallavalitsus

Mart Võrklaev
Vallavanem
Haridus: kõrgem, geodeesia
Üldjuhtimine, valla esindamine ja valla eelarve
 
Vastuvõtuks registreerida telefonil
605 6750
605 6750
51 32 166
Priit Põldmäe
Haridus: kõrgem, autoinsener
haridusteaduste magister
Koordineerib ehituse, planeerimise ja valla arenguga seotud tegevusi ning keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat
 
Vastuvõtuks registreerida telefonil
605 6750
605 6741
51 29 380
Madis Sarik
Haridus: kõrgem, üldtehniliste distsipliinide ja tööõpetuse õpetaja
Koordineerib valla majandusameti valdkonna tegevusi, tegeleb valla vara, rajatiste hooldamisega ning valla uute hoonete ehitustegevuse korraldamisega
 
Vastuvõtuks registreerida telefonil
605 6750
6056 789
55 515 701
Jens Vendel
Haridus: kõrgem, treeninguõpetus, spordijuhtimine 
Koordineerib valla haridus-, kultuuri ja sotsiaalvaldkonna tegevusi
 
Vastuvõtuks registreerida telefonil
605 6750
605 6760
52 13 893

 

Sisekontrolliamet

 

Mari Liis Laanvee
Andmekaitse spetsialist
Haridus: kõrgem, riigiteadused

55 586 284
mariliis.laanvee(ät)rae.ee

 

 

Vallakantselei

Põhimäärus
Martin Minn
kõrgharidus (õigusteaduse MA)
 
Rae Vallavalitsuse kantselei töö juhtimine, vallavalitsuse ja volikogu juriidiline nõustamine, dokumentide õiguspädevuse kontrollimine  
Helle Sipelgas
kõrgharidus (õigusteaduse MA)
 
 
Olga Lobjak
kõrgharidus 
 
Marleen Hiiekivi
Haridus: kõrgharidus
Dokumendihaldus, kirjavahetus, kodanike teenindamine
605 6750

Merike Liiv
Kantselei peaspetsialist
Haridus: keskeri - infohalduse spetsialist

Elukohateadete menetlemine, rahvastikuregistri toimingud, arhiivi korraldamine, personalitöö
vallavolikogu istungite protokollimine, õigusaktide vormistamine ja registreerimine
605 6756
  Kertu Laadoga
Kommunikatsioonijuht
Haridus: kõrgem - kommunikatsioon (MA)
 
5303 7646
kertu.laadoga(ät)rae.ee
     

 

Maa- ja keskkonnaamet

Põhimäärus
Priit Põldmäe
Haridus: kõrgem, autoinsener,
haridusteaduste magister
Koordineerib ehituse, planeerimise ja valla arenguga seotud tegevusi ning keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat
 
Vastuvõtuks registreerida telefonil
605 6750
605 6741
51 29 380
Tarvo Nõlvak
Haridus: kõrgem, ehitustehnika
Menetleb kasutuslubade taotlusi.
605 6755
 
Fred Seppen
Haridus: rakenduskõrgharidus, tehnoökoloog
Menetleb tehnovõrkude projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutuslubade taotlusi.
 
Inga Tammissaar
Ehitusarhitekt
haridus: tehnikateaduste MA
 
605 6766
inga.tammissaar(ät)rae.ee
 

Ege Kibuspuu
keskkonnaspetsialist
Haridus: kõrgem

Tegeleb jäätmeveokorralduse ja heakorra küsimustega, menetleb raielubasid, tegeleb hulkuvate loomadega ja lemmikloomade registreerimisega
605 6781
55 511 750
 

Kadri Raus

(teenistussuhe peatatud)

 
 
Harold Kaha
Haridus: kõrgem, õigusteadus (MA)
55565073
 
  Jana Suurthal
Haridus kõrgem (MA) keskkonnakorraldus
 
605 6745, 555 15777
jana.suurthal(ät)rae.ee
Siim Orav
Peaarhitekt
Haridus: kõrgem, tehnikateadused MA
: Koordineerib planeerimisalast tegevust
605 6782
 
Stina Metsis
Tegeleb valla üld- ja teemaplaneeringutega
Kadri Randoja
Haridus: kõrgem, arhitektuur
Koostab Rae vallale kuuluvate maade detailplaneeringuid
605 6783
  Salme Kahusk
Haridus: kõrgem, keskkonnakaitse
6057991

Rae valla geoinfosüsteemi arendamine ja haldamine, digitaaljooniste arhiivi haldamine. 

Anne Varbla
Haridus: kõrgem, geomaatika
Menetleb maaüksuste jagamist, munitsipaliseerimist, tegeleb aadressiandmete korrastamisega
605 6746
   Liis Ollin
Registri nooremspetsialist
Haridus: keskharidus
  1. Esitab andmeid riiklikku ehitisregistrisse, registreerib ehitusloa ja kasutusloa taotlusi ja ehitusprojekte, korrastab ehitisregistris andmeid. 

605 6747
liis.ollin@rae.ee
Maiga Liiv
Haridus: kõrgem, õigusteadus (MA)
Tegeleb erastamiste, tagastamiste ja detailplaneeringute lepingutega
605 6765

 

Haridus- ja sotsiaalamet

Põhimäärus
Jens Vendel
Haridus: kõrgem, treeninguõpetus, spordijuhtimine 
Koordineerib valla haridus-, kultuuri ja sotsiaalvaldkonna tegevusi
605 6760
52 13 893
Marju Randlepp
Haridus: kõrgem, organisatsioonikäitumine (MA)
Planeerib ja korraldab haridusküsimusi, koordineerib koolide ja lasteaedade tegevust, teeb koostööd eralasteaedadega
605 6753
51 32 017
Kai Lasn
Haridus: keskharidus
Peab lasteaiajärjekorda, korraldab mudilasetoetuste maksmist ja koolidega seotud toetusi ning valla siseliinide tööd
605 6785
56 600 446
 
Merilin Sillard
605 6762
Referent
Korraldab spordi- ja huvitegevuse toetuste, ranitsatoetuse väljamaksmisi ja  tegeleb lasteaiatasu soodustuse andmise küsimustega ja menetleb lastehoiu teenuseid
Kristi Aru
Haridus: rakenduskõrgharidus, ärijuhtimine
Planeerib ja aitab kaasa kultuurisündmuste elluviimisele, koordineerib raamatukogude tööd, tegeleb info kogumise ja säilitamisega spordi, koduloo teemadel, korraldab turismi ja toetuste väljamaksmist MTÜ-dele
605 6752
52 25 478
Kädi Kuhlap
Haridus: kõrgem, rekreatsioonikorraldus (MA)
(Teenistussuhe peatatud)
Korraldab noorsootööd ja tegevusi, õpilasmaleva tööd ja tegeleb laagritoetuste väljamaksmise küsimustega
 
Mari-Liis Paekivi
Noorsootöö spetsialist
Haridus: kõrgharidus (sotsiaalteadused).
Korraldab noorsootööd ja tegevusi, õpilasmaleva tööd ja tegeleb laagritoetuste väljamaksmise küsimustega

5552 5478
mariliis.paekivi@rae.ee

 

Veroonika Bojetskaja

Sotsiaalhoolekande peaspetsialist

6056774
veroonika.bojetskaja(ät)rae.ee

Korraldab omavalitsusele õigusaktidega pandud sotsiaalküsimustega seotud ülesannete täitmist ning sotsiaalvaldkonna arengutegevust.
Korraldab täiskasvanutele eestkoste määramist ja valla kui eestkosteasutuse tööd.
Menetleb puuetega laste sotsiaalteenuste taotlusi.
Menetleb puuetega laste hooldajatoetuse taotlusi.
Esindab valda ametiasutustes.
Teiri Jõõras
Sotsiaalhoolekande peaspetsialist 
Haridus: kõrgharidus(MA), sotsiaalteadus
(lapsehoolduspuhkusel)
Korraldab omavalitsusele õigusaktidega pandud sotsiaalküsimustega seotud ülesannete täitmist ning sotsiaalvaldkonna arengutegevust.
Korraldab täiskasvanutele eestkoste määramist ja valla kui eestkosteasutuse tööd.
Menetleb puuetega laste sotsiaalteenuste taotlusi.
Menetleb puuetega laste hooldajatoetuse taotlusi.
Esindab valda ametiasutustes.

6056774
teiri.jooras(ät)rae.ee

 

Hannely Paloson
Lastekaitsespetsialist
Haridus: kõrgharidus (MA), lastekaitse 

556 07902
hannely.paloson(ät)rae.ee

Tegeleb hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamisega eestkoste seadmisega, hoolduspere leidmisega, perede nõustamisega, lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega
Ülle Parmas
Haridus: kõrgem, sotsiaaltöö
Nõustab ja informeerib inimesi sotsiaal-kaitse küsimustes.
Menetleb sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotlusi.
Menetleb täiskasvanute hooldajatoetuse taotlusi.
Väljastab puuetega isikute parkimiskaarte.
Tegeleb Tallinna Ühistranspordi soodustuseks väljastavate tõenditega 3 alaealise lapsega peredele.
605 6773
52 66 774
 
Kai Sinisalu 
Haridus: kõrgharidus (MA), koolieelne pedagoogika ja psühholoogia
Tegeleb hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamisega eestkoste seadmisega, hoolduspere leidmisega, perede nõustamisega, lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega
555 67476
605 6780
 
Karen-Pauliin Konks
haridus: kõrgem, sotsiaalteadused
 
555 22569
KarenPauliin.Konks(ät)rae.ee
 

Tiina Mander
Lastekaitse tugiisik
Haridus: kesk

555 17310
tiina.mander(ät)rae.ee

 
 

Margit Umberg
Valla hoolekandetöötaja
Haridus: keskharidus

Aitab abivajajaid kodustes tegemistes
55583460
Raili Johanson
Haridus: keskharidus
Aitab oma piirkonna abivajajaid kodustes tegemistes
55583468

 

Majandusamet

Põhimäärus
Madis Sarik
Haridus: kõrgem, üldtehniliste distsipliinide ja tööõpetuse õpetaja
Koordineerib valla majandusameti valdkonna tegevusi, tegeleb valla vara, rajatiste hooldamisega ning valla uute hoonete ehitustegevuse korraldamisega
 
Vastuvõtuks registreerida telefonil
605 6750
605 6789
55 515 701
 
Hannes Raimets
Haridus: keskeri, tarkvaraarendus
E-teenuste ja infosüsteemide koordineerimine ja IT-alaste projektide juhtimine, vallavalitsuse ja hallatavate asutuste IT-alase tegevuse korraldamine
 
Rain Liiber
Infotehnoloogia spetsialist
Haridus: kõrgem (MA) arvuti- ja süsteemitehnika
Korraldab Rae vallavalitsuse hallatavate asutuste IT alast tegevust
55586489
rain.liiber(ät)rae.ee
Urmas Alas
Haridus: kõrgem, matemaatika ja füüsika
Korraldab vallavalitsuse ja hallatavate asutuste IT alast tegevust
Ain Puna
Haridus: keskharidus
Korraldab teede ja tänavavalgustuse ehitust ja hooldust
605 6779
50 41 659
Meelis Laid
Korraldab mänguväljakute, terviseradade hooldust
 
Marje Aho
Kinnisvara haldusjuht korraldab ja koordineerib valla ja allasutuste hoonete haldamist ja hooldamist.
605 6768 ja 55530881
 
Raimo Viilup
  1. Vallale kuuluvate hoonete tehniliste süsteemi korrashoiu tagamine; tehnosüsteemide hoolduslepingute ja päevikute täitmise kontroll. 

605 6768 ja 55517366
 
Silva Reinpuu
Haridus: kõrgem, riigiteadused
Eluasemekomisjoni toimingud, tegeleb üürnikega, üürilepingute vormistamine ja üüriarvete koostamine.
605 6768 ja 55 546 427
  Marju Jõesaar-Gorain
Haljastaja
Haridus: kesk-eri (aiandus)
 
555 85645
marju.joesaar-gorain(ät)rae.ee
  Jüri Vaino
Kalmistuvaht
Rakenduskõrgharidus: EELK Kirikumuusika Kool
 
555 10622
jyri.vaino@rae.ee
 
Meelis Antonov
Heakorratöötaja
 
 
 
Tiina Rand
Heakorratöötaja
 
 
 
Tiina Vihul
 
 
 
Tõnu Ringo
Heakorratöötaja
 
 
 
Viktor Robach
 
 
 
Külli Nigul
 
 
 
Andres Varem
 
55 517 365

 

Rahandusamet

Põhimäärus
Tiit Keerma
Haridus: kõrgem, kaubandusraamatupidamine
Juhib rahandusameti tööd, kavandab ja kontrollib vallavalitsuse ja hallatavate asutuste finantsmajandusliku tegevust, juhib rahavoogusid ja perspektiivplaneerimist
605 6769
50 15 603
 
Anneli Viimsalu
Haridus: kõrgem, rahanduse ja krediidi eriala, Euroopa õpingute Magister (MES)
Spordikeskuse arveldused ja palgaarvestus, õppelaenude arvestus, raamatukogude ja huvialakooli e-arved, arvete tasumine tähtaegade järgi, inventeerimise korraldamine, raamatupidamise aastaaruanne, raamatupidamise siseeeskirja jt. normdokumentide täitmise jälgimine
 
Leili Sutter
Haridus: kõrgem, põllumajanduse ökonoomika
Reklaamimaksu, Rae Sõnumite kuulutuste, rentnike, teiste KOV-dega arveldused, Spordikeskuse e-arved, maksekorraldused Telehansas, saldoandmikud, pearaamat, maksuameti vormide INF 3 ja 14 koostamine, muud aruanded, maksudeklaratsioonid
 
Tiina Elu
Haridus: keskharidus
Tõrukese, Taaramäe, Pillerpalli, Õie ja Lagedi lasteaedade ning Rae Hooldekodu palgaarvestus, arveldused, maksuameti vormi INF 3 koostamine, e-arved, toiduainete arvestus, statistika aruanded
 
Kati Post
Haridus: keskharidus
Kassakäibed, Jüri Gümnaasiumi, Huvialakooli, Vaida ja Lagedi PK arveldused, vallavalitsuse arveldused, e-arved
 
Merike Männik
Haridus: kõrgem, põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimine
Eelarvete koostamisprotsess ja täitmise kontroll, aruanded asutustele ja Rahandusministeeriumile, sihtfinantseerimiste analüüs, haridustoetuste analüüs, lisaeelarvete ja eelarvestrateegia koostamisprotsess
 
Lauli Viitkin
Haridus: keskeriharidus, raamatupidaja
Peetri LAPK ja Assaku lasteaia palgaarvestus, arveldused, maksuameti vormi INF 3 koostamine, e-arved, toiduainete arvestus, statistika aruanded
 
Merike Saare
 
Jüri Gümnaasiumi, Lagedi PK, Järveküla PK, Võsukese LA, vallavalitsuse ja volikogu palgaarvestus. Nimetatud asutuste töötasude statistiliste aruannete koostamine. Võsukese LA ja Järveküla PK arveldused. Võsukese LA e-arved ja maksuameti INF3 koostamine.
605 6776
 
Marika Moondu
Haridus: kõrgem, majandusarvestus
e-arvekeskuse administreerimine, varade, transpordivahendite, sidekulude, kommunaalkulude arvestus, Vaida PK palgaarvestus, Vaida ja Lagedi e-arved, kohalike maksude võlateated