Noortevolikogu

Noortevolikogu on valla noorte esinduskogu, mis tegeleb kohalike noorte seisukohtade esitamisega noorsootöö spetsialistile, vallavolikogule ja/või vallavalitsusele. Samuti saavad noored korraldada küsitlusi, kaasata oma tegevusse valdkonna asjatundjaid ja algatada heategevuslikke üritusi, millest saadav tulu läheb noorte olukorra parandamiseks vallas. Noortevolikogu on loodud selleks, et Rae valla noored oleksid senisest rohkem kaasatud valda puudutavatesse küsimustesse. Igal noorel on õigus oma arvamust avalikult avaldada ja seisukohti kaitsta. Lisaks ettepanekute esitamisele oodatakse noortevolikogu panust ülevallaliste ürituste korraldamisel ja omaalgatuslike projektide elluviimisel.

Rae valla Noortevolikogu e-valimiste valimistulemused
Esmakordselt Rae valla ajaloos on ametlikult kinnitatud noortevolikogu koosseis. 
Valimistulemused kinnitati 23.01.2017 valmiskomisjoni otsusega, vormistati ka asjakohane protokoll. 
Valimiskomisjoni kuulusid: valimiskomisjoni esimees, Rae Vallavalitsuse noorsootöö spetsialist Kädi Kuhlap ja komisjoni liikmed: Jüri Noortekeskuse noorsootöötaja Agne Kokka, Jüri Noortekeskuse noorsootöötaja Indrek Paas, Jüri Gümnaasiumi õpilasesinduse president Kristina Laurits ja Jüri Gümnaasiumi õpilasesinduse liige Marta Juhkami. 
 
E-hääletusel www.volis.ee  keskkonnas andis oma hääle 34 noort. 
Kaheksast kandidaadist pääses noortevolikokku seitse. 
 
Lisad:

 

Rae Vallavolikogu kinnitas 21. juunil 2016 määrusega nr 56 Rae valla noortevolikogu põhimääruse, millega pandi alus noortevolikogu tekkele.

Lisa: Rae valla noortevolikogu põhimäärus