3.08.17

 

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kinnitamine 4. juulil 2017

Vallavalitsuse korraldus 04. juuli 2017 nr 930

Lisad

Lähteseisukohad

KSH väljatöötamise kavatsus

Ettepanekud ja kokkuvõte

 

Toimetaja: SIGNE HEIBERG
3.08.17

Põhjapiirkonna üldplaneeringu algatamise muutmise otsus 

21. veebruaril 2017 võttis Rae vallavolikogu vastu otsuse põhjapiirkonna algatamise otsuse muutmise kohta, millega muutuvad planeeritava ala piirid.

Põhjapiirkonna algatamise muutmise otsus ja uus piir

 

Toimetaja: SIGNE HEIBERG

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneering

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine on kinnitatud Rae Vallavolikogu 2016. aasta 15.november otsusega nr 171.

Planeeringuga hõlmatud ala põhja- ja läänepiiriks on Rae valla ja Tallinna vaheline administratiivpiir, lõunapiiriks perspektiivse raudtee Rail Baltic trassikoridori ja sellega külgneva ala piir ning idapiiriks Pirita-Ülemiste kanal. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 26300ha.

 

 

 

Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsus