Detailplaneeringud

RAE VALLAVALITSUS teatab:

Järgmiste detailplaneeringute koostamise algatamisest
Vaskjala küla Kurekella tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 05.09.2017 korraldusega nr 1178. Planeeritav ala asub Vaskjala küla põhjapoolses osas, Näkinurga tee ja Kurekella tee nurgal. Juurdepääs planeeritavale elamumaa krundile nähakse ette Kurekella teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 18.06.2002 Rae Vallavolikogu otsusega nr 351 kehtestatud Vaskjala küla Kurekella pereelamute grupi detailplaneeringut pos 25 osas. Eelnevalt nimetatud detailplaneeringuga on moodustatud tootmismaa krunt puurkaevu rajamise tarbeks. Kuna tänaseks päevaks on piirkonda rajatud ühisvee- ja kanalisatsiooni trass, puudub vajadus puurkaevu järele. Seoses sellega soovitakse muuta kinnistu sihtotstarve tootmismaast elamumaaks, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa.

Peetri aleviku Reti tee 17 kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 03.10.2017 korraldusega nr 1340. Planeeritav ala asub Peetri alevikus, Reti tee ääres, olemasolevate elamute ja äri-ning tootmishoonete vahel. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette avalikult kasutatavalt Reti teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,3 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 22.03.2005 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 351 kehtestatud Peetri küla Allika kinnistu detailplaneeringut pos 36 ehitusõiguse, hoonestustingimuste ja haljastuse osas.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa juhtotstarve.

Pajupea küla Viirakse tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 10.10.2017 korraldusega nr 1377. Planeeritav ala asub Pajupea küla ja Vaskajal küla piiril, riigitee nr 11303 Jüri-Aruküla tee ääres. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette riigiteelt ja Elamute teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,0 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja kolm elamumaa sihtotstarvelist kinnistut ning ülejäänud osas säilitada maatulundusmaa sihtotstarve, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud põllumajandusmaa, kuhu on lubatud eluasemete rajamine hajaasustuse põhimõttel. 

Aruvalla küla Takle kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 24.10.2017 korraldusega nr 1483. Planeeritav ala asub Aruvalla küla, Piuga kruusakarjäär läheduses. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee kogujateelt algavalt kruuskattega Halli teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 6,6 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Takle kinnistust välja üks elamumaa sihtotstarbeline kinnistu ning ülejäänud osas säilitada maatulundusmaa sihtotstarve, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritavale ala juhtotstarvet määratud ei ole. Planeeritava ala paikneb rohevõrgustikus. Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõikele 1 on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Planeeritaval alal rohevõrgustik 90% ulatuses kinnistu suurusest säilitatakse ning sinna ehitusõigust ei määrata. Ühe uue elamumaa krundi moodustamist ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks. 

Rae küla Künnapuu tee 26 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 31.10.2017 korraldusega nr 1495. Planeeritav ala asub Rae külas Raeküla tee ja Graniidi tee vahelisel elamute alal. Juurdepääs planeeritavale elamumaa kruntidele nähakse ette Künnapuu tee T1'lt (katastritunnus 65301:002:0419) krundilt sõlmitava teeservituudi kokkuleppe alusel kinnistu kasutamiseks Detailplaneeringuala juurdepääsuna. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,7 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kaitsealuse maa sihtotstarbega katastriüksus üheks elamumaa, üheks transpordimaa ja üheks kaitsealuse maa krundiks, määrata elamumaale ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa.

Järgmiste detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 20.11.2017 - 03.12.2017 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringute osas esitada hiljemalt 03.12.2017:

Veneküla Suksu kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 16.06.2015 korraldusega nr 939 ning vastu võetud 03.10.2017 korraldusega nr 1341. Planeeritav ala asub Venekülas Tallinna ringtee vahetus naabruses, Varivere tee ääres. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Varivere teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,7 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata tootmismaale sihtotstarbelisele kinnistule ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette nähtud tootmis- ja ärimaa juhtotstarve.

Kopli küla Tammesaare kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 20.03.2007 otsusega nr 245 ning vastu võetud 10.10.2017 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1378. Planeeritav ala asub Kopli külas, Ülase tee ääres. Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Ülase teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,8 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu elamumaa kruntideks ning üldkasutatava maa ja transpordimaa kruntideks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa.

Peetri aleviku Mõigu tee 11 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 28.03.2017 korraldusega nr 426 ning vastu võetud 17.10.2017 korraldusega nr 1414. Planeeritav ala asub Peetri alevikus, Mõigu tee ääres, väljakujunenud elamualal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Mõigu teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on suurendada elamumaa sihtotstarbega kinnistu ehitusõigust, määrata hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa juhtotstarve.

Lehmja küla Kõrtsi tee 4 ja 6 kinnistute ning lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 10.05.2016 korraldusega nr 736 ning vastu võetud 24.10.2017 korraldusega nr 1481. Planeeritav ala asub Lehmja külas, Põrguvälja tee ja Kõrtsi tee nurgal, arenevas piirkonnas. Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Kõrtsi teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,8 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 20.12.2005 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1694 kehtestatud Lehmja küla Lookivi, Väljakivi ja Metsakivi kinnistute detailplaneeringut pos 5 ja 15 osas, suurendada kinnistute ehitusõigust ning laiendada olemasolevat hoonestusala, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud äri- ja tootmismaa ning ühiskondlike hoonete maa.

 

Detailplaneeringu avaliku arutelu tulemustest:

Peetri aleviku Kungla kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 24.05.2016 korraldusega nr 810 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 04.07.2017 korraldusega nr 932 Planeeritav ala asub Peetri alevikus Vana-Tartu mnt läheduses. Lähipiirkonnas on valdavaks viimasel kümnendil ehitatud üksik-, rida- ja korterelamud. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Vana-Tartu maanteelt läbi rajatava Öökulli tee. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,82 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine elamumaa sihtotstarbega kruntideks kortermajade rajamiseks, määrata tekkivatele kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. 

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal 07.08 – 21.08.2017 laekus üks vastuväide ja selgitustaotlus planeeringuala hõlmava taristu rajamise kohta ning kooskõlastuse kohta.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 05.10.2017. Arutelu järgselt jäi vastuväiteid esitanud isik oma vastuväidete juurde.Järgmise detailplaneeringu kehtestamisest:
Järveküla Saare kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavolikogu 10.10.2017 otsusega nr 213. Planeeritav ala asub Järvekülas Vana-Tartu mnt ja Turu tee ääres. Alast põhja suunas jäävad olemasolevad maatulundusmaad, idasse arenev äri - ja tootmismaade alad ning lõuna ja lääne suunas uusarendusega rajatud elamukvartalid. Mööda Vana-Tartu maanteed planeeritavast alast  ca 600 m Peetri suunas asub Järveküla kool. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,3 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli muuta Rae vallas Järvekülas asuva Saare kinnistu (katastritunnus 65301:001:3489; suurus 10279 m²; sihtotstarve 100% maatulundusmaa), mille üldplaneeringujärgne perspektiivne maakasutuse juhtotstarve on elamumaa, senine maakasutuse sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbeks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused ning lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus ning sellega seoses teha ettepanek Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu muutmiseks.

Detailplaneering on maakasutuse juhtotstarbe osas Rae valla üldplaneeringut muutev. Rae valla üldplaneeringuga on alale ette nähtud elamumaa juhtotstarve, kuid detailplaneeringuga määratakse selle maakasutamise sihtotstarbeks ühiskondlike ehitiste maa.

Järveküla Kännu ja Vana-Kännu kinnistute ning lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 31.10.2017 korraldusega nr 1494. Planeeritav ala asub Järvekülas, Liiva teest ida pool paikneval põllumaal, Andrese tee läheduses. Juurdepääs alale toimub Andrese tee 7 kinnistul paiknevalt erateelt (reaalservituut kinnistute nr 11220902 ja 2996550 igakordsete omanike kasuks). Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,1 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Kännu ja Vana-Kännu kinnistute maa sihtotstarve elamumaaks, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, kus planeeritava ala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa.

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://gis.rae.ee/.