Detailplaneeringud

RAE VALLAVALITSUS teatab:

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest

Üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Rae Vallavolikogu 15.november 2016 otsusega nr 171.

Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringut ligikaudu 26300 ha suurusel alal Rae valla põhjaosas. Planeeringuga hõlmatud ala põhja- ja läänepiiriks on Rae valla ja Tallinna vaheline administratiivpiir, lõunapiiriks perspektiivse raudtee Rail Baltic trassikoridori ja sellega külgneva ala piir ning idapiiriks Pirita-Ülemiste kanal.

ÜP ala.png

Kuivõrd Rae valla üldplaneeringus ei ole määratud tiheasustusaladel asuvate elamumaa juhtfunktsiooniga maa-alasid teenindava sotsiaalse taristu ning rohe- ja virgestusalade mahtusid ja asukohti ning hoonestatavate alade jaoks täpseid hoonestustüüpe ja -tihedusi ning piirkondi ühendavate sõidu- ja kergliiklusteede võrgustik on lahendatud puudulikult, ja arvestades asjaolu, et Tallinna lähedusest tulenevalt on Rae valla põhjaosa kõige kiiremini arenev piirkond, kus elamualasid teenindava taristu planeerimise surve on väga suur, siis vajab see piirkond täpsemat ruumilist planeerimist.

Rae vallavalitsus teatab detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikust arutelust

Järveküla Saare kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 21.06.2016 otsusega nr 159 ning vastu võetud 04.04.2017 korraldusega nr 500.
 
Planeeritav ala asub Vana-Tartu mnt ja Turu tee ääres. Juurdepääs alale on planeeritud olemasolevalt Turu teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,3 ha.
 
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae vallas Järvekülas asuva Saare kinnistu (katastritunnus 65301:001:3489; suurus 10279 m²; sihtotstarve 100% maatulundusmaa), mille üldplaneeringujärgne perspektiivne maakasutuse juhtotstarve on elamumaa, senine maakasutuse sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbeks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused ning lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus ning sellega seoses teha ettepanek Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu muutmiseks.
 
Detailplaneeringu menetlust puudutava informatsiooniga ja dokumentidega on võimalik tutvuda Rae valla GIS-süsteemi planeeringute rakenduses  http://gis.rae.ee/  (DP nr 0928).
 
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 11.07.2017 kell 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.
 
 

Rae vallavalitsus teatab järgmiste detailplaneeringute koostamise algatamisest 

 
Lagedi alevik Niidu tn 7 ja 7a kinnistute detailplaneering
 
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 30.05.2017 korraldusega nr 736. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus, Niidu tee ääres, väljakujunenud väikeelamute alal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Niidu teelt.  Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,42 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu piiride muutmine, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa.
 
Aruvalla küla Taevasmaa tee 13, 14, 18 ja 19 kinnistute detailplaneering
 
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 30.05.2017 korraldusega nr 734. Planeeritav ala asub Aruvalla küla, Taevasmaa tee ääres, väljakujunenud väikeelamute alal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Taevasmaa teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,9 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavolikogu 10.04.2007 otsusega nr 255 kehtestatud Aruvalla küla Mullikmäe, Mullikmäe-Estra ja Järvemetsa kinnistute detailplaneeringut pos 14, 16, 17 ja 19 osas. Määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa ja ühiskondlike ehitiste maa.
Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 03.07.2017 - 16.07.2017 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 16.07.2017:
 
Suuresta küla Lingumäe kinnistu ja lähiala detailplaneering 
 
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 19.04.2016 korraldusega nr 611 ning vastu võetud 06.06.2017 korraldusega nr 766. Planeeritav ala asub Suuresta külas, Golfi tee vahetus läheduses. Kinnistu on ümbritsetud perspektiivse elamumaaga ning läheduses paikneb golfikeskus. Juurdepääs planeeritavale alale on kavandatud Golfi tee L8 kinnistult. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,7 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev elamumaa sihtotstarbega kinnistu kaheks elamumaa ja üheks transpordimaa krundiks, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
 
Detailplaneeringute kehtestamisest:
 
Lehmja küla Maanteevahe kinnistu ja lähiala detailplaneering 
 
Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 30.05.2017 korraldusega nr 735. Planeeritav ala Lehmja külas, Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja Järveküla-Jüri tee vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Järveküla-Jüri teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,0 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja üks elamumaa krunt ning ülejäänud kinnistu jätta maatulundusmaaks, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette nähtud tootmis- ja ärimaa juhtotstarve.
 
Vaskjala küla Sanglepa kinnistu ja lähiala detailplaneering 
 
Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 13.06.2017 korraldusega nr 786. Planeeritav ala asub Vaskjala küla läänepoolses osas, Vaskjala veehoidla ja Kurepesa tee vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale elamumaa krundile nähakse ette Kurepesa teelt ning läbi eraomandis olevate Kurepesa tee 7 ja Välja kinnistute. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,0 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja üks elamumaa krunt ning ülejäänud kinnistu jätta maatulundusmaaks, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud põllumajandusmaa. Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõikele 1 on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Hajaasustusala põhimõttel ühe uue elamumaa krundi planeerimisel olemasolevate ja perspektiivsete elamumaa kinnistute vahetusse naabrusesse säilib valdavalt kinnistu senine sihtotstarve ning säilib võimalus põllumassiivi kasutada sihtotstarbe päraselt. Planeeringulahendust ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.
 
Jüri aleviku Talli tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering 
 
Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 30.05.2017 korraldusega nr 738. Planeeritav ala asub Jüri aleviku läänepoolses osas, alevikku läbiva 11303 Jüri-Aruküla tee läheduses. Juurdepääs alale toimub Talli tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,3 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva ärimaa sihtotstarbelise kinnistu ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsu, liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise ning haljastuse lahendus.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae Vallavolikogu 20.09.2012 otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud suures osas sisekaitseline maa ja lõunapoolses osas haljasmaa. Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõikele 1 on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Olemasolevat ärimaa sihtotstarvet ja kinnistu piire muutmata ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramist ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.
 
Rae küla Rannakivi tee 1 kinnistu detailplaneering
 
Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 30.05.2017 korraldusega nr 737. Planeeritav ala asub Rae külas, Järve tee (11330 Järveküla-Jüri tee) ääres. Juurdepääs alale toimub Järve teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,0 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 13.01.2009 Rae Vallavolikogu otsusega nr 490 kehtestatud Rae küla Ranna kinnistu ja lähiala detailplaneeringut pos 6 osas ning jagada olemasolevast tootmismaa sihtotstarbega kinnistust välja üks transpordimaa kinnistu, et ehitada välja Lehmja bussipeatuse ootepaviljon ja jalgtee.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga.
 
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://gis.rae.ee/.