Huvide kaitsmine

Lastekaitse on lapse kaitse ja abi korraldamine ning järelevalve Rae Vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalametis. Igal lapsel on sünnipärane õigus elule, tervisele, arengule, tööle ja heaolule. Lastel on võrdne õigus saada abi ja hooldust ning areneda, sõltumata soost ja rahvusest ning sellest, kas nad elavad täisperekonnas või üksikvanemaga, kas nad on lapsendatud või hooldatavad, kas nad on sündinud registreeritud või registreerimata abielust, kas nad on terved, haiged või puudega.
Juhul kui saab teatavaks kaitset ja abi vajava lapse olemasolu, on iga inimese kohus sellest viivitamatult teatada Rae Vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalametile (lastekaitsespetsialisti telefon 6 056 777, mobiil 555 22 527), Päästeametile (lühinumber 112), Politsei- ja Piirivalveametile (lühinumber 110), Rae valla konstaablile (tel  612467). Hädasolevatest lastest saab teavitada üleriigilisel laste abitelefonil 116 111.
Kui vanem seab ohtu oma lapse tervise ja elu, on eestkosteasutusel seadusest tulenev kohustus ja õigus korraldada lapse edasine elu lähtuvalt lapse huvidest. Vanemliku hoolitsuseta jäänud laste huvide esindajaks kõigis lapsesse puutuvates küsimustes on Rae Vallavalitsus, juhul kui lapsele pole määratud eestkostjat, kes täidab lapsevanema ülesandeid.
Kõik lapsesse puutuvad vaidlused lahendatakse lapse elukohajärgse eestkosteasutuse poolt. Juhul kui vanem seab ohtu oma lapse tervise ja elu, on eestkosteasutusel seadusest tulenev kohustus ja õigus korraldada lapse edasine elukorraldus vastavalt allpoolloetletud seadustest lähtuvalt. 
Kõik Rae valla lapsesse puutuvad vaidlused lahendatakse lapse eestkosteasutuse Rae Vallavalitsuse poolt.