Ehitus- ja planeerimisamet

Põhimäärus
Priit Põldmäe
Haridus: kõrgem - autoinsener
haridusteaduste magister
Koordineerib ehituse, planeerimise ja valla arenguga seotud tegevusi ning keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat
 
Vastuvõtuks registreerida telefonil
605 6750
605 6741
51 29 380
Tarvo Nõlvak
Haridus: kõrgem - ehitustehnika
Menetleb kasutuslubade taotlusi.
 
 
Fred Seppen
Haridus: rakenduskõrgharidus – tehnoökoloog
Menetleb tehnovõrkude projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutuslubade taotlusi.
 

Ege Kibuspuu
keskkonnaspetsialist
Haridus: kõrgem

Tegeleb jäätmeveokorralduse ja heakorra küsimustega, menetleb raielubasid, tegeleb hulkuvate loomadega ja lemmikloomade registreerimisega
605 6781
55 511 750
 
Kati Randrüüt
Haridus: kõrgem - keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia MA

Tegeleb keskkonnajärelevalvega, keskkonnamõju ja keskkonnamõju strateegilise hindamise kaalumise ja läbiviimise korraldamisega, looduskaitselise tegevuse (sh võõrliikide tõrje) korraldamisega

605 6745
5551 5777
 

Kadri Raus

(teenistussuhe peatatud)

 
Kristi Malm
Haridus: keskharidus
Tegeleb ehitusjärelevalvega
605 6786
55 565 073
Siim Orav
Peaarhitekt
Haridus: kõrgem - tehnikateadused MA
: Koordineerib planeerimisalast tegevust
605 6782
 
Stina Metsis
Tegeleb valla üld- ja teemaplaneeringutega
Õnnela Urb
Haridus: kõrgem – rakendusarhitektuur
Menetleb detailplaneeringuid
605 6758
Kadri Randoja
Haridus: kõrgem - arhitektuur
Koostab Rae vallale kuuluvate maade detailplaneeringuid
605 6783
Erika Leismann
Haridus: kõrgem - geodeesia ja kartograafia insener

Haldab Rae valla geoinfosüsteemi gis.rae.ee ja digitaaljooniste arhiivi https://www.tarkvarastuudio.ee/rae_geo

605 7991
Anne Varbla
Haridus: kõrgem - geomaatika
Menetleb maaüksuste jagamist, munitsipaliseerimist, tegeleb aadressiandmete korrastamisega
605 6746
Jaan Dello
Haridus: keskharidus
Tegeleb kannetega maaregistrisse, maade hindamisega, maamaksu määramisega, reklaamide paigaldamise ja reklaamimaksu küsimustega
605 6788
   Liis Ollin
Registri nooremspetsialist
Haridus: keskharidus
  1. Esitab andmeid riiklikku ehitisregistrisse, registreerib ehitusloa ja kasutusloa taotlusi ja ehitusprojekte, korrastab ehitisregistris andmeid. 

605 6747
liis.ollin@rae.ee
Maiga Liiv
Haridus: kõrgem - õigusteadus (MA)
Tegeleb erastamiste, tagastamiste ja detailplaneeringute lepingutega
605 6765