Koolikoha taotlemine

Rae vald peab tagama õppekoha põhikoolis kõigile valla haldusterritooriumile sisse kirjutatud koolikohuslatele, kes on saanud 7-aastaseks enne käimaoleva aasta 1. oktoobrit. Koolikohuslane on isik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

Lapsele elukohajärgse põhikooli määramist reguleerib Rae vallavalitsuse 27.12.2016 määrus nr 23 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord".

 

Elukohajärgse põhikooli määramine I klassi astumisel

 

Rahvastikuregister fikseerib lapse elukohaandmed 1. veebruaril.

Põhikooli vastuvõtu taotlust saab Rae vallavalitsusele esitada 10. veebruarist 31. märtsini e-teeninduses või paberkandjal kohapeal. Taotlusvormid leiad Blanketid ja vormid alt.

Kelle elukoht on muutunud pärast 1. veebruari, need saavad esitada taotlusi alates 1. aprillist.

Vallavalitsus teavitab vanemat esimese klassi õpilase elukohajärgse kooli määramisest e-keskkonna ARNO kaudu hiljemalt 30. aprilliks.

HIljemalt 15. maiks teavitab lapsevanem kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest e-teeninduses.

30. maiks kinnitab kool õpilase oma nimekirja.

10. juuniks esitab lapsevanem e-teeninduses koolile vajalikud dokumendid:

  1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või tõendi) ärakiri;
  2. koolivalmiduskaart;
  3. elektrooniline foto;
  4. nõustamiskomisjoni otsus selle olemasolul;
  5. väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.

Kui vanem soovib last varem kooli panna

Kui vanem teavitab enne 31. märtsi vallavalitsust soovist panna laps varem kooli, määratakse lapsele koos teiste lastega samaaegselt elukohajärgne kool.

Kui vanem teavitab pärast 31. märtsi, siis määratakse lapsele elukohajärgseks kooliks elukohale lähim põhikool, kus on veel vabu kohti.

Kui vanem teavitab pärast 1. maid soovist panna laps varem kooli, ei ole linnal enam kohustust tagada lapsele õppekohta. Vabade kohtade olemasolul saab laps esimesse klassi astuda.

 

Lapse vastuvõtmine põhikooli ühest koolist teise üleminekul

 

Ühest koolist teise üleminekul on soovitatav jälgida vabade õppekohtade olemasolu koolis. Kõige täpsemat infot vabade õppekohtade kohta saab e-teeninduse ARNO avalikust vaatest.

Põhikooli vastuvõtu taotlust saab Rae vallavalitsusele esitada e-teeninduses või paberkandjal kohapeal. Taotlusvormid leiad Blanketid ja vormid alt.

Vaba koha olemasolul teavitab vallavalitsus vanemat 10 tööpäeva jooksul. Seejärel esitab lapsevanem e-teeninduses koolile vastuvõtutaotluse ja muud nõutavad dokumendid.

II - IX klassi koolikoha taotlemine 2017./2018. õppeaastaks. Taotlust saab esitada alates 10. juunist.