Perekonnas hooldamine

Lapse perekonnas hooldamine toimub perekonnas, kelle liikmete hulka ta ei kuulu.
 
Perekonnas hooldamisele saab võtta lapsi, kes:
 •  ei saa koos oma vanematega elada vastava kohtumääruse alusel
 •  vanemad on surnud
 •  vanemad on teadmata kadunuks tunnistatud
 •  vanemate teovõimet on piiratud
 •  vanemad viibivad kinnipidamisasutuses
Rae valla lapse perekonnas hooldaja määrab Rae Vallavalitsus. Lastekaitsespetsialist tutvub hooldusele võtta sooviva perega, vajadusel palub teiste spetsialistide abi pereuuringu teostamiseks ning teeb otsuse lapse hooldamisele andmise kohta. Seejärel läbib hooldajaks soovija kasuperede koolituse PRIDE, mis aitab tal kasuvanemana paremini toime tulla. Lastekaitsespetsialist/sotsiaaltöötaja annab kirjaliku soovituse koolitusel osalemiseks ning hooldajaks soovija registreerib end koolitusgruppi, mille kohta saab informatsiooni Tervise Arengu Instituudi telefonil 6 593 929.
Peale eespool nimetatud toimingute ning kõigi osapoolte nõusolekul sõlmitakse Rae Vallavalitsuse ja hooldaja vahel perekonnas hooldamise leping. Lepingus sätestatakse kõik lepingu osapooli puudutavad õigused ja kohustused.
 
Hooldamisele võtjal tuleb esitada Rae Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistile järgmised dokumendid:
 • avaldaja isikut tõendava dokumendi koopia;
 • lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
 • dokumendid lapse bioloogiliste vanemate kohta (surmatunnistus, kohtuotsus jne);
 • avaldus (täidetakse kohapeal);
 • vanema kui 10 aastase lapse kirjalik nõusolek (kirjutatakse kohapeal);
 • tunnistus kasuperede koolituse läbimise kohta (või koolitusele registreerimine).
Perekonnas hooldamisel või eestkostel olevad lapsed saavad selleks ette nähtud riiklikku toetust ning KOV-i toetuseid vastavalt kehtestatud korrale.
Riiklikku toetust ei ole perekonnas hooldajatena õigustatud saama lapse suhtes ülalpidamiskohustusega isikud:
 • vanavanemad,
 • täiskasvanud õed ja vennad.
Nimetatud isikud saavad toetust juhul kui nad on määratud lapse eestkostjaks.