Vältimatu sotsiaalabi

Vältimatu sotsiaalabi osutamise kord eguleerib piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastava hädavajaliku toidu, riietuse ja ajutise peavarju andmist Rae vallas.

Vältimatut sotsiaalabi osutatakse piisavate elatusvahenditeta Rae valla elanikule või Rae valla halduspiirkonnas asuvale kindla elukohata isikule, välismaalasele või pagulasele.

Rae vallavalitsuse 20.septembri 2016 määrus nr 11 „Vältimatu sotsiaalabi osutamise kord".

Vältimatu sotsiaalabi saamiseks pöörduda sotsiaaltöötajate poole.