Mittetulundusliku tegevuse toetus

Toetust saavad taotleda MTÜ-d, sihtasutused, seltsingud ja eraisikud. Eesmärgiks on toetada kultuuri- ja sporditegevust, noorsootööd ning rahvaharidust.

Toetuse taotlemiseks on vaja esitada vallavalitsusele vormikohane taotlus hiljemalt:

  • I taotlusvooru 15. veebruariks,
  • II taotlusvooru 15. maiks,
  • III taotlusvooru 15. augustiks,
  • IV taotlusvooru 15. novembriks.

Taotlusi vaatab läbi ja hindab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Otsus toetamise/mitte toetamise kohta teeb vallavalitsus hiljemalt ühe kuu jooksul peale taotluste esitamise tähtaega. Toetuse saaja on kohustatud peale projekti lõppemist ühe kuu jooksul esitama vallavalitsusele aruande toetuse kasutamise kohta ning lisama sellele juurde kuludokumendid.
Taotleja igapäevaseks ülalpidamiseks vajalike tegevuskulude toetuste taotlemise puhul tuleb taotlus esitada eelarveaastale eelneva aasta 01. septembriks. Eelnimetatud toetust saavate ühenduste nimekiri ja toetussummad nähakse nimeliselt ette valla eelarves.
Enne taotluse esitamist tutvu kindlasti toetuskorraga, kus on toodud nõuded taotlejale, toetuse saamisele, loetletud toetuse määramise üldised kriteeriumid jne.
Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetamise kord
Komisjoni moodustamine ja selle põhimääruse kinnitamine
Komisjoni koosseisu kinnitamine

Taotlusvorm
Aruandevorm

 

Laste ja noorte spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitis

(50% kulutustest, kuid mitte rohkem kui 150 eurot kalendriaastas. Nelja- ja enamalapselistel peredel on piirmäär lapse kohta 200 eurot kalendriaastas)

Kuidas taotleda?
- täida taotlusvorm, lisa juurde maksmise aluseks olev dokument (n arve) ja maksmist tõendav dokument või selle koopia (n maksekorraldus)  ning esita need vallavalitusele
- taotluste esitamise aeg on hiljemalt 15. juuni (jaanuari kuni mai kulutused) ja 15. detsember (juuni kuni detsember kulutused)

Toetuse maksmine
- hüvitise suuruseks on 50% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär
- nelja ja enama lapsega perede puhul on hüvitise suuruseks 75% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär
- hüvitist makstakse iga lapse kohta ühe sporditegevuse ja ühe huvitegevuse eest
- hüvitis kantakse arvelduskontole hiljemalt 10. augustiks ja 10. veebruariks

Tingimused toetuse saamiseks
- laps või noor on vanuses 5-19 eluaastat, on eelkooliealine või õpib üldhariduskooli, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes.
- laps ja tema mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud  eelmise aasta 31. detsembri seisuga
- sporditreeneril peab olema treeneri kutsekvalifikatsioon
- huvitegevust pakkuv organisatsioon peab olema kantud EHIS-e (Eesti Hariduse Infosüsteem) andmebaasi st tal peab olema koolitusluba
-hüvitist ei maksta Rae valla allasutuste spordi- ja huviringides osalemisel ( Rae Huvialakooli õppetasu on juba valla poolt doteeritud)
- sporditegevuse kuluhüvitist ei maksta, kui laps õpib Rae Huvialakooli spordiosakonnas
- huvitegevuse kuluhüvitist ei maksta, kui laps õpib Rae Huvialakoolis v.a spordiosakonnas
(n kui laps õpib Rae Huvialakooli spordiosakonnas, saab taotleta huvitegevuse kuluhüvitist väljapoolt huvialakooli toimuva õppe doteerimiseks)

Rae valla eelarvest perede toetamise kord
Rae valla eelarvest makstavate perede toetuste ja kuluhüvitiste piirmäärad 2017