Üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud

RAE VALLAVALITSUS teatab:

Detailplaneeringu  kehtestamisest:
Järveküla Saare kinnistu ja lähiala detailplaneering


Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavolikogu 10.10.2017 otsusega nr 213. Planeeritav ala asub Järvekülas Vana-Tartu mnt ja Turu tee ääres. Alast põhja suunas jäävad olemasolevad maatulundusmaad, idasse arenev äri - ja tootmismaade alad ning lõuna ja lääne suunas uusarendusega rajatud elamukvartalid. Mööda Vana-Tartu maanteed planeeritavast alast  ca 600 m Peetri suunas asub Järveküla kool. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,3 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli muuta Rae vallas Järvekülas asuva Saare kinnistu (katastritunnus 65301:001:3489; suurus 10279 m²; sihtotstarve 100% maatulundusmaa), mille üldplaneeringujärgne perspektiivne maakasutuse juhtotstarve on elamumaa, senine maakasutuse sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbeks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused ning lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus ning sellega seoses teha ettepanek Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu muutmiseks.

Detailplaneering on maakasutuse juhtotstarbe osas Rae valla üldplaneeringut muutev. Rae valla üldplaneeringuga on alale ette nähtud elamumaa juhtotstarve, kuid detailplaneeringuga määratakse selle maakasutamise sihtotstarbeks ühiskondlike ehitiste maa.

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://gis.rae.ee/.

 

 

Detailplaneeringu kehtestamisest:

Peetri aleviku Kõrtsi kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavolikogu 19.05.2015 otsusega nr 115. Planeeritav ala asub Peetri alevikus Vana-Tartu maantee ja Reti tee ääres; elamupiirkonna ning äri- ja tootmismaade vahetus läheduses. Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Reti teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,0 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli muuta maatulundusmaa sihtotstarbega ja perspektiivse elamumaa juhtotstarbega Kõrtsi kinnistu sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbeks, et kinnistule rajada põhikooli hoone. Sellest tulenevalt määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus. 

Rae valla üldplaneeringuga on Kõrtsi kinnistu maakasutuse juhtotstarbeks ette nähtud perspektiivne elamumaa sihtotstarve.

Antud juhul on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Detailplaneeringu kooseisus esitatakse ettepanek Rae valla üldplaneeringuga määratud juhtotstarbe muutmiseks elamumaast ühiskondlike ehitiste maaks (sotsiaalmaa sihtotstarbe alaliik).

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringuga seotud materjaliga võimalik tutvuda http://gis.rae.ee/.