Ülevaade

Rae vallas koordineerib noorsootööd haridus- ja sotsiaalamet, mille koosseisus on ametis noorsootöö spetsialist. Noortekeskused toimivad vallas Jüri, Lagedi ja Peetri alevikus. 2017. aasta sügisest planeeritakse avada noortekeskus ka Vaida alevikus. Noortekeskuste tööd korraldab Rae Noortekeskus, kus töötavad kvalifitseeritud noorsootöötajad.

Lisaks igapäevasele noortekeskustes tehtavale avatud noorsootööle pööratakse tähelepanu ka mobiilsele noorsootööle ehk noorsootöötajad külastavad Rae valla koole ning sisustavad koolis vahetunde pakkudes noortele erinevaid vabaaja tegevusi. Koolis pakutavate tegevuste eesmärk on noorsootöö ja noortekeskuste võimaluste tutvustamine noortele ning noorteni jõudmine meetodil, kus noorsootöötajad lähevad sinna, kus noored tavapäraselt oma aega veedavad, mitte vastupidi.

Noortekeskustel on Rae valla ametlikus ajalehe väljaandes Rae Sõnumid oma rubriik nimega „Noortekülg". (http://www.raesonumid.ee/ )

Rae vallas on keskset huviharidust andvaks asutuseks munitsipaalhuvialakool Rae Huvialakool. Huvialakooli tegevus toimub Jüri Gümnaasiumi, Lagedi Kooli, Vaida Keskusehoone, Peetri Lasteaed-Põhikooli ja lasteaed Tõrukese ruumides. Alates 2016. aasta septembrikuust töötab huvialakooli filiaal ka Järveküla Koolis, kus on oma ruumid nii muusika- kui ka kunstiõppeks. Huvialakoolis tegutseb muusika-, kunsti-, tantsu- ja spordiosakond.

2017. aasta jaanuaris alustas oma tegevust päris esimese koosseisuga ka Rae valla noortevolikogu.

Rae vallas töötab Rae valla alaealiste komisjon, mille uus koosseis kinnitati 27. mail 2014. Komisjon käib koos tavaliselt kord kuus. Komisjoni esimees on Veronika Isberg ja aseesimees Kristo Tamsalu. Liikmed: Urma Peterson, Iveta Tomera, Kai Sinisalu ja Lisandra Talving. Sekretär: Kädi Kuhlap.

2013. aastal võeti vastu „Rae valla noorte ettevõtlikkuse arengukava" ning  moodustati arengukava rakenduskava komisjon. Komisjoni kuuluvad: abivallavanem Madis Sarik, abivallavanem Jens Vendel, hariduse peaspetsialist Marju Randlepp, õppejuht Merilyn Saarkoppel ja huvijuht Triinu Sepp Lagedi Koolist, arendusjuht Eili Laas Peetri Lasteaed-Põhikoolist, Jüri Gümnaasiumi arendusjuht Kristi Vimberg ja tugikeskuse juhataja Nele Pilman, inglise keele õpetaja Aire Ratas Vaida Põhikoolist ja noorsootöö spetsialist Kädi Kuhlap. Komisjon kohtub kord kvartalis.

Iga aasta suvisel koolivaheajal viiakse läbi projekt „Rae Õpilasmalev", kus aasta-aastalt suureneb osavõtvate laste arv. 2016. aastal osales õpilasmaleva projektis 140 noort. Malevlastele pakkus lisaks valla allasutustele ning vallavalitsusele tööd kaksteist Rae valla juhtivat ettevõtet ning üks Jõelähtme vallas asuv ettevõte.