Võlanõustamisteenus

Võlanõustamisteenus abiatab isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimisel ja nõuete rahuldamisel, aitab vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning leevendab muid võlaprobleeme. Ühtlasi on teenuse eesmärk ennetustöö — inimese toimetulekuvõime parandamise kaudu uute võlgade tekkimise vältimine.

Teenuse sihtgrupiks on võlaprobleemidega isikud, kes ei suuda iseseisvalt täita oma rahalisi kohustusi

Võlgnevuse tekkimise ohtu hinnatakse lähtuvalt konkreetsest olukorrast, millesse isik või perekond on sattunud.

Võlanõustamise peamine ülesanne on nõustada ja aidata finantsmajanduslikku hädaolukorda sattunud isikuid ning peresid, kellel on seetõttu tekkinud või tekkimas sotsiaalsed probleemid.

Võlanõustamisteenuse raames loetakse võlgnevuseks olukorda, kus isikule on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma.

Teenuse osutaja ülesanne on abistada ja nõustada inimest võlgnevuse kõrvaldamiseks sobivate lahenduste väljaselgitamisel ning koos inimesega sobivate lahenduste leidmine.

Teenuse taotlemiseks tuleb isikul pöörduda avaldusega kohaliku omavalitsuse poole, kus omavalitsuse sotsiaaltöötaja hindab isiku vajadust taotletava teenuse järele. Kui inimesel on õigus teenust saada soovitab või aitab leida inimesele sobivaid teenusepakkujaid.

Teenuse osutaja võib olla füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohalik omavalitsus ja riik täidesaatva riigivõimu asutuste kaudu.

Võlanõustajal peab olema kas

  1. ikutseseaduse alusel antud võlanõustaja kutse;
  2. riiklikult tunnustatud kõrgharidus ja läbitud võlanõustaja täiendkoolitus.