« Tagasi

1. märtsini ootame kandidaate ettevõtliku noore, mentori ja teo väljaselgitamiseks

RAE VALLA ETTEVÕTLIK TEGIJA JA TEGU 2016

Vastavalt Rae valla noorte ettevõtlikkuse arengukavale on muuhulgas seatud prioriteetideks noorte ettevõtlikkuse alase tegevuse tunnustamine ning koostöös ettevõtetega noorte ettevõtlikkuse kasvule kaasa aitavate õpetajate tunnustamine.

Tunnustamise eesmärk on tõsta esile, tunnustada, väärtustada ja tutvustada üldsusele Rae valla haridusvaldkonna ettevõtlikke inimesi ja tegusid.

Ettevõtlikud tegijad on noored ja nende juhendajad, kes algatavad ja viivad läbi midagi uut ja väärtuslikku, mis haarab kaasa teisi ja paistab silma ka laiemale avalikkusele.

Ettevõtlikud teod toetavad noorte iseseisvust ja suunavad noori rakendama omandatud teadmisi ja oskusi praktikas.

Tunnustamine toimub kolmes kategoorias:

·       Ettevõtlik noor

·       Ettevõtlik õpetaja/eestvedaja/juhendaja/mentor

·       Ettevõtlik tegu

Ettevõtlik noor (vanus 7-26 a):

·       on oma tegevuste, aja ja oskustega silmapaistvalt  panustanud erinevate ürituste arendamisesse ja läbiviimisesse;

·       on tulevikutegija, kes innustab oma eakaaslasi, viib ellu omaalgatuslikke ideid, korraldab heategevuskampaaniaid, toredaid õpilasüritusi vms;

·       on algatusvõimeline, avatud ja loominguline ning heade koostööoskustega;

·       on algatanud/viinud ellu ürituse/projekti vms, mis on paistnud silma oma asutuses või kogukonnas

·       on oma tegevusega teistele eeskujuks.

Ettevõtlik õpetaja/eestvedaja/juhendaja/mentor:

·       algatab ja viib ellu erinevaid projekte, innovaatilisi tunde ja/või kaasahaaravaid üritusi;

·       on loov ning avatud uudsetele ideedele. On uudse idee või õppemeetodi edukalt ka kasutusele võtnud.

·       lähtub õpilaste individuaalsusest, võimetest ja vajadustest, toetab nende koostöö-, analüüsi- ja mõtlemisoskuse kujunemist ning loovust;

·       on oma tegevusega teistele eeskujuks ja aitab kaasa ettevõtliku hoiaku kujundamisele asutuses ja kogukonnas.

·       tegeleb sihipäraselt ja teistega koostöös õpilaste ettevõtlikkuse arendamisega.

Ettevõtlik tegu (esitada võib kas õpetajat, õpilast või gruppi):

·       on konkreetne projekt, üritus või muu tegevus, mis hõlmab endas laste/noorte kaasamist ja uue väärtuse loomist;

·       lähtub koostööst ning mõjutab laiemalt kogukonda;

·       on panus hariduse ja noorte väärtustamiseks ühiskonnas;

·       paistab silma nähtavate muutustega nii otseselt kui kaudselt osalenute jaoks.

Kandidaadid esitatakse Rae Vallavalitsusele hiljemalt 01.03.2016 aadressile info@rae.ee vastaval taotlusvormil.

Tulemusi  hindab Rae valla ettevõtlikkuse arengukava töögrupp ühekoos Rae valla ettevõtete esindajatega.  

Igas kategoorias tunnustatakse 3 kandidaati. Kandidaate tunnustatakse meene ja tänukirjaga. Võimalusel ka rahalise preemiaga, see sõltub ettevõtetest. Vallavalitsusel on õigus jätta ka tunnustus välja andmata, kui kandidaadid puuduvad või esitatud kandidaadid ei vasta statuudile.

Rae valla ettevõtlikke tegijaid ja tegusid tunnustatakse iga-aastasel ettevõtlikkuse konverentsil märtsikuus. Samuti saavad tegijad ja teod kajastatud Rae valla ametlikus väljaandes Rae Sõnumid. 

Taotlusvormi leiab SIIT