« Tagasi

Volikogu algatas Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamise

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine on kinnitatud Rae Vallavolikogu 2016.aasta 15.november otsusega nr 171.

Planeeringuga hõlmatud ala põhja- ja läänepiiriks on Rae valla ja Tallinna vaheline administratiivpiir, lõunapiiriks perspektiivse raudtee Rail Baltic trassikoridori ja sellega külgneva ala piir ning idapiiriks Pirita-Ülemiste kanal. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 26300ha.

 

Väljavõte territooriumist

Kuivõrd Rae valla üldplaneeringus ei ole määratud tiheasustusaladel asuvate elamumaa juhtfunktsiooniga maa-alasid teenindava sotsiaalse taristu ning rohe- ja virgestusalade mahtusid ja asukohti ning hoonestatavate alade jaoks täpseid hoonestustüüpe ja –tihedusi ning piirkondi ühendavate sõidu- ja kergliiklusteede võrgustik on lahendatud puudulikult, ja arvestades asjaolu, et Tallinna lähedusest tulenevalt on Rae valla põhjaosa kõige kiiremini arenev piirkond, kus elamualasid teenindava taristu planeerimise surve on väga suur, siis vajab see piirkond täpsemat ruumilist planeerimist.

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamise peamiseks eesmärgiks määrata ja/või täpsustada: 

1) transpordivõrgustiku ja muu infrastruktuuri, sealhulgas kohalike teede, raudteede asukohad ja nendest tekkivad kitsendused; 2) kohaliku tähtsusega jäätmekäitluskohtade asukohad ja nendest tekkivad kitsendused; 3) asustuse arengut suunavad tingimused; 4) rohevõrgustiku toimimist tagavad tingimused ja sellest tekkivad kitsendused; 5) üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, maakasutuse juhtotstarbed, maksimaalsed ehitusmahud, hoonestuse kõrguspiirangud ja haljastusnõuded; 6) puhke- ja virgestusalade asukohad ja nendest tekkivad kitsendused; 7) liikluskorralduse üldised põhimõtted; 8) alad ja juhud, mille esinemise korral tuleb detailplaneeringu koostamisel kaaluda arhitektuurivõistluse korraldamist; 9) detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhtud; 10) sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise vajadused.

Planeeritav tegevuste aeg

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu (edaspidi ÜP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) algatamine, algatamisest teavitamine november - detsember 2016

ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse koostamine detsember 2016- veebruar 2017

ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse eelnõu kohta seisukohtade küsimine ja ettepanekute sisseviimine märts-mai 2017

ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse kinnitamine mai 2017

ÜP ja KSH aruande eelnõu koostamine mai 2017- veebruar 2018

ÜP ja KSH aruande eelnõu avalikustamine ja avalik arutelu veebruar-aprill 2018

Avalikustamise käigus esitatud ettepanekute sisseviimine aprill 2018

ÜP ja KSH aruande esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks mai-juuni 2018

Kooskõlastamise tulemuste analüüs ja vajadusel ettepanekute sisseviimine; uuesti kooskõlastamiseks esitamine juuli-oktoober 2018 ÜP ja KSH aruande vastuvõtmine, teavitamine avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest detsember 2018

ÜP ja KSH aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu jaanuar-märts 2019

Avalikustamise käigus esitatud ettepanekute sisseviimine ja arvestamine aprill-august 2019

ÜP esitamine Harju maavanemale heakskiitmiseks september - detsember 2019 ÜP kehtestamine jaanuar 2020

 

Lisainformatsioon

Stina Metsis

651 3921

stina.metsis@gmail.com