Lapsevanematele, kes esitasid taotlused lapse I klassi astumiseks 2016/2017 õ.a

Rae valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO on määranud lapsed koolidesse.

Õpilase seaduslik esindaja on kohustatud hiljemalt 10. juuniks teavitama määratud elukohajärgset kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. E-keskkonda saab siseneda aadressilt: http://piksel.ee/arno/rae/

Juhul kui on esitatud koolivahetustaotlus (määratud kool teatud põhjusel ei sobinud), vaadatakse see üle hiljemalt 14 juuni.

Lisainformatsiooni kooli poolt nõutud dokumentide kohta leiate kooli kodulehelt.

Rae Vallavalitsuse 29.12.2015 määrus nr 32 "Elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord" on leitav https://www.riigiteataja.ee/akt/407012016006