7/29/21

RAE VALLAVALITSUS teatab:

Detailplaneeringu koostamise algatamisest:

Vaskjala küla Pärna tee 11 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 27.07.2021 korraldusega nr. 1053. Planeeritav ala asub Vaskjala küla lääneosas, Aruküla tee ja Pärna tee vahelisel väljakujunenud väikeelamute alal. Juurdepääs krundile on Pärna teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,2 ha 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevale elamumaa krundile määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas 20. september 2012 Rae Vallavolikogu otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on väikeelamute maa-ala.

Veneküla Veneküla tee 18 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 27.07.2021 korraldusega nr. 1054. Planeeritav ala asub Rae valla kirde nurgas Veneküla tee ääres, väljakujunenud elamute alal ridakülas. Juurdepääs planeeritavale alale on Veneküla teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2 ha. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on moodustada kaks elamumaa sihtotstarbelist kinnistut ja üks transpordimaa sihtotstarbeline kinnistu Veneküla tee laiendamiseks, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrgud ja haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk ei ole vastuolus Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu järgselt on planeeritava ala juhtotstarbeks määratud Veneküla tee äärde perspektiivne elamumaa ning Veneküla teest eemale perspektiivne haljasala parkmetsamaa.

Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 25.08.2021-08.09.2021 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 08.09.2021: 

Rae küla Lennujaama lõunaala kinnistute detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 04.06.2019 korraldusega nr 703 ning vastuvõetud 27.07.021 korraldusega nr 1052. Planeeritav ala asub Rae küla põhjaosas ning Soodevahe küla idaosas, vahetult Tallinna Lennujaama maandumisraja ning Soodevahe tööstuspargi vahel. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Suur-Sõjamäe teelt (11290 Tallinn-Lagedi tee) alguse saavalt detailplaneeringuga kavandatavalt teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 49 ha. 

Detailplaneeringu eesmärk on Pilvevälja ja Lennujaama kinnistutest välja jagada äri- ja tootmismaa ning transpordimaa kaassihtotstarbega kinnistud ning moodustada Lennuplatsi, Künka ja Roosimäe kinnistutest äri- ja tootmismaa kinnistud ning neid teenindavad transpordimaa kinnistud ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastuse lahendus. Planeeringuala suurus on ligikaudu 49 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud liiklust korraldava ja teenindava ehitise maa ning perspektiivne äri- ja tootmismaa ning perspektiivne liiklust korraldava ja teenindava ehitise maa. 

Detailplaneeringu kehtestamisest:

Järveküla Kindlusepealse kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 27.07.2021 korraldusega nr 1050. Planeeritav ala asub Järvekülas, Kindluse, Liiva ja Vana-Järveküla teede vahelisel olemasoleval ning perspektiivsel väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette olemasolevalt Vibu ja Rohuvälja teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,0 ha. 

Detailplaneeringu eesmärk on jagada olemasolevast maatulundusmaast välja elamumaa, üldkasutatava maa ja neid teenindavad transpordimaa sihtotstarbelised kinnistud, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. 

Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa juhtotstarve. 

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://map.rae.ee/.  

 

 

7/7/21

RAE VALLAVALITSUS teatab:

Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 23.07.2021-06.08.2021 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringute osas esitada hiljemalt 06.08.2021:

Vaskjala küla Ageriku kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 17.09.2019 korraldusega nr 1144 ning vastu võetud 21.06.2021 korraldusega nr 949. Planeeritav ala asub Vaskjala küla ja Pajupea küla piiril, avalikult kasutatava Pajupea tee ääres, olemasolevate ja kavandavate elamumaa kinnistute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Pajupea ning Talle teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,2 ha.

Detailplaneeringu lahenduseks on kinnistust välja jagada elamumaa ning transpordimaa sihtotstarbega kinnistud, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa.

Peetri alevik Allika tee ja Remmelga kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 17.11.2020 korraldusega nr 1541 ning vastu võetud 21.06.2021 korraldusega nr 948. Planeeritav ala asub Peetri alevikus Allika tee ja Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa maantee vahel. Allika teest põhja ja lääne suunal asuvad olemasolevad äri- ja tootmishooned, kinnistust ida suunal paikneb Tallinn – Tartu – Võru -Luhamaa maantee ja lõuna suunal paiknevad tootmismaa sihtotstarbelised kinnistud. Juurdepääs planeeritavale krundile nähakse ette Allika teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,3 ha.

Detailplaneeringu lahenduseks on kinnistute liitmine üheks ärimaa krundiks ning ehitus- ja hoonestustingimuste määramine. Muuta Rae Vallavalitsuse 14.10.2008 korraldusega nr 1257 kehtestatud Peetri küla Kasemetsa kinnistu detailplaneeringu positsiooni nr 12. Remmelga kinnistul varasem detailplaneering puudub.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on olemasolev tootmismaa.

Karla küla Jaanisauna kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 30.10.2018 korraldusega nr 1436 ning vastu võetud 21.06.2021 korraldusega nr 950. Planeeritav ala asub Karla külas 11112 Lagedi-Jüri tee ja Kalmari tee vahelisel alal põllumaade ja elamute piiril. Juurdepääs planeeringualale nähakse ette avalikult kasutatavalt Papli tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,7 ha.

Detailplaneeringu lahenduseks on muuta kinnistu maatulundusmaa sihtotstarve elamumaa sihtotstarbeks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse perspektiivseks juhtotstarbeks on määratud elamumaa juhtotstarve.

Detailplaneeringute kehtestamisest:

Assaku alevik Udumäe kinnistu

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 21.06.2021 korraldusega nr 947. asub Assaku aleviku keskosas, Veski, Ööbiku, Maria, Pirni ja perspektiivse Rukki tee vahelisel alal, olemasolevate ja varem planeeritud väike- ja ridaelamute piirkonnas. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,1 ha.

Detailplaneeringu lahenduseks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistust välja elamumaa, transpordimaa ja üldkasutatava maa kinnistud ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa.

Vaskjala küla Kurekella tee 2 kinnistu

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 21.06.2021 korraldusega nr 946. Vaskjala küla põhjapoolses osas, Näkinurga tee ja piritajõe vahelisel alal. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Detailplaneeringu lahenduseks on muuta 18.06.2002 Rae Vallavolikogu otsusega nr 351 kehtestatud Vaskjalaküla Kurekella pereelamute grupi detailplaneeringut pos 25 osas. Eelnevalt nimetatud detailplaneeringuga on moodustatud tootmismaa krunt puurkaevu rajamise tarbeks, kuna tänaseks päevaks on piirkonda rajatud ühisvee- ja kanalisatsiooni trass, puudub vajadus puurkaevu järele. Seoses sellega soovitakse muuta kinnistu sihtotstarve tootmismaast elamumaaks, seada ehitusõigus ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa.

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://map.rae.ee/.

Author: URMAS ALAS

Detaiplaneeringu teavitused

5/26/21

RAE VALLAVALITSUS teatab:

Detailplaneeringu koostamise algatamisest:

Patika küla Johannese kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega nr 715. Planeeritav ala asub Patika külas, riigitee 11114 Jüri-Vaida ja Kautjala tee vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Kautjala teelt või Jüri-Vaida teelt. Planeeringuala suurus on 9,78 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu üheks elamumaa krundiks ja üheks maatulundusmaa krundiks, määrata hoonestustingimused ning lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa ning osaliselt asub kinnistu rohevõrgustiku alal. Rohevõrgustiku alale ehitustegevust ei kavandata.

Vaskjala küla Käraja kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega nr 720. Planeeritav ala asub Vaskjala külas Veskimäe tee ja Pirita jõe vahelisel alal, väljakujunenud elamupiirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on Veskimäe teelt.

Planeeringuala suurus on 0,2 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistule elamumaa sihtotstarve, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa.

Kopli küla Vahtramäe tee 11 kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 25.05.2021 korraldusega nr 755. Planeeritav ala asub Kopli külas Vahtramäe tee ääres, osaliselt välja kujunenud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Vahtramäe teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,53 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu kolmeks elamumaa krundiks ja üheks transpordimaa krundiks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa.

Ülejõe küla Kõpsu-Hansu ja Nurga kinnistute ning lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega nr 716. Planeeritav ala asub Ülejõe küla ja Soodevahe küla piiril, vahetult Tallinna ringtee ääres, perspektiivses tööstuspargi alal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Mööda Vanapere teed, mis on ühenduses riigiteega nr 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi tee. Planeeringuala suurus on ligikaudu 17 ha.

Detailplaneeringuga kavandatakse äri- ja/või tootmismaa sihtotstarbelisi kinnistuid, määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne tootmis- ja ärimaa.

Detailplaneeringu raames tuleb koostada:

  • mürauuring, mis peab sisaldama nii olemasolevaid, kui ka perspektiivseid liiklusmüra tasemeid ning nägema ette võimalikud leevendusmeetmed.
  • liiklusuuring, mis peab sisaldama nii olemasolevaid, kui ka perspektiivseid liiklussageduse tasemeid ning hindama mõjusid olemasolevale taristule.
  • tuleb teostada radooniuuring selgitamaks välja radoonitasemed ning edaspidised radooniohjemeetmed.

Soodevahe küla Suur-Sõjamäe tn 41 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega nr 716. Planeeritav ala asub Rae vallas Soodevahe külas. Planeeringuala piirneb põhjast Eesti Raudtee depoo ja laadimisplatsidega (Betooni põik 20 // Varivere tee 10 // Tallinn-Tapa 115-118,2 km; katastritunnus 65301:011:0054), lõunast 11290 Tallinn-Lagedi riigimaanteega (katastritunnus 65301:002:0284; Tallinn-Lagedi tee T2, katastritunnus 65301:002:1457), läänest Suur-Sõjamäe tn 37a kinnistu (katastritunnus 65301:002:1724, sihtotstarve äri- ja tootmismaa), Suur-Sõjamäe tn 39 kinnistu (katastritunnus 65301:002:0710, sihtotstarve toomismaa) jaTallinna linna piiriga ning idast reformimata riigimaaga (katastritunnus 65301:001:5649, sihtotstarve sihtotstarbetamaa). Ligipääs planeeritavale alale on planeeritud olemasolevalt mahasõidult Tallinn-Lagedi riigimaanteelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 12 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavolikogu 21.11.2018 otsusega nr 61 kehtestatud Soodevahe küla Laanemäe ja Suur-Sõjamäe tn 41 kinnistute detailplaneeringu pos. nr 1, moodustatud kinnistule liita osa Suur-Sõjamäe tn 37a kinnistust ja kavandada moodustatavale krundile Rail Baltic reisirongide hooldedepoo, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud transpordimaa.

Detailplaneeringu raames tuleb:

  • koostada mürauuring, mille koostamisel tuleb arvestada keskkonnaministri 03.10.2016. a määrusega nr 32 „Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded";
  • koostada õhukvaliteedi hindamiseks modelleerimine, mis peab vastama keskkonnaministri 27.12.2016 määrusele nr 84 „Õhukvaliteedi hindamise kord";
  • välja selgitada radooniohje meetmete rakendamise vajadus teostades pinnaseõhust radoonitaseme mõõtmised lähtudes standardist EVS-ISO 11665-11 „Pinnaseõhu kontrollimeetod proovivõtuga sügavusest";
  • koostada maa-ala dendroloogiline inventeerimine. Lähtuda standardist EVS 939- 3 „Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse".

Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 28.06.2021-11.07.2021 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringute osas esitada hiljemalt 11.07.2021:

Lagedi aleviku Jõe tn 11 ja 11c kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 10.03.2020 korraldusega nr 340 ning vastu võetud 18.05.2021 korraldusega nr 717. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus Jõe ja Kingu tänava nurgal, Pirita jõe ääres. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,33 ha.

Detailplaneeringu lahenduseks on liita Jõe tn 11 ja 11c kinnistud omavahel üheks krundiks ning määrata osaline elamumaa ning veekogude maa kaassihtotstarve, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud olemasolev ja perspektiivne elamumaa ning perspektiivne haljasala parkmetsamaa.

Detailplaneeringute kehtestamisest:

Peetri aleviku Kopli tee 25 kinnistu

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega nr 718. Planeeritav ala asub Peetri alevikus, Küti ja Kopli teede vahel olemasolevas elamupiirkonnas. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,0 ha.

Detailplaneeringu lahenduseks on jagada olemasolevast elamumaast välja kaks elamumaa, üldkasutatava maa ja transpordimaa sihtotstarbelised kinnistud, määrata ehitusõigust ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud elamumaa juhtotstarve.

Ülejõe küla Jaama tn 2 kinnistu

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega nr 719. Planeeritav ala asub Ülejõe küla ja Lagedi aleviku piiril, Jaama tänava (11301 Lagedi tee) ääres. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,1 ha.

Detailplaneeringu lahenduseks on jagada olemasolevast maatulundusmaast välja äri– ja transpordimaa sihtotstarbelised kinnistud, määrata ehitusõigust ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud perspektiivne keskusmaa juhtotstarve.

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda https://map.rae.ee/.

Detailplaneeringu teavitused

5/11/21

 

RAE VALLAVALITSUS teatab:

Detailplaneeringu koostamise algatamisest:

Patika küla Patika saekaatri kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamisest

Rae Vallavalitsus teatab, et on algatanud 11. mai 2021 korraldusega nr 673 Patika küla Patika saekaatri kinnistu detailplaneeringu koostamise. Planeeritav ala asub Patika külas riigiteede 11114 Jüri-Vaida ja 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Jüri-Vaida teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,13 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata tootmismaale ärimaa kaassihtotstarve, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused kuni kahele ärihoonele, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud  selguvad detailplaneeringu  koostamise käigus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud tootmismaa.

Detailplaneeringu koostaja on OÜ FERRYSAN (aadress Kuuseheki tn 32-6, Saue linn, Saue vald, 76505, Harjumaa).

 

Järveküla Andrese tee 9 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamisest

Rae Vallavalitsus teatab, et on algatanud 11. mai 2021 korraldusega nr 674 Järveküla Andrese tee 9 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Planeeritav ala asub Järvekülas, Andrese tee ääres, olemasolevate elamu kruntide vahelisel alal. Juurdepääs planeeringu alale nähakse ette Andrese teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,87 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbeliseks kinnistuks ja üheks transpordimaa kinnistuks, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus. Detailplaneeringu  koostamiseks  vajalikud  uuringud  selguvad  detailplaneeringu  koostamise käigus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud elamumaa.

Detailplaneeringu koostaja on Optimal Projekt OÜ (aadress Keemia tn 4, Tallinn, 10615, Harjumaa).

 

Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 28.05.2021-11.06.2021 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringute osas esitada hiljemalt 11.06.2021:

 

Lagedi aleviku Tehase tee 2a kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 07.05.2019 korraldusega nr 602 ning vastu võetud 04.05.2021 korraldusega nr 621. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus riigimaanteede 11112 Lagedi-Jüri tee ja 11111 Lagedi Jaama tee vahelisel alal. Läheduses asub Lagedi raudteejaam. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Lagedi-Jüri teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,7 ha.

Detailplaneeringu lahenduseks on jagada olemasolev elamumaa kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbega kinnistuks, üheks transpordimaa sihtotstarbega kinnistuks, määrata elamumaa kinnistutele ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud olemasolev elamumaa.

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://map.rae.ee/.

 

RAE VALLAVALITSUS teatab:

Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 24.05.2021-06.06.2021 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringute osas esitada hiljemalt 06.06.2021:

Kurna küla Saire kinnistu osa ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldusega nr 683 ning vastu võetud 27.04.2021 korraldusega nr 589. Planeeritav ala asub Kurna küla lääneosas, riigiteede nr 11115 Kurna-Tuhala tee ja riigitee nr 11507 Kangrumetsa tee vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud 11507 Kangrumetsa teelt.  Planeeringuala suurus on ligikaudu 24 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on moodustada Saire kinnistu osast ärimaa, transpordimaa ja üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistud, määrata ehitusõigus, hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga. Vastavalt üldplaneeringule on planeeringuala ja selle lähiala näol tegemist maantee-äärse alaga, kus maad on juba suures ulatuses ärimaa või tootmis- ja ärimaa funktsiooniga.

 

Detailplaneeringute kehtestamisest:

Jüri alevik Talli tn 4 kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 06.04.2021 korraldusega nr 502. Planeeritav ala asub Jüri alevikus Talli tänava ääres, Tallinna ringtee ning Jüri – Aruküla riigimaanteede vahetus läheduses. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Talli tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,8 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on planeeritavale alale ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramine Päästeameti hoonetekompleksi rajamiseks ning juurdepääsude, tehnovõrkude ja haljastuse põhimõtteline lahendamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 20.09.2012 otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud riigikaitsemaa.

Assaku alevik Järve põik 6a kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 13.04.2021 korraldusega nr 527. Planeeritav ala asub Assaku aleviku keskosas, Järve põik ääres, olemasolevate elamute piirkonnas. Juurdepääsud planeeritavale alale on planeeritud Järve põigult. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,3 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavalitsuse 08.09.2009 korraldusega nr 992 kehtestatud Assaku aleviku Järve tee põik 6 detailplaneeringu positsioon 2, suurendada kinnistu ehitusõigust ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus. Planeeringuala suurus on 0,3 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud elamumaa juhtotstarve.

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://map.rae.ee/.

 

 

 

2021

2020

Vanemad kuulutused