Täisealise isiku hoolduse seadmine ja hooldajatoetus

Täisealisele isikule seatakse hooldus, kui isik vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. 

  • Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.
  • Hooldust teostab vallavalitsuse määratud isik. Hooldus seatakse ja hooldav isik määratakse hooldatava nõusolekul ning hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldava isiku ülesanded.
  • Teenus on pikaajaline ja toetava iseloomuga, mille pidev osutamine on vajalik selleks, et hooldust saav isik saaks jätkuvalt edasi elada oma kodus.

Hooldajatoetust on õigus taotleda raske või sügava puudega täisealise isiku hooldajaks määratud isikul või eestkostjal.

Hooldajatoetuse taotleja peab esitama vallavalitusele kirjaliku taotluse, milles:

  1. märgib enda ja hooldatava isiku- ja kontaktandmed;
  2. märgib arvelduskonto numbri toetuse saamiseks;
  3. annab loa isikuandmete (delikaatsete) töötlemiseks;
  4. kinnitab esitatud andmete õigsust.

Hooldajatoetuse suurused eelarveaastaks kehtestatakse vallavalituse määrusega.

Aastal 2019. on hooldajatoetused täiskasvanud isiku hoolduse eest järgnevad:

  • sügava puudega isiku hooldajale - 30 eurot kuus;
  • raske puudega isiku hooldajale - 20 eurot kuus.

Taotlust menetleb Ülle Parmas 605 6773, 526 6774.

Sotsiaalteenuse taotlemine e-teeninduses või blanketil.