Noorsootöö jaotus

Noorsootöö on tinglikult jaotatud 10 valdkonnaks

  1. erinoorsootöö riskioludes elavatele ja/või probleemkäitumisega noortele arengueelduste loomine noorte võimete ja oskuste aktiviseerimise ning motivatsiooni suurendamise kaudu;
  2. huviharidus ja huvitegevus pikaajaline (huviharidus) või lühiajaline (huvitegevus) süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal;
  3. noorte teavitamine aja- ja asjakohase, kvaliteetse ning kättesaadava informatsiooni ja teavitamise teenuste tagamine noortele;
  4. noorte nõustamine nõustamise tagamine noortele, võimaldamaks neil langetada nende elu puudutavaid otsuseid;
  5. noorsoo-uuringud noortevaldkonna planeerimiseks ja teostamiseks vajalike süstemaatiliste ja võrreldavate uuringute olemasolu ning noortele suunatud tegevuste põhinemine nendel;
  6. noorsootööalane koolitus kvaliteetseks noorsootööks vajalike hoiakute, teadmiste ja oskuste omandamise ja arendamise võimaluste olemasolu, kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamine noorsootöö arengu ja tulemuslikkuse soodustamiseks;
  7. tervistav ja arendav puhkus noortele tervistavaks ja arendavaks tegevuseks võimaluste tagamine tervistava puhkuse ja vaba aja veetmise projektide ning laagrite korralduse kaudu;
  8. töökasvatus mitmekesiste meetmete kaudu noorte tööhõivevalmiduse tõstmine ning noorte olukorra parandamine tööturule sisenemisel;
  9. rahvusvaheline noorsootöö noortele ja noorsootöötajatele rahvusvahelise koostöö kogemuste ja kultuuridevahelise õppimise võimaluste loomine;
  10. noorte osalus noortele osaluseks mitmekesiste osalusmotivatsiooni ja -võimaluste loomine (allikas: Noorsootöö strateegia 2006-2013, 2006).