Kaevise ladustamine

Tulenevalt Rae valla heakorraeeskirjast peab kinnistu omanik taotlema kaevise ladustamiseks, sh ajutiseks ladustamiseks, vallavalitsuselt vastava loa. Taotlusele tuleb lisada ladustamiseks kasutatava kinnistu omaniku kirjalik nõusolek ning maaüksuse plaan, millel on näidatud ladustatava kaevise asukoht ja kogus. Vallavalitsusel on õigus nõuda andmeid ladustustööde tehnoloogia ja kaevise käitlemise kohta, ladustamisala piiramist turvaaiaga ning ladustamisala naabrite kooskõlastust.
Kaevise ladustamiseks kinnistul tuleb esitada vallavalitsusele vormikohane taotlus.