Kasutusloa taotlemine

12/28/23

Ehitise valmimisel, enne selle kasutusele võtmist, tuleb ehitise omanikul taotleda kasutusluba. 

NB! Ehitise kasutamiseks peab olema kasutusluba, välja arvatud riigisaladusega või salastatud välisteabega seotud ehitise, riigikaitselise ehitise ja elamiseks mittekasutatava väikeehitise asutamiseks.

Kasutusloa saamiseks tuleb:

  • esitada kasutusloa taotlus koos lisadega (ühes eksemplaris);
  • esitada ehitusprojekt, mille kohaselt ehitis on ehitatud;
  • esitada lisaks ehitusprojektile ehitamise tehniliste dokumentide originaalid või dokumendi väljastaja või ehitustoote tarnija toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse tähenduses või ehitise omaniku või kohaliku omavalitsuse kinnitatud koopiad, kui kasutusloa taotlejal on ehitamise tehniliste dokumentide säilitamise kohustus;
  • esitada õigusaktis sätestatud juhtudel dokument, mis tõendab ehitise kasutusele võtmisele eelneva ehitise, selle osa või ehitise tehnosüsteemi tehnilise kontrolli teostamist;
  • esitada õigusaktis sätestatud juhtudel kirjalik nõusolek ehitise või selle osa kasutusele võtmiseks; 
  • esitada energiamärgis, kui see on nõutav;
  • tasuda riigilõiv.

Näide vajalikest dokumentidest, mis tuleb uue üksikelamu kasutusloa saamiseks esitada

Kasutusloa saamiseks esitatavad olulisemad dokumendid.

Kasutusloa saamiseks esitatav dokumentatsioon ehitatakse ehitisregistris.

Peale vajalike dokumentide esitamist, teostatakse ehitise ülevaatus, kuhu kutsutakse selleks pädevad isikud ja institutsioonid. Peale ehitise nõuetele vastavaks tunnistamist väljastatakse ehitisele kasutusluba.

Taotluste vastuvõtt ja täpsem info:

  • elukondlike hoonete osas: ehituse spetsialist Marchello Mitt  5833 0165marchello.mitt@rae.ee  
  • mitteelukondlike hoonete osas: hetkel pöörduda Mairika Marist´i poole
  • rajatiste osas: tee- ja tehnovõrkude spetsialist Mairika Marist 605 6755, mairika.marist@rae.ee

esmaspäeval – 09:00 kuni 13:00 ja 14:00 kuni 17:00
kolmapäeval – 14:00 kuni 17:30