Planeerimis-, ehitus- ja keskkonnaamet

Planeerimis- ja keskkonnaameti põhimäärus

Anna Õuekallas
Abivallavanem
 
Koordineerib ehituse, planeerimise ja valla territoriaalse arenguga seotud tegevusi, samuti keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat. Vastuvõtuks registreerida telefonil 605 6750
556 73488
Annika Jõgimaa
Koordineerib planeerimis-, keskkonna- ja maaõigustega seonduvaid tegevusi, planeeringute koostamisi 605 6758
annika.jogimaa(ät)rae.ee
Stina Metsis
(osalise tööajaga. T ja N)

Koostab üld- ja teemaplaneeringuid
(tööajad teisipäev ja neljapäev)

651 3921
Kadri Randoja
Arhitekt
Koostab vallale kuuluvate või valla huvialas olevate maadele detailplaneeringuid. Kooskõlastab hoonete eskiisprojekte

 

605 6783

kadri.randoja(ät)rae.ee

 

Õnne Kask
Rae valla liikuvuspoliitika kujundamine, liikuvuslahenduste analüüs, detailplaneeringute liikuvuslahenduste analüüs  5322 5898
onne.kask(ät)rae.ee
Aili Tammaru
Planeeringute arhitekt

Planeeringute menetlemine

 
Kristel Tramberg

Koostab detailplaneeringute lähteseisukohti ja arhitektuurseid lisatingimusi, vaatab läbi detailplaneeringuid ning suunab planeerijate tegevust vallas

5847 0259
Karin Kork
Planeeringute assistent
Planeeringute esmane läbivaatus, tehnilised ja assitseerivad tegevused planeeringute menetlemises 605 6782
karin.kork(ät)rae.ee
 
konkurss
(tähtajaline ametikoht)
Jurist
Tegeleb detailplaneeringute lepingutega 
 
605 6765
 
 
Anne Varbla

Tegeleb maade kruntimise ja muude maakorraldustöödega vallas

605 6746

Katrin Leinola
Maaõiguste spetsialist

Tegeleb maade omandamiste, võõrandamiste, kasutusõigustuste, rentimistega

605 7992
katrin.leinola(ät)rae.ee

Ege Kibuspuu
Keskkonnaspetsialist

Tegeleb valla jäätmeveokorralduse ja heakorra küsimustega, menetleb raielubasid, tegeleb hulkuvate loomadega ja lemmikloomade registreerimisega 

605 6781
5551 1750
Lilli Tamm
Tegeleb keskkonnaalaste väärtegude menetluse ja keskkonnaalase riikliku järelevalve teostamisega

5551 5777
605 6745
lilli.tamm(ät)rae.ee

Pille Vals
Planeeringute spetsialist
Tegeleb planeeringute ja ehitusprojektide keskkonnakaitseliste küsimustega ning detailplaneeringutega seotud lepingute järelevalvega
5559 6795
pille.vals(ät)rae.ee