Maa- ja keskkonnaamet

Põhimäärus
Priit Põldmäe
Koordineerib ehituse, planeerimise ja valla arenguga seotud tegevusi ning keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat
 
Vastuvõtuks registreerida telefonil
605 6750
605 6741
512 9380
Siim Orav
Koordineerib planeerimisalast tegevust
605 6782
Stina Metsis
Üldplaneeringu arhitekt
(puhkusel 06.07-31.07;
06.07-19.07 asendab Siim Orav)
Tegeleb üld- ja teemaplaneeringutega
651 3921
Kadri Randoja
Koostab Rae vallale kuuluvate maade detailplaneeringuid
605 6783
Annika Jõgimaa
(puhkusel 13.07-31.07;
13.07-19.07 asendab Siim Orav)
Koostab detailplaneeringute lähteseisukohti ja arhitektuurseid lisatingimusi, vaatab läbi detailplaneeringuid ning suunab planeerijate tegevust vallas
605 6758
Inga Tammissaar
(puhkusel 13.07-31.07)
Menetleb projekteerimistingimuste taotlusi ning äri- ja tootmishoonete ehituslubade ja -teatiste taotlusi
605 6766
inga.tammissaar(ät)rae.ee
Tarvo Nõlvak
(puhkusel 13.07-05.08;
13.07-19.07 asendab Fred Seppen)
Menetleb kasutuslubade taotlusi
605 6755

Kätlin Plaksting-Aonurm
Ehituslubade menetleja

Menetleb elamute ehituslubade ja -teatiste taotlusi
605 6747
katlin.plaksting-aonurm(ät)rae.ee
Fred Seppen
(puhkusel 20.07-05.08)
Menetleb tehnovõrkude projekteerimistingimuste ning ehitus- ja kasutuslubade taotlusi
605 6748
Maiga Liiv
(puhkusel 20.07-07.08)
Tegeleb erastamiste, tagastamiste ja detailplaneeringute lepingutega
605 6765
Anne Varbla
(puhkusel 06.07-24.07)
Menetleb maaüksuste jagamist ja munitsipaliseerimist ning tegeleb aadressiandmete korrastamisega
605 6746

Salme Kahusk
Geoinfosüsteemi spetsialist
(puhkusel 01.07-21.07)

Arendab ja haldab Rae valla geoinfosüsteemi  ning haldab digitaaljooniste arhiivi
605 7991

Ege Kibuspuu
Keskkonnaspetsialist
(puhkusel 29.06-03.07
asendab Jana Suurthal)

Tegeleb valla jäätmeveokorralduse ja heakorra küsimustega, menetleb raielubasid, tegeleb hulkuvate loomadega ja lemmikloomade registreerimisega
605 6781
5551 1750
Jana Suurthal
(puhkusel 06.07-24.07:
06.07-14.07 asendab Ege Kibuspuu)
Tegeleb keskkonnaalaste väärtegude menetluse ja keskkonnaalase riikliku järelevalve teostamisega.
605 6745
5551 5777
jana.suurthal(ät)rae.ee
Silja Angerjas
Registri spetsialist
(puhkusel 25.06-17.07)
Tegeleb maamaksu, reklaami paigaldamise ja ehitusprojektide küsimustega
Rando Tännav
ehituse järelevalvespetsialist
(puhkusel 25.06-08.07)

555 65073
rando.tannav(ät)rae.ee

Ehituse järelevalve teostamine, õigusrikkumiste menetlemine, ettekirjutuste tegemine ja vaiete lahendamine

Pille Vals
Planeeringute spetsialist
pille.vals(ät)rae.ee
5559 6795

Detailplaneeringute lähteseisukohtade ja arhitektuurseid lisatingimuste koostamine. Detailplaneeringute avalikustamine, arhiveerimine, geoinfosüsteemi kandmine. Detailplaneeringuga seotud lepingute järelevalve

 

Ametnike haridustasemed leiad siit.