Planeerimis-, ehitus- ja keskkonnaamet

Põhimäärus

Amentike haridustasemed leiad siit

Priit Põldmäe
Koordineerib ehituse, planeerimise ja valla arenguga seotud tegevusi ning keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat
Vastuvõtuks registreerida telefonil 605 6750
605 6741
512 9380
Annika Jõgimaa
Koordineerib planeerimisalast tegevust 605 6758
annika.jogimaa(ät)rae.ee
Stina Metsis
Tegeleb üld- ja teemaplaneeringutega
(puhkusel 14.06-29.06)
 
651 3921
 

Koostab detailplaneeringute lähteseisukohti ja arhitektuurseid lisatingimusi, vaatab läbi detailplaneeringuid ning suunab planeerijate tegevust vallas

 
 

Planeeringute spetsialist
Planeeringute esmane läbivaatus, tehnilised ja assitseerivad tegevused planeeringute menetlemises
 
Inga Kurgpõld

Menetleb projekteerimistingimuste taotlusi ning äri- ja tootmishoonete ehituslubade ja -teatiste taotlusi
(puhkusel 14.06-18.06, asendab Kätlin Plaksting-Aonurm)

605 6766
inga.kurgpold(ät)rae.ee
Tarvo Nõlvak

Menetleb kasutuslubade taotlusi

 

605 6755
Kätlin Plaksting-Aonurm
Ehituslubade menetleja
Menetleb elamute ehituslubade ja -teatiste taotlusi
(puhkusel 21.06-02.07, asendab Inga Kurgpõld)
 
605 6747
katlin.plaksting-aonurm(ät)rae.ee
Fred Seppen
Menetleb tehnovõrkude projekteerimistingimuste ning ehitus- ja kasutuslubade taotlusi
605 6748
Maiga Liiv
Tegeleb detailplaneeringute lepingutega 
605 6765
Anne Varbla
Tegeleb maade kruntimise ja muude maakorraldustöödega vallas
605 6746

Katrin Leinola
Maaõiguste spetsialist

Tegeleb maade omandamiste, võõrandamiste, kasutusõigustuste, rentimistega katrin.leinola(ät)rae.ee
Ege Kibuspuu
Keskkonnaspetsialist
Tegeleb valla jäätmeveokorralduse ja heakorra küsimustega, menetleb raielubasid, tegeleb hulkuvate loomadega ja lemmikloomade registreerimisega 
605 6781
5551 1750
teenistuskoht täitmata
ülesandeid täidavad Ege Kibuspuu ja Pille Vals
Tegeleb keskkonnaalaste väärtegude menetluse ja keskkonnaalase riikliku järelevalve teostamisega. 605 6745
 

Silja Angerjas
Registrite spetsialist

Tegeleb maamaksu, reklaami paigaldamise ja ehitusprojektide küsimustega
(puhkusel 21.06-09.07)

605 6788
silja.angerjas(ät)rae.ee
Rando Tännav
Ehituse järelevalvespetsialist
Ehituse järelevalve teostamine, õigusrikkumiste menetlemine, ettekirjutuste tegemine ja vaiete lahendamine
(puhkusel 14.06-30.06, asendab tarvo Nõlvak)
555 65073
rando.tannav(ät)rae.ee
Pille Vals
Planeeringute spetsialist
Tegeleb planeeringute ja ehitusprojektide keskkonnakaitseliste küsimustega ning detailplaneeringutega seotud lepingute järelevalvega
(puhkusel 28.06-16.07, asendab Ege Kibuspuu)
 
pille.vals(ät)rae.ee
5559 6795