Maa- ja keskkonnaamet

Põhimäärus
Priit Põldmäe
Koordineerib ehituse, planeerimise ja valla arenguga seotud tegevusi ning keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat
 
Vastuvõtuks registreerida telefonil
605 6750
605 6741
512 9380
Siim Orav
Koordineerib valla planeerimisalast tegevust
605 6782
Kadri Randoja
Koostab Rae vallale kuuluvate maade detailplaneeringuid
605 6783
Annika Jõgimaa
Koostab valla detailplaneeringute lähteseisukohti ja arhitektuurseid lisatingimusi, vaatab läbi detailplaneeringuid ning suunab planeerijate tegevust vallas
605 6758
Inga Tammissaar
Menetleb valla projekteerimistingimuste taotlusi ning äri- ja tootmishoonete ehituslubade ja -teatiste taotlusi
605 6766
inga.tammissaar(ät)rae.ee
Stina Metsis
Üldplaneeringu arhitekt
Tegeleb valla üld- ja teemaplaneeringutega
651 3921
Tarvo Nõlvak
Menetleb valla kasutuslubade taotlusi
605 6755

Liis Ollin
Ehituslubade menetleja

Menetleb vallas elamute ehituslubade ja -teatiste taotlusi
605 6747
liis.ollin(ät)rae.ee
Maiga Liiv
Tegeleb vallas erastamiste, tagastamiste ja detailplaneeringute lepingutega
605 6765
Menetleb valla tehnovõrkude projekteerimistingimuste ning ehitus- ja kasutuslubade taotlusi

Ege Kibuspuu
Keskkonnaspetsialist

Tegeleb valla jäätmeveokorralduse ja heakorra küsimustega, menetleb raielubasid, tegeleb hulkuvate loomadega ja lemmikloomade registreerimisega
605 6781
5551 1750
Jana Suurthal
Tegeleb keskkonnamõju ja selle strateegilise hindamise menetluste ning eelhinnangutega, detailplaneeringute, projekteerimistingimuste ja ehituslubade keskkonnaalaste aspektide menetlemise ja kooskõlastamisega, keskkonnaalase järelevalve teostamisega valla territooriumil, sh väärteomenetlustega, hulkuvate loomadega jt heakorra küsimustega
605 6745
5551 5777
jana.suurthal(ät)rae.ee
Kadri Ivanson
Keskkonna järelevalvespetsialist
Tegeleb keskkonnamõju ja selle strateegilise hindamise menetluste ning eelhinnangutega, detailplaneeringute, projekteerimistingimuste ja ehituslubade keskkonnaalaste aspektide menetlemise ja kooskõlastamisega, keskkonnaalase järelevalve teostamisega valla territooriumil, sh väärteomenetlustega, hulkuvate loomadega jt heakorra küsimustega
(teenistussuhe peatatud)
Salme Kahusk

Arendab ja haldab Rae valla geoinfosüsteemi  ning haldab digitaaljooniste arhiivi

605 7991
Anne Varbla
Menetleb vallas maaüksuste jagamist ja munitsipaliseerimist ning tegeleb aadressiandmete korrastamisega
605 6746

Silja Angerjas
Registri spetsialist

Tegeleb vallas maamaksu, reklaami paigaldamise ja ehitusprojektide küsimustega

605 6788
silja.angerjas(ät)rae.ee

Planeeringu spetsialist
teenistuskoht täitmata

 

 

Ametnike haridustasemed leiad siit.