Vallavalitsuse registrinumber 75026106,
Aadress Aruküla tee 9, Jüri alevik, 75301 Harjumaa
Telefon 605 6750, e-post info(ät)rae.ee
Arvelduskonto Swedbank EE902200001120122757
SWIFT HABAEE2X
 
NB! Alates 1.juulist 2019 saab avaliku sektori asutustele saata ainult e-arveid. Loe lähemalt SIIT!

Ametnike vastuvõtt

E 9:00—13:00 ja 14:00—17:00
K 14:00—18:00
 
Vallavanema ja abivallavanema vastuvõtt (vastuvõttu hetkel ei toimu)
Vastuvõtule registreerida telefonil 605 6750 või aadressil info(ät)rae.ee

 

Sünnid registreeritakse ametnike vastuvõtuajal
Muul ajal registreerimiseks leppida kokku telefonil 5851 7439

Alates 19.03.2020 saab rahvastikuregistri toiminguid  teha ka www.rahvastikuregister.ee vahendusel (sh sünni registreerimine). Enam ei pea tulema vallamajja kohale. Sünni registreerimise avaldust saavad esitada nii abielus, mitteabielus kui ka üksikvanemad.

 
Vallamaja lahtiolekuajad (vallamaja eriolukorra lõppemiseni suletud)
Esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval 08:00—13:00 ja 14:00—17:00
Kolmapäeval 08:00—13:00 ja 14:00—18:00
Reedel 08:00—14:00

Vallavalitsus

Madis Sarik
Vallavanem
Üldjuhtimine, valla esindamine ja valla eelarve
 
Vastuvõtuks registreerida aadressil info(ät)rae.ee või telefonil 605 6750 
Priit Põldmäe
Koordineerib ehituse, planeerimise ja valla arenguga seotud tegevusi ning keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat
 
Vastuvõtuks registreerida aadressil info(ät)rae.ee või telefonil 605 6750 
605 6741
512 9380
Jens Vendel
Koordineerib valla haridus-, sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöövaldkonna tegevusi
 
Vastuvõtuks registreerida aadressil info(ät)rae.ee või telefonil 605 6750 
605 6760
521 3893
Jaanus Männik
Koordineerib valla majandusameti valdkonna tegevusi, tegeleb valla vara, rajatiste hooldamisega ja valla uute hoonete ehitustegevuse korraldamisega
 
Vastuvõtuks registreerida aadressil info(ät)rae.ee või telefonil 605 6750.

 

Ametnike haridustasemed leiad siit.

Sisekontrolliamet

Andmekaitse spetsialist
teenistuskoht täitmata

 

Sisekontrolör
teenistuskoht täitmata

 

 

Ametnike haridustasemed leiad siit.

Vallakantselei

Põhimäärus

teenistuskoht täitmata

ülesandeid täidab Kristi Aru
kristi.aru@rae.ee
Kommunikatsioonijuht

Korraldab vallavalitsuse avalikke suhteid ja suhtlust, haldab kommunikatsioonikanaleid, tegeleb info avaldamise ja valla kuvandi loomisega
5225478
sonumid(ät)rae.ee

Kristi Aru
Personalijuht

Korraldab vallavalitsuse personalitööd, nõustab valdkonnaalaselt hallatavate asutuste juhte 
605 6761
kristi.aru(ät)rae.ee
Helle Semmel
Nõustab ja teenindab juriidiliselt vallavalitsuse ja -volikogu liikmeid, valla teenistujaid ja hallatavate asutusi
Olga Lobjak
Analüüsib ja koordineerib vallavalitsuse ja hallatavate asutuste hanketegevust, tegeleb valdkonnaalase õigusnõustamisega ning planeerib ja korraldab tsentraalseid riigihankeid

Anett Kivine
kantselei peaspetsialist
Kantselei peaspetsialist

Korraldab vallavalitsuse asjaajamist, dokumendihaldust ja arhiivi pidamist, teostab perekonnaseisutoiminguid ja tegeleb rahvastikuregistri andmete töötlemisega
5851 7439
teenistuskoht täitmata
Kantselei spetsialist
Assisteerib vallavanemat ja vallavolikogu esimeest vallavalitsuse ja -volikogu töö korraldamisel, Rae Vallavalitsuse ja -volikogu istungite ja vastavate komisjonide töö korralduslik ja tehniline teenindamine
 
5851 7439
anett.kivine(ät)rae.ee
Elin Palumäe
Vastuvõtusekretär
Tegeleb vallavalitsuse, hallatavate asutuste ja elanikkonna teenindamise, õigusaktidele vastava asjaajamise koordineerimise ja tagamisega
605 6750
info(ät)rae.ee
Martin Minn

Juhib vallavalitsuse kantselei tööd, nõustab juriidiliselt vallavalitsust ja -volikogu ning kontrollib dokumentide õiguspädevust

605 7990

Ametnike haridustasemed leiad siit.

Planeerimis-, ehitus- ja keskkonnaamet

Põhimäärus
Priit Põldmäe
Koordineerib ehituse, planeerimise ja valla arenguga seotud tegevusi ning keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat
 
Vastuvõtuks registreerida telefonil
605 6750
605 6741
512 9380
Siim Orav
Koordineerib planeerimisalast tegevust
605 6782
Stina Metsis
Üldplaneeringu arhitekt
Tegeleb üld- ja teemaplaneeringutega
651 3921
Kadri Randoja
Koostab Rae vallale kuuluvate maade detailplaneeringuid
605 6783
Annika Jõgimaa
Koostab detailplaneeringute lähteseisukohti ja arhitektuurseid lisatingimusi, vaatab läbi detailplaneeringuid ning suunab planeerijate tegevust vallas
605 6758
Inga Tammissaar
Menetleb projekteerimistingimuste taotlusi ning äri- ja tootmishoonete ehituslubade ja -teatiste taotlusi
605 6766
inga.tammissaar(ät)rae.ee
Tarvo Nõlvak
Menetleb kasutuslubade taotlusi
605 6755

Liis Ollin
Ehituslubade menetleja

Menetleb elamute ehituslubade ja -teatiste taotlusi
605 6747
liis.ollin(ät)rae.ee
Fred Seppen
Menetleb tehnovõrkude projekteerimistingimuste ning ehitus- ja kasutuslubade taotlusi
605 6748
Maiga Liiv
Tegeleb erastamiste, tagastamiste ja detailplaneeringute lepingutega
605 6765
Anne Varbla
Menetleb maaüksuste jagamist ja munitsipaliseerimist ning tegeleb aadressiandmete korrastamisega
605 6746

Salme Kahusk
Geoinfosüsteemi spetsialist

Arendab ja haldab Rae valla geoinfosüsteemi  ning haldab digitaaljooniste arhiivi
605 7991

Ege Kibuspuu
Keskkonnaspetsialist

Tegeleb valla jäätmeveokorralduse ja heakorra küsimustega, menetleb raielubasid, tegeleb hulkuvate loomadega ja lemmikloomade registreerimisega
605 6781
5551 1750
Jana Suurthal
Tegeleb keskkonnaalaste väärtegude menetluse ja keskkonnaalase riikliku järelevalve teostamisega.
605 6745
5551 5777
jana.suurthal(ät)rae.ee
Silja Angerjas
Registri spetsialist
Tegeleb maamaksu, reklaami paigaldamise ja ehitusprojektide küsimustega
Rando Tännav
ehituse järelevalvespetsialist

555 65073
rando.tannav(ät)rae.ee

Ehituse järelevalve teostamine, õigusrikkumiste menetlemine, ettekirjutuste tegemine ja vaiete lahendamine

Pille Vals

Planeeringute spetsialist
pille.vals(ät)rae.ee
5559 6795

Detailplaneeringute lähteseisukohtade ja arhitektuurseid lisatingimuste koostamine. Detailplaneeringute avalikustamine, arhiveerimine, geoinfosüsteemi kandmine. Detailplaneeringuga seotud lepingute järelevalve

 

Ametnike haridustasemed leiad siit.

Haridus- ja sotsiaalamet

Põhimäärus
Jens Vendel
Koordineerib valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna tegevusi
605 6760
521 3893
Marju Randlepp
Planeerib ja korraldab valla haridusküsimusi, koordineerib koolide ja lasteaedade tegevust
605 6753
513 2017
Peab valla lasteaiajärjekorda, korraldab mudilasetoetuste maksmist, koolidega seotud toetusi ja valla siseliinide tööd
605 6785
5660 0446
Merilin Sillard
Korraldab valla spordi- ja huvitegevuse toetuste, ranitsatoetuse väljamaksmisi, tegeleb lasteaiatasu soodustuse andmise küsimustega ja menetleb lastehoiu teenuseid
Kadri Järvelaid
Planeerib ja aitab kaasa valla kultuurisündmuste elluviimisele, koordineerib raamatukogude tööd, tegeleb info kogumise ja säilitamisega spordi ja koduloo teemadel ning korraldab turismi ja toetuste väljamaksmist MTÜ-dele
Mari-Liis Küüsmaa
Korraldab valla noorsootööd ja tegevusi, õpilasmaleva tööd ja tegeleb laagritoetuste väljamaksmise küsimustega

605 6764
5552 5478
mariliis.kyysmaa(ät)rae.ee

Lemmi Park
Sotsiaalhoolekande peaspetsialist

Tegeleb sotsiaalhoolekande valdkonna eelarve koostamise ja jälgimisega, valdkonna õigusaktide eelnõude ettevalmistamise, arengu- ja tegevuskavade koostamisega, koostab ja koordineerib valdkonna projekte

605 6774
5332 3087
lemmi.park(ät)rae.ee

Ülle Parmas
Nõustab ja informeerib valla inimesi sotsiaalkaitse küsimustes, menetleb sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotlusi, täiskasvanute hooldajatoetuse taotlusi,
väljastab puuetega isikute parkimiskaarte,
tegeleb Tallinna Ühistranspordi soodustuseks väljastavate tõenditega
605 6773
526 6774
Rita Tubarik
Koordineerib valla erivajadustega inimestega seotud teenuseid, nõustab puuetega inimesi sotsiaalhoolekande küsimustes, tutvustab valla- ja riigieelarvelistest vahenditest sotsiaaltoetuseid ja -teenuseid ning vajadusel suunab teistesse ametiasutustesse
5596 4361
Natalja Grusdam
Lastekaitsespetsialist
Tegeleb valla hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega

605 6777
5560 7902
natalja.grusdam(ät)rae.ee 

Kai Sinisalu 
Tegeleb valla hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega
605 6780
5556 7476
Karen-Pauliin Konks
Tegeleb valla hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega
605 6777
5552 2569
KarenPauliin.Konks(ät)rae.ee

Anu Nõlve
lastekaitsespetsialist

Tegeleb valla hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega

605 6780
55622138
anu.nolve(ät)rae.ee

 

Ametnike haridustasemed leiad siit.

Arendus- ja haldusamet

Põhimäärus
Jaanus Männik
Koordineerib valla majandusameti valdkonna tegevusi, tegeleb valla vara, rajatiste hooldamise ja valla uute hoonete ehitustegevuse korraldamisega
 
Vastuvõtuks registreerida aadressil info(ät)rae.ee 
Hannes Raimets
Koordineerib valla e-teenuste ja infosüsteemide arendamist ja haldamist, juhib IT-alaseid projekte ning korraldab vallavalitsuse ja hallatavate asutuste IT-alast tegevust
Urmas Alas
Korraldab vallavalitsuse ja hallatavate asutuste IT-alast tegevust
5551 1850
Rain Liiber
Korraldab vallavalitsuse hallatavate asutuste IT-alast tegevust
5558 6489
rain.liiber(ät)rae.ee
Korraldab valla teede ja tänavavalgustuse ehitust ja hooldust
Kõikide teehoolduse küsimuste korral pöörduda 5558 0240
605 6779
504 1659

Hannes Karon
teehoiuspetsialisti referent

 
605 6779
55 672 982 
hannes.karon(ät)rae.ee
Marje Aho
Kinnisvarahalduse juht
Korraldab ja koordineerib valla ja hallatavate asutuste hoonete haldamist ja hooldamist
605 6768
5553 0881
Meelis Laid
Korraldab valla mänguväljakute ja terviseradade hooldust
Silva Reinpuu
Halduse spetsialist
Tegeleb valla eluasemekomisjoni toimingutega, üürnikega, üürilepingute vormistamise ja üüriarvete koostamisega
605 6768
5554 6427
Marju Jõesaar-Gorain
Haljastaja
Teostab valla parkide ja haljasalade eskiis- ja projektilahendusi, korraldab valla parkide ja haljasala korrashoiutöid, istutab, hooldab ja kastab lilli
5558 5645
marju.joesaar-gorain(ät)rae.ee
Jüri Vaino
Kalmistuvaht
 
5551 0622
jyri.vaino@rae.ee

Aune Torm
Arendusjuht

Rae Vallavalitsuse arendusprojekte kureerimine, sh ehitiste planeerimisel, ehitamisel ja sisustamisel.
aune.torm@rae.ee 

 

Ametnike haridustasemed leiad siit.

Rahandusamet

Põhimäärus
Tiit Keerma
Juhib rahandusameti tööd, kavandab ja kontrollib vallavalitsuse ja hallatavate asutuste finantsmajandusliku tegevust ning juhib rahavoogusid ja perspektiivplaneerimist
605 6769
501 5603
Anneli Viimsalu
Tegeleb pearaamatu koostamise, valla raamatupidamise aastaaruande, konsolideeritud majandusaasta aruande ja raamatupidamise sise-eeskirja koostamisega, korraldab varade inveteerimist, tegeleb spordikeskuse kasutajatele müügiarvete koostamise, samuti korraldab valla tsentraliseeritud raamatupidamist, kontrollib hallatavate asutuste töötasujuhendeid, monitoorib e-arvekekuses arvete konteerimise ja lisatud dokumentide olemasolu 
Leili Sutter
Tegeleb spordikeskuse ostuarvete, valla hallatavate asutuste ruumide rendi arvete, sihtfinantseerimisprojektide arvepidamise, koolide ja lasteaedade toiduainete kuuaruannete kontrolliga ja osaleb valla aastaaruande koostamises ja varade inventeerimise protsessis
Merike Männik
Tegeleb eelarvete koostamisprotsessi ja täitmise kontrolliga, koostab aruanded asutustele ja Rahandusministeeriumile, tegeleb sihtfinantseerimiste analüüsi, haridustoetuste analüüsi, lisaeelarvete ja eelarvestrateegia koostamisprotsessiga
605 6784
Lauli Viitkin
Tegeleb Peetri Lasteaed-Põhikooli palgaarvestuse ja arveldustega, Peetri Lasteaia ja Aruheina Lasteaia müügiarvete koostamine, EMTA vormi INF 3 koostamise, e-arvete, toiduainete arvestuse ja statistika aruannetega
Tiina Elu
Tegeleb Tõrukese, Taaramäe, Pillerpalli, Õie ja Uuesalu lasteaedade ning Rae Sotsiaalkeskuse palgaarvestuse ja arveldustega, EMTA vormi INF 3 koostamise, e-arvete, toiduainete arvestuse ja statistika aruannetega
605 6754
Merike Saare
Jüri Gümnaasiumi, Järveküla Kooli, Lagedi Kooli ja Võsukese Lasteaia, vallavalitsuse ja volikogu palgaarvestusega, samuti nimetatud asutuste töötasude statistiliste aruannete koostamisega, asutuste töötajate sõidupäevikute kontrollimise ning Võsukese Lasteaia ja Järveküla Kooli müügiarvete koostamise, Võsukese Lasteaia arvete menetlemise ja EMTA INF3 koostamisega
605 6776
Marika Moondu
Tegeleb Vaida Põhikooli, Assaku, Aruheina, Järveküla, Leerimäe Lasteaia ja Kindluse Kooli palgaarvestusega, Vaida Põhikooli, Lagedi Kooli, Assaku, Aruheina, Järveküla ja Leerimäe Lasteaia e-arvete konteerimise ja kontrollimisega, keskusehoonete kulude jaotamise ja rentnikele müügiarvete koostamisega, samuti e-arvekeskuse administreerimise ning Assaku, Järveküla ja Leerimäe Lasteaia müügiarvete koostamisega
Kati Post

Tegeleb sularaha vastuvõtuga kassasse ja väljamaksetega kassast, kassaraamatu pidamise, Jüri Gümnaasiumi ja Rae Huvialakooli müügiarvete koostamise, Jüri Gümnaasiumi ja vallavalitsuse ostuarvete kontrollimise, konteerimise ja impordiga, samuti e-arvekeskuses vallavalitsuse arvete kinnitusringi algataja ja koostaja ülesannete täitmise ning valla autode kütuse ja muude kulude arvestuse pidamisega

605 6751
Marge Kuningas
Raamatupidaja
Tegeleb Rae Huvialakooli, Rae Noortekeskuse ja Rae Kultuurikeskuse palgaarvestusega, samuti nimetatud asutuste töötasude statistiliste aruannete koostamise ja arvete menetlemisega, põhivara ja bilansivälise vara arvele võtmise, teede ja tänavavalgustuse aktide koostamise ning lõpetamata ehitiste/rajatiste arvele võtmisega, Lagedi Kooli, reklaamimaksu müügiarvete koostamise ja väljastamisega ning kohaliku maksude tõendite koostamisega

605 6744
marge.kuningas(ät)rae.ee

 

Ametnike haridustasemed leiad siit.