5/4/22

Muudatused jäätmekäitluses

Rae vald korraldas 2021 a lõpus korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessioonilepingu sõlmimise menetluse. Rae Vallavalitsus tunnistas 18.01.2022 korraldusega nr 128 edukaks AS Eesti Keskkonnateenused poolt esitatud pakkumuse. Lähtuvalt eeltoodust jätkab Eesti  Keskkonnateenused AS Rae vallas korraldatud jäätmeveo ja jäätmejaama ning jäätmepunktide haldamise teenuse osutamist kuni 30.04.2025 (võimalusega pikendada teenuse osutamist 2 a).  

Muudatused alates 01.05.2022

Segaolmejäätmete veos edastatakse klientidele uued lepingud ja kehtima hakkab uus hinnakiri

Paber- ja kartong

Paberi ja kartongi äraandmine on jätkuvalt tasuta. 

Juhime tähelepanu, et vastavalt Rae valla jäätmehoolduseeskirja §-le 7 on kortermajadele paberi- ja kartongi liigiti kogumine kohustuslik olenemata korterite arvust. 

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed 

Biolagunevate köögi ja sööklajäätmete äraandmine on jätkuvalt tasuta. 

Vastavalt Rae valla jäätmehoolduseeskirja §-le 7 on kortermajadele biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete liigiti kogumine kohustuslik olenemata korterite arvust. Alates 01.01.2022 on biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete liigiti kogumine kohustuslik ka eramajadele ja ridaelamutele. Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmeid võib ära anda vastava jäätmemahutiga või oma kinnistul nõuetekohaselt kompostida. 

Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed

Lehtede ja okste äraandmine on oma kinnistult tasuta ning nende veoringid toimuvad ajavahemikus 1.aprill kuni 30. november. 

Äraantavad lehed ja oksad peavad olema pakitud pealt suletud ja kergesti teisaldatavasse läbipaistvatesse kilekottidesse ning sisaldama üksnes haljastusjäätmeid. Kilekotid tuleb paigutada vedajaga kokkulepitud asukohta, näiteks olmejäätmete konteinerite vahetusse lähedusse. Koti suurus on maksimaalselt 150 l ja täituvus sellisel määral, et seda oleks võimalik purunemata jäätmeveokisse tõsta. Juhul kui haljastusjäätmete kott sisaldab visuaalsel hinnangul sobimatuid esemeid, jätab vedaja jäätmekoti kinnistule.  

Läbipaistvaid kotte on võimalik saada: Eesti Keskkonnateenused AS kontorist Artelli 15, Tallinn. Koti hind on 0,25€ + km. Sobiva koti võib soetada ka kaubandusvõrgust. 

Suurjäätmed

Suurjäätmete vedu on jätkuvalt tasuta ja suurjäätmed saab ära anda eelnevalt ette tellides oma kinnistult. 

Suurjäätmed on vanamööbel diivanid, toolid, lauad, kapid, kardinapuud, vaibad jms suuremõõtmeline jääde, mis ei mahu oma mõõtmete või nende kaalu tõttu konteinerisse.  

Suurjäätmete alla ei klassifitseeru ehituspraht, igasugune ehituse või lammutuse tegevusel tekkinud jäätmed (aknaraamid, betoon, tellised, kips, keraamika jm.) Samuti ei klassifitseeru suurjäätmetena elektroonikajäätmed (külmikud pliidid, pesumasinad jm).  

Segapakend

Segapakendi tekkekohalt kogumise teenus kotiga (pakendikoti teenus) on jäätmevaldajale tasuta. 

Pakendikott jäetakse veopäeval vedajaga kokkulepitud asukohta ning vedaja jätab uue pakendikoti teenuse tellijale postkasti.  

Juhul kui pakendikotti veopäeval välja ei ole jäetud on vedajal õigus rakendada tühisõidu tasu

 

Kõikide teenuste teenuste tellimiseks palume pöörduda: kirjalikult Eesti Keskkonnateenused AS poole läbi kodulehe www.keskkonnateenused.ee, kus on leitavad vastavad vormid 

 

Korraldatud jäätmevedu

Vastavalt jäätmeseadusele on kohalikul omavalitsusel kohustus korraldada oma haldusterritooriumil korraldatud jäätmevedu. Korraldatud jäätmevedu on jäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse riigihanke korras valitud ettevõtja poolt.
Alates 01.08.2013 kuulub Rae valla haldusterritoorium tervikuna Rae, Kiili, Jõelähtme ja Raasiku valdadest moodustatud ühtsesse veopiirkonda. Terve valla liitmise korraldatud jäätmeveopiirkonda tingis eelkõige asjaolu, et kõikidel valla elanikel oleks tagatud võimalus saada kvaliteetset jäätmeveoteenust. Samuti on korraldatud jäätmeveo piirkonda haaratud tervikuna Raasiku, Kiili ja Jõelähtme valdade territooriumid. Uue jäätmehoolduseeskirja alusel on hajaasustusaladel lubatud jäätmekonteineri tühjendamissagedus kord kvartalis. Teede lagunemise perioodil  võib vallavalitsus piirata külateedel jäätmeveokite liikumist, et tagada teede säilimine ning läbitavus.
Korraldatud jäätmeveoga loetakse liitunuks kõik piirkonnas asuvad jäätmevaldajad,nii eramajade omanikud, korteriühistud kui ka ettevõtjad. Jäätmevaldaja antud tähenduses on ka suvila, elu- või äriruumina kasutatava ehitise või korteri omanik.

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid: segaolmejäätmed, paber ja kartong,  biolagundatavad köögi- ja söökla jäätmed, suurjäätmed. Neid jäätmeliike tohib üle anda ainult piirkonda lepinguliselt teenindavale jäätmevedajale.

Korraldatud jäätmeveo sagedus ja aeg: Segaolmejäätmete mahutite minimaalne tühjendussagedus tiheasustusalal korterelamute juurest on vähemalt kord nädalas ja üksikelamute juurest vähemalt kord nelja nädala jooksul. Hajaasustusalal on segaolmejäätmete konteinerite minimaalne tühjendussagedus kord kaheteistkümne nädala jooksul. Biolagunevate jäätmete kogumismahuteid tuleb tühjendada vähemalt kord nädalas.

Ühismahutite kasutamine: Jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada ühiseid jäätmemahuteid, mis teenindavad küla, aiandusühistut või mitut kinnistut. Ühise jäätmemahuti kasutajad on kohustatud sõlmima ühismahuti kasutamise kirjaliku kokkuleppe ja volitama esindama ühte jäätmevaldajat jäätmevedajaga jäätmeveolepingu sõlmimiseks. Lepingus peavad olema fikseeritud kõik ühist jäätmemahutit kasutavad jäätmevaldajad. Ühismahutit on lubatud kasutada kõigi korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide kogumiseks. Ühismahuti kasutamisel on jäätmeveolepingu sõlmimine kohustuslik. Ühismahuti kasutaja loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine: Jäätmevaldajal on õigus esitada Vallavalitsusele taotlus tema tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveost vabastamiseks:

  1. juhul, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata;
  2. jäätmevaldaja viibib oma kinnistul vaid suveperioodil (suvila omanik) 1. maist kuni 30. septembrini. Vabastuse perioodiks loetakse ajavahemik 1. oktoobrist kuni 30. aprillini.

Jäätmevaldaja esitab Vallavalitsusele korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks vormikohase taotluse. Taotluse vorm on leitav Rae valla veebilehelt www.rae.ee rubriigist olulised viited ning blanketid.
Asjaolu, kas Vallavalitsus on jäätmevaldajat kirjalikult informeerinud päevast, mil jäätmevaldaja on liitunud korraldatud jäätmeveoga, või mitte, ja kas jäätmevaldaja on sõlminud jäätmekäitluslepingu või mitte, ei avalda mõju jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemisele. Jäätmekäitluslepingu sõlmimine jäätmevedajaga on samas väga soovitatav. Jäätmekäitluslepinguga saab täpsustada jäätmemahutite tühjendamise sagedust ja aega, konteinerite renditingimusi, teenuse eest maksmise tingimusi, lisateenuseid ja muid jäätmeveoga seonduvaid üksikasju. Nendele jäätmevaldajatele, kes ei soovi või ei pea vajalikuks jäätmekäitluslepingu sõlmimist, hakkab piirkonna vedaja osutama jäätmeveo teenust vastavalt Rae valla jäätmehoolduseeskirjas kehtestatud miinimumsagedustele.