Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu avalik arutelu toimub 17.augustil kl 17.30

8/17/21

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu avalik arutelu toimub 17. augustil kl 17.30 veebikeskkonnas.

NB! Arutelu saab jälgida SIIN

Lisaks toimub koosolek Peetri kooli aulas (Pargi tee 6, Peetri). Selleks on vajalik eelregistreerimine, kuna riiklikest piirangutest tulenevalt saame saali lubada vaid 50 inimest.

Palume registreerida kohapeal toimuvale üritusele vaid neil, kellel ei ole arvutile juurdepääsu või on suurema ühispöördumise või grupi esindaja.

Veebiversioon ei erine kohapeal kuulatavast.

Kohapeal toimuvale arutelule saab registreerida siin (https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kl30a_bhsk2qtFZCFEBo738_3o0WF25OjwD5cRZxznNUQUIyWEZXS01KR0kySFFKREpXVzc4TVM5US4u).

 

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu avalikustamine 05.06.–05.07.2021.

Materjalidega on võimalik tutvuda selles ajavahemikus Peetri raamatukogus (Pargi tee 6, Peetri alevik) ja Rae Vallavalitsuse (Aruküla tee 9, Jüri alevik) ruumides ning digitaalselt käesoleval veebilehel. Arvamused üldplaneeringule esitada hiljemalt 05.07.2021 kirjalikult info@rae.ee või Aruküla tee 9 Jüri alevik.

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu on vastu võetud ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on heaks kiidetud Rae Vallavolikogu 20. aprill 2021 otsusega nr 151.

Digitaalse kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda: Rae valla põhjapiirkonna üldplaneering.

Laekunud ettepanekutest

12/23/19

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avalikustamine toimus 01.09-30.09.2019. Avalikustamise käigus laekus 50 kirjaga 76 ettepanekut, arvamust ja küsimust. Rae Vallavalitsus on arvestanud või osaliselt arvestanud 28 ettepanekuga, mille alusel lahendust korrigeeritakse.

Avalikustamise käigus laekunud ettepanekute ja vastuste kokkuvõte

Avalikustamise järgne avalik arutelu toimus 12.11.2019 Peetri kooli auditooriumi saalis.

Avaliku arutelu kokkuvõtlik protokoll

10/9/19

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik arutelu toimub 12. november kell 17.30 Peetri kooli auditooriumi saalis. 

Üldplaneeringu avalikustamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine 01.09-30.09.2019

10/9/19

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine on kinnitatud Rae Vallavolikogu 2016. aasta 15.november otsusega nr 171. Pärast algatamist on toimunud üldplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiislahenduste tutvustused piirkondlikes keskustes. Pärast eskiislahenduse tutvustust on elanikud saanud esitada oma esimesi ettepanekuid, mille alusel sai ka juba lahendust osaliselt korrigeeritud.

Paberkandjal on võimalik tutvuda üldplaneeringuga Vallavalitsuse ruumides Aruküla tee 9 Jüri alevik ning Peetri Lasteaed-Põhikooli raamatukogu ruumides ja Järveküla Kooli fuajees.

Ettepanekud esitada hiljemalt 30.09.2019 info@rae.ee või saata Aruküla tee 9 Jüri alevik.

 

Üldplaneeringu materjalid:

Koondkaart

Maakasutus- ja ehitustingimused

Looduskeskkond ja kultuurmaastikud

Taristu

Seletuskiri

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise materjalid:

Keskkkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Eskiislahenduse tutvustusele laekunud ettepanekud

11/28/18
Põhjapiirkonna üldplaneeringule laekus ettepanekuid kokku 29-lt isikult, ettevõttelt või kogukonnalt. Ettepanekute alusel on lahendust korrigeeritud või esitatud Vallavalitsuse poolsed põhjendused ettepanekuga mitte arvestamiseks. Vallavalitsus tänab kõiki aktiivse koostöö eest. Jätkub üldplaneeringu lahenduse täpsustamine, tekstilise osa koostamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine.
 
 

Alusuuringute ja eskiislahenduse tutvustus

8/28/18

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu alusuuringute ja eskiislahenduse tutvustus:

  • Peetri, Järveküla ja Uuesalu piirkond: 7. juunil 2018 kl 17.00 Peetri koolis
  • Rae, Assaku, Lehmja, Pildiküla piirkond: 14. juunil 2018 kl 17.00 Assaku lasteaias

Üldplaneeringule on koostatud järgnevad alusuuringud

 

Toimus alusuuringute ja esmase eskiislahenduse tutvustus

6/14/18

Põhjapiirkonna üldplaneeringu alusuuringute ja esmase eskiislahenduse tutvustus toimus 7. juunil Peetri ja 14. juunil Assaku alevikus. Lahendusega saab tutvuda ja ettepanekuid esitada kuni 1. septembrini 2018.

10/28/18

Elanike küsitluse tulemused

2017. aasta kevadel viidi läbi Rae vallavalitsuse poolt ellu kutsutud põhjapiirkonna elanike küsitlus, mille eesmärk oli välja selgitada, mis teeb kõige enam muret ja millega võiks uues põhjapiirkonna üldplaneeringus arvestada.

Küsitlus viidi läbi planeeringuga hõlmatud alal, kus põhja- ja läänepiiriks on Rae valla ja Tallinna vaheline administratiivpiir, lõunapiiriks perspektiivse raudtee Rail Baltic trassikoridori ja sellega külgneva ala piir ning idapiiriks Pirita-Ülemiste kanal. Põhjapiirkonna üldplaneering on algatatud 2016 aasta novembris ja selle lõpliku heakskiitmiseni kulub kokkuvõttes veel vähemalt neli aastat aega.

Üldplaneeringute arhitekt tõi küsitluse kokkuvõttes välja, et kõige rohkem vastajaid oli Rae küla elanike hulgas, kuid vastused saadi ka kõikide teiste elamupiirkondade esindajatelt. Kõige vähem aktiivsed vastajad olid Assaku elanikud.

Küsitluse tulemused näitasid, et peamine probleem on suhteliselt hõre ühistranspordivõrgustik, mistõttu kasutatakse peamise liikumisvahendina eratransporti. Vastajad sooviksid enam kergliiklusteid, mis on peamine probleem ennekõike Rae küla vastanute seas. Viimased viitasid ka korduvalt Tartu mnt alt Peetri ja Rae küla vaheliseks ühenduseks vajalikule kergliiklustunnelile.

Olenemata elukohast soovivad elanikud üksmeelselt rohkem haljasalasid, parke, spordirajatisi või –platse ning igapäevaseks eluks vajalike teenuste, nagu näiteks perearstikeskuste või piirkonna kaupluse, olemasolu. Vastajad tõid sageli välja ka selle, et sooviksid logistikaparkide suuremat eraldatust elamualadest, milleks sobib näiteks kõrghaljastuse puhveralade rajamine.

Põhjapiirkonna üldplaneeringu osas on vallavalitsus 2017. aastal tellinud ka erinevad alusmaterjalidena kasutatavad uuringud nagu mürakaart, liikuvusanalüüs, väärtuslike põllumaade ning rohevõrgustiku väärtuste uuring, mis valmivad 2018 aasta esimeses pooles. Elanike küsitluse ja uuringute tulemuste analüüsi alusel on pidevas töös ka planeeringu eskiislahenduse väljatöötamine.

2018. aastal korraldab vallavalitsus kindlasti ka vahepealseid kokkuvõtvaid eskiisitutvusi piirkondade kaupa.

Küsitluse tulemused leiab SIIT

Author: HANNES RAIMETS
8/3/17

 

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kinnitamine 4. juulil 2017

Vallavalitsuse korraldus 04. juuli 2017 nr 930

Lisad

Lähteseisukohad

KSH väljatöötamise kavatsus

Ettepanekud ja kokkuvõte

 

Author: SIGNE HEIBERG
8/3/17

Põhjapiirkonna üldplaneeringu algatamise muutmise otsus 

21. veebruaril 2017 võttis Rae vallavolikogu vastu otsuse põhjapiirkonna algatamise otsuse muutmise kohta, millega muutuvad planeeritava ala piirid.

Põhjapiirkonna algatamise muutmise otsus ja uus piir

 

Author: SIGNE HEIBERG

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneering

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine on kinnitatud Rae Vallavolikogu 2016. aasta 15.november otsusega nr 171.

Planeeringuga hõlmatud ala põhja- ja läänepiiriks on Rae valla ja Tallinna vaheline administratiivpiir, lõunapiiriks perspektiivse raudtee Rail Baltic trassikoridori ja sellega külgneva ala piir ning idapiiriks Pirita-Ülemiste kanal. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 26300ha.

 

 

 

Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsus