Puude raie

Raie metsamaadel
Rae vallas väljastab raielube metsamaa sihtotstarbega maaüksustele Keskkonnaamet, kontakt: metsahoiu spetsialist Teet Tamm, tel +372 501 9274, e-post teet.tamm@keskkonnaamet.ee.
 
Raie mittemetsamaadel
Puude raieks mittemetsmaadel on vajalik taotleda Rae Vallavalitsuselt raieluba. Raieloa saamiseks peab esitama puu raieloa taotluse.
Erandkorras võib puid langetada loata, kui loa taotlemise ajal tekiks pöördumatu oht inimeste elule, tervisele või varale. Käesolevas punktis nimetatud asjaoludel teostatud puu raiumisest tuleb esimesel võimalusel, kuid hiljemalt teole järgneval kolmandal tööpäeval, teatada kirjalikult Rae Vallavalitsusele.