Rae valla kliima- ja energiakava 2030

1/9/23

Rae valla kliima- ja energiakava koostamise protsess toimus veebruar kuni detsember 2022.

Eesmärk on läbi mõelda, kirjeldada ning püstitada strateegilised eesmärgid parendamaks kohaliku elukeskkonna kvaliteeti ja looduskeskkonna seisundit. Rae valla kliima- ja energiakava on valdkondade ülene kliimapoliitiline strateegiadokument, mis aitab läheneda erinevatele keskkonna- ja kliimavaldkondadele terviklikult. Seatavate strateegiliste sihtide ja eesmärkide ning ühiste pingutuste abil saab kohalikul tasandil teadlikumalt liikuda kliimamuutuste leevendamise ja kohanemise teel.

Kliima- ja energiakava koostamise käigus kaardistatakse ja analüüsitakse Rae valla praegune olukord (looduskeskkond ja biomajandus; maakasutus ja planeerimine; taristu ja ehitised;  energeetika ja varustuskindlus; ringmajandus; kogukond, teadlikkus ja koostöö; tervis, sotsiaalhoolekanne ja päästevõimekus). Tuuakse välja kohaliku tasandi kliimariskid, lahendused riskide maandamiseks ning energiatõhususe saavutamiseks. Ühiselt kujundatakse seeläbi Rae valla visioon kliima- ja energiavaldkonnas, sh sihistatakse prioriteetsemad valdkonnad lähiaastatel ning ka pikemal ajaperioodil. Rae valla kliima- ja energiakavas välja toodud tegevused on aluseks edasiste arenduste ja investeeringute kavandamisel, investeeringuteks raha taotlemisel ning kohaliku tasandil otsuste tegemisel, mis on ka kursi hoidmiseks rohepöörde suunal. Samuti on kliima- ja energiakava üheks alusdokumendiks Rae valla arengukavale.

Tulemusena on valminud valdkondade ülene kliimapoliitiline strateegiadokument Rae valla kliima- ja energiakava 2030. Rakenduste tulemusena on juhitud ja käsitletud kliimamuutuste leevendamine ja kohanemine terviklikult ühe arengukava dokumendi kaudu. Tõusud on Rae valla pädevus ja kohaliku tasandi teadlikkus kliimamuutuste ja energiatõhususe valdkonnast ning eesmärkidest, tõusnud on elu, ettevõtlus- ja looduskeskkonnaga seotud otsuste ja tegevuste kvaliteet kestliku arengu suunal.

Kliima- ja energiakava koostamise protsessi raames viiakse läbi arutelud valdkondade spetsialistide ja huvitatud osapooltega. Koosloomes on jõutud ühiselt Rae valla kliima- ja energiavaldkonna visioonini, selgitatud prioriteetsemad valdkonnad, strateegilised eesmärgid ja tegevused, et jõuda ühisel pingutusel kliimaneutraalseni. 

Kliima- ja energiakava koostab Balti Keskkonnafoorum: Esileht - BEF Estonia

Rae valla kliima- ja energiakava koostamise orienteeruv ajakava:

  • Veebruar kuni mai – eeltööd, dokumentide, materjalide, andmete hankimine ja läbitöötamine
  • juuni kuni august – meetmete ja mõõdikute välja töötamine
  • september – kava koostamine
  • november ja detsember – kava vormistamine ja avalikustamine

Kaasamiskoosolek toimus 01.06.2022 kell 17:00-19:00 Rae Kultuurikeskuse saalis (Aruküla tee 9, Jüri). 

Rae valla kliima- ja energiakava 2023-2030

Kliima- ja energiakava 2030 kohta palume ettepanekud ja soovitused edastada kuni 31.01.2023 SIIN.

Lisamaterjalid: 

 

Lisainfo:
Maie Liblik
arendusjuht
maie.liblik@rae.ee