Rae valla pere- ja sotsiaaltoetused, investeeringutoetused, mittetulundusliku tegevuse toetus

Rae valla peretoetused

Sünnitoetus (320 eurot)

Kuidas taotleda?
 • täida taotlusvorm, esita see vallavalitsusele
 • toetust võib taotleda 6 kuu jooksul pärast lapse sündi
Toetuse maksmine:
 • toetus kantakse lapsevanema arvelduskontole või väljastatakse vallavalitsuse kassast sularahas
 • kolmikute või enamate mitmike sünni puhul makstakse toetust iga sündinud lapse kohta  kehtestatud toetuse kahekordses piirmääras. Näiteks kui toetus on 320 €, on selle kahekordne piirmäär 640 €. Kolmikute sünni puhul on toetus 3x640 ehk 1920 €.
Tingimused toetuse saamiseks:
 • lapse mõlemad vanemad peavad olema rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud vähemalt 3 kuud enne lapse sündi
Taotlusvormid leiad Blanketid ja vormid alt
 
Koduse mudilase toetus (150 eurot)
 
Kuidas taotleda?
 • täida taotlusvorm ning esita see vallavalitsusele
Toetuse maksmine:
 • Toetust makstakse taotluse esitamisele järgneva kuu eest järgmise kuu 15. kuupäevaks (näiteks lapsevanem esitas taotluse 12. aprillil. Toetust hakatakse maksma alates maist ning maikuu toetus kantakse pangakontole 15. juuniks)
Tingimused toetuse saamiseks:
 • laps on Rae valla lasteaia järjekorras ning ei käi munitsipaal- või eralasteaias
 • laps ja tema mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud  eelmise aasta 31. detsembri seisuga
 • laps peab olema vähemalt 18 kuud vana
Taotlusvormid leiad Blanketid ja vormid alt
 

Alates 02.06.2018 jõustus määruse muudatus, mille kohaselt makstakse koduse mudilase toetust lapsevanema taotluse alusel kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni ka lasteaiakohast loobumise korral juhul kui teeninduspiirkonna järjekorras on lapsi, kellele ei ole kohapakkumist tehtud.

Rae valla eelarvest perede toetamise kord on leitav:

https://www.riigiteataja.ee/akt/430052018018

 
Eralasteaia toetus (313 eurot)
Kuidas taotleda?
 • täida taotlusvorm, esita see vallavalitsusele
Toetuse maksmine:
 • Toetus makstakse eralasteaiale. Eralasteaia poolt lapsevanemale esitatud arve on valla toetussumma võrra väiksem
Tingimused toetuse saamiseks:
 • laps ja vähemalt üks vanem on registri andmetel Rae valla elanikud  eelmise aasta 31. detsembri seisuga.
Taotlusvormid leiad Blanketid ja vormid alt.
 

Alates 01.08.2018 saab eralasteasutuse toetust taotleda, kui laps ja vähemalt üks vanem on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud – sellega laiendatakse võimalike taotlejate ringi, kuna varasemalt pidid olema Rae valla registris mõlemad vanemad ja lapse eelmise aasta 31. detsembri seisuga. 

Uus redaktsioon:

https://www.riigiteataja.ee/akt/430052018019

 

Lapsehoiuteenuse toetus
Kuidas taotleda?
 • Täida taotlusvorm või vabas vormis avaldus ja esita see vallavalitsusele.

Toetuse maksmine

 • Lapsevanema poolt makstav osa lapsehoiuteenuse osutajale on kuni 108 eurot, ülejäänud osa vastavalt tasub vallavalitsus vastavalt sõlmitud lepingule.

Tingimused toetuse saamiseks:

 • laps ja üks vanem on registri andmetel Rae valla elanikud
 • lapsele ei ole pakutud kohta taotleja registrijärgse elukoha teeninduspiirkonna munitsipaallasteaias või -lastehoius,
 • laps on 1,5–3 aastane.
 
Lasteaia kohatasu ja toidukulu soodustus
Kuidas taotleda?
 • täida taotlusvorm või vabas vormis avaldus ja esita see  vallavalitsusele
Soodustuse saamine:
 • alates teisest lapsest on lasteaiatasu suuruseks 41 eurot
 • kui peres on neli või enam last, puudega või eestkostel olev laps, siis on lasteaia kohatasu suurus 25% kehtestatud kohatasu suurusest
 • vähekindlustatud pered, kus sissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 2-kordne riiklikult kehtestatud toimetulekupiir, saavad taotleda soodustus nii lasteaia kohatasu kui toidukulu tasumisel. Soodustuse määra ja perioodi otsustab vallavalitsus. 
   
Taotlusvormid leiad Blanketid ja vormid alt
 
I klassi õpilase ranitsatoetus (170 eurot)
Kuidas taotleda?
 • täida taotlusvorm ja esita see vallavalitsusele hiljemalt 30. septembriks
Toetuse maksmine:
 • toetus kantakse pangakontole hiljemalt 30. oktoobriks
Tingimused toetuse saamiseks:
 • laps ja tema mõlemad vanemad peavad olema rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud  vähemalt kolm kuud enne toetuse taotluse esitamist
 • laps asub õppima üldhariduskooli 1. klassi
Ranitsatoetust saab taotleda internetikeskkonnas aadressil  http://piksel.ee/arno/rae/
 
Sõidukompensatsioon
Kui laps omandab haridust Rae valla koolis, siis on sõit valla poolt finantseeritud liinidel (kohalik liinivedu) tasuta. Kui laps omandab gümnaasiumiharidust väljaspool Rae valda, saab sõidukompensatsiooni.

Kuidas taotleda?

Kui laps omandab gümnaasiumiharidust väljaspool Rae valda, siis:

 • täida taotlusvorm, lisa juurde paberile kleebitud kuukaart või kvartalikaart
 • esita taotlus koos sõidukaardiga10. kuupäevaks vallavalitsusele. Hüvitatakse kolmel viimasel kuul õppetöö perioodil kasutatud sõidukaardid
  (n veebruari, märtsi ja aprilli kuude sõidukaardid tuleb esitada hiljemalt 10. mail. Kui need esitada aga peale 10. maid, siis veebruari kuu sõidukaarti enam ei hüvitata)
Toetuse maksmine:
 • hüvitist kantakse pangakontole 20 tööpäeva jooksul peale taotluse esitamise tähtaega
 • sõidupiletid hüvitatakse 100% ulatuses
Tingimused toetuse saamiseks:
 • laps õpib kas gümnaasiumi osa (10.-12. klass) päevases õppes, muukeelse kooli 1.-12. klassis või erivajadustega laste koolis
 • laps ja mõlemad vanemad peavad olema registri andmetel Rae valla elanikud  eelmise aasta 31. detsembri seisuga
 • hüvitatakse sõit naaberomavalitsuse kooli ja koju tagasi
 • sõite koolivaheaegadel ja nädalavahetustel ei hüvitata
 
Taotlusvormid leiad Blanketid ja vormid alt
 
 

Lastelaagri kuluhüvitis (50% osalustasust,  kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär. Aastal 2018 on piirmäär 100 eurot)

Kuidas taotleda?
 • täida taotlusvorm, lisa juurde maksmise aluseks olev dokument (n arve) ja maksmist tõendav dokument või selle koopia (n maksekorraldus) ning esita need vallavalitsusele
 • taotluse esitamise aeg on iga kuu 10. kuupäev
 • taotluse võib esitada kolme kuu jooksul pärast laagri toimumist
Toetuse maksmine
 • hüvitise suuruseks on 50% laagri osalustasust, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär
 • nelja ja enama lapsega perede puhul on hüvitise suuruseks 75% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär
 • hüvitis kantakse arvelduskontole järgmise kuu 30. kuupäevaks
Tingimused toetuse saamiseks
 • laps või noor on vanuses 5-19 eluaastat ning kooliealine õpib algkooli, põhikooli, gümnaasiumi, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes
 • laps ja tema mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud  eelmise aasta 31. detsembri seisuga.
 • laagri kestvus on vähemalt 6 ööpäeva ning laagrikorraldajal on olemas kas kohalikult omavalitsuselt luba selle haldusterritooriumil laagri läbiviimiseks või Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud noortelaagri luba
Taotlusvormid leiad Blanketid ja vormid alt

 

Spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitis (50% kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär. Aastal 2019 on piirmäär lapse kohta spordi- kui huvitegevuse hüvitisel kokku 180 eurot, nelja- ja enamalapselistel peredel 225 eurot lapse kohta)

Õigus on taotleda hüvitust ühe spordi- ja ühe huvitegevusega seotud kulude katteks. Põhimõtteks on võimaldada noortel arendada end ühel kauni kunsti ja ühel spordialal.  Kui õpilane osaleb Rae Huvialakooli (valla allasutus) kauneid kunste õpetatavas tunnis, saab taotleda vaid ühte kuluhüvitist väljapool huvialakooli toimuva sporditegevuse eest.

Kuidas taotleda?

 • täida taotlusvorm, lisa juurde maksmise aluseks olev dokument (n arve) ja maksmist tõendav dokument või selle koopia (n maksekorraldus)  ning esita need vallavalitusele
 • kuluhüvitise taotluste esitamise tähtaeg jooksva kalendriaasta kohta on hiljemalt järgmise kalendriaasta 15. jaanuar (perioodil jaanuarist- detsemberini osutatud teenuste eest).
 • taotlusperiood on kalendriaasta

 

Toetuse maksmine

 • hüvitise suuruseks on 50% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär
 • nelja ja enama lapselise pere lapse hüvitis on kuni 225 eurot lapse kohta aastas,
  kuid mitte rohkem kui 75% tasutud treening- ja /või õppetasust.
 • hüvitist makstakse iga lapse kohta ühe sporditegevuse ja ühe huvitegevuse eest
 • otsus maksmise või mittemaksmise osas tehakse 45 päeva jooksul

Tingimused toetuse saamiseks

 • laps või noor on vanuses 5-19 eluaastat, on eelkooliealine või õpib üldhariduskooli, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes.
 • laps ja tema mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud  eelmise aasta 31. detsembri seisuga
 • sporditreeneril peab olema treeneri kutsekvalifikatsioon
 • huvitegevust pakkuv organisatsioon peab olema kantud EHIS-e (Eesti Hariduse Infosüsteem) andmebaasi st tal peab olema koolitusluba
 • hüvitist ei maksta Rae valla allasutuste spordi- ja huviringides osalemisel ( Rae Huvialakooli õppetasu on juba valla poolt doteeritud)
 • sporditegevuse kuluhüvitist ei maksta, kui laps õpib Rae Huvialakooli spordiosakonnas
 • huvitegevuse kuluhüvitist ei maksta, kui laps õpib Rae Huvialakoolis v.a spordiosakonnas

(n kui laps õpib Rae Huvialakooli spordiosakonnas, saab taotleda huvitegevuse kuluhüvitist väljapoolt huvialakooli toimuva õppe doteerimiseks)

 
 

Taotlusvormid leiad Blanketid ja vormid alt

 

NB ! Peretoetuste väljamaksmise eelduseks on võlgnevuste puudumine Rae vallavalitsuse või allasutuste ees.
 

Alates 02.06.2018 jõustus määruse muudatus, mille kohaselt makstakse koduse mudilase toetust lapsevanema taotluse alusel kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni ka lasteaiakohast loobumise korral juhul kui teeninduspiirkonna järjekorras on lapsi, kellele ei ole kohapakkumist tehtud.

 

Rae valla eelarvest perede toetamise kord on leitav:

https://www.riigiteataja.ee/akt/430052018018

Rae valla noortele juhiloa saamisel tehtud koolituskulude osalise kompenseerimise kord

2/13/19
Rae valla noortele makstav kompensatsioon B-kategooria juhilubade saamisel on 180€.
 
Kompensatsiooni tingimused:
 • Noor ei ole avalduse esitamise hetkel vanem kui 21. aastane
 • Noor on omandanud vähemalt põhihariduse
 • Noore elukohaks on taotluse esitamise hetkel ja sellele eelnenud 12 kuul Rae vald
 • Noor on läbinud Maanteeameti B-kategooria mootorsõiduki juhi sõidueksami positiivselt

https://www.riigiteataja.ee/akt/428082018037

Rae valla sotsiaaltoetused

Rae valla eelarvest sotsiaaltoetuste andmise kord
Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks toetuste maksmise piirmäärad 2016
 

Vähekindlustatud pere lapse koolitoetus
kuni 100 eurot

 • toetus on ette nähtud lapsele õppevahendite, vajalike koolitarvete ja/või kooliriiete ostmiseks ja koolis käimisega seotud põhjendatud kulude katmiseks
 • taotluse toetuse saamiseks võib esitada lapsevanem, eestkostja või hooldaja, samuti kooli juht, klassijuhataja, sotsiaaltöötaja või lastekaitsetöötaja
 • kui toetust taotleb lapsevanem, eestkostja või hooldaja, tuleb taotlusele lisada dokumendid pere sissetuleku kohta
 • toetus määratakse üks kord aastasvallavalitsusel on õigus otsustada, et rahuldatud taotluse alusel vajalikud õppevahendid, koolitarbed ja/või kooliriided soetab ja koolis käimisega seotud põhjendatud kulud katab haridus- ja sotsiaalamet

Vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse ülalpidamis- ja koolituskulude toetus
õppeasutuse poolt esitatud arve alusel

 • toetus on ette nähtud vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse ülalpidamis- ja koolituskulude katmiseks õppeasutuses
 • taotluse toetuse saamiseks võib esitada eestkostja, sotsiaaltöötaja või lastekaitsetöötaja.
 • toetust makstakse õppeasutuse poolt esitatud arve alusel

Asenduskodu lapse/noore sünnipäeva-, jõulu-, koolilõpu- ja elluastumise toetus
320 eurot elluastumise toetus, 32 eurot sünnipäevatoetus, koolilõputoetus 60 eurot

 • toetus on ettenähtud valla eestkostel ja asenduskodus elavale lapsele/noorele toimetuleku suurendamiseks
 • taotluse võib esitada asenduskodu juhataja või valla lastekaitsetöötaja
 • elluastumise toetuse saamiseks võib taotluse esitada asenduskodust iseseisvasse ellu astuv noor

Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema emadepäeva toetus
100 eurot (makstakse välja maikuus)

 • toetus on ette nähtud peredele, kus kasvab vähemalt neli alaealist last, eestkostjale, kes kasvatab vanemliku hoolitsuseta jäänud last ja peredele, kus kasvab puudega laps
 • juhul, kui peres kasvab vähemalt neli alaealist last ja nende hulgas puudega ja/või vanemliku hoolitsuseta laps, makstakse toetust kahekordses piirmääras
 • taotluse toetuse andmiseks esitab sotsiaalhoolekande peaspetsialist
 • toetus makstakse perele välja maikuus

Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse jõulutoetus
100 eurot (makstakse välja detsembrikuus)

 • toetus on ette nähtud peredele, kus kasvab vähemalt neli alaealist last, eestkostjale, kes kasvatab vanemliku hoolitsuseta jäänud last ja peredele, kus kasvab puudega laps
 • juhul, kui peres kasvab vähemalt neli alaealist last ja nende hulgas puudega ja/või vanemliku hoolitsuseta laps, makstakse toetust kahekordses piirmääras
 • taotluse toetuse andmiseks esitab sotsiaalhoolekande peaspetsialist
 • toetus makstakse välja detsembrikuus, lisaks kingitakse lapsele jõuludeks kommipakk

Pensionäri ja puudega inimese ravimi- ja/või hambaravitoetus
kuni 80 eurot (üks kord eelarveaasta jooksul)

 • toetus on ette nähtud retseptiravimite ja hambaravi kulude osaliseks katmiseks
 • taotluse toetuse saamiseks võib esitada pensionär või puudega inimene tingimusel, et enne toetuse taotlemist on ta rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt ühe aasta
 • taotlusele tuleb lisada vastavad maksedokumendid, millel on isiku nimi, kellele on retseptiravim välja kirjutatud või kes on hambaraviteenust saanud
 • hambaravi korral makstakse toetust põhimõttel, et esitatud maksedokumentide alusel saadud summast arvatakse maha riiklik hambaravihüvitise summa
 • taotlus esitatakse ja toetust makstakse üks kord aastas samal aastal tehtud kulude katmiseks.
 • loe täpsemalt SIIT

Pensionäri ja puudega lapse prillitoetus
kuni 50 eurot (üks kord eelarveaasta jooksul)

 • toetus on ette nähtud prillide soetamise kulude osaliseks katmiseks
 • taotluse toetuse saamiseks võib esitada pensionär või puudega lapse vanem tingimusel, et enne toetuse taotlemist on ta rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt ühe aasta
 • taotlusele tuleb taotlejal, kellele või kelle lapsele on välja kirjutatud prillid või prillide uuendamise retsept, lisada maksedokument, millel on isiku nimi, kellele prillid valmistati
 • toetust makstakse üks kord aastas samal aastal tehtud kulude katmiseks

Invatehnilise abivahendi ja rehabilitatsiooniteenuse toetus
kuni 50% ostetud abivahendi või  teenuse eest

 • toetus on ette nähtud meditsiiniliselt põhjendatud invatehnilise abivahendi soetamise või rentimise või rehabilitatsiooniteenuse kulude osaliseks katmiseks
 • taotluse toetuse saamiseks võib esitada abivahendi soetanud või rentinud või rehabilitatsiooniteenuse eest tasunud inimene tingimusel, et enne toetuse taotlemist on ta rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt ühe aasta.
 • taotlusele tuleb isikul, kes on teinud antud kulud, lisada maksedokument, millel on isiku nimi, kellele need vahendid soetati või kes teenust sai
 • toetust makstakse üks kord aastas samal aastal tehtud kulude katmiseks

Üldhooldekodus oleva isiku ülalpidamiskulude toetus
64 eurot kuus

 • toetus on ette nähtud teiste omavalitsuste üldhooldekodust teenust saava isiku hoolduskulude osaliseks katteks, kui tema sissetulek ei võimalda katta hoolduskulusid ja tal puudub seadusjärgne ülalpidaja või kui isiku perekonna või seadusjärgse ülalpidaja materiaalne olukord ei võimalda katta hoolduskulusid
 • toetust võib taotleda üldhooldekodus olev isik, tema perekonnaliige või seadusjärgne ülalpidaja tingimusel, et enne hoolekandeasutusse asumist on isik rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt ühe aasta
 • toetust makstakse vastavalt lepingule üldhooldekodudest esitatud arve alusel

Matusetoetus
300 eurot

 • toetus on ette nähtud valla elaniku matuse kulude osaliseks katmiseks
 • taotluse toetuse saamiseks võib esitada isik, kes valla elaniku surma korral korraldab tema matuse
 • toetust makstakse tingimusel, et surnud isik on rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt üks aasta enne surma

Tšernobõli veterani toetus
100 eurot (makstakse välja aprillikuus)

 • toetus on ette nähtud isikule, kes osales Tšernobõli aatomielektrijaama katastroofi tagajärgede likvideerimisel
 • taotluse toetuse andmiseks esitab sotsiaalhoolekande peaspetsialist
 • toetuse saamise tingimuseks on, et enne toetuse taotlemist on soodustatud isik rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt ühe aasta
 • toetus makstakse välja igal aastal aprillikuus

 Ravikindlustamata isiku ravikulude toetus
uuringute teostamise eest raviasutuse poolt esitatud arve alusel

 • toetus on ette nähtud tööturul vähese konkurentsivõimega isikutele töövõimetuspensioni taotlemiseks esmaste uuringute kulude katteks
 • toetust võib taotleda ravikindlustamata isik
 • taotlusele tuleb lisada arsti poolt väljastatud tõend uuringute vajalikkuse kohta.
 • taotluse rahuldamise korral esitab vallavalitsus uuringut teostavatele raviasutustele garantiikirja kulude tasumise kohta
 • toetus makstakse välja raviasutusele uuringute teostamise eest esitatud arve alusel

Kinnipidamisasutusest vabanenud isiku toimetulekutoetus
20 eurot

 • toetus on ette nähtud kinnipidamiskohast vabanenud isiku esmase toimetuleku tagamiseks
 • toetust võib taotleda kinnipidamiskohast vabanenud isik, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi enne kinnipidamist oli Rae vald või kui kinnipidamiskohast vabanenud isiku perekonna liikmed on asunud elama Rae valda ja isik asub nende juurde elama
 • taotlusele tuleb lisada vabastamistõendi koopia

Erivajadustega inimese küttekulude toetus
32 eurot (üks kord eelarveaasta jooksul)

 • toetus on ette nähtud puudega isikule tema taotluse alusel küttekulude osaliseks kompenseerimiseks
 • taotlusele tuleb lisada kulu tõendav maksedokument
 • toetust makstakse üks kord aastas samal aastal tehtud kulude katmiseks

Dokumenditoetus
ette nähtud isikutunnistuse ja elamisloa riigilõivu tasumiseks

 • toetust võib taotleda isik, kellel puudub või on lõppenud elamisluba ja ID kaart on kehtetu
 • toetus on ette nähtud isiku isikutunnistuse ja elamisloa riigilõivu tasumiseks
 • taotlusele tuleb taotlejal lisada maksedokumendid

Vältimatu sotsiaalabi toetus
20 eurot

 • toetus on ette nähtud hädavajaliku sotsiaalhoolekandelise abi osutamiseks toidu, riiete ja ajutise peavarju osas
 • toetust võib taotleda isik, kes või kelle perekond vajab nimetatud abi ja elab Rae vallas või viibib Rae vallas, kuid kelle elukoht ei asu  siin
 • toetust võib taotleda ka isik, kelle elukohta ei saa kindlaks määrata
 • toetust võib taotleda ka välismaalane, kes abi vajamise ajal asub ajutiselt Rae valla haldusterritooriumil
 • isikule, kes viibib vallas, kuid kelle elukoht ei asu Rae vallas, abi andmine tuleb kooskõlastada isiku elukohajärgse omavalitsusega
 • abi osutamise viisi otsustab vallavalitsus

 Muu toimetulekut soodustav toetus

 • vallavalitsusel on õigus määrata erandkorras toetusi ka käesoleva korraga fikseerimata juhtudel või esitada toetuste taotlemise materjalid otsustamiseks volikogule
 • toetus on ette nähtud isikule või perekonnale ootamatu raske majandusliku olukorraga toimetulekuks või vähekindlustatud isikule või perekonnale muude põhjendatud kulutuste hüvitamiseks

Eaka tähtpäevatoetus
50 eurot

 • toetus on ette nähtud valla eakale elanikule alates 85. sünnipäevast
 • taotluse toetuse andmiseks esitab sotsiaalhoolekande peaspetsialist
 • toetust makstakse valla elaniku sünnipäevakuul

 

Riigi eelarvest makstavad sotsiaaltoetused:

Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajatele, mida taotletakse kohalikult omavalitsuselt.
Toimetulekutoetust makstakse valla territooriumil elavatele isikutele, kelle tulud peale alaliste eluasemekulude katmist normpinna ulatuses on alla Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud toimetulekupiiri. Toimetulekutoetuse piirmäärad 2014 a. on 90€ esimene pereliige, teised 80% ehk 72€ Toimetuleku määramise aluseks on perekonna sissetulek. Toimetulekutoetuse määramisel ja maksmisel võetakse eluasemekulud arvesse nendel perekondadel, kelle kõik täisealised liikmed kas töötavad, õpivad, saavad riiklikku pensioni või on ametlikult töötuks tunnistatud või tööotsijana arvel

Vajalikud dokumendid:

 • isikut tõendav dokument
 • palgatõend töökohast
 • pensionitunnistus
 • töötu kaart
 • vanematel kui 16-aastastel lastel koolitõend
 • tõend eluaseme kulude tasumise kohta eelneval kuul
 • Dokumente võetakse vastu 1.–20. kuupäevani

Täpsem info toimetulekutoetuse taotlemise kohta asub SIIN

Vajaduspõhine peretoetus 

Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele, samuti toimetulekutoetust saavatele lastega perekondadele. Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. 

Täpsem info vajaduspõhise peretoetuse kohta  asub SIIN

Erivajadustega lastele tugiteenuste osutamisest 2016-2017

Projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine" Harjumaa teenusepakkuja kontaktid.

Harjumaa kontaktisik erivajadustega lastele tugiteenuste taotlemisel  on Marilin Lindre

marilin.lindre@sotsiaalkindlustusamet.ee

+372 640 8102 / 5326 9845

Endla 8 / 15092 Tallinn / Eesti. Sotsiaalkindlustusamet

www.sotsiaalkindlustusamet.ee

 

 

 

Investeeringutoetused

Rae Vallavolikogu 08.02.2011 määrusega nr 50 kehtestati Rae valla eelarvest mittetulundusühendustele investeeringutoetuste maksmise kord.

Kes saavad taotleda:
Sihtotstarbelise investeeringutoetuse korrast on võimalik toetust saada sihtasutustel, mittetulundusühingutel (ka korteriühistud) ja seltsingutel (edaspidi mittetulundusühendused). Toetus ei laiene aiandus-, hoone- ja garaažiühistutele.

Toetatavad tegevused:

 1. matka-, tervise- või õpperaja või muu sellise avalikuks kasutamiseks määratud rajatise ehitamine või parendamine;
 2. keskkonna-, ajaloo- või kultuuri õppealase objekti ehitamine või parendamine;
 3. küla, loodus- või kultuuriloolist objekti tutvustava püsiviida, tähise ja kaardi ostmine ja paigaldamine;
 4. avaliku ujumiskoha ehitamine või parendamine;
 5. seltsimaja, spordisaali või muu sellise avalikuks kasutamiseks määratud hoone või selle osa ehitamine, sisustamine või parendamine;
 6. pargi, haljasala, külaplatsi, puhkeala või muu sellise avalikuks kasutamiseks määratud rajatise rajamine, ehitamine või parendamine;
 7. mängu- või spordiväljaku või muu sellise avalikuks kasutamiseks määratud vaba aja veetmise rajatise ehitamine või parendamine;
 8. väljaspool korraldatud jäätmeveo piirkonda jäätmete avalike kogumispunktide ehitamine;
 9. korteriühistute parklate ehitamine.

Toetuse summa:
Toetuse maksimaalne suurus Rae valla kinnisasjale ja tähtajatult avalikuks kasutamiseks mõeldud rajatavale objektile ühe taotleja kohta on 32000 eurot aastas ja 64 000 eurot ühe projekti kohta kokku. Muudele objektidele on maksimaalne toetus 10 000 eurot aastas ja 20 000 eurot ühe projekti kohta kokku.

Toetuse määrad:
Toetuse määr on kuni 70% projekti abikõlbulikust maksumusest (täpsem määr sõltub tegevuse iseloomust ja tegevuse vastavusest üldplaneeringule). Kuni 50% toetust saab: toetatavad tegevused on punktis 9 ja/või kavandatava tegevus ei vasta Rae valla arengukavale ja /või üldplaneeringule. Kuni 70% toetust saab: toetatavad tegevused on loetletud punktides 1-8 ja kavandatud tegevus vastab Rae valla arengukavale/üldplaneeringule. Toetust saab küsida ka teistes rahastusallikates nõutud omafinantseeringu osa osaliseks katmiseks (sõltuvalt tegevusest ja kohast kuni 50% või kuni 70%). Erisusena on valla kinnisasjadele rajatava objekti omaosaluse katmise määr 100%.

Toetuse taotlemine:

 • Projektide puhul, millele taotletakse vallavalitsuse toetust summas 3500 eurot ja enam, esitatakse taotlus 1. septembriks.
 • Projekte, millele taotletakse vallavalitsuse toetust summas kuni 3500 eurot, saab esitada 15.veebruar, 15.mai, 15.august ja 15.november.

Täpsemat infot  komisjoni esimees Madis Sarikult madis.sarik@rae.ee

Täpsemad tingimused ja taotlemise kord:
Lisa 1: Taotlus
Lisa 3: Lõpparuanne
Lisa 4: Objekti tähistamise kord

Mittetulundusliku tegevuse toetus

Rae Vallavolikogu võttis 18.12.2018 vastu Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtosttarbelise toetamise korra. 

Korra alusel saavad toetust  taotleda MTÜ-d, sihtasutused ja eraisikud ning seda kultuuritegevuse, sporditegevuse, rahvahariduse, noorsootöö ja sotsiaaltöö projektide ellu viimiseks.

Toetust antakse kuni 80% projekti kogumaksumusest, eraisikutele suunatud toetuste (nt osalemine rahvusvahelisel tiitlivõistlusel) puhul kuni 50% projekti kogumaksumusest.

Milleks täpselt toetust antakse, milliseid projekte eelistatake, millised on nõuded taotlejale jm oluline info -  tutvu kindlasti enne taotluse esitamist vastava määrusega


Toetuse taotlemiseks on vaja esitada vallavalitsusele vormikohane taotlus hiljemalt:

 • I taotlusvooru 15. veebruariks,
 • II taotlusvooru 15. maiks,
 • III taotlusvooru 15. augustiks,
 • IV taotlusvooru 15. novembriks.

Taotlusi vaatab läbi ja hindab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Otsus toetamise/mitte toetamise kohta teeb vallavalitsus hiljemalt ühe kuu jooksul peale taotluste esitamise tähtaega. Toetuse saaja on kohustatud peale projekti lõppemist ühe kuu jooksul esitama vallavalitsusele aruande toetuse kasutamise kohta ning lisama sellele juurde kuludokumendid.
Taotleja igapäevaseks ülalpidamiseks vajalike tegevuskulude toetuste taotlemise puhul tuleb taotlus esitada eelarveaastale eelneva aasta 01. septembriks. Eelnimetatud toetust saavate ühenduste nimekiri ja toetussummad nähakse nimeliselt ette valla eelarves.
Enne taotluse esitamist tutvu kindlasti toetuskorraga, kus on toodud nõuded taotlejale, toetuse saamisele, loetletud toetuse määramise üldised kriteeriumid jne.

Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetamise kord
Komisjoni moodustamine ja selle põhimääruse kinnitamine
Komisjoni koosseisu kinnitamine

Taotlus- ja aruandevormid

 

Laste ja noorte spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitis

Spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitis (50% kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär. Aastal 2019 on piirmäär lapse kohta kokku 180 eurot, nelja- ja enamalapselistel peredel 225 eurot lapse kohta)

Õigus on taotleda hüvitust ühe spordi- ja ühe huvitegevusega seotud kulude katteks. Põhimõtteks on võimaldada noortel arendada end ühel kauni kunsti ja ühel spordialal. Kui õpilane osaleb Rae Huvialakooli (valla allasutus) kauneid kunste õpetatavas tunnis, saab taotleda vaid ühte kuluhüvitist väljapool huvialakooli toimuva sporditegevuse eest.

Taotlusi võetakse vastu aastaringselt, kuid hiliseim tähtaeg möödunud kalendriaasta treeningute eest kuluhüvitise taotlemiseks on 15. jaanuar

Toetuse maksmine:

 • hüvitise suuruseks on 50% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär
 • nelja ja enama lapsega perede puhul on hüvitise suuruseks 75% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär
 • otsus hüvitise maksmise osas tehase 45 päeva jooksul peale taotluse esitamist.

 

Tingimused toetuse saamiseks:

 • laps või noor on vanuses 5-19 eluaastat, on eelkooliealine või õpib üldhariduskooli, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes
 • laps ja tema mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud eelmise aasta 31. detsembri seisuga
 • sporditegevust pakkuvas organisatsioonis juhendab treeningut vastaval spordialal kutseseaduse tähenduses treeneri kutsekvalifikatsiooni omav isik
 • huvitegevust pakkuv organisatsioon peab olema kantud EHIS-e (Eesti Hariduse Infosüsteem) andmebaasi st tal peab olema koolitusluba
 • hüvitist ei maksta Rae valla allasutuste spordi- ja huviringides osalemisel (Rae Huvialakooli õppetasu on juba valla poolt doteeritud)
 • sporditegevuse kuluhüvitist ei maksta, kui laps õpib Rae Huvialakooli spordiosakonnas
 • huvitegevuse kuluhüvitist ei maksta, kui laps õpib Rae Huvialakoolis v.a spordiosakonnas

(nt kui laps õpib Rae Huvialakooli spordiosakonnas, saab taotleda huvitegevuse kuluhüvitist väljapoolt huvialakooli toimuva õppe doteerimiseks)

Rae valla eelarvest perede toetamise kord
Rae valla eelarvest makstavate perede toetuste ja kuluhüvitiste piirmäärad 2017