Üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud

RAE VALLAVALITSUS teatab:

Detailplaneeringute kehtestamisest:

Kurna küla Kangrumäe kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavolikogu 16.04.2019 otsusega nr 80. Planeeritav ala asub Kurna külas avalikult kasutatavate 11507 Kangrumäe tee ja 11 Tallinna ringtee teede nurgas. Juurdepääs moodustatavale krundile planeeritakse Kangrumäe teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Harjumaal Rae vallas Kurna külas asuvast maatulundusmaa sihtotstarbega Kangrumäe kinnistust ja sellega külgnevast jätkuvalt reformimata riigimaast [nüüd Rae vallale kuuluv Kangru kinnistu] moodustada üks ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krunt, millele rajada Kurna küla seltsimaja ja külaplats, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus ning sellega seoses teha ettepanek Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu muutmiseks, kuna detailplaneeringu koostamise eesmärk ei ole maakasutuse juhtotstarbe osas kooskõlas üldplaneeringuga, mis näeb planeeringuala maakasutuse juhtotstarbena ette põllumajandusmaa.

 

Detailplaneeringu kehtestamisest:

Soodevahe küla Laanemäe ja Suur-Sõjamäe tn 41 kinnistute detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavolikogu 20.11.2018 otsusega nr 61. Planeeritav ala asub Soodevahe külas, Tallinna linna ja Rae valla piiril, Suur-Sõjamäe tänava (riigi kõrvalmaantee nr 11290 Tallinn-Lagedi tee) ja Tallinn-Tapa raudtee vahelisel alal. Juurdepääs alale on planeeritud Suur-Sõjamäe tänavalt (riigi kõrvalmaantee nr 11290 Tallinn-Lagedi tee). Planeeringuala suurus kokku on ligikaudu 11,7 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli liita Laanemäe maaüksus ja Suur-Sõjamäe tn 41 maaüksus üheks äri- ja transpordimaa sihtotstarbega krundiks, et kavandada sinna Rail Baltic reisirongide hooldedepoo. Detailplaneeringuga seatakse ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendatakse juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneering on Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringut muutev. Üldplaneeringuga on alale ette nähtud olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbe säilimine, kuid detailplaneeringuga määratakse maakasutuse sihtotstarveteks 95% transpordimaa ja 5% ärimaa. Detailplaneering on kooskõlas Harju maakonnaplaneeringuga „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine", milles on planeeritavale alale määratud Rae hooldedepoo põhimõtteline asukoht.

 

Jüri aleviku Talli tn 2 ja Aruküla tee 22 kinnistute ning lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavolikogu 16.10.2018 otsusega nr 54. Planeeritav ala asub Jüri alevikus avalikult kasutatavate Talli tänava ja Aruküla tee ristmiku nurgas. Juurdepääs moodustatavale krundile planeeritakse Talli tänavalt. Planeeringuala suurus kokku on ligikaudu 4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistute senised sihtotstarbed ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbeks, moodustada krundid millele perspektiivselt rajada riigigümnaasiumi hoone ja spordihoone, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ja haljastus.

Detailplaneering on Rae Vallavolikogu 20.09.2013 otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringut muutev, kuna asub üldplaneeringu järgselt haljasmaa juhtotstarbega määratud alal.

 

Detailplaneeringu kehtestamisest:

Urvaste küla Toominga kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavolikogu 18.09.2018 otsusega nr 49. Planeeritav ala asub Urvaste külas avalikult kasutatavate 11310 Aruvalla-Jägala tee ja Tedre tee ristumise nurgas. Juurdepääs moodustatavale krundile planeeritakse Tedre teelt. Planeeringuala suurus kokku on ligikaudu 1,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on katastriüksuse jagamine ja planeeritava kinnistu osal olemasoleva sihtotstarbe muutmine ning ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundi moodustamine, millele rajada vabatahtlike päästjate depoo, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ja haljastus. Detailplaneering on Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringut muutev, kuna asub üldplaneeringu järgselt põllumajandusmaa juhtotstarbega määratud alal.


Veskitaguse küla Kopasalu, Kopamäe, Kõrgesaare, Arukase ja Möldrimetsa maaüksuste ning lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavolikogu 23.01.2018 otsusega nr 28. Planeeritav ala asub Veskitaguse külas, Jüri alevikust ca 5,7 km kaugusel kagus, piirneb Golfi tee ja Veskitaguse teega ning idast Pirita jõega.Juurdepääs alale on planeeritud olemasolevalt Golfi ja Veskitaguse teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 60 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Veskitaguse külas asuvatest maatulundusmaa sihtotstarbelistest maaüksustest jagada välja viis uut elamumaa kinnistut, kaks transpordimaa kinnistut ning ülejäänud osal säilitada maatulundusmaa sihtotstarve. Detailplaneeringuga seatakse elamumaa sihtotstarbelistele kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendatakse juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk ei ole kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgselt paikneb planeeritav ala rohevõrgustiku koridoris, kus on elamute rajamine lubatud muu hulgas tingimusel, et õuealade vaheline kaugus on vähemalt 500 m. Detailplaneering koostatakse lähtuvalt Rae valla Veskitaguse küla Golfi tee piirkonna rohevõrgustiku toimimise tagamise uuringust. Detailplaneeringuga muudetakse Rae valla üldplaneeringut. Detailplaneeringu elluviimisel puuduvad olulised majanduslikud, sotsiaalsed ning kultuurilised mõjud. Detailplaneeringu realiseerimine ei mõjuta uuringule tuginedes oluliselt rohevõrgustiku toimimist, täiendavad elamuühikud on kavandatud kompaktselt gruppidena, et mõjutada ning häirida looduskeskkonda minimaalselt.

 

Detailplaneeringu  kehtestamisest:
Järveküla Saare kinnistu ja lähiala detailplaneering


Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavolikogu 10.10.2017 otsusega nr 213. Planeeritav ala asub Järvekülas Vana-Tartu mnt ja Turu tee ääres. Alast põhja suunas jäävad olemasolevad maatulundusmaad, idasse arenev äri - ja tootmismaade alad ning lõuna ja lääne suunas uusarendusega rajatud elamukvartalid. Mööda Vana-Tartu maanteed planeeritavast alast  ca 600 m Peetri suunas asub Järveküla kool. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,3 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli muuta Rae vallas Järvekülas asuva Saare kinnistu (katastritunnus 65301:001:3489; suurus 10279 m²; sihtotstarve 100% maatulundusmaa), mille üldplaneeringujärgne perspektiivne maakasutuse juhtotstarve on elamumaa, senine maakasutuse sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbeks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused ning lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus ning sellega seoses teha ettepanek Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu muutmiseks.

Detailplaneering on maakasutuse juhtotstarbe osas Rae valla üldplaneeringut muutev. Rae valla üldplaneeringuga on alale ette nähtud elamumaa juhtotstarve, kuid detailplaneeringuga määratakse selle maakasutamise sihtotstarbeks ühiskondlike ehitiste maa.

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://gis.rae.ee/.

 

 

Detailplaneeringu kehtestamisest:

Peetri aleviku Kõrtsi kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavolikogu 19.05.2015 otsusega nr 115. Planeeritav ala asub Peetri alevikus Vana-Tartu maantee ja Reti tee ääres; elamupiirkonna ning äri- ja tootmismaade vahetus läheduses. Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Reti teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,0 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli muuta maatulundusmaa sihtotstarbega ja perspektiivse elamumaa juhtotstarbega Kõrtsi kinnistu sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbeks, et kinnistule rajada põhikooli hoone. Sellest tulenevalt määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus. 

Rae valla üldplaneeringuga on Kõrtsi kinnistu maakasutuse juhtotstarbeks ette nähtud perspektiivne elamumaa sihtotstarve.

Antud juhul on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Detailplaneeringu kooseisus esitatakse ettepanek Rae valla üldplaneeringuga määratud juhtotstarbe muutmiseks elamumaast ühiskondlike ehitiste maaks (sotsiaalmaa sihtotstarbe alaliik).

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringuga seotud materjaliga võimalik tutvuda http://gis.rae.ee/.