Ülevaade

Rae vallas koordineerib noorsootööd haridus- ja sotsiaalamet, mille koosseisus on ametis noorsootöö spetsialist. Noortekeskused toimivad vallas Jüri, Lagedi, Peetri, Järveküla ja Vaida alevikus. Noortekeskuste tööd korraldab Rae Noortekeskus, kus töötavad kvalifitseeritud noorsootöötajad.

Noortekeskused tegelevad lisaks avatud noorsootööle ka mobiilse noorsootööga, mis tähendab, et nad külastavad koole ning viivad läbi tegevusi väljaspool keskust. Noortekeskuse koordineerimisel toimuvad mitmed valla suursündmused, nagu näiteks noortekonverents ja noortefestival.

Rohkem infot noortekeskuste kohta leiad aadressilt https://raenoortekeskus.ee/.

Rae vallas on keskset huviharidust andvaks asutuseks munitsipaalhuvialakool Rae Huvialakool. Huvialakoolis tegutseb muusika-, kunsti-, tantsu- ja spordiosakond. Huvialakooli tegevus toimub Lagedi Kooli, Vaida Keskusehoone ja Peetri Lasteaed-Põhikooli ruumides. Jüris ja Järvekülas on üldhariduskooliga ühes hoones omad ruumid nii muusika- kui ka kunstiõppeks. Rohkem infot http://huvikool.rae.ee/

Alates 2017 aastast tegutseb Rae vallas noortevolikogu. Rae valla noortevolikogu tegeleb Rae valla noorte seisukohtade väljaselgitamisega valla elu suhtes ning nende seisukohtade esitamisega noorsootööga tegelevale teenistujale, vallavolikogule või vallavalitsusele. Noortevolikogu tegevuste kohta leiad infot https://www.facebook.com/Raenoortevolikogu/.

2013. aastal võeti vastu „Rae valla noorte ettevõtlikkuse arengukava" ning  moodustati arengukava rakenduskava komisjon. Komisjoni on kaasatud Rae valla koolid, noortekeskus ning komisjoni juhib noorsootöö spetsialist Mari-Liis Küüsmaa. Komisjon kohtub kord kvartalis.

Iga aasta suvisel koolivaheajal korraldatakse õpilasmalevat, mille eesmärgiks on noorte töökasvatuse edendamine. Õpilasmaleva raames saab tööd 160 Rae valla noort, kes teevad tööd valla allasutustes kui ka vallas tegutsevates ettevõtetes.

Läbi riikliku huvihariduse ja huvitegevuse toetuse toetatakse iga aastaselt nii valla all tegutsevaid huvikoole ja -asutusi kui ka Rae vallas tegutsevaid juriidilistele isikuid ning asutusi.