« Back

Rae Vallavalitsus kuulutab välja vähempakkumise ruumide rendi dotatsiooni eraldamiseks perearstiteenuse osutajale Peetri alevikus Rae vallas

Rae Vallavalitsus kuulutab välja vähempakkumise ruumide rendi dotatsiooni eraldamiseks perearstiteenuse osutajale Peetri alevikus Rae vallas.

Rae Vallavalitsuse eesmärk on aidata kaasa perearstiteenuse pakkuja leidmisele Peetri alevikku, Rae valda,  olles valmis osaliselt doteerima alustava perearstikeskuse ruumide renditasu. 

Lisaks on Rae vallas kehtestatud Rae Vallavolikogu määrusega nr 77 „ Perearstide toetamise kord",

Hinnapäringu eesmärgiks on välja selgitada dotatsiooni suurus 5 aasta lõikes ja sõlmida leping pakkujaga, kelle dotatsiooni vajadus on summalt väikseim.

Tingimused ja nõuded:

 • ruumide asukohaks peab olema Tartu maantee ja Vana-Tartu maantee vaheline  ala Peetri alevikus, Rae vallas.
 • Ruumid peavad vastama Sotsiaalministri 29.11.2001 määruse nr 116 „Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile" § 2 sätestatud tingimustele.
 • üürilepingu kestvus 5 aastat;
 • Esimene perearst alustab tööd hiljemalt 02.01.2020
 • Teine perearst alustab tööd hiljemalt 01.09.2020
 • Kolmas perearst alustab tööd hiljemalt 01.01.2021
 • 01.01.2022 seisuga peavad olema tagatud esmatasandi tervisekeskus (ETTK) teenused, mille tulemusena makstakse Haigekassa poolt tähistatud baasraha koodiga 3092, s.t ühtses juriidilises isikus ja ühtses taristus töötab perearsti meeskond, mis koondab minimaalselt  kolm nimistuga perearsti, kelle nimistute suurus kokku on vähemalt 4500 isikut, täidetud on tervise- ja tööministri 29. oktoobri 2015. a käskkirjaga nr 163 sätestatud ruuminõuded ning seal osutatakse ka ämmaemanda iseseisva vastuvõtu teenust, füsioteraapiateenust ja koduõendusteenust.
 • Ruumide renditoetust makstakse kuni 381 m2 rendikulude osas.
 • Ruumide kulu (rent, üür) ja seda kattev haigekassa eraldatav baasraha ning dotatsiooni lahti kirjutada iga perearsti vaatest.

Olulised vähempakkumise tingimused:

 • Rae vallal on õigus leping lõpetada ühe kuulise etteteatamisega, kui teenust ei ole suudetud tagada eelnevalt toodud tähtaegade jooksul. Dotatsiooni makstakse vastavalt teenuse tagamisele tagant järgi.
 • Toetuse suuruse peab heaks kiitma ja kinnitama Rae Vallavolikogu, mis on lepingu sõlmimise üheks eelduseks. Eelduslik kinnitamise otsus on september 2019.
 • Perearstiteenuse osutajale osalise dotatsiooni määramiseks ja lepingu sõlmimise eelduseks on ruumide kasutamise kirjalik (eel)kokkulepe ning Terviseameti poolt kinnitatud nimistu olemasolu. 

Pakkumised palun saata kinnises ümbrikus aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald hiljemalt 01.08.2019 kell 12.00

Pakkumiste avamine toimub samal päeval kell 12:30 Rae Vallavalitsuse istungite saalis (II korrus).

Täpsem info telefonil 52 13 893, jens.vendel@rae.ee