« Tagasi

Uuendused Rae valla koolidesse sisseastumisel

2016. aasta veebruarist on Rae valla koolikohtade taotlemissüsteemis kaks uuendust: koolikohtade taotlemine kolib e-keskkonda Arno ja avaldus koolikoha saamiseks tuleb teha otse vallavalitsusele.

Abivallavanem Jens Vendeli sõnul on e- keskkonnal Arno otseside nii rahvastikuregistri kui Eesti Hariduse Infosüsteemiga (EHIS), mis tagab kiire ja täpse andmete liikumise. Kui e- keskkond Arno saab andmed lapse kohta, paigutab programm ise lapse elukohajärgsesse haridusasutusse vastavalt elukoha aadressile ja varustab EHIS-st infoga kooli kohta. Lapse koolikoha kinnitab vallavalitsuse juurde moodustatav komisjon, kelle pädevuses on käsitleda ka erisusi.

„ Lapsevanem saab e- keskkonnas ise teha avalduse lapsele koolikoha saamiseks," tutvustas Vendel uuendust seoses e-keskkonna kasutusele võtmisega. E-keskkonda saab siseneda aadressilt: http://piksel.ee/arno/rae/

Sooviavaldusi koolikoha saamiseks oodatakse alates 15.02 kuni 31.03

„Sooviavaldus  koolikoha saamiseks 2016/2017 õppeaastal tuleb esitada 15. veebruarist 31. märtsini," kõneles abivallavanem Vendel.

Hiljemalt 1. veebruariks tuleb aga üle kontrollida lapse rahvastikuregistri aadress, et koolikoha pakkumine tuleks lähimasse kooli, kus on vabu kohti. Vendel rõhutas, et rahvastikuregistri järgset sissekirjutust arvestatakse nii kooli- kui lasteaiakohtades taotlemisel 1. veebruari seisuga. „Kui laste sissekirjutus on hilisem kui 1. veebruar, võidakse laps lähimas koolis kohtade otsa saamise korral suunata kooli, kus on tol hetkel vabu kohti."

Hariduse peaspetsialist Marju Randlepp selgitas, et kui lapsevanem tunneb, et ta soovib lapse panna õppima mõnda teise Rae valla kooli, kui lähim kodukohale olev kool, saab vanem e- keskkonnas avaldust tehes märkida ära oma lapse koolieelistuse. Avalduses kirjas oleva kooli eelistuse vaatab hiljem läbi vallavalitsuse poolt moodustatav komisjon, kes saab arvestada vanema sooviga, kui soovitud koolis on olemas vaba koht.

Randlepa sõnul tagabki vallavalitsuse juurde moodustav komisjon selle, et koolikohtade jaotamisel käsitletakse lapsevanemate erisoove või lahendatakse mistahes probleeme seoses nende määramisega.

Erisoovide käsitlemine koolikohtade jagamisel

Randlepp toob välja, et koolieelistuse rahuldamisel peab komisjon arvestama õpilase elukoha lähedusega koolile, õdede-vendade õppimisega samas koolis ja võimalusel ka pere soove. Randlepp ei salga, et koolikohtade jaotamisel tuleb arvestada ka sellega, et klassid oleksid optimaalselt täidetud, mis tähendab, et mõnes koolis poleks tühje klasse ja teises jällegi kahte vahetust.

Uus süsteem võimaldab ka paberikandjal avaldust esitada

„Kindlasti saab edaspidi jätkata koolikohtade taotlemist ka paberavaldustega, mida saab saata vallavalitsusele e-mailiga või tuua ise vallamajja," kõneles Vendel. Kuid kellel on ID kaart ja arvuti internetiühendusega, soovitab Vendel sooviavalduse teha e- keskkonnas, mis on mugavam.

Lapsevanema teavitamine koolikoha saamisest

Õigel ajal koolikoha taotluse sisse andnud lapsevanematele antakse kooli määramise osas  tagasidet 30. aprilliks. Tagaside saab taotluse tegija vastusena koolist, kuhu laps on määratud.  Juhul kui avaldus tehakse muul ajal, s.t väljaspool 15.02- 31.03, antakse tagasidet peale komisjoni poolt taotluse läbivaatamist."

Link määrusele Elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord

 

Oluline info Peetri piirkonna lapsevanematele

2016. aasta sügisest tegutseb Peetri piirkonnas 2 põhikooli Peetri Kool ja Järveküla Kool. Koolid asuvad üksteisest umbes 2 km kaugusel ja on ühendatud nii sõidu - kui kergliiklusteega.

Järveküla Kool hakkab teenindama nii Peetri alevikku kui Järveküla, samuti Assaku aleviku, Uuesalu ja Rae külade lapsi.

Peetri Kool teenindab Peetri aleviku lapsi ja kui jääb vabu kohti, siis ümberkaudsete asulate lapsi.

 

Lapsevanemate koosolekud toimuvad:

26.01 kell 18.00 koosolek käesoleva õppeaasta koolieelikute vanematele Aruheina Lasteaias

27.01 kell 18.00 koosolek käesoleva õppeaasta 2.-5. klasside laste vanematele Peetri Koolis

28.01 kell 17.00 koosolek käesoleva õppeaasta 1. klasside laste vanematele Peetri Koolis

Küsimuste korral pöördu hariduse peaspetsialist  Marju Randlepa poole, kontakt marju.randlepp@rae.ee.