Avatud menetlusega projekteerimistingimused

Projekteerimistingimuste andmine Peetri küla Suurekivi kinnistu detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Peetri küla Suurekivi kinnistu detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Peetri alevikus asuvale Suurekivi põik 5 kinnistule. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena.

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 21 aastat, on otstarbekas täpsustada krundipositsioonil 31 (Suurekivi põik 5; katastritunnus 65301:001:0635) detailplaneeringuga määratud hoonestusala läbi selle 2%-se suurendamise. Hoonestusala täpsustamine taotletud lahendab olukorra, kus ebaseaduslikult on üksikelamu esise rõdu varikatust pikendatud ja kinni ehitatud, kuid mis hetkel jääks detailplaneeringuga määratud hoonestusalast välja. Lisaks soovitakse suurendada hoonestusala seetõttu, et varikatus, mis on lisatud olemasoleva hoone laiendusele ja mida arvestatakse hoonealuse pinna hulka, asub osaliselt hoonestusalast väljas. Taotluses esitatud jooniselt nähtub, mis on välja toodud korralduse lisas 1, et taotlusega soovitakse hoonestusala suurendada 2,6 m2 ulatuses, mis on Suurekivi põik 5 kinnistul määratud 591,7 m2 hoonestusala pindalast 2%-i.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 24.05.2024-07.06.2024 Rae Vallavalitsuse fuajees tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi ja ettepanekuid eelnõu kohta ootame kuni 07.06.2024 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise kuupäev on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. Juhul, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teavitamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus: haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

Eelnõu

 

 

Projekteerimistingimuste andmine Rae küla Tulbi tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Rae küla Tulbi tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Rae külas asuvale Tulbi tee 28 kinnistule. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena.

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 5 aastat, on otstarbekas täpsustada krundipositsioonil 10 (Tulbi tee 28; katastritunnus 65301:002:1315) detailplaneeringuga määratud hoonestusala läbi selle 10%-se suurendamise. Hoonestusala täpsustamine taotletud kujul lahendab ruumipuuduse, mis olemasolevas üksikelamus on tekkinud. Hoone juurdeehitusega, mis hetkel jääks detailplaneeringuga määratud hoonestusalas välja, on perspektiivselt võimalik ruumipuudust lahendada, muutes olemasolev garaaž eluruumiks ja juurdeehitusesse näha ette garaaž. Taotluses esitatud jooniselt nähtub, mis on välja toodud korralduse lisas 1, et taotlusega soovitakse hoonestusala suurendada 28 m2 ulatuses, mis on Tulbi tee 28 kinnistul määratud 280 m2 hoonestusala pindalast 10%-i.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 10.05.2024-24.05.2024 Rae Vallavalitsuse fuajees tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi ja ettepanekuid eelnõu kohta ootame kuni 24.05.2024 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise kuupäev on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. Juhul, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teavitamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus: haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

Eelnõu

 

 

Projekteerimistingimuste andmine Rae küla Suure-Loigu kinnistu detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Rae küla Suure-Loigu kinnistu detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Rae külas asuvale Arturi tee 6 kinnistule. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena.

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 20 aastat, on otstarbekas täpsustada krundipositsioonil 54 (Arturi tee 6; katastritunnus 65301:002:0633) detailplaneeringuga määratud hoonestusala läbi selle 10%-se suurendamise. Taotluses esitatud jooniselt nähtub, mis on välja toodud korralduse lisas 1, et taotlusega soovitakse hoonestusala suurendada 115 m2 ulatuses, mis on Arturi tee 6 kinnistul määratud 1154 m2 hoonestusala pindalast 10%-i.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 10.05.2024-24.05.2024 Rae Vallavalitsuse fuajees tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi ja ettepanekuid eelnõu kohta ootame kuni 24.05.2024 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise kuupäev on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. Juhul, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teavitamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus: haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

Eelnõu

 

Kurna külas Ameerikanurga tehnopargi alal kehtestatud detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest teavitamine

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Kurna küla Ameerikanurga tehnopargi ja teede detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena.

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 5 aastat ja pärast detailplaneeringu kehtestamist on kehtestatud Rae valla üldplaneering soovitakse detailplaneeringu alal kuivenduskraavi ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmist ja haljastuse põhimõtete, arhitektuuriliste ja ehituslike ning kujunduslike tingimuste täpsustamist, piirete rajamise täpsustamist, liikluskorralduse põhimõtete täpsustamist ja täpsustada ehitusuuringute tegemise vajadust.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 15.03.2024-28.03.2024 Rae Vallavalitsuse fuajees tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi ja ettepanekuid eelnõu kohta ootame kuni 28.03.2024 (k.a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise kuupäev on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. Juhul, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teavitamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus: haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

Eelnõu

 

 

Karla külas Atleedi tee 27 kinnistule elamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest teavitamine 

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus, milles taotletakse Karla külas asuvale Atleedi tee 27 kinnistule elamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmist. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2411002/00712 (menetlus nr 413370). Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena. Rae Vallavalitsus teeb vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 50 lõike 3 järgselt ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu kohaselt asub Atleedi tee 27 kinnistu (registriosa 1755502; katastritunnus 65301:006:0200; pindala 3609 m2; sihtotstarve elamumaa 100%; omanikud füüsilised isikud) tiheasustusalas elamumaa juhtotstarbega alal, mis on detailplaneeringu koostamise kohustusega ala.

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõikest 5 tulenevalt võib kohalik omavalitsus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi ja üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Kuivõrd Atleedi te 27 kinnistu asub väljakujunenud hoonestusega piirkonnas, on kinnistut võimalik käsitleda olemasoleva hoonestuse vahele jääva kinnistuna, millele võib PlanS § 125 lõikest 5 tulenevalt detailplaneeringut koostamata lubada ehitusloakohustusliku hoone püstitamist projekteerimistingimuste alusel.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 16.02.2024 - 01.03.2024 Rae Vallavalitsuse fuajees tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehele.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 01.03.2024 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise kuupäev on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. Juhul, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teavitamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus: haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

Eelnõu

 

 

 

Patika külas Pilviku tee 43 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest teavitamine

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus, milles taotletakse Patika külas asuvale Pilviku tee 43 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmist. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2311002/09511 (menetlus nr 403412). Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena. Rae Vallavalitsus teeb vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 50 lõike 3 järgselt ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu kohaselt asub Pilviku tee 43 kinnistu (registriosa 2965202; katastritunnus 65304:003:0240; pindala 1407 m2; sihtotstarve elamumaa 100%; omanik füüsiline isik) tiheasustusalas elamumaa juhtotstarbega alal, mis on detailplaneeringu koostamise kohustusega ala.

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõikest 5 tulenevalt võib kohalik omavalitsus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi ja üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Kuivõrd Pilviku tee 43 kinnistu asub väljakujunenud hoonestusega piirkonnas, on kinnistut võimalik käsitleda olemasoleva hoonestuse vahele jääva kinnistuna, millele võib PlanS § 125 lõikest 5 tulenevalt detailplaneeringut koostamata lubada ehitusloakohustusliku hoone püstitamist projekteerimistingimuste alusel.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 22.12.2023-05.01.2024 Rae Vallavalitsuse fuajees tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehele.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 05.01.2024 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise kuupäev on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. Juhul, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teavitamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus: haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

Eelnõu

 

Projekteerimistingimuste Lehmja küla Kõrtsi tee 4 ja 6 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Lehmja küla Kõrtsi tee 4 ja 6 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Lehmja külas asuvale Kõrtsi tee 6 kinnistule. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena.

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 5 aastat, on otstarbekas täpsustada krundipositsioonil 1 (Kõrtsi tee 6; katastritunnus 65301:002:1468) detailplaneeringuga ette nähtud elektrivarustuse lahendust. Taotleja põhjendab taotlust asjaoluga, et Kõrtsi tee 6 kinnistule planeeritava hoone elektri tarbimine ei ole nii suur, kui detailplaneeringus on ette nähtud. Lisaks sellele planeeritakse hoone katusele ka päikesepaneelid, millega detailplaneeringu koostamisel ei oldud arvestatud.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 01.12.2023-18.12.2023 Rae Vallavalitsuse fuajees tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi ja ettepanekuid eelnõu kohta ootame kuni 18.12.2023 (k.a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise kuupäev on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. Juhul, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teavitamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus: haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

Eelnõu

 

Projekteerimistingimuste Järveküla Hiiemäe kinnistute piirkonna detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks 

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Järveküla Hiiemäe kinnistute piirkonna detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Järvekülas asuvale Toompihlaka tee 1 kinnistule. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena.

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 5 aastat, on otstarbekas täpsustada krundipositsioonil 14 (Toompihlaka tee 1; katastritunnus 65301:001:5824) detailplaneeringuga määratud hoonestusala läbi selle 7,7%-se suurendamise. Taotleja põhjendab taotlust asjaoluga, et Toompihlaka tee 1 kinnistu osas detailplaneeringu hoonestusala täpsustamine taotletud kujul võimaldab paremat hoone paigutamist detailplaneeringus määratud ehitusjoonele lähemale. Detailplaneeringu põhijoonisel on määratud Toompihlaka tee 1 kinnistule sinise punktiirjoonega planeeritav teekaitsevöönd/kohustuslik ehitusjoon, 7 m krundi piirist. Planeeritav hoonestusala on põhijoonisel määratud teise asukohta ehk 10,5 m esialgsest kinnistu piirist. Detailplaneeringu põhijoonisel esitatu ei ole üheselt mõistev, mistõttu korrigeeritakse Toompihlaka tee 1 kinnistul määratud hoonestusala, suurendades hoonestusala ca 7,7% ulatuses detailplaneeringuga määratud kohustusliku ehitusjoone poole. Taotluses esitatud jooniselt nähtub, mis on välja toodud korralduse lisas 1, et taotlusega soovitakse hoonestusala suurendada 53 m2 ulatuses, mis on Toompihlaka tee 1 kinnistul määratud 690 m2 hoonestusala pindalast 7,7%-i.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 28.11.2023-12.12.2023 Rae Vallavalitsuse fuajees tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi ja ettepanekuid eelnõu kohta ootame kuni 12.12.2023 (k.a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise kuupäev on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. Juhul, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teavitamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus: haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

Eelnõu


Projekteerimistingimuste andmine Kopli küla Õiela kinnistu ja lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Kopli küla Õiela kinnistu ja lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Kopli külas asuvale Uus-Õiela kinnistule. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena.

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 5 aastat, on otstarbekas täpsustada krundipositsioonil 2 (Uus-Õiela; katastritunnus 65301:001:5444) detailplaneeringuga määratud hoonestusala läbi selle 4,9%-se suurendamise. Uus-Õiela kinnistu osas detailplaneeringu hoonestusala täpsustamine taotletud kujul võimaldab taotleda abihoone seadustamist, mis jääb hetkel detailplaneeringus määratud hoonestusalast täielikult välja, asudes osaliselt ka Õiela kinnistul (katastritunnus 65301:001:5439). Abihoone on ekslikult rajatud kahe kinnistu piirile. Eesmärgiks on abihoone nihutada Uus-Õiela kinnistu piiridesse. Abihoone nihutamisel ei soovita maha võtta või oluliselt kärpida olemasolevaid viljapuid, mistõttu jääks hoone uues asukohas detailplaneeringuga lubatud hoonestusalast välja. Kinnistu omanike soov on taotleda hoonestusala suurendamist ca 5% ulatuses.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 29.09.2023-13.10.2023 Rae Vallavalitsuse fuajees tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi ja ettepanekuid eelnõu kohta ootame kuni 13.10.2023 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise kuupäev on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. Juhul, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teavitamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus: haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

Eelnõu

 

Projekteerimistingimuste andmine Peetri küla Salu kinnistu detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Peetri küla Salu kinnistu detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Peetri alevikus asuvale Salu tee 7 kinnistule. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena.

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 20 aastat, on otstarbekas täpsustada krundipositsioonil 4 (Salu tee 7 kinnistu; katastritunnus 65301:001:0723) detailplaneeringuga määratud hoonestusala läbi selle 7%-se suurendamise. Salu tee 7 kinnistu osas detailplaneeringu hoonestusala täpsustamine taotletud kujul võimaldab kinnistu paindlikumat hoonestamist, võimaldades taotleda abihoone seadustamist, mis jääks hetkel detailplaneeringus määratud hoonestusalast osaliselt välja.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 22.06.2023-06.07.2023 Rae Vallavalitsuse fuajees tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi ja ettepanekuid eelnõu kohta ootame kuni 06.07.2023 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise kuupäev on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. Juhul, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teavitamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus: haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

EelnõuProjekteerimistingimuste andmine Peetri küla Männiku I kinnistu detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Peetri küla Männiku I kinnistu detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Peetri alevikus asuvale Kopli tee 41 kinnistule. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena.

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 17 aastat, on otstarbekas täpsustada krundipositsioonil 16 (Kopli tee 41 kinnistu; katastritunnus 65301:001:1903) detailplaneeringuga määratud hoonestusala läbi selle 6,8%-se suurendamise. Kopli tee 41 kinnistu osas detailplaneeringu hoonestusala täpsustamine taotletud kujul võimaldab kinnistu paindlikumat hoonestamist, võimaldades taotleda üksikelamu laiendust, mis jääks hetkel detailplaneeringus määratud hoonestusalast osaliselt välja. Nimetatud tingimuse täpsustamine ei mõjuta naaberkinnistute omanikke ebasoodsalt, ei muuda olemuslikult detailplaneeringu lahendust, ei mõjuta kinnistutele seatud kitsendusi, ei muuda olemuslikult väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi ega ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 26.05.2023-09.06.2023 Rae Vallavalitsuse fuajees tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi ja ettepanekuid eelnõu kohta ootame kuni 09.06.2023 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise kuupäev on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. Juhul, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teavitamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus: haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

Eelnõu

 

Karla külas Atleedi tee 19 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest teavitamine

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus, milles taotletakse Karla külas asuvale Atleedi tee 19 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmist. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2311002/04318 (menetlus nr 365747). Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena. Rae Vallavalitsus teeb vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 50 lõike 3 järgselt ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu kohaselt asub Atleedi tee 19 kinnistu (registriosa 2564802; katastritunnus 65301:006:0131; pindala 2495 m2; sihtotstarve elamumaa 100%; omanik füüsiline isik) tiheasustusalas elamumaa juhtotstarbega alal, mis on detailplaneeringu koostamise kohustusega ala, mis jääb varem väljakujunenud ehitusjoonest maismaa suunas olemasolevate ehitiste vahele ja paikneb osaliselt Pirita jõe ehituskeeluvööndis.

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõikest 5 tulenevalt võib kohalik omavalitsus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi ja üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Kuivõrd Atleedi tee 19  kinnistu asub väljakujunenud hoonestusega piirkonnas, on kinnistut võimalik käsitleda olemasoleva hoonestuse vahele jääva kinnistuna, millele võib PlanS § 125 lõikest 5 tulenevalt detailplaneeringut koostamata lubada ehitusloakohustusliku hoone püstitamist projekteerimistingimuste alusel.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 26.05.2023-09.06.2023 Rae Vallavalitsuse fuajees tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehele.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 09.06.2023 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise kuupäev on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. Juhul, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teavitamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus: haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

Eelnõu


Patika külas Kivipuraviku tee 26 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest teavitamine

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus, milles taotletakse Patika külas asuvale Kivipuraviku tee 26 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmist. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2311002/02947 (menetlus nr 357791). Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena. Rae Vallavalitsus teeb vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 50 lõike 3 järgselt ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu kohaselt asub Kivipuraviku tee 26 kinnistu (registriosa 23031950; katastritunnus 65304:006:0002; pindala 1885 m2; sihtotstarve elamumaa 100%; omanikud füüsilised isikud) tiheasustusalas elamumaa juhtotstarbega alal, mis on detailplaneeringu koostamise kohustusega ala.

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõikest 5 tulenevalt võib kohalik omavalitsus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi ja üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Kuivõrd Kivipuraviku tee 26 kinnistu asub väljakujunenud hoonestusega piirkonnas, on kinnistut võimalik käsitleda olemasoleva hoonestuse vahele jääva kinnistuna, millele võib PlanS § 125 lõikest 5 tulenevalt detailplaneeringut koostamata lubada ehitusloakohustusliku hoone püstitamist projekteerimistingimuste alusel.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 14.04.2023-28.04.2023 Rae Vallavalitsuse fuajees tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 28.04.2022 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Eelnõu

 

Patika külas Puraviku tee 37 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest teavitamine

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus, milles taotletakse Patika külas asuvale Puraviku tee 37 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmist. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2311002/03216 (menetlus nr 359502). Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena. Rae Vallavalitsus teeb vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 50 lõike 3 järgselt ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu kohaselt asub Puraviku tee 37 kinnistu (registriosa 2175202; katastritunnus 65304:001:0190; pindala 1538 m2; sihtotstarve elamumaa 100%; omanik füüsiline isik) tiheasustusalas elamumaa juhtotstarbega alal, mis on detailplaneeringu koostamise kohustusega ala.

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõikest 5 tulenevalt võib kohalik omavalitsus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi ja üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Kuivõrd Puraviku tee 37 kinnistu asub väljakujunenud hoonestusega piirkonnas, on kinnistut võimalik käsitleda olemasoleva hoonestuse vahele jääva kinnistuna, millele võib PlanS § 125 lõikest 5 tulenevalt detailplaneeringut koostamata lubada ehitusloakohustusliku hoone püstitamist projekteerimistingimuste alusel.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 14.04.2023-28.04.2023 Rae Vallavalitsuse fuajees tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 28.04.2022 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Eelnõu

 

Projekteerimistingimuste andmine Järveküla küla Loopealne-Suurekivi pereelamute kvartali II järjekorra detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

 

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus, milles taotletakse Järvekülas asuvale Tuulepealse tn 3 kinnistule üksikelamu laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmist. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2211002/07982 (menetlus nr 311177). Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena. Rae Vallavalitsus teeb vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 50 lõike 3 järgselt ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Harjumaal Rae vallas Järvekülas asuva Tuulepealse tn 3 kinnistu (registriosa 8329802; katastritunnus 65301:001:0844; pindala 1112 m2; sihtotstarve elamumaa 100%; omanik füüsiline isik) osas kehtib Rae Vallavolikogu 13.05.2003 otsusega nr 82 kehtestatud Järveküla küla Loopealne-Suurekivi pereelamute kvartali II järjekorra detailplaneering. Detailplaneeringu ehitusõiguse plaanil (leht 3) tähistab Tuulepealse tn 3 kinnistut krundipositsioon 17, kus ehituskeeluala krundi piirist on 5 m.

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 19 aastat ja arvestades, et hoonestusala suurendamine taotletud kujul võimaldab seadustada ebaseaduslikult laiendatud üksikelamut, ei ole otstarbekas Tuulepealse tn 3 kinnistul detailplaneeringut esialgsel kujul ellu viia, mistõttu on otstarbekas täpsustada krundipositsioonil 17 detailplaneeringuga määratud hoonestusala läbi selle 2,4%-se suurendamise.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 17.03.2023-31.03.2023 Rae Vallavalitsuse fuajees tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi ja ettepanekuid eelnõu kohta ootame kuni 31.03.2023 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise kuupäev on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. Juhul, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teavitamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus: haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

Eelnõu


Ülejõe külas Raadiojaama tee 42 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest teavitamine

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus, milles taotletakse Ülejõe külas asuvale Raadiojaama tee 42 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmist. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2311002/00930 (menetlus nr 348028). Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena. Rae Vallavalitsus teeb vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 50 lõike 3 järgselt ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu kohaselt asub Raadiojaama tee 42 kinnistu (registriosa 8906302; katastritunnus 65301:012:0011; pindala 2756 m2; sihtotstarve elamumaa 100%; omanik füüsiline isik) tiheasustusalas elamumaa juhtotstarbega alal, mis on detailplaneeringu koostamise kohustusega ala.

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõikest 5 tulenevalt võib kohalik omavalitsus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi ja üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Raadiojaama tee 42 kinnistu paikneb Pirita jõe ehituskeeluvööndis hoonestatud kinnistute vahel. Kuivõrd Raadiojaama tee 42 kinnistu asub väljakujunenud hoonestusega piirkonnas, on kinnistut võimalik käsitleda olemasoleva hoonestuse vahele jääva kinnistuna, millele võib PlanS § 125 lõikest 5 tulenevalt detailplaneeringut koostamata lubada ehitusloakohustusliku hoone püstitamist projekteerimistingimuste alusel.

Raadiojaama tee 42 kinnistu asub Pirita jõe ehituskeeluvööndis, kuid looduskaitseseaduse § 38 lõike 4 punktist 1 prim tulenevalt ei laiene ehituskeeld tiheasustusalal ehituskeeluvööndis varem väljakujunenud ehitusjoonest maismaa suunas olemasolevate ehitiste vahele uue ehitise püstitamisele. Seega on uue ehitise püstitamine Raadiojaama tee 42 kinnistule lubatud, kui see jääb väljakujunenud ehitusjoonest maismaa suunas.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 23.02.2023-09.03.2023 Rae Vallavalitsuse fuajees tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 09.03.2022 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Eelnõu


Projekteerimistingimuste andmine Karla külas Atleedi tee 9 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest teavitamine

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus, milles taotletakse Karla külas Atleedi tee 9 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmist. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2211002/13018 (menetlus nr 335328). Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena. Rae Vallavalitsus teeb vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 50 lõike 3 järgselt ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu kohaselt asub Atleedi tee 9 kinnistu (registriosa 9985002; katastritunnus 65301:006:0080; pindala 1662 m2; sihtotstarve elamumaa 100%; ühisomanikud füüsilised isikud) tiheasustusalas elamumaa juhtotstarbega alal, mis on detailplaneeringu koostamise kohustusega ala.

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõikest 5 tulenevalt võib kohalik omavalitsus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi ja üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Nimetatud sättest tulenevalt on väljakujunenud keskkonnas ja olemasolevate hoonete vahele ehitise püstitamiseks projekteerimistingimusi võimalik anda eeldusel, et ehitis püstitatakse hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi.

Atleedi tee 9 kinnistu paikneb Pirita jõe ehituskeeluvööndis hoonestatud kinnistute vahel. Kuivõrd Atleedi tee 9 kinnistu asub väljakujunenud hoonestusega piirkonnas, on kinnistut võimalik käsitleda olemasoleva hoonestuse vahele jääva kinnistuna, millele võib PlanS § 125 lõikest 5 tulenevalt detailplaneeringut koostamata lubada ehitusloakohustusliku hoone püstitamist projekteerimistingimuste alusel.

Atleedi tee 9 kinnistu asub Pirita jõe ehituskeeluvööndis, kuid looduskaitseseaduse § 38 lõike 4 punktist 11 tulenevalt ei laiene ehituskeeld tiheasustusalal ehituskeeluvööndis varem väljakujunenud ehitusjoonest maismaa suunas olemasolevate ehitiste vahele uue ehitise püstitamisele. Seega on uue ehitise püstitamine Atleedi tee 9 kinnistule lubatud, kui see jääb väljakujunenud ehitusjoonest maismaa suunas.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 16.12.2022-30.12.2022 Rae Vallavalitsuse fuajees tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 30.12.2022 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Eelnõu

 

Projekteerimistingimuste andmine Lagedi aleviku Kooli 18 maaüksuse (Lagedi Põhikool) detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Lagedi aleviku Kooli 18 maaüksuse (Lagedi Põhikool)  detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Lagedi alevikus asuvale Kooli tn 18c kinnistule. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena.

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 13 aastat, on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid, mistõttu on otstarbekas täpsustada krundipositsioonil 3 (Kooli tn 18c kinnistu; katastritunnus 65301:013:0497) detailplaneeringuga määratud hoonestusala läbi selle 7,9%-se suurendamise. Kooli tn 18c kinnistu osas detailplaneeringu hoonestusala täpsustamine taotletud kujul võimaldab kinnistu paindlikumat hoonestamist, võimaldades paremat hoone paigutamist maa-alale, kus arvestatakse renoveeritava staadioni jooksuraja vajalikku vahemaad hoone ja jooksuraja vahel. Nimetatud tingimuse täpsustamine ei mõjuta naaberkinnistute omanikke ebasoodsalt, ei muuda olemuslikult detailplaneeringu lahendust, ei mõjuta kinnistutele seatud kitsendusi, ei muuda olemuslikult väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi ega ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 09.12.2022-23.12.2022 Rae Vallavalitsuse fuajees tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi ja ettepanekuid eelnõu kohta ootame kuni 23.12.2022 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise kuupäev on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. Juhul, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teavitamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus: haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

Eelnõu


Projekteerimistingimuste andmine Peetri küla Allika kinnistute piirkonna detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Peetri küla Allika kinnistute piirkonna detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Peetri alevikus asuvale Vana-tartu mnt 79 kinnistule. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena.

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 17 aastat, on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid, mistõttu on otstarbekas täpsustada krundipositsioonil 15 (Vana-Tartu mnt 79 kinnistu; katastritunnus 65301:001:2645) detailplaneeringuga määratud hoonestusala läbi selle 1,6%-se suurendamise. Vana-Tartu mnt 79 kinnistu osas detailplaneeringu hoonestusala täpsustamine taotletud kujul võimaldab kinnistu paindlikumat hoonestamist, võimaldades paremat hoone paigutamist maa-alale. Projekteerimistingimustega täpsustatakse krundipositsioonil 15 detailplaneeringuga määratud hoone ±0.00. Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 27 lõike 1 punkt 3 võimaldab detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste väljastamist olukorras, kus detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid. Detailplaneeringus määratud hoone ±0.00=44.45 on võimalik täpsustada ±0.00=44.68  peale tulenevalt asjaolust, et  pärast 2018. aasta 1. jaanuari alustatud ehitusprojektiga seotud tegevused viiakse läbi ja teostusmõõdistamise tulemused esitatakse EH2000 kõrgusi kasutades, võttes aluseks Keskkonnaministri 26.10.2011 määruses nr 64 "Geodeetiline süsteem" toodut.

Nimetatud tingimuse täpsustamine ei mõjuta naaberkinnistute omanikke ebasoodsalt, ei muuda olemuslikult detailplaneeringu lahendust, ei mõjuta kinnistutele seatud kitsendusi, ei muuda olemuslikult väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi ega ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 09.12.2022-23.12.2022 Rae Vallavalitsuse fuajees tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi ja ettepanekuid eelnõu kohta ootame kuni 23.12.2022 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise kuupäev on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. Juhul, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teavitamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus: haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

Eelnõu


Aruvalla küla Mullikmäe kinnistu detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest teavitamine

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Aruvalla küla Mullikmäe kinnistu detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Aruvalla külas asuvale Järvemetsa kinnistule. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena.

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 15 aastat ja on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid, mistõttu on otstarbekas täpsustada krundipositsioonil 20 (Järvemetsa kinnistu; katastritunnus 65303:003:0517) detailplaneeringuga määratud hoonestusala läbi selle 10%-se suurendamise. Järvemetsa kinnistu osas detailplaneeringu hoonestusala täpsustamine taotletud kujul võimaldab kinnistu paindlikumat hoonestamist, mis vastab paremini Lilleoru pühapaiga kontseptsioonile. Nimetatud tingimuse täpsustamine ei mõjuta naaberkinnistute omanikke ebasoodsalt, ei muuda olemuslikult detailplaneeringu lahendust, ei mõjuta kinnistutele seatud kitsendusi, ei muuda olemuslikult väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi ega ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 25.11.2022-09.12.2022 Rae Vallavalitsuse fuajees tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi ja ettepanekuid eelnõu kohta ootame kuni 09.12.2022 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise kuupäev on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. Juhul, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teavitamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus: haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

Eelnõu


Peetri aleviku Veesaare ja Lepasaare kinnistute ning lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest teavitamine

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Peetri aleviku Veesaare ja Lepasaare kinnistute ning lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Peetri alevikus asuvale Raudkivi tee 1 kinnistule. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena.

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 9 aastat ja on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid, ei ole otstarbekas Raudkivi tee 1 kinnistul detailplaneeringut esialgsel kujul ellu viia, mistõttu on otstarbekas täpsustada krundipositsioonil 1 (Raudkivi tee 1 kinnistu; katastritunnus 65301:001:3120) detailplaneeringuga määratud hoonestusala läbi selle 6,1%-se suurendamise. Raudkivi tee 1 kinnistu osas detailplaneeringu hoonestusala täpsustamine taotletud kujul võimaldab kinnistu paindlikumat hoonestamist, mis vastab paremini ettevõtja vajadustele kaasaegse tanklahoone laiendamisel. Nimetatud tingimuse täpsustamine ei mõjuta naaberkinnistute omanikke ebasoodsalt, ei muuda olemuslikult detailplaneeringu lahendust, ei mõjuta kinnistutele seatud kitsendusi, ei muuda olemuslikult väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi ega ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 30.09.2022-15.10.2022 Rae Vallavalitsuse fuajees tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi ja ettepanekuid eelnõu kohta ootame kuni 15.10.2022 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise kuupäev on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. Juhul, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teavitamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus: haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

Eelnõu


Assaku aleviku, Järveküla küla ja Lehmja küla Uustalu kinnistu pereelamute grupi 1. etapi detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest teavitamine

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Assaku aleviku, Järveküla küla ja Lehmja küla Uustalu kinnistu pereelamute grupi 1. etapi detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Assaku alevikus asuvale detailplaneeringu alale. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena.

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 18 aastat ja vahepealsel ajal on muutunud õigusaktid ning on ilmnenud uusi asjaolusid, on vajalik täpsustada ka detailplaneeringuga seatud ehitiste arhitektuurilisi ja kujunduslikke tingimusi ning haljastuse põhimõtteid. Nimetatud tingimuse täpsustamine ei mõjuta naaberkinnistute omanikke ebasoodsalt, ei muuda olemuslikult detailplaneeringu lahendust, ei mõjuta kinnistutele seatud kitsendusi, ei muuda olemuslikult väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi ega ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 30.09.2022-15.10.2022 Rae Vallavalitsuse fuajees tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi ja ettepanekuid eelnõu kohta ootame kuni 15.10.2022 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise kuupäev on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. Juhul, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teavitamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus: haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

Eelnõu


Rae küla Koplipere kinnistu detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest teavitamine

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Rae küla Koplipere kinnistu detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Rae külas asuvale Koplipere tee 1 kinnistule. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata.

Arvestades asjaoluga, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 17 aastat ning vahepealsel ajal on muutunud ümbritsev keskkond, õigusaktid ja hoonestusvajadus, ei ole mõistlik Koplipere tee 1 kinnistul detailplaneeringut esialgsel kujul ellu viia, mistõttu on otstarbekas täpsustada krundipositsioonil 1 (Koplipere tee 1 kinnistul; katastritunnus 65301:002:0688) detailplaneeringuga määratud hoonestusala läbi selle 3,9 %-se suurendamise. Hoonestusala nr 1 soovitakse suurendada 11113 Assaku-Jüri tee poole. Võrreldes detailplaneeringu kehtestamise ajahetkega on muutunud avalikult kasutatava 11113 Assaku-Jüri tee (katastritunnus 65301:001:6157) kaitsevöönd 50 meetri pealt 30 meetri peale, on Rae Vallavalitsuse hinnangul mõistlik ja põhjendatud hoonestusala nr 1 eelpool nimetatud tee poole suurendada.

Nimetatud tingimuse täpsustamine ei mõjuta naaberkinnistute omanikke ebasoodsalt, ei muuda olemuslikult detailplaneeringu lahendust, ei mõjuta kinnistutele seatud kitsendusi, ei muuda olemuslikult väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi ega ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 19.08.2022-02.09.2022 Rae Vallavalitsuse fuajees tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 02.09.2022 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Eelnõu


Jüri aleviku Uus-Ringi tee kinnistute detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest teavitamine

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Jüri aleviku Uus-Ringi tee kinnistute detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Jüri alevikus asuvatele Uus-Ringi tee 6, Uus-Ringi tee 8, Uus-Ringi tee 10 ja Uus-Ringi tee 12 kinnistutele. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata.

Arvestades asjaoluga, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 5 aastat ning vahepealsel ajal on muutunud ümbritsev keskkond, õigusaktid ja hoonestusvajadus, ei ole mõistlik Uus-Ringi tee 6, Uus-Ringi tee 8, Uus-Ringi tee 10 ja Uus-Ringi tee 12 kinnistutel detailplaneeringut ehitusliku tingimuse osas esialgsel kujul ellu viia, mistõttu on otstarbekas täpsustada krundipositsioonidel 13, 14, 15 ja 16 kinnistute krundi piirile määratud tulemüüri nõuet selliselt, et kinnistutele ette nähtud hoonestusalasse kavandatud hoonete ehitusprojekti koostamisel ei ole vajalik kavandada hoonetele tulemüüri nelja krundi piirile, sest perspektiivselt planeeritakse ühte tervikliku hoonet, mis osaliselt asuks Uus-Ringi tee 6, Uus-Ringi tee 8, Uus-Ringi tee 10 ja Uus-Ringi tee 12 kinnistutel, kõik neli krunti kuuluvad samale juriidilisele isikule.

Nimetatud tingimuse täpsustamine ei mõjuta naaberkinnistute omanikke ebasoodsalt, ei muuda olemuslikult detailplaneeringu lahendust, ei mõjuta kinnistutele seatud kitsendusi, ei muuda olemuslikult väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi ega ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 19.08.2022-02.09.2022 Rae Vallavalitsuse fuajees tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 02.09.2022 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Eelnõu


Lagedi alevikus Posti tn 3 kinnistule üksikelamu laiendamise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest teavitamine

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus, milles taotletakse Lagedi alevikus Posti tn 3 kinnistule üksikelamu laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmist. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2211002/08194 (menetlus nr 311095). Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena. Rae Vallavalitsus teeb vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 50 lõike 3 järgselt ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu kohaselt asub Posti tn 3 kinnistu (registriosa 2618802; katastritunnus 65301:011:0470; pindala 1495 m2; sihtotstarve elamumaa 100%; omanik füüsiline isik) tiheasustusalas elamumaa juhtotstarbega alal, mis on detailplaneeringu koostamise kohustusega ala

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõikest 5 tulenevalt võib kohalik omavalitsus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi ja üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Nimetatud sättest tulenevalt on väljakujunenud keskkonnas ja olemasolevate hoonete vahele ehitise püstitamiseks projekteerimistingimusi võimalik anda eeldusel, et ehitis püstitatakse hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi.

Rae Vallavalitsuse planeerimis- ja maakorralduskomisjoni seisukoha kohaselt paikneb Posti tn 3 kinnistu selgelt piiritletud kompaktse asustusega piirkonnas. Kuivõrd Posti tn 3 kinnistu asub väljakujunenud hoonestusega piirkonnas ja üldplaneeringus on vastava ala üldised ehitustingimused määratud, on kinnistut võimalik käsitleda olemasoleva hoonestuse vahele jääva kinnistuna, millele võib PlanS § 125 lõikest 5 tulenevalt detailplaneeringut koostamata lubada ühe ehitusloakohustusliku hoone (üksikelamu) ja seda teenindavate rajatiste püstitamist projekteerimistingimuste alusel.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 19.08.2022-02.09.2022 Rae Vallavalitsuse fuajees tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 02.09.2022 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Eelnõu


Patika külas Riisika tee 31 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmsie avatud menetlusega algatamisest teavitamine

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus, milles taotletakse Patika külas asuvale Riisika tee 31 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmist. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2211002/07156 (menetlus nr 306262). Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena. Rae Vallavalitsus teeb vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 50 lõike 3 järgselt ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Rae Vallavolikogu 21.05.2011 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu kohaselt asub Riisika tee 31 kinnistu (registriosa 6011302; katastritunnus 65304:004:0160; pindala 2245 m2; sihtotstarve elamumaa 100%; omanik füüsiline isik) tiheasustusalas elamumaa juhtotstarbega alal, mis on detailplaneeringu koostamise kohustusega ala.

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõikest 5 tulenevalt võib kohalik omavalitsus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi ja üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Nimetatud sättest tulenevalt on väljakujunenud keskkonnas ja olemasolevate hoonete vahele ehitise püstitamiseks projekteerimistingimusi võimalik anda eeldusel, et ehitis püstitatakse hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi.

Rae Vallavalitsuse planeerimis- ja maakorralduskomisjoni seisukoha kohaselt paikneb Riisika tee 31 kinnistu selgelt piiritletud kompaktse asustusega piirkonnas. Kuivõrd Riisika tee 31 kinnistu asub väljakujunenud hoonestusega piirkonnas ja üldplaneeringus on vastava ala üldised ehitustingimused määratud, on kinnistut võimalik käsitleda olemasoleva hoonestuse vahele jääva kinnistuna, millele võib PlanS § 125 lõikest 5 tulenevalt detailplaneeringut koostamata lubada ühe ehitusloakohustusliku hoone (üksikelamu) ja seda teenindavate rajatiste püstitamist projekteerimistingimuste alusel.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 17.06.2022-01.07.2022 Rae Vallavalitsuse fuajees tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 01.07.2022 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Eelnõu

 

Patika külas Sirmiku tee 12 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest teavitamine 

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus, milles taotletakse Patika külas asuvale Sirmiku tee 12 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmist. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2211002/06932 (menetlus nr 306428). Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena. Rae Vallavalitsus teeb vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 50 lõike 3 järgselt ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Rae Vallavolikogu 21.05.2011 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu kohaselt asub Sirmiku tee 12 kinnistu (registriosa 1798102; katastritunnus 65304:002:0290; pindala 1600 m2; sihtotstarve elamumaa 100%; ühisomanikud füüsilised isikud) tiheasustusalas elamumaa juhtotstarbega alal, mis on detailplaneeringu koostamise kohustusega ala.

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõikest 5 tulenevalt võib kohalik omavalitsus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi ja üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Nimetatud sättest tulenevalt on väljakujunenud keskkonnas ja olemasolevate hoonete vahele ehitise püstitamiseks projekteerimistingimusi võimalik anda eeldusel, et ehitis püstitatakse hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi.

Rae Vallavalitsuse planeerimis- ja maakorralduskomisjoni seisukoha kohaselt paikneb Sirmiku tee 12 kinnistu selgelt piiritletud kompaktse asustusega piirkonnas. Kuivõrd Sirmiku tee 12 kinnistu asub väljakujunenud hoonestusega piirkonnas ja üldplaneeringus on vastava ala üldised ehitustingimused määratud, on kinnistut võimalik käsitleda olemasoleva hoonestuse vahele jääva kinnistuna, millele võib PlanS § 125 lõikest 5 tulenevalt detailplaneeringut koostamata lubada ühe ehitusloakohustusliku hoone (üksikelamu) ja seda teenindavate rajatiste püstitamist projekteerimistingimuste alusel.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 17.06.2022-01.07.2022 Rae Vallavalitsuse fuajees tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 01.07.2022 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Eelnõu

 

Lehmja küla Põrguvälja, Kalevi ja Taevavärava teede tootmispiirkonna detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest teavitamine

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Lehmja küla Põrguvälja, Kalevi ja Taevavärava teede tootmispiirkonna detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Lehmja külas asuvale Taevavärava tee 1 kinnistule. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata.

Arvestades asjaoluga, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 16 aastat ning vahepealsel ajal on muutunud ümbritsev keskkond, õigusaktid ja hoonestusvajadus, ei ole mõistlik Taevavärava tee 1 kinnistul detailplaneeringut esialgsel kujul ellu viia, mistõttu on otstarbekas täpsustada krundipositsioonil 10 (Taevavärava tee 1 kinnistul; katastritunnus 65301:002:1053) detailplaneeringuga määratud hoonestusala läbi selle 10%-se suurendamise, haljastuse ja liikluskorralduse põhimõtteid. Taevavärava tee 1 kinnistu osas detailplaneeringu hoonestusala täpsustamine taotletud kujul võimaldab kinnistu paindlikumat hoonestamist, mis vastab paremini ettevõtja vajadustele uute kaasaegsete äripindade püstitamisel. Koostöös Rae vallavalitsusega on läbi analüüsitud Taevavärava tee 1 kinnistu liikluslahendus ning tulenevalt soovist tagada maksimaalne võimalik liiklusohutus, taotletakse projekteerimistingimustega ka liikluskorralduse põhimõtete täpsustamist kolme olemasoleva juurdepääsu likvideerimiseks ning nende asemel kolme uue juurdepääsu projekteerimiseks. Projekteerimistingimuste taotlusega on kavandatud Taevavärava tee 1 kinnistule kokku 5690 m2 haljastust, mis moodustab 15% kogu kinnistu pindalast, millele lisandub veel 360 m2 vertikaalset haljastust. Projekteerimistingimuste taotlusega on kavandatud nii kõrghaljastust kui ka madalhaljastust (põõsad) ning ka katusehaljastust (2700 m2) ja autovarjualuste haljastust (1360 m2). Nimetatud tingimuse täpsustamine ei mõjuta naaberkinnistute omanikke ebasoodsalt, ei muuda olemuslikult detailplaneeringu lahendust, ei mõjuta kinnistutele seatud kitsendusi, ei muuda olemuslikult väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi ega ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 17.06.2022-01.07.2022 Rae Vallavalitsuse fuajees tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 01.07.2022 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Eelnõu

 

Patika külas Kuuseriisika tee 7 kinnistule abihoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest teavitamine

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus, milles taotletakse Patika külas asuvale Kuuseriisika tee 7 kinnistule abihoone (saun) laiendamiseks üle 33 % selle esialgu kavandatud mahust ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmist. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2211002/04176 (menetlus nr 298793). Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena. Rae Vallavalitsus teeb vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 50 lõike 3 järgselt ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Rae Vallavolikogu 21.05.2011 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu kohaselt asub Kuuseriisika tee 7 kinnistu (registriosa 10609502; katastritunnus 65304:006:0161; pindala 1422 m2; sihtotstarve elamumaa 100%; ühisomanikud füüsilised isikud) tiheasustusalas elamumaa juhtotstarbega alal, mis on detailplaneeringu koostamise kohustusega ala.

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõikest 5 tulenevalt võib kohalik omavalitsus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi ja üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Nimetatud sättest tulenevalt on väljakujunenud keskkonnas ja olemasolevate hoonete vahele ehitise püstitamiseks projekteerimistingimusi võimalik anda eeldusel, et ehitis püstitatakse hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi.

07.04.2022 toimunud Rae Vallavalitsuse planeerimis- ja maakorralduskomisjoni seisukoha kohaselt paikneb Kuuseriisika tee 7 kinnistu selgelt piiritletud kompaktse asustusega piirkonnas ning abihoone soovitud ehitisealune pind ja maht sobitub mahuliselt antud piirkonda. Kuivõrd Kuuseriisika tee 7 kinnistu asub väljakujunenud hoonestusega piirkonnas ja üldplaneeringus on Patika küla ehitustingimused määratud, on kinnistut võimalik käsitleda olemasoleva hoonestuse vahele jääva kinnistuna, millele võib PlanS § 125 lõikest 5 tulenevalt detailplaneeringut koostamata lubada ühe ehitusloakohustusliku hoone (abihoone) ja seda teenindavate rajatiste püstitamist projekteerimistingimuste alusel.

Abihoone laiendamisega ei kavandata tegevusi, mis kuuluvad keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Samuti ei kuulu kavandatav tegevus KeHJS § 6 lõikes 2 ja Vabariigi Valitsuse 29. august 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondadele, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu1" nimetatud tegevuste hulka. Seega puudub Rae Vallavalitsusel kohustus eelhinnangu läbiviimiseks.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 06.05.2022-20.05.2022 Rae Vallavalitsuse fuajees tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 20.05.2022 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa. 

Eelnõu

 

Patika külas Riisika tee 1 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest teavitamine

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus, milles taotletakse Patika külas asuvale Riisika tee 1 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmist. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2211002/04723 (menetlus nr 299667). Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena. Rae Vallavalitsus teeb vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 50 lõike 3 järgselt ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Rae Vallavolikogu 21.05.2011 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu kohaselt asub Riisika tee 1 kinnistu (registriosa 11018902; katastritunnus 65304:004:0010; pindala 3140 m2; sihtotstarve elamumaa 100%; omanik füüsiline isik) tiheasustusalas elamumaa juhtotstarbega alal, mis on detailplaneeringu koostamise kohustusega ala.

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõikest 5 tulenevalt võib kohalik omavalitsus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi ja üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Nimetatud sättest tulenevalt on väljakujunenud keskkonnas ja olemasolevate hoonete vahele ehitise püstitamiseks projekteerimistingimusi võimalik anda eeldusel, et ehitis püstitatakse hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi.

Rae Vallavalitsuse planeerimis- ja maakorralduskomisjoni seisukoha kohaselt paikneb Riisika tee 1 kinnistu selgelt piiritletud kompaktse asustusega piirkonnas. Kuivõrd Riisika tee 1 kinnistu asub väljakujunenud hoonestusega piirkonnas ja üldplaneeringus on vastava ala üldised ehitustingimused määratud, on kinnistut võimalik käsitleda olemasoleva hoonestuse vahele jääva kinnistuna, millele võib PlanS § 125 lõikest 5 tulenevalt detailplaneeringut koostamata lubada ühe ehitusloakohustusliku hoone (üksikelamu) ja seda teenindavate rajatiste püstitamist projekteerimistingimuste alusel.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 06.05.2022-20.05.2022 Rae Vallavalitsuse fuajees tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 20.05.2022 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa. 

Eelnõu

 

Peetri küla Küti ja Treiali kinnistute ja lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest teavitamine

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Peetri küla Küti ja Treiali kinnistute ja lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Peetri alevikus asuvale Treiali tee 3 ja Treiali tee 5  kinnistutele. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata. 

Arvestades asjaoluga, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 10 aastat ning vahepealsel ajal on muutunud ümbritsev keskkond, õigusaktid ja hoonestusvajadus, ei ole mõistlik Treiali tee 3 ja Treiali tee 5 kinnistul detailplaneeringut ehitusliku tingimuse (tulemüüri) rajamise osas esialgsel kujul ellu viia, mistõttu on otstarbekas täpsustada krundipositsioonidel 1 ja 2 kinnistute krundi piirile määratud tulemüüri nõuet selliselt, et Treiali tee 3 ja Treiali tee 5 kinnistutele ette nähtud hoonestusalasse kavandatud hoonete ehitusprojekti koostamisel ei ole vajalik kavandada hoonetele tulemüüri kahe krundi piirile, sest perspektiivselt planeeritakse ühte tervikliku hoonet, mis osaliselt asub Treiali tee 3 kinnistul, soovides seda laiendada krundi piirile ning osaliselt asuks Treiali tee 5 kinnistul, mõlemad krundid kuuluvad samale juriidilisele isikule.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 06.05 – 20.05.2022 Rae Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 20.05.2022 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa. 

Eelnõu

Peetri küla Uusmaa ja Vägeva kinnistute detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest teavitamine

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Peetri küla Uusmaa ja Vägeva kinnistute detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Peetri alevikus asuvale Väike-Vägeva tee 12 kinnistule. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata. 

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 18 aastat ja vahepealsel ajal on muutunud hoonestusvajadus, ei ole mõistlik Väike- Vägeva tee 12 kinnistul detailplaneeringut esialgsel kujul ellu viia, mistõttu on otstarbekas kinnistu osas täpsustada detailplaneeringuga määratud hoonestusala läbi selle 2,3%-se suurendamise. Kinnistu omaniku soov on  laiendada kaksikelamu reaalosa eluruumi nr 2 poolset osa juurdeehitusega. Soovitud juurdeehitusega on vajalik täpsustada detailplaneeringus toodud hoonestusala, suurendades hoonestusala 1 m võrra Väike -Vägeva tee 14 kinnistu piiri poole.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 06.05 – 20.05.2022 Rae Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 20.05.2022 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa. 

Eelnõu

Patika külas Kuuseriisika tee 11 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest teavitamine

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus, milles taotletakse Patika külas asuvale Kuuseriisika tee 11 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmist. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2211002/01099 (menetlus nr 291925). Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena. Rae Vallavalitsus teeb vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 50 lõike 3 järgselt ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Rae Vallavolikogu 21.05.2011 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu kohaselt asub Kuuseriisika tee 11 kinnistu (registriosa 2570702; katastritunnus 65304:006:0140; pindala 1814 m2; sihtotstarve elamumaa 100%; omanik füüsiline isik) tiheasustusalas elamumaa juhtotstarbega alal, mis on detailplaneeringu koostamise kohustusega ala.

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõikest 5 tulenevalt võib kohalik omavalitsus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi ja üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Nimetatud sättest tulenevalt on väljakujunenud keskkonnas ja olemasolevate hoonete vahele ehitise püstitamiseks projekteerimistingimusi võimalik anda eeldusel, et ehitis püstitatakse hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi.

03.02.2022 vaatas antud ettepaneku läbi Rae Vallavalitsuse planeerimis- ja maakorralduskomisjon. Kuivõrd Kuuseriisika tee 11 kinnistu asub väljakujunenud hoonestusega piirkonnas ja üldplaneeringus on vastava ala üldisel ehitustingimused määratud, on kinnistut võimalik käsitleda olemasoleva hoonestuse vahele jääva kinnistuna, millele võib PlanS § 125 lõikest 5 tulenevalt detailplaneeringut koostamata lubada ühe ehitusloakohustusliku hoone (üksikelamu) ja seda teenindavate rajatiste püstitamist projekteerimistingimuste alusel. Komisjon on seisukohal, et ehitusloa kohustusliku üksikelamu ja abihoonete (kokku alla 60 m2 ehitisealuse pinnaga) püstitamine ei ole PlanS ja Rae valla üldplaneeringuga vastuolus, mistõttu hoonestus sobitub mahuliselt ning otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda.

Üksikelamu ja selle juurde kuuluvate abihoonete ehitamisega ei kavandata tegevusi, mis kuuluvad keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Samuti ei kuulu kavandatav tegevus KeHJS § 6 lõikes 2 ja Vabariigi Valitsuse 29. august 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondadele, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu1" nimetatud tegevuste hulka. Seega puudub Rae Vallavalitsusel kohustus eelhinnangu läbiviimiseks.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 11.02 – 25.02.2022 Rae Vallavalitsuse fuajees tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 25.02.2022 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Eelnõu

Kivipuraviku tee 11 kinnistu esialgne eskiis

 

Projekteerimistingimuste andmisest Patika külas Kivipuraviku tee 24a kinnistule

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus, milles taotletakse Patika külas asuvale Kivipuraviku tee 24a kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmist. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2211002/00719 (menetlus nr 289991).Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena. Rae Vallavalitsus teeb vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 50 lõike 3 järgselt ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Taotleja on 18.01.2022 esitanud taotluse, milles taotleb Patika külas asuvale Kivipuraviku tee 24a kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmist. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2211002/00719 (menetlus nr 289991).
Rae Vallavolikogu 21.05.2011 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu kohaselt asub Kivipuraviku tee 24a kinnistu (registriosa 16866550; katastritunnus 65301:001:5162; pindala 3668 m2; sihtotstarve elamumaa 100%; omanik füüsiline isik) tiheasustusalas elamumaa juhtotstarbega alal, mis on detailplaneeringu koostamise kohustusega ala.

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõikest 5 tulenevalt võib kohalik omavalitsus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi ja üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Nimetatud sättest tulenevalt on väljakujunenud keskkonnas ja olemasolevate hoonete vahele ehitise püstitamiseks projekteerimistingimusi võimalik anda eeldusel, et ehitis püstitatakse hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi.

20.01.2022 vaatas antud ettepaneku läbi Rae Vallavalitsuse planeerimis- ja maakorralduskomisjon. Kuivõrd Kivipuraviku tee 24a kinnistu asub väljakujunenud hoonestusega piirkonnas ja üldplaneeringus on vastava ala üldisel ehitustingimused määratud, on kinnistut võimalik käsitleda olemasoleva hoonestuse vahele jääva kinnistuna, millele võib PlanS § 125 lõikest 5 tulenevalt detailplaneeringut koostamata lubada ühe ehitusloakohustusliku hoone (üksikelamu) ja seda teenindavate rajatiste püstitamist projekteerimistingimuste alusel. Komisjon on seisukohal, et üksikelamu ja abihoonete püstitamine ei ole PlanS ja Rae valla üldplaneeringuga vastuolus, mistõttu hoonestus sobitub mahuliselt ning otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda.

Üksikelamu ja selle juurde kuuluvate abihoonete ehitamisega ei kavandata tegevusi, mis kuuluvad keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Samuti ei kuulu kavandatav tegevus KeHJS § 6 lõikes 2 ja Vabariigi Valitsuse 29. august 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondadele, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu1" nimetatud tegevuste hulka. Seega puudub Rae Vallavalitsusel kohustus eelhinnangu läbiviimiseks.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 04.02 – 18.02.2022 Rae Vallavalitsuse fuajees tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 18.02.2022 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Eelnõu

 

Jüri aleviku keskuse osa ja tehnopargi  detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest teavitamine

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Jüri aleviku keskuse osa ja tehnopargi  detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Jüri alevikus asuvale Kesk tee 8a // Ringi tee 15  kinnistule. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata.

Projekteerimistingimuste andmise eesmärgiks on detailplaneeringu tingimuste täpsustamine selliselt, et vahepealsel ajal on muutunud arendus- ja hoonestusvajadused, mis ei võimalda detailplaneeringut esialgsel kujul ellu viia. Kesk tee 8a // Ringi tee 15 kinnistu osas detailplaneeringu hoonestusala täpsustamine taotletud kujul võimaldab kinnistu paindlikumat hoonestamist, mis vastab paremini ettevõtjate vajadustele uute kaasaegsete äripindade püstitamisel. Vajadus hoonestusala piiri muuta on tingitud projekteeritava hoone ehituslikust ja konstruktiivsest optimaalsusest – tagamaks hoone telgede vahelist võrdset 18-meetrist sammu. Selliselt projekteerimine võimaldab hilisemalt platsitööde aega minimeerida ja hoida seeläbi võimalike ehitusest tingitud häiringute aja võimalikult lühikesena. Vajalik on Kesk tee 8a // Ringi tee 15 kinnistu detailplaneeringu põhijoonise  krundipositsiooni 4 osas täpsustada detailplaneeringus määratud hoonestusala  läbi selle kuni 0,6%-se suurendamise.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 14.01 – 23.01.2022 Rae Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 23.01.2022 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Eelnõu


Lehmja küla Põrguvälja, Kalevi ja Taevavärava teede tootmispiirkonna detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest teavitamine

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Lehmja küla Põrguvälja, Kalevi ja Taevavärava teede tootmispiirkonna detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Jüri alevikus asuvale Taevavärava tee 4a  kinnistule. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata.

Projekteerimistingimuste andmise eesmärgiks on detailplaneeringu tingimuste täpsustamine selliselt, et vahepealsel ajal on muutunud ümbritsev keskkond, õigusaktid ja hoonestusvajadus, ei ole mõistlik Taevavärava tee 4a kinnistul detailplaneeringut haljastuse jaotuse osas esialgsel kujul ellu viia, mistõttu on otstarbekas täpsustada krundipositsioonidel 1 kuni 20 detailplaneeringuga määratud haljastuse osakaalu 15 %-ni. Rae Vallavalitsuse hinnangul on mõistlik ja põhjendatud haljastuse osakaalu täpsustada 15%-ni, kuna lähipiirkonnas asuvad hooned on enamasti tootmis- ja laohooned, kus hoonete kasutusotsarvetest tulenevalt on vaja suuremaid liikluspindasid, võimaldades paremaid liikluslahendusi kinnistusiseselt veotranspordile. Nimetatud tingimuse täpsustamine ei mõjuta naaberkinnistute omanikke ebasoodsalt, ei muuda olemuslikult detailplaneeringu lahendust, ei mõjuta kinnistutele seatud kitsendusi, ei muuda väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi ega ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 14.01 – 23.01.2022 Rae Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 23.01.2022 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Eelnõu

 

Projekteerimistingimuste andmine Jüri keskuse detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Jüri keskuse detailplaneeringu täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Jüri alevikus asuvatele Ringi tee 3 ja Ringi tee 5 kinnistutele. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata.

Projekteerimistingimuste andmise eesmärgiks on detailplaneeringu tingimuste täpsustamine selliselt, et vahepealsel ajal on muutunud olemasolev olukord, õigusaktid ja hoonestusvajadused, mis ei võimalda detailplaneeringut esialgsel kujul ellu viia. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Jüri alevikus Ring tee 3 ja Ringi tee 5 kinnistute osas detailplaneeringuga määratud suurimat lubatud kõrgust läbi selle kuni 10%-se suurendamise ning detailplaneeringuga lubatud hoonete korruselisust täpsustada 2,5 korruse pealt kolme korruse peale.

Ringi tee 3 ja Ringi tee 5 kinnistutel detailplaneeringuga ettenähtud hoonete kõrguse suurendamine taotletud kujul ning detailplaneeringus määratud korruselisuse täpsustamine võimaldab suhteliselt väikese pindalaga kinnistute paindlikumat hoonestamist ja hoonete sobitumist ümbritsevasse keskkonda. Nimetatud ehitusliku tingimuse täpsustamine ning kõrguse suurendamine ei mõjuta naaberkinnistute omanikke ebasoodsalt, ei muuda detailplaneeringu olemuslikku lahendust, ei mõjuta Ringi tee 3 ja Ringi tee 5 kinnistul olevaid teisi kitsendusi, ei muuda väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi ning ei ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 26.11 – 05.12.2021 Rae Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 05.12.2021 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Eelnõu

Projekteerimistingimuste andmine Järveküla küla ja Kurna küla Katku-Uuesalu kinnistute piirkonna  detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Järveküla küla ja Kurna küla Katku-Uuesalu kinnistute piirkonna detailplaneeringu täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Uuesalu külas asuvale Ilvese tee 23, Ilvese tee 25, Ilvese tee 27, Ilvese tee 29 ja Ilvese tee 31 kinnistutele. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata.

Projekteerimistingimuste andmise eesmärgiks on detailplaneeringu tingimuste täpsustamine selliselt, et vahepealsel ajal on muutunud hoonestus- ja arendusvajadused, mis ei võimalda detailplaneeringut esialgsel kujul ellu viia. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Uuesalu külas Ilvese tee 23, Ilvese tee 25, Ilvese tee 27, Ilvese tee 29 ja Ilvese tee 31 kinnistute osas detailplaneeringuga määratud hoonestusalade läbi selle 9,4%-se keeramise ja suurendamise esialgsest lahendusest. Ilvese tee 23, Ilvese tee 25, Ilvese tee 27, Ilvese tee 29 ja Ilvese tee 31 kinnistutel detailplaneeringuga ettenähtud hoonestusalade keeramine ja suurendamine selliselt, et hoonestusalad oleksid paralleelsed kinnistute piiride ja tänavajoonega võimaldab suhteliselt väikese hoonestusalaga kinnistute paindlikumat hoonestamist ja hoonete sobitumist ümbritsevasse keskkonda. Planeeritavad hooned asetseksid risti Ilvese teega, s.t. küljega Ilvese tee suunas. Hoonestusalade keeramise ja suurendamisega ei muudeta detailplaneeringuga esialgselt antud ehitusõigust.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 17.09 – 26.09.2021 Rae Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 26.09.2021 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.
Eelnõu

Projekteerimistingimuste andmine Lagedi aleviku Potteri kinnistu detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Lagedi aleviku Potteri kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Lagedi alevikus asuvale Luha tee 15 (katastritunnus 65301:011:0210) kinnistul. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata.

Projekteerimistingimuste andmise eesmärgiks on detailplaneeringu tingimuste täpsustamine selliselt, et vahepealsel ajal on muutunud hoonestusvajadus, mis ei võimalda detailplaneeringut esialgsel kujul ellu viia. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Luha tee 15 kinnistu osas detailplaneeringuga määratud hoonestusala läbi selle 4%-se suurendamise esialgsest lahendusest.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 10.09 – 19.09.2021 Rae Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 19.09.2021 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Eelnõu

Projekteerimistingimuste andmine Peetri küla Viskaripõllu ja Alliku II kinnistute ning Annuse maaüksuse ja nende lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlused Peetri küla Viskaripõllu ja Alliku II kinnistute ning Annuse maaüksuse ja nende lähialadetailplaneeringu täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Peetri alevikus asuvatel Kuuspuu tee 2 (katastritunnus 65301:001:4842),  Kuuspuu tee 3 kinnistu (katastritunnus 65301:001:5920) ja Kuuspuu tee 6 (katastritunnus 65301:001:4844)  kinnistutel. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata.

Projekteerimistingimuste andmise eesmärgiks on detailplaneeringu tingimuste täpsustamine selliselt, et vahepealsel ajal on muutunud arendusvajadus, mis ei võimalda detailplaneeringut esialgsel kujul ellu viia. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Kuuspuu tee 2, Kuuspuu tee 3, Kuuspuu tee 4, Kuuspuu tee 6 ja  Krati tee 5 kinnistute osas detailplaneeringuga määratud hoonete suurimat kõrgust läbi selle 10%-se suurendamise esialgsest lahendusest. Kuuspuu tee 2, Kuuspuu tee 3, Kuuspuu tee 4, Kuuspuu tee 6 ja  Krati tee 5 kinnistutel detailplaneeringuga ettenähtud hoonete kõrguse suurendamine võimaldab suhteliselt väikese hoonestusalaga kinnistute paindlikumat hoonestamist ja hoonete sobitamist ümbritsevasse keskkonda.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 10.09 – 19.09.2021 Rae Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 19.09.2021 (k.a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa

Eelnõu

Projekteerimistingimuste andmine Lehmja küla Põrguvälja, Kalevi ja Taevavärava teede tootmispiirkonna detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks.

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlused Lehmja küla Põrguvälja, Kalevi ja Taevavärava teede tootmispiirkonna detailplaneeringu täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Lehmja külas asuvale Põrguvälja tee 4 (katastritunnus 65301:002:1066) kinnistul. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata.

Projekteerimistingimuste andmise eesmärgiks on detailplaneeringu tingimuste täpsustamine selliselt, et vahepealsel ajal on muutunud arendusvajadus, mis ei võimalda detailplaneeringut esialgsel kujul ellu viia. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Põrguvälja tee 4 kinnistu osas detailplaneeringuga määratud hoonestusala läbi selle 5%-se suurendamise esialgsest lahendusest.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 13.08 – 22.08.2021 Rae Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 22.08.2021 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

 

Projekteerimistingimuste andmine Peetri küla Viskaripõllu ja Alliku II kinnistute ning Annuse maaüksuse ja nende lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Peetri küla Viskaripõllu ja Alliku II kinnistute ning Annuse maaüksuse ja nende lähialadetailplaneeringu täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Peetri alevikus asuvale Kuuspuu tee 2 (katastritunnus 65301:001:4842) kinnistul. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata.

Projekteerimistingimuste andmise eesmärgiks on detailplaneeringu tingimuste täpsustamine selliselt, et vahepealsel ajal on muutunud arendusvajadus, mis ei võimalda detailplaneeringut esialgsel kujul ellu viia. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Kuuspuu tee 2 kinnistu osas detailplaneeringuga määratud hoonete suurimat kõrgust läbi selle 10%-se suurendamise esialgsest lahendusest. Kuuspuu tee 2 kinnistul detailplaneeringuga ettenähtud hoonete kõrguse suurendamine taotletud kujul võimaldab suhteliselt väikese hoonestusalaga kinnistu paindlikumat hoonestamist ja hoone sobitamist ümbritsevasse keskkonda.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 13.08 – 22.08.2021 Rae Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 22.08.2021 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste andmine Lehmja küla Sinikivi kinnistu detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlused Lehmja küla Sinikivi kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Lehmja külas asuvatele Sinikivi tee 8 (katastritunnus 65301:002:0729) ja Sinikivi tee 10 (katastritunnus 65301:002:0732) kinnistutel. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata.

Projekteerimistingimuste andmise eesmärgiks on detailplaneeringu tingimuste täpsustamine selliselt, et vahepealsel ajal on muutunud arendusvajadus, mis ei võimalda detailplaneeringut esialgsel kujul ellu viia. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Sinikivi tee 8 ja Sinikivi tee 10 kinnistute osas detailplaneeringuga määratud hoonete suurimat kõrgust läbi selle 9%-se suurendamise esialgsest lahendusest. Sinikivi tee 8 ja Sinikivi tee 10 kinnistute detailplaneeringuga ettenähtud hoonete kõrguse suurendamine taotletud kujul võimaldab suhteliselt väikese hoonestusalaga kinnistu paindlikumat hoonestamist ja hoone sobitamist ümbritsevasse keskkonda.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 11.06 – 25.06.2021 Rae Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 25.06.2021 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste andmine Lagedi aleviku Kuuse 2A, 4A ja Mihklisaun 1 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Lagedi aleviku Kuuse 2A, 4A ja Mihklisaun 1 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Lagedi alevikus asuvatele Kuuse tn 4a (katastritunnus   65301:001:5037) ja Kuuse tn 4b (katastritunnus 65301:001:5036) kinnistutel. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata.

Projekteerimistingimuste andmise eesmärgiks on detailplaneeringu tingimuste täpsustamine selliselt, et vahepealsel ajal on muutunud hoonestusvajadus, mis ei võimalda detailplaneeringut esialgsel kujul ellu viia. Kuuse tn 4a ja Kuuse tn 4b kinnistute osas detailplaneeringu krundijaotuse täpsustamine taotletud kujul võimaldab kinnistute paindlikumat hoonestamist, mis vastab paremini füüsiliste isikute vajadustele, mis on seotud ehitusliku kompleksi ehitamisega. Krundijaotuse täpsustamisel muudetakse üksnes Kuuse tn 4a ja Kuuse tn 4b  kinnistute vahelise piiri asukohta ja vastavalt kinnistute suuruseid, kuid detailplaneeringuga ettenähtud kruntide arv jääb samaks ja planeeringualale antud summaarne ehitusõigus ei muutu.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 04.06 – 13.06.2021 Rae Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 13.06.2021 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Rae küla Suure-Loigu pereelamute grupi detailplaneeringu tingimuste täpsustamine projekteerimistingimustega Arturi tee 16 kinnistu osas

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Rae küla Suure-Loigu pereelamute grupi detailplaneeringu täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Rae külas asuvale Arturi tee 16 (katastritunnus 5301:003:0855) kinnistul. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata.

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 17 aastat ning vahepealsel ajal on muutunud hoonestusvajadus, ei ole mõistlik Arturi tee 16 kinnistul detailplaneeringut esialgsel kujul ellu viia, mistõttu on otstarbekas täpsustada detailplaneeringuga määratud hoonestusala läbi selle kuni 10%-se suurendamise.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 23.04 – 02.05.2021 Rae Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 02.05.2021 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

 

Patika küla Vana-Uustalu ja Kuremäe kinnistute detailplaneeringu tingimuste täpsustamine projekteerimistingimustega Jõekääru tee 23 ja Jõekääru tee 25 kinnistute osas

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlused Patika küla Vana-Uustalu ja Kuremäe kinnistute detailplaneeringu täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Patika külas asuvatele Jõekääru tee 23 (katastritunnus 65303:001:0225) ja Jõekääru tee 25 (katastritunnus 65303:001:0227) kinnistutel. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata.

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 17 aastat ning vahepealsel ajal on muutunud olemasolev olukord, õigusaktid ja hoonestusvajadused, ei ole mõistlik Jõekääru tee 23 ja Jõekääru tee 25 kinnistutel detailplaneeringut esialgsel kujul ellu viia, mistõttu on otstarbekas täpsustada detailplaneeringuga määratud ehitiste suurimat kõrgust läbi selle kuni 10%-se suurendamise ning Jõekääru tee 25 kinnistu osas täpsustada detailplaneeringuga määratud hoonestusala läbi selle kuni 10%-se suurendamise.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 09.04 – 18.04.2021 Rae Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 18.04.2021 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

 

Lagedi aleviku Tehase tee 1/AS Via Pont tootmisbaasi kinnistu ja  Karla küla/Kalmaripõllu kinnistu ning lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamine projekteerimistingimustega Kalmari tee 2 kinnistu osas

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Lagedi aleviku Tehase tee 1/AS Via Pont tootmisbaasi kinnistu ja  Karla küla/Kalmaripõllu kinnistu ning lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Karla külas asuvale Kalmari tee 2 (katastritunnus 65301:001:3483) kinnistul. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata.

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 6 aastat ning vahepealsel ajal on muutunud hoonestusvajadus, ei ole mõistlik Kalmari tee 2 kinnistul detailplaneeringut esialgsel kujul ellu viia, mistõttu on otstarbekas täpsustada detailplaneeringuga määratud hoonestusala läbi selle kuni 10%-se suurendamise.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 09.04 – 18.04.2021 Rae Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 18.04.2021 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Kopli küla Kingu, Linnu tee 7 ja Kristjani  pereelamute grupi detailplaneeringu tingimuste täpsustamine projekteerimistingimustega Pääsukese tn 3 kinnistu osas

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Kopli küla Kingu, Linnu tee 7 ja Kristjani  pereelamute grupi detailplaneeringu täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Kopli külas asuvale Pääsukese tn 3 (katastritunnus    65301:013:0202) kinnistul. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata.

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 18 aastat ning vahepealsel ajal on muutunud hoonestusvajadus, ei ole mõistlik Pääsukese tn 3 kinnistul detailplaneeringut esialgsel kujul ellu viia, mistõttu on otstarbekas täpsustada detailplaneeringuga määratud hoonestusala läbi selle kuni 3%-se suurendamise.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 09.04 – 18.04.2021 Rae Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 18.04.2021 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

 

Karla küla Aaviku kinnistu detailplaneeringu tingimuste täpsustamine projekteerimistingimustega Vaadi tee 3 kinnistu osas

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Karla küla Aaviku kinnistu

detailplaneeringu täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Karla külas asuvale Vaadi tee 3 (katastritunnus 65301:003:0855) kinnistul. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata.

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 14 aastat ning vahepealsel ajal on muutunud hoonestusvajadus, ei ole mõistlik Vaadi tee 3 kinnistul detailplaneeringut esialgsel kujul ellu viia, mistõttu on otstarbekas täpsustada detailplaneeringuga määratud hoonestusala läbi selle 10%-se suurendamise.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 09.04 – 18.04.2021 Rae Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 18.04.2021 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

 

Jüri aleviku keskuse osa ja tehnopargi detailplaneeringu tingimuste täpsustamine projekteerimistingimustega Kesk tee 8 ja Kesk tee 8a // Ringi tee 15 kinnistute osas

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Rae Vallavolikogu 25.02.2003 otsusega nr 54 kehtestatud Jüri aleviku keskuse osa ja tehnopargi detailplaneeringu täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Jüri alevikus asuvatel Kesk tee 8 (katastritunnus 65301:003:0336) ja Kesk tee 8a // Ringi tee 15 (katastritunnus 65301:003:0364) kinnistutel. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata. Projekteerimistingimuste eelnõu kohaselt täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud krundijaotust. Krundijaotuse täpsustamisel muudetakse üksnes Kesk tee 8 ja Kesk tee 8a // Ringi tee 15 kinnistute vahelise piiri asukohta ja vastavalt kinnistute suuruseid, mis vastavad paremini ettevõtjate vajadustele uute kaasaegsete äripindade ehitamisel ehitusliku kompleksina.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 04.12 – 13.12.2020 Rae Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 13.12.2020 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

 

Projekteerimistingimuste andmine Rae küla Loopera pereelamute grupi ja keskuse detailplaneeringu I etapi tingimuste täpsustamiseks

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 31.07.2020 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste andmine Soodevahe külas Tammiku 1 kinnistu lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 06.12.2019 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste andmine Lehmja küla Sinikivi kinnistu detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae VallaVastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 22.11.2019 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste andmine Rae küla Järve tee 2 maatükk II, Puhangu-Raki maatükk II, Kroosi 4, Rae tee 12 ja Tammiksalu kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 11.10.2019 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste andmine Järveküla küla Mäe, Sauki ja Künnipõllu kinnistute ning lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 11.10.2019 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste andmine Peetri aleviku Küti ja Treiali kinnistute ja lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 30.08.2019 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste andmine Jüri aleviku keskuse osa ja tehnopargi detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 16.08.2019 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste andmine Rae küla Järve tee 2 maatükk II,  Puhangu-Raki maatükk II, Kroosi 4, Rae tee 12 ja Tammiksalu kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõuD. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 18.07.2019 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste andmine Peetri küla Läike tee T3, 18, 20, 20a, 22, 24, 26, Vägeva tee T5 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõuD. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 18.07.2019 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste andmine Järveküla küla Maidu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõud. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 11.07.2019 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste andmine Peetri küla Männiku -I kinnistu detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõud. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 11.07.2019 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste andmine Järveküla küla Karukella kinnistu detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 04.07.2019 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste määramise eelnõu:  Projekteerimistingimuste andmine Kurna küla Rebasepõllu ja Läänerebase kinnistute ja lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 14.03.2019 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste määramise eelnõud: Lagedi aleviku Suurekivi ja Kuusepajusauna kinnistute pereelamute kvartalile ja Peetri küla Sauki kinnistu maatükile III

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 07.02.2019 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

 1. Projekteerimistingimuste andmine Lagedi aleviku Suurekivi ja Kuusepajusauna kinnistute pereelamute kvartali detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks
 2. Projekteerimistingimuste andmine Peetri küla Sauki kinnistu maatükk III detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

 

Projekteerimistingimuste määramise eelnõud: Kadaka küla Kaldamäe kinnistu ning Järveküla küla ja Kurna küla Katku-Uuesalu kinnistute piirkond

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 31.01.2019 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.
 
 1. Projekteerimistingimuste andmine Kadaka küla Kaldamäe kinnistu detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks
 2. Projekteerimistingimuste andmine Järveküla küla ja Kurna küla Katku-Uuesalu kinnistute piirkonna detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Projekteerimistingimuste määramise eelnõud: Rae külas Roosipõõsa tee 14 ja Karla külas Vaadi tee 5

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 24.10.2018 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

 1. Projekteerimistingimuste andmine Rae külas Roosipõõsa tee 14 katastriüksusele üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks
 2. Projekteerimistingimuste andmine Karla külas Vaadi tee 5 katastriüksusele üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks

Projekteerimistingimuste andmine Limu küla Kesa kinnistu detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 08.08.2018 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste kinnitamine

Suure-Tõnikse ning Kurve pereelamute kvartali DP I etapi muutmiseks Kurve tee 17 kinnistul üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks

Avaldatud 13.03.2018

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 22.03.2018 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

 1. Rae vallavalitsuse korralduse eelnõu „Projekteerimistingimuste kinnitamine Suure-Tõnikse ning Kurve pereelamute kvartali DP I etapi muutmiseks Kurve tee 17 kinnistul üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks"
 2. Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul nr. 1811002/01520
 3. Kurve tee 17 detailplaneeringujärgne ja soovitav hoonestus

Projekteerimistingimuste kinnitamine

Kesk tee 18, 18a, 20, 20a, 22, 22a kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu muutmiseks Kesk tee 22 kinnistul ajutise PVC halli ehitusprojekti koostamiseks
 
Avaldatud 07.03.2018
 
Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 17.03.2018 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.
 1. Rae vallavalitsuse korralduse „Projekteerimistingimuste kinnitamine Kesk tee 18, 18a, 20, 20a, 22, 22a kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu muutmiseks Kesk tee 22 kinnistul ajutise PVC halli ehitusprojekti koostamiseks" eelnõu
 2. Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul nr. 1811002/01814
 3. Asendiskeem 17031_EP_AS-4-01_asendiskeem.pdf (välja antud 19.02.2018, väljastaja House & Designe OÜ)
 

Projekteerimistingimuste kinnitamine

Rae külas Järve tee 2 maatükk II, Puhangu - Raki maatükk II, Kroosi 4, Rae tee 12 ja Tammiksalu kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu muutmiseks Väike-Rae tee 5, 7, 9 ja 11 kinnistutele
korterelamute ehitusprojektide koostamiseks
 
Avaldatud 23.02.2018
 
Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni  04.03.2018 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.
 
 1. Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul nr. 1711002/12047
 2. Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul nr. 1711002/12049
 3. Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul nr. 1711002/12051
 4. Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul nr. 1711002/12052

Põrguvälja tee 5a, Pildiküla

Avaldatud 9.6.2017
 
Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 11.06.2017 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.
 1. Projekteerimistingimuste kinnitamine Pildi küla Põrguvälja tee 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu muutmiseks Põrguvälja tee 5a kinnistul tootmishoone laiendamise ehitusprojekti koostamiseks
 2. Projekteerimistingimuste taotlus
 3. Muutmisskeem
 4. Asendiplaan
 5. Esialgse detailplaneeringu põhijoonis

 

Õlleköögi põik 2, Kurna küla

Avaldatud 1.6.2017


Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 11.06.2017 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa. 

 1. Projekteerimistingimuste kinnitamine Kurna küla Rebasepõllu ja Läänerebase kinnistute detailplaneeringu muutmiseks Õlleköögi põik 2 kinnistule äri- ja tootmishoone ehitusprojekti koostamiseks
 2. Maanteeameti kiri „Õlleköögi põik 2 täiendavast juurdepääsust ja mahasõidu projekteerimise nõuded"
 3. Omaniku nõusolek
 4. Projekteerimistingimuste taotlus
 5. Õlleköögi põik 2 asendiplaan