Detailplaneeringu teavitused

4.05.21

 

RAE VALLAVALITSUS teatab:

Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 24.05.2021-06.06.2021 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringute osas esitada hiljemalt 06.06.2021:

Kurna küla Saire kinnistu osa ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldusega nr 683 ning vastu võetud 27.04.2021 korraldusega nr 589. Planeeritav ala asub Kurna küla lääneosas, riigiteede nr 11115 Kurna-Tuhala tee ja riigitee nr 11507 Kangrumetsa tee vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud 11507 Kangrumetsa teelt.  Planeeringuala suurus on ligikaudu 24 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on moodustada Saire kinnistu osast ärimaa, transpordimaa ja üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistud, määrata ehitusõigus, hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga. Vastavalt üldplaneeringule on planeeringuala ja selle lähiala näol tegemist maantee-äärse alaga, kus maad on juba suures ulatuses ärimaa või tootmis- ja ärimaa funktsiooniga.

Detailplaneeringute kehtestamisest:

Jüri alevik Talli tn 4 kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 06.04.2021 korraldusega nr 502. Planeeritav ala asub Jüri alevikus Talli tänava ääres, Tallinna ringtee ning Jüri – Aruküla riigimaanteede vahetus läheduses. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Talli tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,8 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on planeeritavale alale ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramine Päästeameti hoonetekompleksi rajamiseks ning juurdepääsude, tehnovõrkude ja haljastuse põhimõtteline lahendamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 20.09.2012 otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud riigikaitsemaa.

Assaku alevik Järve põik 6a kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 13.04.2021 korraldusega nr 527. Planeeritav ala asub Assaku aleviku keskosas, Järve põik ääres, olemasolevate elamute piirkonnas. Juurdepääsud planeeritavale alale on planeeritud Järve põigult. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,3 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavalitsuse 08.09.2009 korraldusega nr 992 kehtestatud Assaku aleviku Järve tee põik 6 detailplaneeringu positsioon 2, suurendada kinnistu ehitusõigust ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus. Planeeringuala suurus on 0,3 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud elamumaa juhtotstarve.

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://map.rae.ee/.

 

 

 

2021

2020

Vanemad kuulutused