11.01.22

RAE VALLAVALITSUS teatab:

Detailplaneeringu koostamise algatamisest:

Karla küla Põlendiku kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 28.12.2021 korraldusega nr 1878. Planeeritav ala asub Karla külas Pruuli tee ääres. Juurdepääs krundile on Pruuli teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,7 ha

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagada transpordimaa, kaheks maatulundusmaa ja kolmeks elamumaa kinnistuks ning määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on perspektiivne elamumaa.

Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 24.01.2022-06.02.2022 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 06.02.2022:

Järveküla Hiiemäe tee 1b kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 26.01.2021 korraldusega nr 141 ning vastuvõetud 21.12.2021 korraldusega nr 1841. Planeeritav ala asub Järvekülas, Hiiemäe tee ääres, olemasolevate elamu kruntide vahelisel alal. Juurdepääs planeeringu alale nähakse ette Hiiemäe teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu
0,63 ha.

Järveküla Hiiemäe tee 1b kinnistu detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on moodustada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistust elamumaa sihtotstarbega krunt ja transpordimaa sihtotstarbega krunt. Elamumaa krundile määrata ehitusõigus 2-korruselise üksikelamu ja abihoonete rajamiseks, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa.

Detailplaneeringu kehtestamisest:

Lagedi alevik Tehase tee 2a katastriüksuse ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 21.12.2021 korraldusega nr 1842.

Planeeritav ala asub Lagedi alevikus riigiteede 11112 Lagedi-Jüri tee ja 11111 Lagedi jaama tee ja raudtee vahelisel alal. Juurdepääsud planeeritavale alale on planeeritud Lagedi-Jüri teelt. Planeeringuala suurus on 1,7 ha.

Detailplaneeringu lahendus on jagada olemasolev elamumaa kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbega kinnistuks, üheks transpordimaa sihtotstarbega kinnistuks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud elamumaa.

Vaskjala küla Kase tn 10 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 21.12.2021 korraldusega nr 1843.

Planeeritav ala asub Vaskjala külas Kase tänava äärde jääva elamuala vahel. Läänest piirneb kinnistu rekreatsiooni ja puhkuse arengualaga. Juurdepääsud planeeritavale alale on Kase tänavalt. Planeeringuala suurus on 0,5 ha.

Detailplaneeringu lahendus on arhitektuursete ja ehituslike tingimuste määramine maksimaalselt kuni 2-korruselise üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete ehitamiseks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 20.09.2012 otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud väikeelamumaa.

Kopli küla Piiri tn 11 kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 21.12.2021 korraldusega nr 1844.

Planeeritav ala asub Kopli külas. Juurdepääsud planeeritavale alale on Piiri tänavalt.. Planeeringuala suurus on 0,4 ha.

Detailplaneeringu lahendus on muuta kinnistu sihtotstarve maatulundusmaast elamumaaks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud kavandatud elamumaa.

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://map.rae.ee/.

 

Avaliku arutelu toimumise kokkuvõte:

Karla küla Jaanisauna kinnistu ja lähiala detailplaneering  

Detailplaneeringu koostamine algatati Rae Vallavalitsuse 30 10.2018 korraldusega  
nr 1436 ning võeti vastu Rae Vallavalitsuse 21.06.2021 korraldusega nr 950.

Planeeritav ala asub Karla külas 11112 Lagedi-Jüri tee ja Kalmari tee vahelisel alal põllumaade ja elamute piiril. Juurdepääs planeeringualale nähakse ette avalikult kasutatavalt Papli tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.  

Karla küla Jaanisauna detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kinnistu maatulundusmaa sihtotstarve elamumaa sihtotstarbeks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse perspektiivseks juhtotstarbeks on määratud elamumaa juhtotstarve.  

Detailplaneeringu avalik väljapanek korraldati 23.07.2021 – 06.08.2021 Rae Vallavalitsuse ruumides. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 28.10.2021. Avaliku väljapaneku ajal esitati kahe isiku poolt ettepanekuid. Lisaks tuli avalikust arutelust informeerimise järgselt ettepanek detailplaneeringu lahenduse täiendamiseks tehnovõrkude osas. Detailplaneeringu seletuskirja täiendati tehnovõrkude osas. Kirjalikud ettepanekud ei saanud lahendust avaliku arutelu käigus. 

Vaskjala küla Ageriku kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneeringu koostamine algatati Rae Vallavalitsuse 17.09.2019 korraldusega
nr 1144 ning võeti vastu Rae Vallavalitsuse 21.06.2021 korraldusega nr 949. 

Planeeritav ala asub Vaskjala küla ja Pajupea küla piiril, avalikult kasutatava Pajupea tee ääres, olemasolevate ja kavandatavate elamumaa kinnistute piirkonnas. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,2 ha.

Detailplaneeringuga tehakse ettepank kinnistust välja jagada elamumaa ning transpordimaa sihtotstarbega kinnistud, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa.

Detailplaneeringu avalik väljapanek korraldati 23.07.2021 - 06.08.2021 Rae Vallavalitsuse ruumides. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 27.10.2021. Avaliku väljapaneku jooksul esitati kirjalikult vastuväiteid ja ettepanekuid. Esitatud ettepanek, mis puudutas tehnovõrkude servituudi vajadust jäi lahenduseta.

Rae küla Jaanisalu kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneeringu koostamine algatati Rae Vallavalitsuse 18.09.2020 korraldusega  
nr 1067 ning võeti vastu Rae Vallavalitsuse 02.03.2021 korraldusega nr 317.-

Planeeritav ala asub Rae külas, Raeküla tee ääres, olemasolevate elamukruntide vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Jaanivälja teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,7 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on moodustada kolm elamumaa sihtotstarbelist krunti, üks transpordimaa sihtotstarbeline kinnistu ja üks üldkasutatav maa, määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa. 

 

Detailplaneeringu avalik väljapanek korraldati 26.04.2021 – 09.05.2021 Rae Vallavalitsuse ruumides. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 08.12.2021. Avaliku väljapaneku ajal esitati ettepanek detailplaneeringu lahenduse osas. Esitatud ettepanek ei saanud lahendust avaliku arutelu käigus.

Lehmja küla Raja kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 07.12.2021 korraldusega nr 1759. Planeeritav ala asub Lehmja külas 11330 Põrguvälja tee ja Sinikivi tee vahelisel alal. Juurdepääs krundile on 11330 Põrguvälja teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,7 ha

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on hoonestatud maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistust välja jagada üks elamumaa sihtotstarbega krunt ja kolm transpordimaa sihtotstarbega krunti ning elamumaa sihtotstarbega krundile määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on perspektiivne elamumaa.

Lagedi alevik Jüri tee 4b kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 07.12.2021 korraldusega nr 1760. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus 11112 Jüri tee ääres. Juurdepääs krundile on 11112 Jüri teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,7 ha

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu jagamine kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks, määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on perspektiivne elamumaa.

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://map.rae.ee/
 

Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 27.12.2021-10.01.2022 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 10.01.2022:

Peetri alevik Vana-Tartu mnt 15 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 15.12.2020 korraldusega nr 1682 ning vastuvõetud 30.11.2021 korraldusega nr 1733. Planeeritav ala asub Peetri aleviku lääne osas, Vana-Tartu mnt ja Niinesaare tee ristmiku vahetus läheduses, olemasolevate ja varem planeeritud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Niinesaare teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,35 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on hoonestatud maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistust moodustada kaks elamumaa sihtotstarbega krunti ja üks transpordimaa sihtotstarbe krunt, elamumaa sihtotstarbega kruntidele määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused ning lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

 

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, ja ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu kehtestamisest:

Vaida alevik Tuuliku tee 8 kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 09.11.2021 korraldusega nr 1641.

Planeeritav ala asub Vaida aleviku põhjaosas Tuuliku tee ääres väljakujunenud elamupiirkonnas. Juurdepääsud planeeritavale alale on Tuuliku teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,44 ha.

Detailplaneeringu lahendus on olemasolevast elamumaa sihtotstarbega kinnistust moodustada kaks elamumaa sihtotstarbega kinnistut ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud elamumaa.

Kurna küla Õlleköögi tee 25 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 09.11.2021 korraldusega nr 1642.

Planeeritav ala asub Kurna külas Õlleköögi tee ääres. Juurdepääsud planeeritavale alale on Õlleköögi teelt. Planeeringuala suurus on 1 ha.

Detailplaneeringu lahendus on määrata 80 % tootmis- ja 20 % ärimaa sihtotstarve ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud olemasolev tootmismaa.

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://map.rae.ee/.

Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 19.11.2021-03.12.2021 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 03.12.2021: 

Vaskjala küla Kase tn 10 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 02.02.2021 korraldusega nr 176 ning vastuvõetud 05.10.2021 korraldusega nr 1437. Planeeritav ala asub Vaskjala külas Kase tänava äärde jääva elamuala vahel. Läänest piirneb kinnistu rekreatsiooni ja puhkuse arengualaga. Juurdepääs krundile on Kase tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,53 ha. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevale elamumaa krundile ehitusõiguse, hoonestusala ja hoonete arhitektuursete ja ehituslike tingimuste määramine maksimaalselt kuni 2-korruselise üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete ehitamiseks, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas 20 september 2012 Rae Vallavolikogu otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on väikeelamute maa-ala. 

Kopli küla Piiri tänav 11 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 15.12.2020 korraldusega nr 1683 ning vastuvõetud 25.10.2021 korraldusega nr 1588. Planeeritav ala asub Kopli külas Piiri tänava ääres, osaliselt välja kujunenud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Piiri tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,44 ha. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu sihtotstarve maatulundusmaast elamumaaks. Määrata ehitus- ja hoonestustingimused ühe elamu projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lahendada juurdepääs kinnistule, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud, kavandatud elamumaa. 

Detailplaneeringu kehtestamisest: 

Vaskjala küla Lootsi vkt 35 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 25.10.2021 korraldusega nr 1586. 

Planeeritav ala asub Vaskjala külas Lootsi väike kohas, Pirita jõe ääres. Juurdepääsud planeeritavale alale on Lootsi teelt. Planeeringu ala suurus on 0,1 ha. 

Detailplaneeringu lahendus on olemasoleva elamumaa ehitusõigust suurendada vastavalt Rae valla üldplaneeringus lubatule ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud olemasolev elamumaa tiheasustuses. 

 

Lagedi alevik Jõe tn 11 ja 11c kinnistute detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 25.10.2021 korraldusega nr 1587. 

Planeeritav ala asub Lagedi alevikus Pirita jõe ja Jõe tänava vahelisel alal. Juurdepääsud planeeritavale alale on Jõe tänavalt. Planeeringu ala suurus on 0,3 ha. 

Detailplaneeringu lahendus on muuta Rae Vallavalitsuse 30.08.2011 korraldusega nr 745 kehtestatud Lagedi aleviku Jõe tn 9 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu pos 2 osas. Liita Jõe tn 11 ja 11c kinnistud omavahel üheks krundiks ning määrata osaline elamumaa ning veekogude maa kaassihtotstarve ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.  

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on olemasolev ja perspektiivne elamumaa ning perspektiivne haljasala parkmetsamaa. 

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://map.rae.ee/.  

 

Detailplaneeringu kehtestamisest:

Vaskjala küla Sillapiiga tee 3 kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 05.10.2021 korraldusega nr 1438. Planeeritav ala asub Vaskjala külas Sillapiiga tee ääres, olemasolevate ja perspektiivsete väikeelamute piirkonnas. Juurdepääsud planeeritavale alale on Sillapiiga teelt. Planeeringu ala suurus on 4 ha.

Detailplaneeringu lahendus on jagada olemasolevast maatulundusmaast välja kaks elamumaa krunti, millest ühel paikneb olemasolev majapidamine ning teisele kavandatakse uut ühepereelamut. Ussiaugu tee alusest maast moodustatakse transpordimaa kinnistu ning ülejäänud osal säilitatakse maatulundusmaa sihtotstarve ning määratakse ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud osaliselt perspektiivne elamumaa ja osaliselt juhtotstarbeta maa.

Rae küla Lennujaama lõunaala kinnistute ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 05.10.2021 korraldusega nr 1439

Planeeritav ala asub Rae küla põhjaosas ning Soodevahe küla idaosas, vahetult Tallinna Lennujaama maandumisraja ning Soodevahe tööstuspargi vahel. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Suur-Sõjamäe teelt (11290 Tallinn-Lagedi tee) alguse saavalt detailplaneeringuga kavandatavalt teelt. Planeeringu ala suurus on ligikaudu 40 ha.

Detailplaneeringu lahendus on Pilvevälja ja Lennujaama kinnistutest välja jagada äri- ja tootmismaa ning transpordimaa kaassihtotstarbega kinnistud ning moodustada Lennuplatsi, Künka ja Roosimäe kinnistutest äri- ja tootmismaa kinnistud ning neid teenindavad transpordimaa kinnistud ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud liiklust korraldava ja teenindava ehitise maa ning perspektiivne äri- ja tootmismaa ning perspektiivne liiklust korraldava ja teenindava ehitise maa.

 

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://map.rae.ee/.

Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 08.10.2021-27.10.2021 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 27.10.2021:

Vaida alevik Tuuliku tee 8 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 22.12.2020 korraldusega nr 1719 ning vastuvõetud 14.09.2021 korraldusega nr 1312. Planeeritav ala asub Vaida aleviku põhja osas Tuuliku tee ääres väljakujunenud elamupiirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Tuuliku teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,32 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on olemasolevast elamumaa sihtotstarbega kinnistust moodustada kaks elamumaa sihtotstarbega kinnistu. Määrata kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused ning lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt paikneb Tuuliku tee 8 kinnistu elamumaa juhtotstarbega alal.

Kurna küla Õlleköögi tee 25 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 07.07.2020 korraldusega nr 911 ning vastuvõetud 14.09.2021 korraldusega nr 1313. Planeeritav ala asub Kurna külas Õlleköögi tee ääres. Õlleköögi teest põhja ja lääne suunal asuvad olemasolevad äri- ja tootmishooned, kinnistust ida ja lõuna suunal paiknevad maatulundusmaa sihtotstarbelised kinnistud. Juurdepääs planeeritavale krundile nähakse ette Õlleköögi teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata 80 % tootmis- ja 20 % ärimaa sihtotstarve ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on olemasolev tootmismaa.

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://map.rae.ee/.

 

Detailplaneeringu koostamise algatamisest:

Vaskjala küla Pärna tee 11 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 27.07.2021 korraldusega nr. 1053. Planeeritav ala asub Vaskjala küla lääneosas, Aruküla tee ja Pärna tee vahelisel väljakujunenud väikeelamute alal. Juurdepääs krundile on Pärna teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,2 ha 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevale elamumaa krundile määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas 20. september 2012 Rae Vallavolikogu otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on väikeelamute maa-ala.

Veneküla Veneküla tee 18 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 27.07.2021 korraldusega nr. 1054. Planeeritav ala asub Rae valla kirde nurgas Veneküla tee ääres, väljakujunenud elamute alal ridakülas. Juurdepääs planeeritavale alale on Veneküla teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2 ha. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on moodustada kaks elamumaa sihtotstarbelist kinnistut ja üks transpordimaa sihtotstarbeline kinnistu Veneküla tee laiendamiseks, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrgud ja haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk ei ole vastuolus Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu järgselt on planeeritava ala juhtotstarbeks määratud Veneküla tee äärde perspektiivne elamumaa ning Veneküla teest eemale perspektiivne haljasala parkmetsamaa.

 

9.11.21
Toimetaja: RETI MEEMA

Detaiplaneeringu teavitused

26.05.21

RAE VALLAVALITSUS teatab:

Detailplaneeringu koostamise algatamisest:

Patika küla Johannese kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega nr 715. Planeeritav ala asub Patika külas, riigitee 11114 Jüri-Vaida ja Kautjala tee vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Kautjala teelt või Jüri-Vaida teelt. Planeeringuala suurus on 9,78 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu üheks elamumaa krundiks ja üheks maatulundusmaa krundiks, määrata hoonestustingimused ning lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa ning osaliselt asub kinnistu rohevõrgustiku alal. Rohevõrgustiku alale ehitustegevust ei kavandata.

Vaskjala küla Käraja kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega nr 720. Planeeritav ala asub Vaskjala külas Veskimäe tee ja Pirita jõe vahelisel alal, väljakujunenud elamupiirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on Veskimäe teelt.

Planeeringuala suurus on 0,2 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistule elamumaa sihtotstarve, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa.

Kopli küla Vahtramäe tee 11 kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 25.05.2021 korraldusega nr 755. Planeeritav ala asub Kopli külas Vahtramäe tee ääres, osaliselt välja kujunenud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Vahtramäe teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,53 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu kolmeks elamumaa krundiks ja üheks transpordimaa krundiks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa.

Ülejõe küla Kõpsu-Hansu ja Nurga kinnistute ning lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega nr 716. Planeeritav ala asub Ülejõe küla ja Soodevahe küla piiril, vahetult Tallinna ringtee ääres, perspektiivses tööstuspargi alal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Mööda Vanapere teed, mis on ühenduses riigiteega nr 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi tee. Planeeringuala suurus on ligikaudu 17 ha.

Detailplaneeringuga kavandatakse äri- ja/või tootmismaa sihtotstarbelisi kinnistuid, määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne tootmis- ja ärimaa.

Detailplaneeringu raames tuleb koostada:

  • mürauuring, mis peab sisaldama nii olemasolevaid, kui ka perspektiivseid liiklusmüra tasemeid ning nägema ette võimalikud leevendusmeetmed.
  • liiklusuuring, mis peab sisaldama nii olemasolevaid, kui ka perspektiivseid liiklussageduse tasemeid ning hindama mõjusid olemasolevale taristule.
  • tuleb teostada radooniuuring selgitamaks välja radoonitasemed ning edaspidised radooniohjemeetmed.

Soodevahe küla Suur-Sõjamäe tn 41 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega nr 716. Planeeritav ala asub Rae vallas Soodevahe külas. Planeeringuala piirneb põhjast Eesti Raudtee depoo ja laadimisplatsidega (Betooni põik 20 // Varivere tee 10 // Tallinn-Tapa 115-118,2 km; katastritunnus 65301:011:0054), lõunast 11290 Tallinn-Lagedi riigimaanteega (katastritunnus 65301:002:0284; Tallinn-Lagedi tee T2, katastritunnus 65301:002:1457), läänest Suur-Sõjamäe tn 37a kinnistu (katastritunnus 65301:002:1724, sihtotstarve äri- ja tootmismaa), Suur-Sõjamäe tn 39 kinnistu (katastritunnus 65301:002:0710, sihtotstarve toomismaa) jaTallinna linna piiriga ning idast reformimata riigimaaga (katastritunnus 65301:001:5649, sihtotstarve sihtotstarbetamaa). Ligipääs planeeritavale alale on planeeritud olemasolevalt mahasõidult Tallinn-Lagedi riigimaanteelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 12 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavolikogu 21.11.2018 otsusega nr 61 kehtestatud Soodevahe küla Laanemäe ja Suur-Sõjamäe tn 41 kinnistute detailplaneeringu pos. nr 1, moodustatud kinnistule liita osa Suur-Sõjamäe tn 37a kinnistust ja kavandada moodustatavale krundile Rail Baltic reisirongide hooldedepoo, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud transpordimaa.

Detailplaneeringu raames tuleb:

  • koostada mürauuring, mille koostamisel tuleb arvestada keskkonnaministri 03.10.2016. a määrusega nr 32 „Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded";
  • koostada õhukvaliteedi hindamiseks modelleerimine, mis peab vastama keskkonnaministri 27.12.2016 määrusele nr 84 „Õhukvaliteedi hindamise kord";
  • välja selgitada radooniohje meetmete rakendamise vajadus teostades pinnaseõhust radoonitaseme mõõtmised lähtudes standardist EVS-ISO 11665-11 „Pinnaseõhu kontrollimeetod proovivõtuga sügavusest";
  • koostada maa-ala dendroloogiline inventeerimine. Lähtuda standardist EVS 939- 3 „Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse".

Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 28.06.2021-11.07.2021 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringute osas esitada hiljemalt 11.07.2021:

Lagedi aleviku Jõe tn 11 ja 11c kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 10.03.2020 korraldusega nr 340 ning vastu võetud 18.05.2021 korraldusega nr 717. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus Jõe ja Kingu tänava nurgal, Pirita jõe ääres. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,33 ha.

Detailplaneeringu lahenduseks on liita Jõe tn 11 ja 11c kinnistud omavahel üheks krundiks ning määrata osaline elamumaa ning veekogude maa kaassihtotstarve, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud olemasolev ja perspektiivne elamumaa ning perspektiivne haljasala parkmetsamaa.

Detailplaneeringute kehtestamisest:

Peetri aleviku Kopli tee 25 kinnistu

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega nr 718. Planeeritav ala asub Peetri alevikus, Küti ja Kopli teede vahel olemasolevas elamupiirkonnas. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,0 ha.

Detailplaneeringu lahenduseks on jagada olemasolevast elamumaast välja kaks elamumaa, üldkasutatava maa ja transpordimaa sihtotstarbelised kinnistud, määrata ehitusõigust ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud elamumaa juhtotstarve.

Ülejõe küla Jaama tn 2 kinnistu

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega nr 719. Planeeritav ala asub Ülejõe küla ja Lagedi aleviku piiril, Jaama tänava (11301 Lagedi tee) ääres. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,1 ha.

Detailplaneeringu lahenduseks on jagada olemasolevast maatulundusmaast välja äri– ja transpordimaa sihtotstarbelised kinnistud, määrata ehitusõigust ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud perspektiivne keskusmaa juhtotstarve.

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda https://map.rae.ee/.

Detailplaneeringu teavitused

9.11.21

 

RAE VALLAVALITSUS teatab:

Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 19.11.2021-03.12.2021 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 03.12.2021:

Vaskjala küla Kase tn 10 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 02.02.2021 korraldusega nr 176 ning vastuvõetud 05.10.2021 korraldusega nr 1437. Planeeritav ala asub Vaskjala külas Kase tänava äärde jääva elamuala vahel. Läänest piirneb kinnistu rekreatsiooni ja puhkuse arengualaga. Juurdepääs krundile on Kase tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,53 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevale elamumaa krundile ehitusõiguse, hoonestusala ja hoonete arhitektuursete ja ehituslike tingimuste määramine maksimaalselt kuni 2-korruselise üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete ehitamiseks, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas 20 september 2012 Rae Vallavolikogu otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on väikeelamute maa-ala.

Kopli küla Piiri tänav 11 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 15.12.2020 korraldusega nr 1683 ning vastuvõetud 25.10.2021 korraldusega nr 1588. Planeeritav ala asub Kopli külas Piiri tänava ääres, osaliselt välja kujunenud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Piiri tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,44 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu sihtotstarve maatulundusmaast elamumaaks. Määrata ehitus- ja hoonestustingimused ühe elamu projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lahendada juurdepääs kinnistule, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud, kavandatud elamumaa.

 

Detailplaneeringu kehtestamisest:

Vaskjala küla Lootsi vkt 35 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 25.10.2021 korraldusega nr 1586.

Planeeritav ala asub Vaskjala külas Lootsi väike kohas, Pirita jõe ääres. Juurdepääsud planeeritavale alale on Lootsi teelt. Planeeringu ala suurus on 0,1 ha.

Detailplaneeringu lahendus on olemasoleva elamumaa ehitusõigust suurendada vastavalt Rae valla üldplaneeringus lubatule ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud olemasolev elamumaa tiheasustuses.

Lagedi alevik Jõe tn 11 ja 11c kinnistute detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 25.10.2021 korraldusega nr 1587.

Planeeritav ala asub Lagedi alevikus Pirita jõe ja Jõe tänava vahelisel alal. Juurdepääsud planeeritavale alale on Jõe tänavalt. Planeeringu ala suurus on 0,3 ha.

Detailplaneeringu lahendus on muuta Rae Vallavalitsuse 30.08.2011 korraldusega nr 745 kehtestatud Lagedi aleviku Jõe tn 9 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu pos 2 osas. Liita Jõe tn 11 ja 11c kinnistud omavahel üheks krundiks ning määrata osaline elamumaa ning veekogude maa kaassihtotstarve ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on olemasolev ja perspektiivne elamumaa ning perspektiivne haljasala parkmetsamaa.

 

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://map.rae.ee/.

Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 08.10.2021-17.10.2021 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 17.10.2021:
Vaida alevik Tuuliku tee 8 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 22.12.2020 korraldusega nr 1719 ning vastuvõetud 14.09.2021 korraldusega nr 1312. Planeeritav ala asub Vaida aleviku põhja osas Tuuliku tee ääres väljakujunenud elamupiirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Tuuliku teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,32 ha.
Detailplaneeringu eesmärk on olemasolevast elamumaa sihtotstarbega kinnistust moodustada kaks elamumaa sihtotstarbega kinnistu. Määrata kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused ning lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt paikneb Tuuliku tee 8 kinnistu elamumaa juhtotstarbega alal.


Kurna küla Õlleköögi tee 25 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 07.07.2020 korraldusega nr 911 ning vastuvõetud 14.09.2021 korraldusega nr 1313. Planeeritav ala asub Kurna külas Õlleköögi tee ääres. Õlleköögi teest põhja ja lääne suunal asuvad olemasolevad äri- ja tootmishooned, kinnistust ida ja lõuna suunal paiknevad maatulundusmaa sihtotstarbelised kinnistud. Juurdepääs planeeritavale krundile nähakse ette Õlleköögi teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata 80 % tootmis- ja 20 % ärimaa sihtotstarve ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on olemasolev tootmismaa.

Detailplaneeringu kehtestamisest:
Peetri alevik Allika tee 4 ja Remmelga kinnistute detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 07.09.2021 korraldusega nr 1258. Peetri alevikus Allika tee ja Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa maantee vahel. Allika teest põhja ja lääne suunal asuvad olemasolevad äri ja tootmishooned, kinnistust ida suunal paikneb Tallinn – Tartu – Võru -Luhamaa maantee ja lõuna suunal paiknevad tootmismaa sihtotstarbelised kinnistud. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,3 ha.
Detailplaneeringu lahendus on muuta Rae Vallavalitsuse 14.10.2008 korraldusega nr 1257 kehtestatud Peetri küla Kasemetsa kinnistu detailplaneeringu positsiooni nr 12. Kinnistute liitmine üheks ärimaa krundiks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud olemasolev tootmismaa.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://map.rae.ee/. 

Detailplaneeringu koostamise algatamisest:

Patika küla Patika saekaatri kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamisest

Rae Vallavalitsus teatab, et on algatanud 11. mai 2021 korraldusega nr 673 Patika küla Patika saekaatri kinnistu detailplaneeringu koostamise. Planeeritav ala asub Patika külas riigiteede 11114 Jüri-Vaida ja 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Jüri-Vaida teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,13 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata tootmismaale ärimaa kaassihtotstarve, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused kuni kahele ärihoonele, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud  selguvad detailplaneeringu  koostamise käigus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud tootmismaa.

Detailplaneeringu koostaja on OÜ FERRYSAN (aadress Kuuseheki tn 32-6, Saue linn, Saue vald, 76505, Harjumaa).

 

Järveküla Andrese tee 9 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamisest

Rae Vallavalitsus teatab, et on algatanud 11. mai 2021 korraldusega nr 674 Järveküla Andrese tee 9 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Planeeritav ala asub Järvekülas, Andrese tee ääres, olemasolevate elamu kruntide vahelisel alal. Juurdepääs planeeringu alale nähakse ette Andrese teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,87 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbeliseks kinnistuks ja üheks transpordimaa kinnistuks, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus. Detailplaneeringu  koostamiseks  vajalikud  uuringud  selguvad  detailplaneeringu  koostamise käigus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud elamumaa.

Detailplaneeringu koostaja on Optimal Projekt OÜ (aadress Keemia tn 4, Tallinn, 10615, Harjumaa).

 

 

2021

2020

Vanemad kuulutused