25.11.22

 

RAE VALLAVALITSUS teatab:

Detailplaneeringu koostamise algatamisest:

Urvaste küla Uustalumäe kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 15.11.2022 korraldusega nr 1858. Planeeringuala asub Urvaste külas avalikult kasutatava Tedre tee L1 (katastritunnus 65301:001:3667) ääres. Planeeringuala suurus on 16674 m2 ning see hõlmab Urvaste külas asuvat Uustalumäe katastriüksust (registriosa nr 9057402, katastritunnus 65301:001:5715, pindala 16674 m2, sihtotstarve maatulundusmaa 100%). Kontaktvööndina käsitletakse planeeringuala lähiümbrust.

Detailplaneeringu eesmärk on Uustalumäe katastriüksuse maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeringualal kehtib Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneering (edaspidi üldplaneering). Üldplaneeringu kohaselt asub katastriüksus hajaasustusala ajaloolise asustusstruktuuriga ning väärtusliku traditsioonilise maastiku ja ajaloolise maastikumustriga maa-ala, kus on detailplaneeringu koostamise kohustus. Hajaasustusalal kehtib hajaasustuse põhimõte, mille kohaselt maksimaalseks elamute grupi suuruseks on kuni 3 elamukohta (majapidamist), kus elamute vaheline kaugus on kuni 100 m ja elamugruppide või väljaspool gruppe paiknevate üksikelamute omavaheline kaugus peab olema vähemalt 300 m. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu koostamise ajal on vajalik teostada planeeringuala geodeetiline mõõdistus. Täiendavate uuringute ja analüüside vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

 

Assaku alevik Järve põik 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 22.11.2022 korraldusega nr 1900. Planeeritav ala asub Assaku alevikus. Juurdepääs krundile on 11333 Veski teelt (Järve Põik).

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagada elamumaa kruntideks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi on planeeritava ala juhtotstarbeks määratud olemasolev elamumaa tiheasustuses.

 

Detailplaneeringu koostamise algatamisest ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest:

Vaskjala küla Kaevuveski kinnistu ja lähiala detailplaneering

Rae Vallavalitsus teatab, et on algatanud 01. novembri 2022 korraldusega nr 1749 Vaskjala küla Kaevuveski kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise ja jätnud algatamata sama korraldusega kõnealuse dokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on esitanud taotluse detailplaneeringu algatamiseks. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,3 ha ning see hõlmab Kaevuveski katastriüksust (registriosa nr 11064902, katastritunnus 65301:001:4633, pindala 42781 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%).

Planeeringualal kehtib Rae Vallavalitsuse 18.08.2015 korraldusega nr 1161 kehtestatud Kaevuveski kinnistu detailplaneering (planID 20992, kovID DP0344). Planeerimisseaduse § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes käesolevas seaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest ning § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks.

Detailplaneeringu eesmärk on Kaevuveski katastriüksuse jagamine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Rae Vallavolikogu 20.09.2012 otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala maakasutuse juhtotstarve osaliselt väikeelamumaa (kavandatud) ja osaliselt olemasolev haljasala maa – parkmetsa maa, kus on detailplaneeringu koostamise kohustus. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise ajal on vajalik teostada planeeringuala geodeetiline mõõdistus, pinnaseõhust radoonitaseme mõõtmised ja dendroloogiline hindamine. Täiendavate uuringute ja analüüside vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

KSH jäeti algatamata seetõttu, et detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi.

Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Planeeritava ala vahetusläheduses ei ole kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 alasid. Seega keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik. Korralduses ja selle lisas 2 „Vaskjala küla Kaevuveski kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang" toodu osas on vastavad ametkonnad andnud oma seisukohad, milles vastuväiteid ei esitatud.

Detailplaneeringu:

− koostamise algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Rae Vallavalitsus (aadress Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301, Harjumaa);

− koostaja on koostaja on Optimal Projekt OÜ (Keemia tn 4, Tallinn, 10615, Harjumaa).

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Rae valla veebilehel https://www.rae.ee/keskkonnamoju-hindamised ja tööpäevadel eelneval kokkuleppel Rae Vallavalitsuses, aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301 Harjumaa.

 

Järveküla Väljaotsa ja Väljaotsa tee 15 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Rae Vallavalitsus teatab, et on algatanud 22. novembri 2022 korraldusega nr 1903 Järveküla Väljaotsa ja Väljaotsa tee 15 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise ja jätnud algatamata sama korraldusega kõnealuse dokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on esitanud taotluse detailplaneeringu algatamiseks. Planeeringuala suurus on ligikaudu 15,01 ha ning see hõlmab Väljaotsa tee 15 (registriosa nr 6710202, katastritunnus 65301:001:5886, pindala 9,64 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja Väljaotsa (registriosa nr 6710202, katastritunnus 65301:001:0240, pindala 5,37 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) katastriüksust.

Väljaotsa katastriüksusel kehtib osaliselt Rae Vallavalitsuse 02.09.2020 korraldusega nr 1124 kehtestatud Ülemiste järve liikumisradade ja lähiala detailplaneering (planID 62708, kovID DP1037), millega planeeriti avaliku kasutusega terviserajad. Planeerimisseaduse § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes käesolevas seaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest ning § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks.

Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuste jagamine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Katastriüksused asuvad detailplaneeringutega hõlmatud maa-alade vahel ning ala ruumilist terviklahendust silmas pidades on otstarbekas koostada alale detailplaneering, mis seob kehtestatud ehitusõiguse planeeritava ehitusõigusega. Planeeringuala seob tervikuks kogu piirkonna (olemasolevad tänavad seotakse uutega, et vähendada olemasolevatel teedel liikluskoormust, terviseradade ja kogukonna külaplatsi jaoks moodustatakse eraldiseisev krunt, piirkonnale vabaaja veetmise võimalused suurenevad).

Planeeringualal kehtib Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneering (edaspidi üldplaneering). Üldplaneeringu kohaselt asuvad katastriüksused osaliselt tiheasustusega ala perspektiivse elamumaa juhtotstarbega maa-alal, kus on detailplaneeringu koostamise kohustus ja osaliselt hajaasustus alal, millele ei ole määratud maakasutuse juhtotstarvet. Üldplaneeringu kohaselt on juhtotstarbeta katastriüksuste puhul tegemist põllu/loodusliku rohumaaga, millele ei ole ehitus- ega arendustegevust planeeritud. Üldplaneeringu seletuskirja peatüki 4.2 kohaselt mõeldakse elamumaa all väikeelamute, ridaelamute ja korterelamute alust maad tiheasustusalal ning hajaasustuses paiknevate elamute õuemaad. Elamumaa hulka arvatakse ka suvilate ja suvilagruppide maa ning aiandusühistute ühiskasutuses olev maa. Alale võib kavandada elamuid teenindavaid ehitisi, sh teid ja tehnorajatisi, samuti elamute lähiümbruse puhke- ja spordiotstarbelist maad ning rajatisi. Üldplaneeringu peatükis 4.2 on sätestatud üldised kasutamis- ja ehitustingimused elamumaal tiheasustusalal, mida tuleb järgida detailplaneeringuid koostades. Koostamisel oleva Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu (edaspidi põhjapiirkonna üldplaneering, vastu võetud Rae Vallavolikogu 20.04.2021 otsusega nr 151) on planeeringuala maakasutuse juhtotstarve osaliselt väikeelamumaa ja osaliselt kaitsehaljastusemaa. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus kehtiva üldplaneeringuga ja koostamisel oleva põhjapiirkonna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise ajal on vajalik teostada planeeringuala geodeetiline mõõdistus, pinnaseõhust radoonitaseme mõõtmised, dendroloogiline hindamine ja liiklusuuring. Täiendavate uuringute ja analüüside vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Planeeritava ala vahetusläheduses ei ole kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 alasid. Seega keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik. Korralduses ja selle lisas 2 „Järveküla Väljaotsa ja Väljaotsa tee 15 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang" toodu osas on vastavad ametkonnad andnud oma seisukohad, milles vastuväiteid ei esitatud. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktide 8 ja 12 kohaselt planeerimismenetluse käigus.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Rae Vallavalitsus (registrikood 75026106, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 9, 75301) ning koostaja on Optimal Projekt OÜ (registrikood 11213515, aadress Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Keemia tn 4, 10615).

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Rae valla kodulehel https://www.rae.ee/keskkonnamoju-hindamised ja tööpäevadel Rae Vallavalitsuses aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301 Harjumaa.

 

Detailplaneeringu koostamise mitte algatamisest:

Veskitaguse küla Ussisoo, Ussimetsa ja Ussiaugu kinnistute ja lähiala detailplaneering

Rae Vallavalitsusele esitati Veskitaguse küla Ussisoo, Ussimetsa ja Ussiaugu (edaspidi detailplaneering) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamise taotlus. Rae Vallavalitsuse 08.11.2022 korraldusega nr 1802 ei algatatud detailplaneeringut, kuna detailplaneering on vastuolus Rae valla kehtiva üldplaneeringuga.

 

Veskitaguse küla Untmäe kinnistu ja lähiala detailplaneering

Rae Vallavalitsusele esitati Veskitaguse küla Untmäe (edaspidi detailplaneering) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamise taotlus. Rae Vallavalitsuse 08.11.2022 korraldusega nr 1801 ei algatatud detailplaneeringut, kuna detailplaneering on vastuolus Rae valla kehtiva üldplaneeringuga.

 

Detailplaneeringu lõpetamine:

Rae küla Remmelga kinnistu maatüki I ja lähiala detailplaneering

Rae Vallavalitsus otsustas 01.11.2022 toimunud istungil lõpetada Rae küla Remmelga kinnistu maatüki I ja lähiala detailplaneeringu (kovID DP0325) koostamise (korraldus nr 1748).

Detailplaneering oli algatatud Rae Vallavolikogu 20.12.2005 otsusega nr 48. Planeeringuala suurus oli 19,91 ha ja see hõlmas Raudremmelga (katastritunnus 65301:002:1796), Tammi tee L2 (katastritunnus 65301:002:1797), Tammi tee 14 // Remmelga (katastritunnus 65301:002:1795) ja Hõbepaju (katastritunnus 65301:002:1794) katastriüksuseid. Detailplaneeringu eesmärk oli maakasutuse sihtotstarbe muutmine, kinnistu jagamine kruntideks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramine ja kinnistute varustamine tehnovõrkudega.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse (edaspidi EhSRS) § 1 lõike 1 kohaselt tuli enne 30.06.2015 algatatud planeeringud menetleda lõpuni lähtudes seni kehtinud planeerimisseaduses sätestatud nõuetest. Menetluse lõpetamine tähendab, et Rae Vallavalitsusel tuleb võtta vastu otsus, kas detailplaneering kehtestada või selle koostamine lõpetada. Eelnevalt märgitud tähtajast on möödunud üle nelja aasta ja detailplaneeringu algatamisest on möödunud rohkem kui 16 aastat. Käesolevaks ajaks ei ole detailplaneeringut koostama asutud ning vahepealsel ajal on muutunud mitmed õigusaktid, sealhulgas on kehtestatud uus Rae valla üldplaneering.

Rae Vallavalitsus on seisukohal, et 2005. aastal algatatud detailplaneeringu koostamise jätkamine ei ole EhSRS § 1 lõike 4 kohaselt võimalik, kuna tekib vastuolu seadusega.

 

Rae küla Koplimetsa kinnistu ja lähiala detailplaneering

Rae Vallavolikogu 10.08.2010 otsusega nr 129 „Rae küla Koplimetsa kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine" algatati Rae küla Koplimetsa kinnistu ja lähiala detailplaneering (edaspidi detailplaneering).

Kinnistu omanik on esitanud 10.05.2022 Rae Vallavalitsusele taotluse, milles soovib detailplaneeringu menetluse lõpetamist.

Lähtuvalt planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 129 lõikest 2 teavitame, et Rae Vallavalitsuse 01. november 2022 korraldusega nr 1750 „Rae küla Koplimetsa kinnistu detailplaneeringu lõpetamine " lõpetati kinnistu omaniku taotluse alusel (PlanS § 129 lõige 1 punkt 2) Rae küla Koplimetsa kinnistu ja lähiala detailplaneeringu menetlemine.

 

Pajupea küla Estna kinnistu maatükk III detailplaneering

Rae Vallavalitsus teatab detailplaneeringu lõpetamisest 22.11.2022 korraldusega nr 1902 „Pajupea küla Estna kinnistu maatükk III detailplaneeringu koostamise lõpetamine".

Rae Vallavolikogu 08.06.2004 otsusega nr 260 oli algatatud Pajupea küla Estna kinnistu maatükk III detailplaneering.

Rae Vallavalitsus on seisukohal, et 2004. aastal algatatud detailplaneeringu koostamise jätkamine ei ole EhSRS § 1 lõike 4 kohaselt võimalik, kuna tekib vastuolu seadusega.

 

Rae küla Trelli ja Uus-Trelli kinnistute detailplaneering

Rae Vallavalitsus teatab detailplaneeringu lõpetamisest 22.11.2022 korraldusega nr 1901 „Rae küla Trelli ja Uus-Trelli kinnistute detailplaneeringu koostamise lõpetamine".

Rae Vallavolikogu 12.09.2006 otsusega nr 167 „Rae küla Trelli ja Uus-Trelli kinnistute detailplaneeringu algatamine" algatati Rae külas Trelli ja Uus-Trelli kinnistute detailplaneering (edaspidi detailplaneering).

Detailplaneeringu lähteseisukohad on kehtetud, detailplaneeringu põhilahendust ei ole koostatud, kooskõlastatud, vastu võetud ega avalikustatud, mis näitab selgelt, et detailplaneeringu koostamine on veninud ebamõistlikult pikaks ning ei ole olnud huvitatud isikule prioriteetne.

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://map.rae.ee/

 

 

Toimetaja: ELIS MERILA
9.06.22

RAE VALLAVALITSUS teatab: 

Detailplaneeringu koostamise algatamisest ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest:

Järveküla Sepaniidu kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering algatati Rae Vallavalitsuse 31.05.2022 korraldusega nr 810. Planeeringuala moodustab:

 • Sepapõllu katastriüksus suurusega 12086 m², katastritunnus 65301:001:1487, registriosa nr 10616602, sihtotstarve 100% maatulundusmaa;
 • Liivaliini katastriüksus suurusega 106215 m², katastritunnus 65301:001:0200, registriosa nr 9986402, sihtotstarve 100% maatulundusmaa;
 • Sepaniidu katastriüksus suurusega 97834 m², katastritunnus 65301:001:1486, registriosa nr 4175502, sihtotstarve 100% maatulundusmaa.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on moodustada elamumaa, üldkasutatava maa, ühiskondlike ehitiste maa ja transpordimaa sihtotstarbega krundid ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus. Planeeringuala suurus on ligikaudu 21,6 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on osaliselt perspektiivne elamumaa ja osaliselt perspektiivne haljasala parkmetsamaa.

Detailplaneeringu:

1. koostamise algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Rae Vallavalitsus (aadress Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301, Harjumaa);
2. koostaja on Optimal Projekt OÜ (aadress Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10615, Keemia tn 4).

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Planeeritava ala vahetusläheduses ei ole kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 alasid. Seega keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik.

Korralduse lisas 1 „Järveküla Sepaniidu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang" toodu osas on vastavad ametkonnad andnud oma seisukohad, milles vastuväiteid ei esitatud.

Detailplaneeringu raames on vajalik teostada planeeritava maa-ala geodeetiline mõõdistus, välja selgitada radooniohje meetmete rakendamise vajadus teostades pinnaseõhust radoonitaseme mõõtmised, teostada kõrghaljastuse dendroloogiline hindamine ning teostada liiklusuuring, et hinnata mõju olemasolevale taristule. Täiendavate uuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Rae Vallavalitsuse kodulehel: https://rae.ee/keskkonnamoju-hindamised.

 

Vaida aleviku Madara, Vana-Vaida tee 15 ja Hoidla tee 1 kinnistute ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering algatati Rae Vallavalitsuse 07.06.2022 korraldusega nr 843. Planeeringuala moodustab:

 • Madara katastriüksus suurusega 42996 m², katastritunnus 65301:001:4340, registriosa nr 8331150, sihtotstarve 100% maatulundusmaa;
 • osa Vana-Vaida tee 15 katastriüksusest suurusega 54031 m², katastritunnus 65301:001:3375, registriosa nr 14617302, sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa;
 • Hoidla tee 1 katastriüksus suurusega 2047 m², katastritunnus 65303:003:0389, registriosa nr 8908002, sihtotstarve 100% maatulundusmaa;
 • 11202 Vaida-Urge tee katastriüksus suurusega 45 m², katastritunnus 65303:003:0391, registriosa nr 12294502, sihtotstarve 100% transpordimaa.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagada elamumaa kruntideks ja üldkasutatava maa kinnistuks ning neid teenindavateks transpordimaa kinnistuteks. Kinnistutele määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringuala suurus on ligikaudu 6,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud osaliselt perspektiivne elamumaa, osaliselt perspektiivne keskusemaa, osaliselt perspektiivne ühiskondlike hoonete maa ja osaliselt perspektiivne haljasala parkmetsamaa.

Detailplaneeringu:

1. koostamise algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Rae Vallavalitsus (aadress Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301, Harjumaa);
2. koostaja on Arhitektuuribüroo Nafta OÜ (aadress Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Sõbra tn 24b, 10920).

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Planeeritava ala vahetusläheduses ei ole kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 alasid. Seega keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik. Korralduse lisas 1 „Vaida aleviku Madara, Vana-Vaida tee 15 ja Hoidla tee 1 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang" toodu osas on vastavad ametkonnad andnud oma seisukohad, milles vastuväiteid ei esitatud.

Detailplaneeringu raames on vajalik teostada planeeritava maa-ala geodeetiline mõõdistus, teostada kõrghaljastuse dendroloogiline hindamine, teostada liiklusuuring, et hinnata mõju olemasolevale taristule ning müra modelleerimine. Täiendavate uuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Rae Vallavalitsuse kodulehel: https://rae.ee/keskkonnamoju-hindamised.

 

13.05.22
RAE VALLAVALITSUS teatab: 

Detailplaneeringu koostamise algatamisest: 

Lagedi alevik Põllu põik 1b kinnistu detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud 03.05.2022 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 675. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus riigimaanteede 11112 Lagedi-Jüri tee ja Põllu tänava vahelisel alal. Läheduses asub Lagedi raudteejaam. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Põllu tänavalt läbi Põllu tn 23 kinnistu, millele seatakse kasutusservituut. Planeeringuala suurus on 0,2 ha. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta maa sihtotstarve elamumaaks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus. 

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi on planeeritava ala juhtotstarbeks määratud perspektiivne elamumaa. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut. 

 

Detailplaneeringu koostamise algatamisest ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest: 

Suuresta küla Kännu kinnistu detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud 03.05.2022 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 672. Planeeringuala moodustab: 

 • Kännu katastriüksus suurusega 37900 m², katastritunnus 65303:003:0569, registriosa nr 2392702, sihtotstarve 100% maatulundusmaa; 
 • ligikaudu 1 ha suurune osa Uus-Kaasiku kinnistu kirde osast, katastritunnus 65303:003:0030, registriosa nr 3618302, sihtotstarve 100% maatulundusmaa. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on rajada päikeseelektrijaam ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,8 ha. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on perspektiivne tootmismaa. 

Detailplaneeringu: 

 1. koostamise algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Rae Vallavalitsus (aadress: Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301, Harjumaa); 
 2. koostaja on OÜ Hendrikson & Ko (aadress: Tartu linn, Tartu maakond, 51004, Raekoja plats 8). 

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist negatiivset mõju, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Planeeritava ala vahetusläheduses ei ole kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 alasid. Planeeringuga elluviidav ei oma olulist negatiivset mõju rohevõrgustikule, taimestikule ja loomastikule. Seega keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik. Korralduse lisa 1 „Suuresta küla Kännu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang" toodu osas on vastavad ametkonnad andnud oma seisukohad, milles vastuväiteid ei esitatud. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktide 8 ja 12 ning korralduse lisa 1 peatükis 5 toodud nõuete kohaselt detailplaneeringu koostamise käigus. 

Detailplaneeringu raames on vajalik teostada planeeritava maa-ala geodeetiline mõõdistus. Täiendavate uuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus. 

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Rae Vallavalitsuse kodulehel:  ja tööpäevadel Rae Vallavalitsuses aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301 Harjumaa. 

 

Detailplaneeringu kehtestamisest: 

Patika küla Johannese kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud 03.05.2022 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 673. Planeeritav ala asub Patika külas, riigitee 11114 Jüri-Vaida ja Kautjala tee vahelisel alal. Planeeringuala suurus on ligikaudu 9,8 ha. 

Detailplaneeringu lahenduseks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu üheks elamumaa krundiks ja üheks maatulundusmaa krundiks, määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa ja osaliselt on juhtotstarve määramata. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut. 

 

Vaskjala küla Pärna tee 11 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud 03.05.2022 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 674. Planeeritav ala asub Vaskjala külas, Pärna tee ääres. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,2 ha. 

Detailplaneeringu lahenduseks on , määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 20.09.2012 otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud olemasolev elamumaa. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut. 

 

Peetri aleviku Häälinurme tn 3 ja 5 kinnistute ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud 11.05.2022 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 708. Planeeritav ala asub Peetri alevikus Häälinurme tänava ääres, olemasolevate ja perspektiivsete elamute alal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Häälinurme tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,35 ha. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 19.03.2002 Rae Vallavolikogu otsusega nr 311 kehtestatud Häälinurme pereelamute grupi detailplaneeringu alusel moodustada Häälinurme tn 3 ja 17.01.2006 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 81 kehtestatud Häälinurme 5 kinnistu detailplaneeringu alusel moodustatud Häälinurme tn 5 kinnistute vahelist piiri, määrata elamumaa kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa juhtotstarve. 

Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

2.05.22

RAE VALLAVALITSUS teatab:

Detailplaneeringu koostamise algatamisest

Seli küla Pilli kinnistu detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud 19.04.2022 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 606. Planeeritav  ala  asub  Seli  külas  11201  Vaida-Pajupea  tee  ääres.  Juurdepääs  
krundile on 11201 Vaida-Pajupea teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1 ha.

Detailplaneeringu  koostamise  eesmärgiks  on  moodustada  üks  elamumaa  krunt  ning määrata  ehitusõigus  ning  hoonestustingimused,  lahendada  juurdepääsud,  
tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. 

Detailplaneeringu  koostamise  eesmärk  on  kooskõlas  Rae  Vallavolikogu  21.05.2013 otsusega  nr  462  kehtestatud  Rae  valla  üldplaneeringuga,  kus  planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud rohevõrgustikus asuv olemasolev elamumaa. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut. 

 

Lehmja küla Rae tee 40 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud 26.04.2022 korraldusega nr 642. Planeeritav ala asub Lehmja külas, 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja 11 Tallinna ringtee ristumise läheduses. Juurdepääs krundile on Loomäe teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 44,1 ha. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada katastriüksuse lõunapoolne osa äri- ja tootmismaa ning transpordimaa kruntideks. moodustada üheksa 50% äri- ja 50% tootmismaa ning kolmteist 20% äri- 80% tootmismaa sihtotstarbelist krunti ja kaks transpordimaa krunti ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on osaliselt perspektiivne kaitsehaljastuse maa ja osaliselt perspektiivne tootmismaa. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

 

Detailplaneeringu kehtestamisest:

Veneküla Veneküla tee 18 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud  19.04.2022  nr 607. Planeeritav ala asub Vaskjala külas Pajupea tee ääres. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,2 ha. 

Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistust välja jagada elamumaa ning transpordimaa sihtotstarbega kinnistud ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk ei ole vastuolus Rae Vallavolikogu 21.05.2013  
otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu järgselt on  
planeeritava ala juhtotstarbeks määratud Veneküla tee äärde perspektiivne elamumaa  
ning Veneküla teest eemale perspektiivne haljasala parkmetsamaa. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut. 

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda https://map.rae.ee/

 

13.04.22

RAE VALLAVALITSUS teatab: 

Detailplaneeringu kehtestamisest: 

Karla küla Jaanisauna kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud 12.04.2022 korraldusega nr 569. Planeeritav ala asub Karla külas 11112 Lagedi-Jüri tee ja Kalmari tee vahelisel alal põllumaade ja elamute piiril. Juurdepääs planeeringualale nähakse ette avalikult kasutatavalt Papli tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha 

Karla küla Jaanisauna detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kinnistu maatulundusmaa sihtotstarve elamumaa sihtotstarbeks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse perspektiivseks juhtotstarbeks on määratud elamumaa juhtotstarve. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut. 

 

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda https://map.rae.ee.

RAE VALLAVALITSUS teatab: 

Detailplaneeringu koostamise algatamisest ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest: 

Rae küla Trelli kinnistu detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud 29.03.2022 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 489. Sama korraldusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeritav ala asub Rae külas avalikult kasutatava 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee ja Rae raba vahelisel alal Tammi tee ääres. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Tammi teelt ja avalikult kasutatavalt Nelgi teelt. Planeeringuala suurus on 14,4 ha. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeringuala jagada viiekümne neljaks elamumaa sihtotstarbega krundiks, üheks üldkasutatava maa sihtotstarbega krundiks ja kaheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. 

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi on planeeritava ala juhtotstarbeks määratud perspektiivne elamumaa ja osaliselt perspektiivne haljasala parkmetsamaa. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut. 

Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist negatiivset mõju, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Planeeritava ala vahetusläheduses ei ole kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 alasid. Planeeringuga elluviidav ei oma olulist negatiivset mõju rohevõrgustikule, taimestikule ja loomastikule. Seega keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik. 

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Rae valla kodulehel https://www.rae.ee/keskkonnamoju-hindamised ja tööpäevadel Rae Vallavalitsuses aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301 Harjumaa. 

 

Rae küla Vahesoo tee 14 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud 29.03.2022 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 488. Sama korraldusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeritav ala asub Rae külas Tammi tee ääres. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Tammi teelt. Planeeringuala suurus on 2,1 ha. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagada seitsmeks väikeelamumaa kinnistuks ja üheks transpordimaa sihtotstarbeliseks kinnistuks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus. 

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi on planeeritava ala 

juhtotstarbeks määratud perspektiivne elamumaa. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut. 

Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist negatiivset mõju, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Planeeritava ala vahetusläheduses ei ole kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 alasid. Planeeringuga elluviidav ei oma olulist negatiivset mõju rohevõrgustikule, taimestikule ja loomastikule. Seega keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik. 

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Rae valla kodulehel https://www.rae.ee/keskkonnamoju-hindamised ja tööpäevadel Rae Vallavalitsuses aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301 Harjumaa. 

 

Detailplaneeringu kehtestamisest: 

Vaskjala küla Ageriku kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud 29.03.2022 nr 487. Planeeritav ala asub Vaskjala külas Pajupea tee ääres. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,2 ha. 

Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistust välja jagada elamumaa ning transpordimaa sihtotstarbega kinnistud ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut. 

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda https://map.rae.ee/.

 

11.01.22

RAE VALLAVALITSUS teatab:

Detailplaneeringu koostamise algatamisest:

Karla küla Põlendiku kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 28.12.2021 korraldusega nr 1878. Planeeritav ala asub Karla külas Pruuli tee ääres. Juurdepääs krundile on Pruuli teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,7 ha

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagada transpordimaa, kaheks maatulundusmaa ja kolmeks elamumaa kinnistuks ning määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on perspektiivne elamumaa.

Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 24.01.2022-06.02.2022 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 06.02.2022:

Järveküla Hiiemäe tee 1b kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 26.01.2021 korraldusega nr 141 ning vastuvõetud 21.12.2021 korraldusega nr 1841. Planeeritav ala asub Järvekülas, Hiiemäe tee ääres, olemasolevate elamu kruntide vahelisel alal. Juurdepääs planeeringu alale nähakse ette Hiiemäe teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu
0,63 ha.

Järveküla Hiiemäe tee 1b kinnistu detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on moodustada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistust elamumaa sihtotstarbega krunt ja transpordimaa sihtotstarbega krunt. Elamumaa krundile määrata ehitusõigus 2-korruselise üksikelamu ja abihoonete rajamiseks, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa.

Detailplaneeringu kehtestamisest:

Lagedi alevik Tehase tee 2a katastriüksuse ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 21.12.2021 korraldusega nr 1842.

Planeeritav ala asub Lagedi alevikus riigiteede 11112 Lagedi-Jüri tee ja 11111 Lagedi jaama tee ja raudtee vahelisel alal. Juurdepääsud planeeritavale alale on planeeritud Lagedi-Jüri teelt. Planeeringuala suurus on 1,7 ha.

Detailplaneeringu lahendus on jagada olemasolev elamumaa kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbega kinnistuks, üheks transpordimaa sihtotstarbega kinnistuks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud elamumaa.

Vaskjala küla Kase tn 10 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 21.12.2021 korraldusega nr 1843.

Planeeritav ala asub Vaskjala külas Kase tänava äärde jääva elamuala vahel. Läänest piirneb kinnistu rekreatsiooni ja puhkuse arengualaga. Juurdepääsud planeeritavale alale on Kase tänavalt. Planeeringuala suurus on 0,5 ha.

Detailplaneeringu lahendus on arhitektuursete ja ehituslike tingimuste määramine maksimaalselt kuni 2-korruselise üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete ehitamiseks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 20.09.2012 otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud väikeelamumaa.

Kopli küla Piiri tn 11 kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 21.12.2021 korraldusega nr 1844.

Planeeritav ala asub Kopli külas. Juurdepääsud planeeritavale alale on Piiri tänavalt.. Planeeringuala suurus on 0,4 ha.

Detailplaneeringu lahendus on muuta kinnistu sihtotstarve maatulundusmaast elamumaaks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud kavandatud elamumaa.

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://map.rae.ee/.

 

Avaliku arutelu toimumise kokkuvõte:

Karla küla Jaanisauna kinnistu ja lähiala detailplaneering  

Detailplaneeringu koostamine algatati Rae Vallavalitsuse 30 10.2018 korraldusega  
nr 1436 ning võeti vastu Rae Vallavalitsuse 21.06.2021 korraldusega nr 950.

Planeeritav ala asub Karla külas 11112 Lagedi-Jüri tee ja Kalmari tee vahelisel alal põllumaade ja elamute piiril. Juurdepääs planeeringualale nähakse ette avalikult kasutatavalt Papli tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.  

Karla küla Jaanisauna detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kinnistu maatulundusmaa sihtotstarve elamumaa sihtotstarbeks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse perspektiivseks juhtotstarbeks on määratud elamumaa juhtotstarve.  

Detailplaneeringu avalik väljapanek korraldati 23.07.2021 – 06.08.2021 Rae Vallavalitsuse ruumides. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 28.10.2021. Avaliku väljapaneku ajal esitati kahe isiku poolt ettepanekuid. Lisaks tuli avalikust arutelust informeerimise järgselt ettepanek detailplaneeringu lahenduse täiendamiseks tehnovõrkude osas. Detailplaneeringu seletuskirja täiendati tehnovõrkude osas. Kirjalikud ettepanekud ei saanud lahendust avaliku arutelu käigus. 

Vaskjala küla Ageriku kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneeringu koostamine algatati Rae Vallavalitsuse 17.09.2019 korraldusega
nr 1144 ning võeti vastu Rae Vallavalitsuse 21.06.2021 korraldusega nr 949. 

Planeeritav ala asub Vaskjala küla ja Pajupea küla piiril, avalikult kasutatava Pajupea tee ääres, olemasolevate ja kavandatavate elamumaa kinnistute piirkonnas. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,2 ha.

Detailplaneeringuga tehakse ettepank kinnistust välja jagada elamumaa ning transpordimaa sihtotstarbega kinnistud, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa.

Detailplaneeringu avalik väljapanek korraldati 23.07.2021 - 06.08.2021 Rae Vallavalitsuse ruumides. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 27.10.2021. Avaliku väljapaneku jooksul esitati kirjalikult vastuväiteid ja ettepanekuid. Esitatud ettepanek, mis puudutas tehnovõrkude servituudi vajadust jäi lahenduseta.

Rae küla Jaanisalu kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneeringu koostamine algatati Rae Vallavalitsuse 18.09.2020 korraldusega  
nr 1067 ning võeti vastu Rae Vallavalitsuse 02.03.2021 korraldusega nr 317.-

Planeeritav ala asub Rae külas, Raeküla tee ääres, olemasolevate elamukruntide vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Jaanivälja teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,7 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on moodustada kolm elamumaa sihtotstarbelist krunti, üks transpordimaa sihtotstarbeline kinnistu ja üks üldkasutatav maa, määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa. 

 

Detailplaneeringu avalik väljapanek korraldati 26.04.2021 – 09.05.2021 Rae Vallavalitsuse ruumides. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 08.12.2021. Avaliku väljapaneku ajal esitati ettepanek detailplaneeringu lahenduse osas. Esitatud ettepanek ei saanud lahendust avaliku arutelu käigus.

Lehmja küla Raja kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 07.12.2021 korraldusega nr 1759. Planeeritav ala asub Lehmja külas 11330 Põrguvälja tee ja Sinikivi tee vahelisel alal. Juurdepääs krundile on 11330 Põrguvälja teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,7 ha

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on hoonestatud maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistust välja jagada üks elamumaa sihtotstarbega krunt ja kolm transpordimaa sihtotstarbega krunti ning elamumaa sihtotstarbega krundile määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on perspektiivne elamumaa.

Lagedi alevik Jüri tee 4b kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 07.12.2021 korraldusega nr 1760. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus 11112 Jüri tee ääres. Juurdepääs krundile on 11112 Jüri teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,7 ha

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu jagamine kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks, määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on perspektiivne elamumaa.

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://map.rae.ee/
 

Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 27.12.2021-10.01.2022 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 10.01.2022:

Peetri alevik Vana-Tartu mnt 15 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 15.12.2020 korraldusega nr 1682 ning vastuvõetud 30.11.2021 korraldusega nr 1733. Planeeritav ala asub Peetri aleviku lääne osas, Vana-Tartu mnt ja Niinesaare tee ristmiku vahetus läheduses, olemasolevate ja varem planeeritud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Niinesaare teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,35 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on hoonestatud maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistust moodustada kaks elamumaa sihtotstarbega krunti ja üks transpordimaa sihtotstarbe krunt, elamumaa sihtotstarbega kruntidele määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused ning lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

 

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, ja ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu kehtestamisest:

Vaida alevik Tuuliku tee 8 kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 09.11.2021 korraldusega nr 1641.

Planeeritav ala asub Vaida aleviku põhjaosas Tuuliku tee ääres väljakujunenud elamupiirkonnas. Juurdepääsud planeeritavale alale on Tuuliku teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,44 ha.

Detailplaneeringu lahendus on olemasolevast elamumaa sihtotstarbega kinnistust moodustada kaks elamumaa sihtotstarbega kinnistut ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud elamumaa.

Kurna küla Õlleköögi tee 25 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 09.11.2021 korraldusega nr 1642.

Planeeritav ala asub Kurna külas Õlleköögi tee ääres. Juurdepääsud planeeritavale alale on Õlleköögi teelt. Planeeringuala suurus on 1 ha.

Detailplaneeringu lahendus on määrata 80 % tootmis- ja 20 % ärimaa sihtotstarve ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud olemasolev tootmismaa.

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://map.rae.ee/.

Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 19.11.2021-03.12.2021 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 03.12.2021: 

Vaskjala küla Kase tn 10 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 02.02.2021 korraldusega nr 176 ning vastuvõetud 05.10.2021 korraldusega nr 1437. Planeeritav ala asub Vaskjala külas Kase tänava äärde jääva elamuala vahel. Läänest piirneb kinnistu rekreatsiooni ja puhkuse arengualaga. Juurdepääs krundile on Kase tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,53 ha. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevale elamumaa krundile ehitusõiguse, hoonestusala ja hoonete arhitektuursete ja ehituslike tingimuste määramine maksimaalselt kuni 2-korruselise üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete ehitamiseks, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas 20 september 2012 Rae Vallavolikogu otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on väikeelamute maa-ala. 

Kopli küla Piiri tänav 11 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 15.12.2020 korraldusega nr 1683 ning vastuvõetud 25.10.2021 korraldusega nr 1588. Planeeritav ala asub Kopli külas Piiri tänava ääres, osaliselt välja kujunenud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Piiri tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,44 ha. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu sihtotstarve maatulundusmaast elamumaaks. Määrata ehitus- ja hoonestustingimused ühe elamu projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lahendada juurdepääs kinnistule, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud, kavandatud elamumaa. 

Detailplaneeringu kehtestamisest: 

Vaskjala küla Lootsi vkt 35 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 25.10.2021 korraldusega nr 1586. 

Planeeritav ala asub Vaskjala külas Lootsi väike kohas, Pirita jõe ääres. Juurdepääsud planeeritavale alale on Lootsi teelt. Planeeringu ala suurus on 0,1 ha. 

Detailplaneeringu lahendus on olemasoleva elamumaa ehitusõigust suurendada vastavalt Rae valla üldplaneeringus lubatule ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud olemasolev elamumaa tiheasustuses. 

 

Lagedi alevik Jõe tn 11 ja 11c kinnistute detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 25.10.2021 korraldusega nr 1587. 

Planeeritav ala asub Lagedi alevikus Pirita jõe ja Jõe tänava vahelisel alal. Juurdepääsud planeeritavale alale on Jõe tänavalt. Planeeringu ala suurus on 0,3 ha. 

Detailplaneeringu lahendus on muuta Rae Vallavalitsuse 30.08.2011 korraldusega nr 745 kehtestatud Lagedi aleviku Jõe tn 9 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu pos 2 osas. Liita Jõe tn 11 ja 11c kinnistud omavahel üheks krundiks ning määrata osaline elamumaa ning veekogude maa kaassihtotstarve ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.  

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on olemasolev ja perspektiivne elamumaa ning perspektiivne haljasala parkmetsamaa. 

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://map.rae.ee/.  

 

Detailplaneeringu kehtestamisest:

Vaskjala küla Sillapiiga tee 3 kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 05.10.2021 korraldusega nr 1438. Planeeritav ala asub Vaskjala külas Sillapiiga tee ääres, olemasolevate ja perspektiivsete väikeelamute piirkonnas. Juurdepääsud planeeritavale alale on Sillapiiga teelt. Planeeringu ala suurus on 4 ha.

Detailplaneeringu lahendus on jagada olemasolevast maatulundusmaast välja kaks elamumaa krunti, millest ühel paikneb olemasolev majapidamine ning teisele kavandatakse uut ühepereelamut. Ussiaugu tee alusest maast moodustatakse transpordimaa kinnistu ning ülejäänud osal säilitatakse maatulundusmaa sihtotstarve ning määratakse ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud osaliselt perspektiivne elamumaa ja osaliselt juhtotstarbeta maa.

Rae küla Lennujaama lõunaala kinnistute ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 05.10.2021 korraldusega nr 1439

Planeeritav ala asub Rae küla põhjaosas ning Soodevahe küla idaosas, vahetult Tallinna Lennujaama maandumisraja ning Soodevahe tööstuspargi vahel. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Suur-Sõjamäe teelt (11290 Tallinn-Lagedi tee) alguse saavalt detailplaneeringuga kavandatavalt teelt. Planeeringu ala suurus on ligikaudu 40 ha.

Detailplaneeringu lahendus on Pilvevälja ja Lennujaama kinnistutest välja jagada äri- ja tootmismaa ning transpordimaa kaassihtotstarbega kinnistud ning moodustada Lennuplatsi, Künka ja Roosimäe kinnistutest äri- ja tootmismaa kinnistud ning neid teenindavad transpordimaa kinnistud ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud liiklust korraldava ja teenindava ehitise maa ning perspektiivne äri- ja tootmismaa ning perspektiivne liiklust korraldava ja teenindava ehitise maa.

 

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://map.rae.ee/.

Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 08.10.2021-27.10.2021 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 27.10.2021:

Vaida alevik Tuuliku tee 8 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 22.12.2020 korraldusega nr 1719 ning vastuvõetud 14.09.2021 korraldusega nr 1312. Planeeritav ala asub Vaida aleviku põhja osas Tuuliku tee ääres väljakujunenud elamupiirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Tuuliku teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,32 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on olemasolevast elamumaa sihtotstarbega kinnistust moodustada kaks elamumaa sihtotstarbega kinnistu. Määrata kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused ning lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt paikneb Tuuliku tee 8 kinnistu elamumaa juhtotstarbega alal.

Kurna küla Õlleköögi tee 25 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 07.07.2020 korraldusega nr 911 ning vastuvõetud 14.09.2021 korraldusega nr 1313. Planeeritav ala asub Kurna külas Õlleköögi tee ääres. Õlleköögi teest põhja ja lääne suunal asuvad olemasolevad äri- ja tootmishooned, kinnistust ida ja lõuna suunal paiknevad maatulundusmaa sihtotstarbelised kinnistud. Juurdepääs planeeritavale krundile nähakse ette Õlleköögi teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata 80 % tootmis- ja 20 % ärimaa sihtotstarve ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on olemasolev tootmismaa.

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://map.rae.ee/.

 

Detailplaneeringu koostamise algatamisest:

Vaskjala küla Pärna tee 11 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 27.07.2021 korraldusega nr. 1053. Planeeritav ala asub Vaskjala küla lääneosas, Aruküla tee ja Pärna tee vahelisel väljakujunenud väikeelamute alal. Juurdepääs krundile on Pärna teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,2 ha 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevale elamumaa krundile määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas 20. september 2012 Rae Vallavolikogu otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on väikeelamute maa-ala.

Veneküla Veneküla tee 18 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 27.07.2021 korraldusega nr. 1054. Planeeritav ala asub Rae valla kirde nurgas Veneküla tee ääres, väljakujunenud elamute alal ridakülas. Juurdepääs planeeritavale alale on Veneküla teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2 ha. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on moodustada kaks elamumaa sihtotstarbelist kinnistut ja üks transpordimaa sihtotstarbeline kinnistu Veneküla tee laiendamiseks, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrgud ja haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk ei ole vastuolus Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu järgselt on planeeritava ala juhtotstarbeks määratud Veneküla tee äärde perspektiivne elamumaa ning Veneküla teest eemale perspektiivne haljasala parkmetsamaa.

 

9.11.21
Toimetaja: RETI MEEMA

Detaiplaneeringu teavitused

26.05.21

RAE VALLAVALITSUS teatab:

Detailplaneeringu koostamise algatamisest:

Patika küla Johannese kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega nr 715. Planeeritav ala asub Patika külas, riigitee 11114 Jüri-Vaida ja Kautjala tee vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Kautjala teelt või Jüri-Vaida teelt. Planeeringuala suurus on 9,78 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu üheks elamumaa krundiks ja üheks maatulundusmaa krundiks, määrata hoonestustingimused ning lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa ning osaliselt asub kinnistu rohevõrgustiku alal. Rohevõrgustiku alale ehitustegevust ei kavandata.

Vaskjala küla Käraja kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega nr 720. Planeeritav ala asub Vaskjala külas Veskimäe tee ja Pirita jõe vahelisel alal, väljakujunenud elamupiirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on Veskimäe teelt.

Planeeringuala suurus on 0,2 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistule elamumaa sihtotstarve, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa.

Kopli küla Vahtramäe tee 11 kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 25.05.2021 korraldusega nr 755. Planeeritav ala asub Kopli külas Vahtramäe tee ääres, osaliselt välja kujunenud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Vahtramäe teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,53 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu kolmeks elamumaa krundiks ja üheks transpordimaa krundiks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa.

Ülejõe küla Kõpsu-Hansu ja Nurga kinnistute ning lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega nr 716. Planeeritav ala asub Ülejõe küla ja Soodevahe küla piiril, vahetult Tallinna ringtee ääres, perspektiivses tööstuspargi alal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Mööda Vanapere teed, mis on ühenduses riigiteega nr 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi tee. Planeeringuala suurus on ligikaudu 17 ha.

Detailplaneeringuga kavandatakse äri- ja/või tootmismaa sihtotstarbelisi kinnistuid, määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne tootmis- ja ärimaa.

Detailplaneeringu raames tuleb koostada:

 • mürauuring, mis peab sisaldama nii olemasolevaid, kui ka perspektiivseid liiklusmüra tasemeid ning nägema ette võimalikud leevendusmeetmed.
 • liiklusuuring, mis peab sisaldama nii olemasolevaid, kui ka perspektiivseid liiklussageduse tasemeid ning hindama mõjusid olemasolevale taristule.
 • tuleb teostada radooniuuring selgitamaks välja radoonitasemed ning edaspidised radooniohjemeetmed.

Soodevahe küla Suur-Sõjamäe tn 41 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega nr 716. Planeeritav ala asub Rae vallas Soodevahe külas. Planeeringuala piirneb põhjast Eesti Raudtee depoo ja laadimisplatsidega (Betooni põik 20 // Varivere tee 10 // Tallinn-Tapa 115-118,2 km; katastritunnus 65301:011:0054), lõunast 11290 Tallinn-Lagedi riigimaanteega (katastritunnus 65301:002:0284; Tallinn-Lagedi tee T2, katastritunnus 65301:002:1457), läänest Suur-Sõjamäe tn 37a kinnistu (katastritunnus 65301:002:1724, sihtotstarve äri- ja tootmismaa), Suur-Sõjamäe tn 39 kinnistu (katastritunnus 65301:002:0710, sihtotstarve toomismaa) jaTallinna linna piiriga ning idast reformimata riigimaaga (katastritunnus 65301:001:5649, sihtotstarve sihtotstarbetamaa). Ligipääs planeeritavale alale on planeeritud olemasolevalt mahasõidult Tallinn-Lagedi riigimaanteelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 12 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavolikogu 21.11.2018 otsusega nr 61 kehtestatud Soodevahe küla Laanemäe ja Suur-Sõjamäe tn 41 kinnistute detailplaneeringu pos. nr 1, moodustatud kinnistule liita osa Suur-Sõjamäe tn 37a kinnistust ja kavandada moodustatavale krundile Rail Baltic reisirongide hooldedepoo, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud transpordimaa.

Detailplaneeringu raames tuleb:

 • koostada mürauuring, mille koostamisel tuleb arvestada keskkonnaministri 03.10.2016. a määrusega nr 32 „Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded";
 • koostada õhukvaliteedi hindamiseks modelleerimine, mis peab vastama keskkonnaministri 27.12.2016 määrusele nr 84 „Õhukvaliteedi hindamise kord";
 • välja selgitada radooniohje meetmete rakendamise vajadus teostades pinnaseõhust radoonitaseme mõõtmised lähtudes standardist EVS-ISO 11665-11 „Pinnaseõhu kontrollimeetod proovivõtuga sügavusest";
 • koostada maa-ala dendroloogiline inventeerimine. Lähtuda standardist EVS 939- 3 „Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse".

Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 28.06.2021-11.07.2021 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringute osas esitada hiljemalt 11.07.2021:

Lagedi aleviku Jõe tn 11 ja 11c kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 10.03.2020 korraldusega nr 340 ning vastu võetud 18.05.2021 korraldusega nr 717. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus Jõe ja Kingu tänava nurgal, Pirita jõe ääres. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,33 ha.

Detailplaneeringu lahenduseks on liita Jõe tn 11 ja 11c kinnistud omavahel üheks krundiks ning määrata osaline elamumaa ning veekogude maa kaassihtotstarve, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud olemasolev ja perspektiivne elamumaa ning perspektiivne haljasala parkmetsamaa.

Detailplaneeringute kehtestamisest:

Peetri aleviku Kopli tee 25 kinnistu

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega nr 718. Planeeritav ala asub Peetri alevikus, Küti ja Kopli teede vahel olemasolevas elamupiirkonnas. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,0 ha.

Detailplaneeringu lahenduseks on jagada olemasolevast elamumaast välja kaks elamumaa, üldkasutatava maa ja transpordimaa sihtotstarbelised kinnistud, määrata ehitusõigust ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud elamumaa juhtotstarve.

Ülejõe küla Jaama tn 2 kinnistu

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega nr 719. Planeeritav ala asub Ülejõe küla ja Lagedi aleviku piiril, Jaama tänava (11301 Lagedi tee) ääres. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,1 ha.

Detailplaneeringu lahenduseks on jagada olemasolevast maatulundusmaast välja äri– ja transpordimaa sihtotstarbelised kinnistud, määrata ehitusõigust ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud perspektiivne keskusmaa juhtotstarve.

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda https://map.rae.ee/.

Detailplaneeringu teavitused

9.06.22

RAE VALLAVALITSUS teatab:

Detailplaneeringu avaliku arutelu tulemus:

Patika küla Väike tee 10 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 27. oktoober 2020 korraldusega nr 1418 ning vastuvõetud Rae Vallavalitsuse 08.03.2022 korraldusega nr 377.

Planeeritav ala asub Patika külas Nabala tee ja Mäe tee vahelisel alal Kinnistu asub väljakujunenud ühepereelamute keskkonnas. Planeeringu ala lähedusse jääb Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja Patika viadukt. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Väike teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,3 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevale elamumaa sihtotstarbelisele kinnistule määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud olemasolev elamumaa.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 01.06.2022 kell 16.00. Avalikust arutelust võtsid osa vastuväiteid esitanud isikud. Arutelul leiti osapooli rahuldav kompromiss.

 

Detailplaneeringu lõpetamine:

 

Assaku alevik Järve põik 8 kinnistu ja lähiala detailplaneering

 

Rae Vallavalitsuse 07.10.2020 korraldusega nr 1325 „Assaku aleviku Järve põik 8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine" algatati Assaku alevik Järve põik 8 kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Lähtuvalt planeerimisseaduse § 129 lõikest 2 teavitame, et Rae Vallavalitsuse 31.05.2022 korraldusega nr 811 „Assaku alevik Järve põik 8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastu võtmata jätmine ja menetluse lõpetamine" lõpetati Assaku alevikus Järve põik 8 kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Rae Vallavalitsus on seisukohal, et kuna Järve põik 8 maaüksuse detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse poolt Rae valla üldplaneeringu kohasena, kuid menetluse käigus on selgunud, et Järve põik 8 detailplaneering ei ole Rae valla üldplaneeringu kohane ning seda ei ole viidud vastavusse Rae valla üldplaneeringuga, siis ei ole Rae Vallavalitsusel õiguslikult võimalik seda detailplaneeringut vastu võtta ega kehtestada.

 

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://map.rae.ee/

 

 

RAE VALLAVALITSUS teatab: 

Detailplaneeringu kehtestamisest: 

Peetri alevik Vana-Tartu mnt 15 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 18.01.2022 korraldusega nr 133. Planeeritav ala asub Peetri aleviku lääne osas, Vana-Tartu mnt ja Niinesaare tee ristmiku vahetus läheduses, olemasolevate ja varem planeeritud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Niinesaare teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,35 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on hoonestatud maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistust moodustada kaks elamumaa sihtotstarbega krunti ja üks transpordimaa sihtotstarbe krunt, elamumaa sihtotstarbega kruntidele määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused ning lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga ja ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut. 

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda https://map.rae.ee/.

RAE VALLAVALITSUS teatab: 

Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 25.03.2022-07.04.2022 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 07.04.2022: 

Pärna tee 11 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 27.07.2021 korraldusega nr 1053 ning vastuvõetud 22.02.2022 korraldusega nr 306. Planeeritav ala asub Vaskjala küla lääneosas, Aruküla tee ja Pärna tee vahelisel väljakujunenud väikeelamute alal. Juurdepääs krundile on ette nähtud Pärna teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,2 ha. 

Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastuse lahendus. 

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas 20. september 2012 Rae Vallavolikogu otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga ja ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut. 

 

Johannese kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega nr 715 ning vastuvõetud 22.02.2022 korraldusega nr 308. Planeeritav ala asub Patika külas, riigitee 11114 Jüri-Vaida ja Kautjala tee vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Jüri-Vaida teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 9.78 ha. 

Detailplaneeringu eesmärk on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu üheks elamumaa krundiks ja üheks maatulundusmaa krundiks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastuse lahendus. 

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga ja ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut. 

 

Vana-Jäätma kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 23.02.2021 korraldusega nr 292 ning vastuvõetud 01.03.2022 korraldusega nr 349. Planeeritav ala asub Rae vallas Järveküla äärealal osaliselt välja kujunenud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on Rätsepa teelt, mis ühendab planeeritava ala Turu teega. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1.1 ha. 

Detailplaneeringu eesmärk on maatulundusmaa jagada viieks elamumaa kinnistuks ja üheks transpordimaa kinnistuks. Moodustada neli ühepereelamu krunti, üks kahepereelamu krunt ja üks transpordimaa krunt ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastuse lahendus. 

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga ja ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut. 

 

Veneküla tee 18 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 27.07.2021 korraldusega nr 1054 ning vastuvõetud 01.03.2022 korraldusega nr 348. Planeeritav ala asub Rae valla kirde nurgas Veneküla tee ääres, väljakujunenud elamute alal ridakülas. Juurdepääs planeeritavale alale on Veneküla teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,8 ha. 

Detailplaneeringu eesmärk on moodustada kaks elamumaa sihtotstarbelist kinnistut ja üks transpordimaa sihtotstarbeline kinnistu Veneküla tee laiendamiseks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastuse lahendus. 

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga ja ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut. 

 

Detailplaneeringu kehtestamisest: 

Järveküla Hiiemäe tee 1b kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 22.02.2022 korraldusega nr 307. Planeeritav ala asub Järvekülas, Hiiemäe tee ääres, olemasolevate elamu kruntide vahelisel alal. Juurdepääs planeeringu alale nähakse ette Hiiemäe teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,63 ha. 

Järveküla Hiiemäe tee 1b kinnistu detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on moodustada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistust elamumaa sihtotstarbega krunt ja transpordimaa sihtotstarbega krunt. Elamumaa krundile määrata ehitusõigus 2-korruselise üksikelamu ja abihoonete rajamiseks, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa. 

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda https://map.rae.ee/

RAE VALLAVALITSUS teatab: 

Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 01.04.2022-14.04.2022 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 14.04.2022: 

Patika küla Väike tee 10 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on vastuvõetud Rae Vallavalitsuse 08.03.2022 korraldusega nr 377. Planeeritav ala asub Patika külas Nabala tee ja Mäe tee vahelisel alal. Kinnistu asub väljakujunenud ühepereelamute keskkonnas. Planeeringu ala lähedusse jääb Tallinn- Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja Patika viadukt. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Väike teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,3 ha. 

Detailplaneeringu eesmärk on olemasolevale elamumaa sihtotstarbelisele kinnistule määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastuse lahendus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga. 

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda https://map.rae.ee/.

 

RAE VALLAVALITSUS teatab:

Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 19.11.2021-03.12.2021 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 03.12.2021:

Vaskjala küla Kase tn 10 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 02.02.2021 korraldusega nr 176 ning vastuvõetud 05.10.2021 korraldusega nr 1437. Planeeritav ala asub Vaskjala külas Kase tänava äärde jääva elamuala vahel. Läänest piirneb kinnistu rekreatsiooni ja puhkuse arengualaga. Juurdepääs krundile on Kase tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,53 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevale elamumaa krundile ehitusõiguse, hoonestusala ja hoonete arhitektuursete ja ehituslike tingimuste määramine maksimaalselt kuni 2-korruselise üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete ehitamiseks, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas 20 september 2012 Rae Vallavolikogu otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on väikeelamute maa-ala.

Kopli küla Piiri tänav 11 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 15.12.2020 korraldusega nr 1683 ning vastuvõetud 25.10.2021 korraldusega nr 1588. Planeeritav ala asub Kopli külas Piiri tänava ääres, osaliselt välja kujunenud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Piiri tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,44 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu sihtotstarve maatulundusmaast elamumaaks. Määrata ehitus- ja hoonestustingimused ühe elamu projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lahendada juurdepääs kinnistule, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud, kavandatud elamumaa.

 

Detailplaneeringu kehtestamisest:

Vaskjala küla Lootsi vkt 35 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 25.10.2021 korraldusega nr 1586.

Planeeritav ala asub Vaskjala külas Lootsi väike kohas, Pirita jõe ääres. Juurdepääsud planeeritavale alale on Lootsi teelt. Planeeringu ala suurus on 0,1 ha.

Detailplaneeringu lahendus on olemasoleva elamumaa ehitusõigust suurendada vastavalt Rae valla üldplaneeringus lubatule ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud olemasolev elamumaa tiheasustuses.

Lagedi alevik Jõe tn 11 ja 11c kinnistute detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 25.10.2021 korraldusega nr 1587.

Planeeritav ala asub Lagedi alevikus Pirita jõe ja Jõe tänava vahelisel alal. Juurdepääsud planeeritavale alale on Jõe tänavalt. Planeeringu ala suurus on 0,3 ha.

Detailplaneeringu lahendus on muuta Rae Vallavalitsuse 30.08.2011 korraldusega nr 745 kehtestatud Lagedi aleviku Jõe tn 9 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu pos 2 osas. Liita Jõe tn 11 ja 11c kinnistud omavahel üheks krundiks ning määrata osaline elamumaa ning veekogude maa kaassihtotstarve ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on olemasolev ja perspektiivne elamumaa ning perspektiivne haljasala parkmetsamaa.

 

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda https://map.rae.ee/.

Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 08.10.2021-17.10.2021 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 17.10.2021:
Vaida alevik Tuuliku tee 8 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 22.12.2020 korraldusega nr 1719 ning vastuvõetud 14.09.2021 korraldusega nr 1312. Planeeritav ala asub Vaida aleviku põhja osas Tuuliku tee ääres väljakujunenud elamupiirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Tuuliku teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,32 ha.
Detailplaneeringu eesmärk on olemasolevast elamumaa sihtotstarbega kinnistust moodustada kaks elamumaa sihtotstarbega kinnistu. Määrata kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused ning lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt paikneb Tuuliku tee 8 kinnistu elamumaa juhtotstarbega alal.


Kurna küla Õlleköögi tee 25 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 07.07.2020 korraldusega nr 911 ning vastuvõetud 14.09.2021 korraldusega nr 1313. Planeeritav ala asub Kurna külas Õlleköögi tee ääres. Õlleköögi teest põhja ja lääne suunal asuvad olemasolevad äri- ja tootmishooned, kinnistust ida ja lõuna suunal paiknevad maatulundusmaa sihtotstarbelised kinnistud. Juurdepääs planeeritavale krundile nähakse ette Õlleköögi teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata 80 % tootmis- ja 20 % ärimaa sihtotstarve ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on olemasolev tootmismaa.

Detailplaneeringu kehtestamisest:
Peetri alevik Allika tee 4 ja Remmelga kinnistute detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 07.09.2021 korraldusega nr 1258. Peetri alevikus Allika tee ja Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa maantee vahel. Allika teest põhja ja lääne suunal asuvad olemasolevad äri ja tootmishooned, kinnistust ida suunal paikneb Tallinn – Tartu – Võru -Luhamaa maantee ja lõuna suunal paiknevad tootmismaa sihtotstarbelised kinnistud. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,3 ha.
Detailplaneeringu lahendus on muuta Rae Vallavalitsuse 14.10.2008 korraldusega nr 1257 kehtestatud Peetri küla Kasemetsa kinnistu detailplaneeringu positsiooni nr 12. Kinnistute liitmine üheks ärimaa krundiks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud olemasolev tootmismaa.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://map.rae.ee/. 

Detailplaneeringu koostamise algatamisest:

Patika küla Patika saekaatri kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamisest

Rae Vallavalitsus teatab, et on algatanud 11. mai 2021 korraldusega nr 673 Patika küla Patika saekaatri kinnistu detailplaneeringu koostamise. Planeeritav ala asub Patika külas riigiteede 11114 Jüri-Vaida ja 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Jüri-Vaida teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,13 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata tootmismaale ärimaa kaassihtotstarve, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused kuni kahele ärihoonele, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud  selguvad detailplaneeringu  koostamise käigus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud tootmismaa.

Detailplaneeringu koostaja on OÜ FERRYSAN (aadress Kuuseheki tn 32-6, Saue linn, Saue vald, 76505, Harjumaa).

 

Järveküla Andrese tee 9 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamisest

Rae Vallavalitsus teatab, et on algatanud 11. mai 2021 korraldusega nr 674 Järveküla Andrese tee 9 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Planeeritav ala asub Järvekülas, Andrese tee ääres, olemasolevate elamu kruntide vahelisel alal. Juurdepääs planeeringu alale nähakse ette Andrese teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,87 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbeliseks kinnistuks ja üheks transpordimaa kinnistuks, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus. Detailplaneeringu  koostamiseks  vajalikud  uuringud  selguvad  detailplaneeringu  koostamise käigus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud elamumaa.

Detailplaneeringu koostaja on Optimal Projekt OÜ (aadress Keemia tn 4, Tallinn, 10615, Harjumaa).

 

 

2021

2020

Vanemad kuulutused