10.05.23

RAE VALLAVALITSUS teatab:

Peetri alevik Vägeva tee 3a kinnistu ja lähiala detailplaneering (kovID DP1073)

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 17.12.2019 korraldusega nr 1677 ning vastu võetud Rae Vallavalitsuse 09.05.2023 korraldusega nr 974. Planeeringuala pindala on ligikaudu 0,7 ha ning see hõlmab: Vägeva tee 3a kinnistut (registriosa nr 11704802, katastritunnus 65301:001:4141, maakasutuse sihtotstarve ärimaa 50% ja tootmismaa 50%) ning lähiala.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kehtestatud detailplaneeringut positsioon nr 1 korruselisuse osas, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja parkimine ning haljastus. Samuti moodustada Tallinna väikese ringtee tarbeks transpordimaa krunt. Planeerimisseaduse § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest ning lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Transpordiamet (11.08.2021 nr 7.1-2/21/11146-3) ja Päästeamet (21.04.2020 nr 7.2-3.1/3935-2). Koostööd tehtud tehnovõrkude valdajate (Elektrilevi OÜ, Energate OÜ, Aktsiaselts ELVESO) ning isikute ja asutusega, kes on kaasatud menetlusse. Rae Vallavalitsus on seisukohal, et detailplaneering on nõuetekohaselt koostatud, vastab Rae valla arengueesmärkidele ja on õigusaktidega kooskõlas. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringuga planeeritud hoonete rajamisega kaasnev peamine positiivne sotsiaalne mõju väljendub uute ärihoonete kasutamise näol. Detailplaneeringu realiseerumisel avaldub positiivne majanduslik mõju uute töökohtade lisandumise näol. Planeeringualal puuduvad muinsuskaitsealused mälestised või nende kaitsevööndid, mistõttu ei ole alust eeldada, et hoonete rajamisel oleks otsene negatiivne kultuuriline mõju. Detailplaneeringu realiseerimisega kaasnevad mõjud ei ole ulatuslikud, kuna lähipiirkonnas on juba kujunenud hoonestatud ja inimtegevuse poolt mõjutatud keskkond. Planeeringuga kaasnevatest mõjudest on võimalik lugeda pikemalt detailplaneeringu seletuskirja peatükist 12.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 05.06.2023 – 19.06.2023 Rae Vallavalitsuses (Aruküla tee 9, Jüri alevik) ja valla veebilehel www.rae.ee. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamused palume saata hiljemalt 19.06.2023 elektrooniliselt aadressile info@rae.ee või postiga aadressile Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond, 75301. Arvamusi saab esitada ka läbi iseteeninduse https://iseteenindus.rae.ee/ valides taotluse vormi "Avalikustamisel olevale detailplaneeringule ettepaneku esitamine". Avaliku väljapaneku jooksul on paberkandjal materjalidega võimalik tutvuda asutuse lahtiolekuaegadel, elektroonselt endale sobival ajal. Soovitame detailplaneeringu materjalidega tutvuda elektroonselt aadressil https://map.rae.ee/dp/DP1073/Avalik_valjapanek/. Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@rae.ee, 5847 0259.

3.05.23

RAE VALLAVALITSUS teatab:

Peetri alevik Järvepõllu tee 7, Järvepõllu tee 9 ja Järvesalu tee 5 kinnistute ja lähiala detailplaneering (kovID DP1230)

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 27.12.2022 korraldusega nr 2207 ning vastu võetud Rae Vallavalitsuse 25.04.2023 korraldusega nr 875. Planeeringuala pindala on ligikaudu 0,8 ha ning see hõlmab: Järvesalu tee 5 kinnistut (katastritunnus 65301:001:5293), Järvepõllu tee 9 kinnistut (katastritunnus 65301:001:5299), Järvepõllu tee 7 kinnistut (katastritunnus 65301:001:5306) ja lähiala.

Planeeringualal kehtib Rae Vallavalitsuse 10.09.2019 korraldusega nr 1101 kehtestatud Järvepõllu ja Uusmaa tee 19 kinnistute ning lähiala detailplaneering (planID 70769, kovID DP1009). Kehtiva detailplaneeringu alusel on planeeringuala jagatud kruntideks ning ehitusõiguse elluviimine käib. Kehtiv detailplaneering ei võimalda maa-aluse korruse ehitamist, mistõttu on vajalik uue detailplaneeringu koostamine. Planeerimisseaduse § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes käesolevas seaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest ning § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks.

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine korterelamute ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Detailplaneeringu lahendus: krundi piire ega sihtostarvet ei muudeta. Kokku moodustatakse 3 elamumaa sihtotstarbelist krunti (positsioon nr 1, 2, 3). Elamumaa kruntide ehitusõigus: kuni 8 m kõrge korterelamu ehitisealuse pinnaga 650 m2; Kortermaja maapeale korruselisus 2, maa-alune 1; abihoonete arv 1; hoonete katusekalle 0-30°; parkimine lahendatakse krundisiseselt.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet. Koostööd on tehtud tehnovõrkude valdajate (Elektrilevi OÜ, Aktsiaselts ELVESO) ning isikute ja asutusega, kes on kaasatud menetlusse. Rae Vallavalitsus on seisukohal, et detailplaneering on nõuetekohaselt koostatud, vastab Rae valla arengueesmärkidele ja on õigusaktidega kooskõlas. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Planeeritava tegevusega negatiivne mõju majanduslikule keskkonnale puudub. Kehtestatud detailplaneeringuga kavandatud väikesemahulistele korterelamutele 1 maa-aluse korruse planeerimine ja hoonestuseala muutmine (nihutatud 2 m) toob kaasa positiivse sotsiaalse mõju keskkonnale. Planeeringualal ja vahetus läheduses puuduvad muinsuskaitsealused mälestised või nende kaitsevööndid, mistõttu ei ole alust eeldada, et maa-aluste korruste rajamisel oleks otsene negatiivne kultuuriline mõju. Negatiivne mõju kultuurilisele keskkonnale puudub. Detailplaneeringuga kavandatakse tiheasustuspiirkonda varem planeeritud korterelamute ehitusõiguse muutmist, lisades 1 maa-aluse korruse, mistõttu on kavandatava tegevuse mõju looduskeskkonnale väga väike. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus-, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus, seega ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid mõjusid looduskeskkonnale. Planeeritava tegevusega kaasneb väga vähene liikluskoormuse, mürataseme ja õhusaaste suurenemine, seega pikaajaline negatiivne mõju looduskeskkonnale puudub. Planeeringuga kaasnevatest mõjudest on võimalik lugeda pikemalt detailplaneeringu seletuskirja peatükist 7.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.05.2023 – 12.06.2023 Rae Vallavalitsuses (Aruküla tee 9, Jüri alevik) ja valla veebilehel www.rae.ee. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamused palume saata hiljemalt 12.06.2023 elektrooniliselt aadressile info@rae.ee või postiga aadressile Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond, 75301. Arvamusi saab esitada ka läbi iseteeninduse https://iseteenindus.rae.ee/ valides taotluse vormi "Avalikustamisel olevale detailplaneeringule ettepaneku esitamine". Avaliku väljapaneku jooksul on paberkandjal materjalidega võimalik tutvuda asutuse lahtiolekuaegadel, elektroonselt endale sobival ajal. Soovitame detailplaneeringu materjalidega tutvuda elektroonselt aadressil https://map.rae.ee/dp/DP1230/Avalik_valjapanek/. Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@rae.ee, 5847 0259.
 

Detailplaneeringu koostamise algatamata jätmistest:

Rae valla üldplaneeringut muutva Assaku alevik Järve tee 13 kinnistu detailplaneering

Rae valla üldplaneeringut muutva Assaku alevik Järve tee 13 kinnistu detailplaneeringut ei algatatud 18.04.2023 otsusega nr 75, kuna on vastuolus Rae valla üldplaneeringuga.

Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringut muutva Jüri alevik Rebase tn 31 // Liivi ja Vaskjala küla Metsaveere kinnistute ning lähiala detailplaneeringut ei algatatud 18.04.2023 otsusega nr 76, kuna on vastuolus Rae valla üldplaneeringuga.
 

Rae Vallavalitsus on lõpetanud 18.04.2023 järgmised detailplaneeringud:

Aaviku küla Tiigi kinnistute ja lähiala detailplaneeringu (kovID DP0557) koostamise numbriga 827.

Peetri alevik Kelgumäe tänav 33 ja 39 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu (kovID DP0361) koostamise numbriga 826.

Ülejõe küla Luha ja Saare pereelamute kvartali detailplaneeringu (kovID DP0391) koostamise numbriga 825.
 

Rae Vallavalitsus on lõpetanud 18.04.2023 järgmised detailplaneeringud:

Vaida alevik Vana-Vaida tee 13 detailplaneeringu (kovID DP0744) koostamise numbriga 876.
 

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://map.rae.ee/.

19.04.23

RAE VALLAVALITSUS teatab:

Detailplaneeringu koostamise algatamisest ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest:

Järveküla Kanarbiku tee 5 kinnistu ja lähiala detailplaneering (kovID DP1217)

Rae Vallavalitsus teatab, et on algatanud 04.04.2023 korraldusega nr 734 Järveküla Kanarbiku tee 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise ja jätnud algatamata sama korraldusega kõnealuse dokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on esitanud taotluse detailplaneeringu koostamise algatamiseks. Planeeringuala moodustab:

- Kanarbiku tee 5 kinnistu (registriosa nr 5020102, katastritunnus 65301:001:5341, pindala 15965 m², sihtotstarve elamumaa 100%) ja lähiala.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagada elamumaa, transpordimaa ja üldkasutatava maa kruntideks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,6 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud olemasolev elamumaa. Üldplaneeringu kohaselt on elamumaa üksik-, kaksik-, rida- ja korterelamute maa tiheasustusalal ning hajaasustusalal paiknevate elamute õuemaa. Elamumaa hulka arvatakse ka suvilate ja suvilagruppide maa ning aiandusühistute ühiskasutuses olev maa.

Detailplaneering asub osaliselt Rae Vallavalitsuse 01.10.2019 korraldusega nr 1208 kehtestatud Küünimäe kinnistu ja lähiala detailplaneeringu alal. Varasema detailplaneeringuga jagati planeeringuala kaheks elamumaa ja kaheks transpordimaa krundiks. Kanarbiku tee 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga muudetakse varasemat Küünimäe kinnistu ja lähiala detailplaneeringut positsioonide 1 ja 3 alale planeeritut. Lisaks positsioon 1 elamumaa jagamisele väiksemateks elamumaa kruntideks, lahendatakse ka liikluskorraldus transpordimaa kruntidega ning planeeritakse Järveküla läbiva rohepromenaadi ala üldkasutatava maana.

Järveküla Kanarbiku tee 5 kinnistu ja lähiala detailplaneering on samuti kooskõlas Rae Vallavolikogu 20.04.2021 otsusega nr 151 vastu võetud Rae Valla põhjapiirkonna üldplaneeringuga, kus planeeringu ala on määratud osaliselt väikeelamumaa ja osaliselt ridaelamumaa.

Detailplaneeringu raames on vajalik teostada planeeritava maa-ala geodeetiline mõõdistus, välja selgitada radooniohje meetmete rakendamise vajadus teostades pinnaseõhust radoonitaseme mõõtmised, teostada kõrghaljastuse dendroloogiline hindamine. Täiendavate uuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

KSH jäeti algatamata seetõttu, et detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Planeeritava ala vahetusläheduses ei ole kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 alasid. Seega keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik.

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Rae Vallavalitsuse veebilehel: https://rae.ee/keskkonnamoju-hindamised.

Korralduses ja korralduse lisas 2 „Järveküla Kanarbiku tee 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang" toodu osas on vastavad ametkonnad andnud oma seisukohad, milles vastuväiteid ei esitatud.

Detailplaneeringu:

− koostamise algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Rae Vallavalitsus (aadress Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301, Harjumaa);

− koostaja on Optimal Projekt OÜ (aadress Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10615, Keemia tn 4).

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Rae valla veebilehel https://www.rae.ee/keskkonnamoju-hindamised ja tööpäevadel Rae Vallavalitsuses aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301 Harjumaa.

Detailplaneeringu menetlust puudutava informatsiooniga ja dokumentidega on võimalik tutvuda Rae valla GIS-süsteemi planeeringute rakenduses https://map.rae.ee/

 

Assaku alevik Killingi kinnistu ja lähiala detailplaneering (kovID DP1222)

Rae Vallavalitsus otsustas 11.04.2023 korraldusega nr 767 algatada Assaku alevikus asuva Killingi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (kovID DP1222). Planeeringuala pindala on ligikaudu 2,9 ha ning see hõlmab Killingi kinnistut (registriosa nr 7063202, katastritunnus 65301:001:2986, pindala 29267 m2, sihtotstarve maatulundusmaa 100%); Veski tee L4 kinnistut (registriosa nr 13599602, katastritunnus 65301:001:2987, pindala 218 m2, sihtotstarve transpordimaa 100%) ja lähiala.

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine elamuehituse eesmärgil. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu (edaspidi üldplaneering) kohaselt hõlmab planeeringuala tiheasustusalal perspektiivse elamumaa juhtotstarbega maa-ala, kus on detailplaneeringu koostamise kohustus. Elamumaa all mõeldakse üldplaneeringu mõistes väikeelamute, ridaelamute ja korterelamute alust maad tiheasustusalal ning hajaasustuses paiknevate elamute õuemaad. Elamumaa hulka arvatakse ka suvilate ja suvilagruppide maa ning aiandusühistute ühiskasutuses olev maa. Alale võib kavandada elamuid teenindavaid ehitisi, sh teid ja tehnorajatisi, samuti elamute lähiümbruse puhke- ja spordiotstarbelist maad ning rajatisi. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Rae valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise ajal on vajalik teostada planeeringuala geodeetiline mõõdistus, pinnaseõhust radoonitaseme mõõtmised ja dendroloogiline hindamine. Planeeringu koostamise ajal tuleb hinnata planeeringu elluviimisega kaasnevaid asjakohaseid majanduslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid. Täiendavate uuringute ja analüüside vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Planeeritava ala vahetusläheduses ei ole kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 alasid. Seega keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik. Korralduses ja selle lisas 2 „Assaku alevik Killingi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang" toodu osas on vastavad ametkonnad andnud oma seisukohad, milles vastuväiteid ei esitatud. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktide 8 ja 12 kohaselt planeerimismenetluse käigus. Eelhinnangu punktis 5 on välja toodud, missuguste meetmetega tuleb arvestada detailplaneeringu koostamisel.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Rae Vallavalitsuse veebilehel: https://rae.ee/keskkonnamoju-hindamised.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Rae Vallavalitsus ning koostaja on Optimal Projekt OÜ (registrikood 11213515).

Korralduse ja korralduse lisaga (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda digitaalselt Rae valla GIS portaalis ja Rae valla dokumendiregistris.

 

Detailplaneeringu algatamisest:

Vana-Vaida tee 12 kinnistu ja lähiala detailplaneering (kovID DP1061)

Detailplaneering on algatatud 14.03.2023 nr 561. Planeeritav ala asub Vaida alevikus, riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee ja riigitee nr 11155 Vaida tee vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud 11155 Vaida teelt. Planeeringuala suurus on 1,2 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine elamumaa ja transpordimaa kruntideks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on olemasolev elamumaa.

Teostada kõrg- ja/või madalhaljastuse hindamine vastavalt Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrusele nr 18 "Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded". Detailplaneeringu koostamise raames tuleb koostada müramodelleering, mis peab sisaldama nii olemasolevaid, kui ka perspektiivset liiklusmüra ning näha ette müra leevendavad meetmed. Müra modelleerimine peab vastama keskkonnaministri 03.10.2016 määrusele n 32 „Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded".

Detailplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud selguvad detailplaneeringu koostamise käigus.

 

Lagedi alevik Kingu tn 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering (kovID DP1249)

Detailplaneering on algatatud 18.04.2023 nr 832. Planeeringuala pindala on ligikaudu 0,9 ha ning see hõlmab: - Kingu tn 6 kinnistut (registriosa nr 13188402, katastritunnus 65301:013:0473, pindala 8721 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) ja lähiala.

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine avalikuks kasutamiseks mõeldud ehitiste püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Rae valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise ajal on vajalik teostada planeeringuala geodeetiline mõõdistus, dendroloogiline hindamine ja pinnaseõhust radoonitaseme mõõtmised. Planeeringu koostamise ajal tuleb hinnata planeeringu elluviimisega kaasnevaid asjakohaseid majanduslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid. Täiendavate uuringute ja analüüside vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja, kehtestaja ja koostaja on Rae Vallavalitsus (registrikood 75026106).

Korralduse ja korralduse lisaga (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda digitaalselt Rae valla GIS portaalis ja Rae valla dokumendiregistris.

 

Patika küla Põllumäe kinnistu ja lähiala detailplaneering (kovID DP1236)

Detailplaneering on algatatud 18.04.2023 nr 829. Planeeringuala suurus on ligikaudu 20,55 ha ning see hõlmab: - Põllumäe kinnistut (registriosa nr 12727350, katastritunnus  65303:001:0310, pindala 20,5 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja lähiala.

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine, maakasutuse sihtotstarbe osaline muutmine, ehitusõiguse määramine üksikelamu, abihoonete ja põllumajandushoonete ning neid teenindavate rajatiste püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Rae valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise ajal on vajalik teostada planeeringuala geodeetiline mõõdistus. Planeeringu koostamise ajal tuleb hinnata planeeringu elluviimisega kaasnevaid asjakohaseid majanduslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid. Vajadusel näha ette leevendusmeetmete rakendamise tingimused.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Rae Vallavalitsus (registrikood 75026106) ning koostaja on Projektibüroo OÜ (registrikood 14426010).

Korralduse ja korralduse lisaga (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda digitaalselt Rae valla GIS portaalis ja Rae valla dokumendiregistris.

 

Detailplaneeringu avalikust väljapanekust:

Lagedi alevik Põllu põik 1b kinnistu ja lähiala detailplaneering (kovID DP1189)

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 03.05.2022 korraldusega nr 675 ning vastu võetud Rae Vallavalitsuse 14.03.2023 korraldusega nr 560. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus riigimaanteede 11112 Lagedi-Jüri tee ja Põllu tänava vahelisel alal. Läheduses asub Lagedi raudteejaam. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Põllu tänavalt läbi Põllu tn 23 kinnistu, millele seatakse kasutusservituut. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,2 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta maa sihtotstarve elamumaaks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi on planeeritava ala juhtotstarbeks määratud perspektiivne elamumaa.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 28.04.2023 – 11.05.2023. Rae Vallavalitsuses, detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda aadressil https://map.rae.ee/dp/DP1189/Avalik_valjapanek/09.03.2023/. Eelnevalt ametnikuga kokku leppides on paberkandjal detailplaneeringu materjalidega võimalik tutvuda aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas palume esitada hiljemalt 11.05.2023. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada läbi iseteeninduse https://iseteenindus.rae.ee/ valides taotluse vormi "Avalikustamisel olevale detailplaneeringule ettepaneku esitamine". Küsimused ja täiendav info: Aili Tammaru, aili.tammaru@rae.ee, 605 6767.

 

Urvaste küla Uustalumäe kinnistu ja lähiala detailplaneering (kovID DP1189)

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 15.11.2022 korraldusega nr 1858 ning vastu võetud Rae Vallavalitsuse 18.04.2023 korraldusega nr 830. Planeeringuala pindala on ligikaudu 16674 m2 ning see hõlmab Uustalumäe kinnistut (registriosa nr 9057402, katastritunnus 65301:001:5715, pindala 16674 m2, sihtotstarve maatulundusmaa 100%).

Detailplaneeringu eesmärk on Uustalumäe katastriüksuse maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Detailplaneeringu lahendus: moodustatakse 1 elamumaa krunt, millele on määratud järgmine ehitusõigus: üks üksikelamu ja kuni viis abihoonet; hoonete ehitisealune pind kokku 500 m2, millest abihooned moodustavad kokku 300 m2; üksikelamu kõrgus kuni 9 m ja abihoone kõrgus kuni 5 m; üksikelamu maapealsete korruste arv 2, maa-aluste korruste arv 1; abihoonete maapealsete korruste arv 2, maa-aluste korruste arv 1; üksikelamu  katusekalle 20-45°; parkimine lahendatakse krundisiseselt.  

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet. Koostööd on tehtud tehnovõrkude valdajate (Elektrilevi OÜ, Aktsiaselts ELVESO) ning isikute ja asutusega, kes on kaasatud menetlusse.

Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringuga planeeritud ühe üksikelamu rajamisega kaasnev peamine positiivne sotsiaalne ja majanduslik mõju väljendub uute kogukonnaelanike näol. Planeeringualal ja vahetus läheduses puuduvad muinsuskaitsealused mälestised või nende kaitsevööndid, mistõttu ei ole alust eeldada, et üksikelamu ja abihoonete rajamisel oleks otsene negatiivne kultuuriline mõju. Detailplaneeringu realiseerimisega kaasnevad mõjud ei ole ulatuslikud, kuna lähipiirkonnas on juba kujunenud hoonestatud ja inimtegevuse poolt mõjutatud keskkond. Planeeringuga kaasnevatest mõjudest on võimalik lugeda pikemalt detailplaneeringu seletuskirja peatükist 9.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.05.2023 – 29.05.2023 Rae Vallavalitsuses (Aruküla tee 9, Jüri alevik) ja valla veebilehel www.rae.ee. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamused palume saata hiljemalt 29.05.2023 elektrooniliselt aadressile info@rae.ee või postiga aadressile Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond, 75301. Arvamusi saab esitada ka läbi iseteeninduse https://iseteenindus.rae.ee/ valides taotluse vormi "Avalikustamisel olevale detailplaneeringule ettepaneku esitamine". Avaliku väljapaneku jooksul on paberkandjal materjalidega võimalik tutvuda asutuse lahtiolekuaegadel, elektroonselt endale sobival ajal. Soovitame detailplaneeringu materjalidega tutvuda elektroonselt aadressil https://map.rae.ee/dp/DP1116/Avalik_valjapanek/. Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@rae.ee, 5847 0259.

 

Suuresta küla Kännu kinnistu (kovID DP1156) avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Suuresta küla Kännu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik arutelu toimus 23.03.2023 Rae kultuurikeskuses. Avalikul arutelul osales kokku 11 isikut, sh detailplaneeringust huvitatud isiku ja Rae Vallavalitsuse esindajad ning arvamusi esitanud isikud. Detailplaneeringu koostamise korraldaja tutvustas avalikul arutelul detailplaneeringu lahendust, andis ülevaate menetluse seisust, tutvustas avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja valla seisukohti ning põhjendas detailplaneeringu koostamisel valitud lahendusi. Samuti vastas muudele detailplaneeringut käsitlevatele küsimustele. Arutelul lepiti kokku täpsustada detailplaneeringu lahenduses haljastuse osa ning piirdeaia paiknemist. Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehtud muudatused ei muuda detailplaneeringu põhilahendust. Peale avaliku arutelu tulemusel detailplaneeringusse sisse viidud täpsustusi ei loobutud kahest avaliku väljapaneku ajal esitatud arvamusest. Küsimused ja täiendav info: Aili Tammaru, aili.tammaru@rae.ee, 605 6767.

 

Detailplaneeringu kehtestamisest:

Soodevahe küla Suur-Sõjamäe tn 41 kinnistu ja lähiala detailplaneering (kovID DP1137)

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 11.04.2023 korraldusega nr 763. Planeeringualal kehtib Rae Vallavolikogu 21.11.2018 otsusega nr 61 kehtestatud Soodevahe küla Laanemäe ja Suur-Sõjamäe tn 41 kinnistute detailplaneering ning käesoleva detailplaneeringu eesmärk on muuta kehtestatud detailplaneeringuga moodustatud positsioon 1, millele nähakse ette liita osa Suur-Sõjamäe tn 37a kinnistust eesmärgiga kavandada moodustatavale krundile Rail Baltic reisirongide hooldedepoo, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeerimisseaduse § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest ning lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 12 ha ning see hõlmab Soodevahe külas:

-  Suur-Sõjamäe tn 41 kinnistut (registriosa nr 12432902, katastritunnus 65301:001:5406, maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 95% ja ärimaa 5%);

-  osaliselt Suur-Sõjamäe tn 37a kinnistut (registriosa nr 14097702, katastritunnus 65301:002:1724, maakasutuse sihtotstarve ärimaa 70% ja tootmismaa 30%);

-  osaliselt Betooni põik 20 // Varivere tee 10 // Tallinn-Tapa 115-118,2 km kinnistut (registriosa nr 13578802, katastritunnus 65301:011:0054, maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%);

-  osaliselt 11290  Tallinn-Lagedi  tee kinnistut (registriosa nr 5692650, katastritunnus 65301:002:0284, maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%) ja;

-  osaliselt 11290 Tallinn-Lagedi tee T2 kinnistut (registriosa nr 10084450, katastritunnus 65301:002:1457, maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%).

Detailplaneeringuga moodustatakse kaks krunti - positsioon 1a, mis vastab Suur-Sõjamäe tn 41 kinnistule olemasolevates piirides ning ajutise krundina positsioon 1b, mis lahutatakse Suur-Sõjamäe 37a kinnistust ja millega vähendatakse nimetatud katastriüksuse suurust 2223 m2 võrra. Detailplaneeringuga Suur-Sõjamäe tn 41 kinnistu (positsioon 1a) piire ei muudeta. Ajutine krunt (positsioon 1b) liidetakse positsioon 1a krundiga pärast detailplaneeringu kehtestamist. Positsioon 1a krundi maakasutuse sihtotstarbeks määratakse transpordimaa 95% ja ärimaa 5%. Positsioon 1b ajutise krundi maakasutuse sihtotstarbeks määratakse transpordimaa 100%. Positsioon 1a krundile on lubatud ehitada kuni viis hoonet maksimaalse kõrgusega kuni 16 m (maapinnast). Krundi täisehitus ei tohi olla suurem kui 60%. Krundi lääneosas on ettenähtud eraldi tehnorajatise hoonestusala, kuhu on lubatud rajada ainult reovee pumplahoone ehitisealuse pinnaga kuni 100 m2. Hoonete katuse kalle 0 – 20 kraadi. Lubatud on kasutada ja omavahel kombineerida erinevaid materjale ning liigendatud fassaadi. Maantee poolne fassaad tuleb planeerida esinduslikum ja hoonete välimus peab olema kaasaegse arhitektuurse lahendusega. Planeeritaval krundil on kokku kavandatud kolm parkimisala kokku kuni 160 sõiduautole. Planeeritud parkimiskohtade arv on hoone funktsioonidel ja kasutajate arvul põhineva erikalkulatsiooni tulemus. Planeeritud krundile on kavandatud ka kaetud jalgrattaparkla.

Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

 

Detailplaneeringu planeeringuala muutmisest:

Järveküla Andresepõllu kinnistu ja lähiala detailplaneering (kovID DP1101)

Rae Vallavalitsus võttis 18.04.2023 vastu korralduse nr 831, millega muudeti Järveküla Andresepõllu kinnistu ja lähiala (DP1101) detailplaneeringu planeeringuala.

Rae Vallavalitsuse 02.06.2020 korraldusega nr 756„Järveküla Andresepõllu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati Järveküla Andresepõllu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine, kinnitati lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu eesmärk on muuta kinnistute senine sihtotstarve maatulundusmaast elamumaaks ning seda teenindavateks ühiskondlike ehitiste maaks, üldkasutatavaks maaks ja transpordimaa kinnistuteks. Määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringuala suurus algatamisel oli ligikaudu 9,0 ha.

Planeeringu koostamise ajal on selgunud, et olemasolev tee osa (Vana-Järveküla tee ja Liiva tee ristmikust kuni Järverahu tee kinnistuni), ei ole võimeline detailplaneeringuga kavandatud lisanduvat liikluskoormust vastu võtma ning liikluskoormust on vaja hajutada ning ennetada liiklusummikute tekkimist ning seetõttu on vajalik planeeringualasse hõlmata maa-ala, mis on vajalik ühendustee rajamiseks. Täpsem info lingilt: https://atp.amphora.ee/raevv/index.aspx?itm=1146986.

Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@rae.ee, 5847 0259.

 

Kopli küla Viinamäe tee 14 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamata jätmine

Kopli küla Viinamäe tee 14 (kovID DP1246) kinnistu ja lähiala detailplaneeringut ei algatatud 21.03.2023 otsusega nr 607, kuna sooviti muuta kehtivat detailplaneeringut ja lubada kinnistutele püstitada kuni kaks kuni 20 m2 ehitisealuse pinnaga abihoonet. Kehtiva detailplaneeringu (kovID DP0869) seletuskirja peatükis 4.2.3 on kirjas, et ridaelamute abiruumid lahendatakse põhihoone mahus, eraldi abihoonet ei planeerita.

Rae Vallavalitsus on lõpetanud 14.03.2023 järgmised detailplaneeringud:

Järveküla Vana-Veski 33 (kovID DP0226) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine numbriga 562.

Vaidasoo küla Andrekse 15 (kovID DP0312) kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine numbriga 563.

Rae Vallavalitsus on lõpetanud 21.03.2023 järgmise detailplaneeringu:

Vaskjala küla ja Tuulevälja küla Leiva (kovID DP0545) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine numbriga 606.

Rae Vallavalitsus on lõpetanud 11.04.2023 järgmised detailplaneeringud:

Kurna küla Kurna 12 (Kangrumäe tee 5) kinnistu detailplaneeringu (kovID DP0428) koostamise numbriga 764.

Kautjala küla Kruusiaugu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (kovID DP0369) koostamise numbriga 765.

Karla küla Põlendiku kinnistute ja lähiala detailplaneeringu (kovID DP0997) koostamise numbriga 766.

Assaku alevik Killingi kinnistu detailplaneeringu (kovID DP0438) koostamise numbriga 767.

Rae Vallavalitsus on lõpetanud 18.04.2023 järgmised detailplaneeringud:

Aaviku küla Tiigi kinnistute ja lähiala detailplaneeringu (kovID DP0557) koostamise numbriga 827.

Peetri alevik Kelgumäe tänav 33 ja 39 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu (kovID DP0361) koostamise numbriga 826.

Ülejõe küla Luha ja Saare pereelamute kvartali detailplaneeringu (kovID DP0391) koostamise numbriga 825.

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://map.rae.ee/.

19.04.23

RAE VALLAVALITSUS teatab:

Detailplaneeringu koostamise algatamisest:

Pildiküla Kirsi tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud 28.02.2023 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 456. Planeeritav ala asub Pildikülas Kirsi tee ääres. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Kirsi teelt. Planeeringuala suurus on 0,3 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata elamumaa krundile ehitusõigus kuni 2 maapealse korrusega ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu ning kuni kahe 1-korruselise abihoone ehitamiseks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi on planeeritava ala juhtotstarbeks määratud olemasolev elamumaa tiheasustuses.
 

Detailplaneeringu koostamise algatamisest:

Vaskjala küla Veskimäe tee 5 kinnistu ja lähiala detailplaneering(kovID DP1239)

Detailplaneering on algatatud 07.03.2023 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 505. Planeeritav ala asub Veskimäe tee 5, Vaskjala küla, Rae vald. Juurdepääs krundile on Veskimäe teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevale elamumaa krundile ehitusõiguse andmine eramu ja abihoonete püstitamiseks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on perspektiivne elamumaa tiheasustuses. Üldplaneeringu kohaselt on elamumaa üksik-, kaksik-, rida- ja korterelamute maa tiheasustusalal ning hajaasustusalal paiknevate elamute õuemaa. Elamumaa hulka arvatakse ka suvilate ja suvilagruppide maa ning aiandusühistute ühiskasutuses olev maa.

Teostada kõrg- ja/või madalhaljastuse hindamine vastavalt Rae Vallavalitsuse 30.08.2022  määrusele nr 18 "Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded". Detailplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud selguvad detailplaneeringu koostamise käigus.

Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
 

Rae küla Rae tee 16b ja Rae tee 16a kinnistute ja lähiala detailplaneering (kovID DP1243)

Detailplaneering on algatatud 07.03.2023 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 506. Planeeritav ala asub Rae tee 16b ja Rae tee 16a, Rae küla, Rae vald. Juurdepääs planeeringu alale on 11113 Assaku-Jüri teelt (Rae tee). Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,9 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevatele elamumaa kruntidele ehitusõiguse andmine eramute ja abihoonete püstitamiseks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on olemasolev elamumaa. Üldplaneeringu kohaselt on elamumaa üksik-, kaksik-, rida- ja korterelamute maa tiheasustusalal ning hajaasustusalal paiknevate elamute õuemaa. Elamumaa hulka arvatakse ka suvilate ja suvilagruppide maa ning aiandusühistute ühiskasutuses olev maa.

Teostada kõrg- ja/või madalhaljastuse hindamine vastavalt Rae Vallavalitsuse 30.08.2022  määrusele nr 18 "Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded". Detailplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud selguvad detailplaneeringu koostamise käigus.

Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
 

Aaviku küla Toome tn 9 kinnistu ja lähiala detailplaneering (kovID DP1241)

Detailplaneering on algatatud 07.03.2023 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 509. Planeeringuala asub Aaviku külas Toome tänava ääres. Juurdepääs kinnistule on Toome tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 5000 m2.

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Rae valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise ajal on vajalik teostada: planeeringuala geodeetiline mõõdistus ja dendroloogiline hindamine. Planeeringu koostamise ajal tuleb hinnata planeeringu elluviimisega kaasnevaid asjakohaseid majanduslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid. Vajadusel näha ette leevendusmeetmete rakendamise tingimused. Täiendavate uuringute ja analüüside vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.
 

Tõrukese lasteaia detailplaneeringu (kovID DP1244) eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu tulemused

Tõrukese lasteaia detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimus 06.03.2023 Rae kultuurikeskuses. Avalikul arutelul osales kokku 7 isikut, sh detailplaneeringu koostaja ja Rae Vallavalitsuse esindajad. Detailplaneeringu koostaja tutvustas avalikul arutelul detailplaneeringu eskiislahendust, andis ülevaate menetluse seisust ning vastas detailplaneeringut käsitlevatele küsimustele. Nüüd asutakse koostama detailplaneeringu põhilahendust, mis eeldatavalt valmib lähikuude jooksul. Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@rae.ee, 5847 0259.
 

Rae küla Rae tee 13, Rae tee 13a ja Rae tee 13b kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (kovID DP1224) ning Rae küla Rae tee 13a ja Rae tee 13b kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (kovID DP1237) algatamata jätmine

Rae küla Rae tee 13, Rae tee 13a ja Rae tee 13b detailplaneeringut ei algatatud 07.03.2023 otsusega nr 507 PlanS § 128 lõike 2 punktide 2 ja 6 alusel, kuna valla arengukava ei näe ette huvitatud isiku poolt planeeritava äri- ja tootmisala rajamist ja seetõttu puuduvad Rae valla eelarves investeeringuna ette nähtud detailplaneeringuga hõlmatud alale ja selle teenindamiseks kavandatud teede, tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamiseks ning võõrandamiseks vajalikke rahalisi vahendeid ning huvitatud isik ei ole neid nõus kandma.
 

Rae Vallavalitsus on lõpetanud 07.03.2023 järgmised detailplaneeringud:

Karla küla Maasikmäe kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine numbriga 508.
 

Detailplaneeringu kehtestamisest:

Limu küla Hindreku kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud 21.002.2023 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 407.

Planeeritav ala asub Limu küla keskosas ajaloolise asustuse ääres. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Limu teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on hoonestatud maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistul suurendada ehitusõigust ning määrata  hoonestustingimused ning lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt paikneb Hindreku kinnistu planeeritav ala ajaloolise asustusstruktuuriga olemasoleva elamumaa alal. Detailplaneeringuga kavandatakse ehitusõiguse suurendamist olemasoleval õuealal.

Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://map.rae.ee/.

27.02.23

RAE VALLAVALITSUS teatab:

Detailplaneeringu koostamise algatamisest:

Jüri alevik Tõrukese lasteaia detailplaneeringu algatamisest ja lähteseisukohtade kinnitamisest ja eskiislahendust tutvustavast avalikust arutelust informeerimine

Rae Vallavalitsus teatab, et on algatanud 31.01.2023 korralduse numbriga 234 Jüri alevik Tõrukese lasteaia detailplaneeringu koostamise.

Planeeringuala asub Jüri alevikus munitsipaalomandis oleva Laste tänava ääres. Planeeringuala piirneb Lehmja tammikuga. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,22 ha. Kontaktvööndina käsitletakse planeeringuala lähiümbrust.

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine uue lasteaia püstitamiseks olemasoleva lasteaia asemele. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Rae Vallavolikogu 20.09.2012 otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringu kohaselt hõlmab planeeringuala tiheasustusalal sotsiaalehitiste maa-ala, kus on detailplaneeringu koostamise kohustus. Sotsiaalehitiste maa-alal paiknevad koolid, kõrgkoolid, lasteasutused, tervishoiuasutused, spordi- ja vaba aja ehitised, sakraalehitised, hoolekandeasutuse ehitised ning sanatooriumid ja puhekodud. Üldkasutatavate ehitiste maa-aladel tuleb tagada hoonete ümber heakorrastatud haljasalade rajamine ja olemasolevate parkide ning terviklike metsaalade säilitamine. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga.

Enne detailplaneeringu algatamist on teostatud planeeringuala geodeetiline mõõdistus ja läbi viidud dendroloogiline hindamine. Pinnaseõhust radoonitaseme mõõtmised viiakse läbi enne ehitusprojekti koostamist. Planeeringu koostamise ajal tuleb hinnata planeeringu elluviimisega kaasnevaid asjakohaseid majanduslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid. Täiendavate uuringute ja analüüside vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 06.03.2023 algusega kell 16.00 Rae kultuurikeskuses (Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald).

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Rae valla geoinfosüsteemi detailplaneeringute kaardirakenduses https://map.rae.ee/
 

Uuesalu küla Tohvri kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud 07.02.2023 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 279. Planeeritav ala asub Uuesalu külas. Juurdepääs krundile on avalikult kasutatavalt Metssea/Hirve teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 5,3 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on osaline maakasutuse sihtotstarbe muutmine, moodustada üks maatulundusmaa sihtotstarbeline krunt ja üks elamumaa sihtotstarbega krunt ning määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on osaliselt perspektiivne haljasala parkmetsamaa ja osaliselt ja osaliselt perspektiivne elamumaa.

Teostada puittaimestiku dendroloogiline hinnang planeeritaval elamualal lähtudes Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrusest nr 18 "Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded". 8.2. Detailplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud selguvad detailplaneeringu koostamise käigus. 8.3. Detailplaneeringu koostamisse tuleb kaasata isikud, kelle õigusi võib planeering puudutada, ja isikud, kes on avaldanud soovi olla selle koostamisse kaasatud.

Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
 

Avaliku arutelu toimumisest

Suuresta küla Kännu kinnistu ja lähiala detailplaneering algatati 03.05.2022 korraldusega nr 672 ning võeti vastu Rae Vallavalitsuse 20.12.2022 korraldusega nr 2142.

Planeeritav ala asub Suuresta külas. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Vaida või Vana-Kaasiku teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,8 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on rajada päikeseelektrjaam ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi on planeeritava ala juhtotstarbeks määratud perspektiivne tootmismaa.

Avaliku väljapaneku ajal (23.01.2023 – 06.02.2023) laekus vastuväiteid detailplaneeringu lahenduse osas. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 23.03.2023 kl 11.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae Kultuurikeskuse kohvikus. Palume oma osavõtt avalikust arutelust registreerida e-posti aadressil karin.kork@rae.ee

Detailplaneeringu menetlust puudutava informatsiooniga ja dokumentidega on võimalik tutvuda https://map.rae.ee/dp/DP1156/Vastuvoetud/.
 

Detailplaneeringu koostamise algatamata jätmistest:

Järveküla Turu, Kindluse, Liiva ja Veski tee vahelise ala II etapi detailplaneeringu algatamata jätmine

Järveküla Turu, Kindluse, Liiva ja Veski tee vahelise ala II etapi detailplaneeringut ei algatatud 24.01.2023 otsusega nr 62, kuna on vastuolus Rae valla üldplaneeringuga.
 

Veskitaguse küla Untmäe kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamata jätmine

Veskitaguse küla Untmäe kinnistu ja lähiala detailplaneeringut ei algatatud 24.01.2023 otsusega nr 61, kuna on vastuolus Rae valla üldplaneeringuga.
 

Rae Vallavalitsus on lõpetanud 24.01.2023 järgmise detailplaneeringu:

Soodevahe küla Kapteni tee 4, Kapteni tee 6 ja Kapteni tee 8 kinnistute detailplaneeringu koostamise lõpetamine korralduse numbriga 171.
 

Rae Vallavalitsus on lõpetanud 14.02.2023 järgmised detailplaneeringud:

Kruusi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine korralduse numbriga 346

Otti kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine korralduse numbriga 356

Tudre ja Tuulevälja kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine korralduse numbriga 355

Aaviku tee 35, 37, 39, 41 ja 43 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine korralduse numbriga 354

Männi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine korralduse numbriga 353

Tänavapõllu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine korralduse numbriga 352

Kuusesalu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine korralduse numbriga 351

Tuule tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine korralduse numbriga 350

Aleviku tee 4/Teriku tn 2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine korralduse numbriga 349

Evardi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine korralduse numbriga 348

Pikusta kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine korralduse numbriga 347

30.01.23

RAE VALLAVALITSUS teatab:

Detailplaneeringu koostamise algatamisest:

Peetri alevik Järvepõllu tee 7, Järvepõllu tee 9 ja Järvesalu tee 5 kinnistute ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud 27.12.2022 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 2207. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,8 ha ning see hõlmab Järvesalu tee 5 kinnistut (registriosa nr 16438750, katastritunnus 65301:001:5293, pindala 2391 m2, sihtotstarve elamumaa 100%), Järvepõllu tee 9 kinnistut (registriosa nr 16438650, katastritunnus 65301:001:5299, pindala 2436 m2, sihtotstarve elamumaa 100%) ja Järvepõllu tee 7 kinnistut (registriosa nr 164385550, katastritunnus 65301:001:5306, pindala 3004 m2, sihtotstarve elamumaa 100%).

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine korterelamute ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeringualal kehtib Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneering (edaspidi üldplaneering). Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustus alal perspektiivse elamumaa juhtotstarbega maa-alal, kus on detailplaneeringu koostamise kohustus.

Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

 

Detailplaneeringu koostamise algatamisest ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest:

Lagedi keskuseala detailplaneering

Rae Vallavalitsus teatab, et on algatanud 27. detsembri 2022 korraldusega nr 2210 Lagedi keskuseala detailplaneeringu koostamise ja jätnud algatamata sama korraldusega kõnealuse dokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on esitanud taotluse detailplaneeringu algatamiseks. Planeeringuala suurus on ligikaudu 24 ha ning see hõlmab Raudteepõllu kinnistut (registriosa nr 12862802, katastritunnus 65301:011:0226, pindala 5,52 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%), Vainuääre kinnistut (registriosa nr 13077302, katastritunnus 65301:011:0232, pindala 4,24 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa 100%), Suur-Põldmaa kinnistut (registriosa nr 12834202, katastritunnus 65301:011:0231, pindala 9,75 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja Väike-Põldmaa kinnistut (registriosa nr 13077402, katastritunnus 65301:001:4745, pindala 4,49 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%).

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute jagamine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine elamute, abihoonete, ärihoonete, lasteaia ja pansionaadi ja neid teenindavate rajatiste rajamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu (edaspidi  üldplaneering) kohaselt asub planeeringuala tiheasustatud alal osaliselt perspektiivse keskusemaa ja osaliselt perspektiivse haljasala ja parkmetsa maa juhtotstarbega maa-alal, kus on detailplaneeringu koostamise kohustus. Üldplaneeringu kohaselt mõistetakse keskusemaana linna või valla keskust tähistavat segaehitusala, kus tihedalt põimuvad erineva maakasutusega alad. Keskusemaa on Rae valla üldplaneeringu kohaselt kavandatud arenevate piirkondade tuumikaladele, loomaks eeldusi nende kujunemiseks piirkonna keskusteks. Aladel on lubatud nii elamuehituse arendamine, kaubandus– ja teenindusettevõtete ning avalikke teenuseid pakkuvate asutuste rajamine kui ka sellise tootmistegevuse arendamine, millega kaasnevad olulised negatiivsed mõjud ei välju krundi piiridest ja millega ei tõuse rasketranspordi liiklustihedus elamute kontaktvööndis. Keskusemaana tähistatud alade keskusefunktsiooni tuleb rõhutada nii arhitektuurselt - piirkonna eriilmeliseks kujundamise kaudu, kui administratiivselt - mitmeotstarbelisuse soosimisena ja avalike teenuste suunamisega keskusepiirkonda. Haljasala ja parkmetsa maade alla kuuluvad peamiselt tehiskeskkonda ja tiheasustusaladesse jäävad rohelised alad, mis täidavad nii vabaõhu, puhkekoha kui ka ökoloogilise puhvertsooni funktsiooni. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Rae valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu peamiseks eesmärgiks on kujundada piirkonnale avaliku ruumi olemasoluga keskuseala. Keskuseala on oma olemuselt avalik ruum, mis on igaühele kasutamiseks mõeldud terviklik ja sidus välisruum, mis koosneb tänavatest, jalgratta ja jalgteedest, platsidest, väljakutest, rohe- ja pargialadest, mänguväljakutest ning muudest samalaadsetest avaliku ruumi elementidest ning nendega seotud teenustest. Avaliku huvi objektideks on kvaliteetne elukeskkond olemasolevatele ja uutele elanikel, samuti Lagendi kanti külastatavatele inimestele. Avalikus kasutuses olevate hoonete siseruum on poolavalik ruum. Avalik ja poolavalik ruum tõstab ruumi kvaliteeti ja loob tingimused elukeskkonna atraktiivseks, aktiivseks ja mitmekülgseks kasutamiseks erinevate huvigruppide poolt. Planeeringualal ja selle lähipiirkonnas puudub ala, mida pidada keskuseks – inimeste kogunemise, vaba aja veetmise ja sportimise võimalustega koht, piirkonna elanikke teenindavad teenusepakkujad, jms. Planeeringuga kavandatu loob eeldused uuenenud keskuseala tekkele, kus tarbida kvaliteetseid teenuseid (ärihooned 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi tee ääres), lahendab piirkonnas vajaliku sotsiaalteenuste puudujäägi (lasteaed, pansionaat) ning loob võimalused kvaliteetselt veeta vaba aega (jalgratta- ja jalgteede võrgustik, park, mängu- ja spordiväljakud). Kavandatav arendusala seob olemasoleva ja planeeritava teedevõrgustiku ühtseks tervikuks ehk tekib avalik kvaliteetne tänavaruum, kus kavandata jalgratta- ja jalgteede võrgustik suurendab piirkonnas kodulähedaste teenuste tarbimise võimalust. Planeeringualaga elluviimisel tagatakse Lagedi kortermajade piirkonnale alternatiivne juurdepääs uue tänava näol algusega 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi teest. Keskusemaa arendamine ning maa sihtotstarvete jaotus peab tagama avaliku kasutusega, multifunktsionaalse, ümbritseva piirkonna teenindamisele suunatud keskuse tekke. Elukondliku hoonestuse laiendamist korterelamute näol toetab kiire ühistranspordi ühenduse olemasolu ja lähedus rongipeatusega. Kvaliteetse raudteeühendusega on võimalik vähendada elanike sõltuvust isiklikust sõidukist ning tekib suurem liikumis- ja valikuvabadus teenuste tarbimiseks.

Detailplaneering soosib üldplaneeringu seletuskirjas seatud eesmärkide täitmist. Detailplaneering võimaldab lahendada mitmeid probleeme, millele on nii üldplaneeringu seletuskirjas kui ka Lagedi aleviku arengukava aastateks 2018-2022 tähelepanu juhitud. Lagedi alevikus ei ole noortel ja täiskasvanutel piisavalt vaba aja veetmise võimalusi, puuduvad terviserajad, puhke- ja piknikualad ning jalutusteed, laste mänguväljakuid on vähe ja elanikel ei ole kokkukuuluvustunnet. Rae Vallavolikogu on 19.05.2020 otsusega nr 117 „Rae valla Lagendi kandi üldplaneeringu  koostamise  ja  keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" algatanud Lagedi kandi üldplaneeringu koostamise. Otsuses on kirjeldatud vajadust luua täiendavaid eeldusi Rae valla atraktiivse elukeskkonna arenguks (nt puhkealade reserveerimine, sujuv  transpordiühendus). Piirkondlike üldplaneeringute koostamise eesmärgiks on seatud  suuremate elamupiirkondade piisav teenindamine. Planeeringuga kavandatu aitab eeltoodud eesmärke lahendada ja loob eeldused uuenenud  keskuseala  tekkele ja vaba aja veetmisele (jalgratta- ja jalgteede võrgustik, park, mängu- ja spordiväljakud). Detailplaneeringu algatamine omab positiivset mõju Rae valla kohaliku  omavalitsuse üksuse ülesannete täitmisele, täpsemalt ruumilise planeerimise korraldamise kohustusele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 6 lõike 1 ja planeerimisseaduse § 4 lõike 1 mõistes. Omavalitsusüksus peab ruumilise planeerimise korraldamisel lähtuma kohalikest huvidest (PlanS § 10 lõige 3). Planeeritav keskusala ei piirdu üksnes uute elamisühikute loomisega, vaid näeb ette kohalikele ja uutele elanikele sellised hüved, mille tagamine on tulenevalt KOKS-ist omavalitsusüksuse ülesanne. Koos elamisühikutega luuakse avalik ruum ja hoonestus, mis tagab elanike heaolu kui ka annab võimaluse kvaliteetsete teenuste pakkumiseks.

Detailplaneeringu koostamise ajal on vajalik teostada planeeringuala geodeetiline mõõdistus, pinnaseõhust radoonitaseme mõõtmised, dendroloogiline hindamine, müra- ja liiklusuuring. Planeeringu koostamise ajal tuleb hinnata planeeringu elluviimisega kaasnevaid asjakohaseid majanduslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid. Vajadusel näha ette leevendusmeetmete rakendamise tingimused. Täiendavate uuringute ja analüüside vajadus selgub detailplaneeringu  koostamise käigus.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Planeeritava ala vahetusläheduses ei ole kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 alasid. Seega keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik. Korralduses ja selle lisas 2 „Ülejõe küla Lagedi keskuseala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang" toodu osas on vastavad ametkonnad andnud oma seisukohad, milles vastuväiteid ei esitatud. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktide 8 ja 12 kohaselt planeerimismenetluse käigus. Eelhinnangu punktis 5 on välja toodud, missuguste meetmetega tuleb arvestada detailplaneeringu koostamisel.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Rae Vallavalitsuse veebilehel: https://rae.ee/keskkonnamoju-hindamised.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Rae Vallavalitsus (registrikood 75026106, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 9, 75301) ning koostaja on OÜ Hendrikson & Ko (registrikood 10269950, aadress Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Raekoja plats 8, 51004). Detailplaneeringu  algatamine ei too kaasa õigustatud ootust ühelegi osapoolele detailplaneeringu kehtestamise osas.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Rae valla kodulehel https://www.rae.ee/keskkonnamoju-hindamised ja tööpäevadel Rae Vallavalitsuses aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301 Harjumaa.
 

Soodevahe küla Suur-Sõjamäe tn 60 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Rae Vallavalitsus teatab, et on algatanud 24. jaanuar 2023 korraldusega nr 173 Soodevahe küla Suur-Sõjamäe tn 60 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise ja jätnud algatamata sama korraldusega kõnealuse dokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on esitanud taotluse detailplaneeringu koostamise algatamiseks. Planeeringuala moodustab:

- Suur-Sõjamäe tn 60 katastriüksus suurusega 53100 m2, katastritunnus 65301:002:1458, registriosa nr 13342402, sihtotstarve 100% transpordimaa.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamise teel moodustada liiklus- ja ärimaa krundid ning transpordimaa krundid ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus. Planeeringuala suurus on ligikaudu 5,3 ha.

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 124 lõike 2 lause 1 kohaselt on detailplaneeringu eesmärk eelkõige üldplaneeringu elluviimine ja planeeringualale ruumilise terviklahenduse loomine.

Keskkonnaministeerium esitas 16.11.2006 taotluse nr 6.3-5/363, seoses lennujaama haldusterritooriumi laiendamise võimalusega, Suur-Sõjamäe tn 60 maaüksusel [(AT0610130039), pindalaga 5,46 ha, sihtotstarbega 007, transpordimaa (L)] ning maa riigi omandisse jätmiseks. Üldplaneeringu järgi on Suur-Sõjamäe tn 60 kinnistu juhtotstarbeks määratud olemasolev transpordimaa, kuna võeti arvesse Keskkonnaministeeriumi taotlust lennujaama haldusterritooriumi laiendamise perspektiiviga.

Liiklust korraldava ja teenindava ehitise maa on Rae valla üldplaneeringu kohaselt maantee, puiestee, tänava või muu liikluseks kavandatud rajatise alune maa koos seda moodustavate sõidu- ja kõnniteedega, teepeenarde ja haljas- või muude eraldusribadega. Suur-Sõjamäe tn 60 kinnistu omanik Aktsiaselts Tallinna Lennujaam on seisukohal, et kinnistu efektiivsemaks kasutuseks tuleks rajada lennuvälja toimimiseks vajalike masinate hoiustamiseks ja hoolduseks ja/või lennukite teenindamiseks vajalikke hooneid ja rajatisi ning äritegevuse hoonestust.

Rae Vallavalitsus on erinevaid lahendusi kaalunud ning on jõudnud seisukohale, et Suur-Sõjamäe tn 60 kinnistu planeerimisel kogu kinnistu ainult transpordimaaks jätmiseks puudub vajadus ning huvitatud isiku ettepanek rajada lennukite ja lennuvälja teenindamisega seotud või Suur-Sõjamäe teed teenindavaid hooneid ja rajatisi on põhjendatud.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kuna valdavale osale planeeringu alast määratakse üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarbe, milleks on transpordimaa/liiklust korraldava ja teenindava ehitise maa.

KSH jäeti algatamata seetõttu, et detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Planeeritava ala vahetusläheduses ei ole kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 alasid. Seega keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik.

Detailplaneeringu raames on vajalik teostada planeeritava maa-ala geodeetiline mõõdistus, välja selgitada radooniohje meetmete rakendamise vajadus teostades pinnaseõhust radoonitaseme mõõtmised, teostada kõrghaljastuse dendroloogiline hindamine ning teostada liiklusuuring, et hinnata mõju olemasolevale taristule. Täiendavate uuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Korralduse ja korralduse lisa 2 „Soodevahe küla Suur-Sõjamäe tn 60 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang" toodu osas on vastavad ametkonnad andnud oma seisukohad, milles vastuväiteid ei esitanud.

Detailplaneeringu:

1. koostamise algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Rae Vallavalitsus (aadress Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301, Harjumaa);

2. koostaja on K-Projekt Aktsiaselts (aadress Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10151, Ahtri tn 6a).

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Rae valla veebilehel https://www.rae.ee/keskkonnamoju-hindamised ja tööpäevadel Rae Vallavalitsuses aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301 Harjumaa.

 

Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 27.02.23 – 12.03.2023 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9, Jüri alevik. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 12.03.2023.

Assaku alevik Järve põik 8 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 10.08.2022 korraldusega nr 1147 ning vastuvõetud 24.01.2023 korraldusega nr 172. Planeeritav ala asub Assaku alevikus Järve põik tänava ääres, jäädes Tallinna linnast ca 5 km ja Tartu maanteest ca 1 km kaugusele. Juurdepääs krundile on avalikult kasutatavalt Järve põik teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolev kinnistu jagada elamumaa kruntideks ning määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on elamumaa.

Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

 

Detailplaneeringu kehtestamisest:

Assaku alevik Karja tee 2b kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud 10.01.2023 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 66. Planeeritav ala asub Assaku aleviku lääne osas, Karja tee ja Veski tee vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Veski teelt. Planeeringuala suurus on 1,3 ha.

Detailplaneeringu lahendus on jagada kinnistu neljaks elamumaa krundiks ning üheks transpordimaa krundiks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud olemasolev elamumaa.

Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

 

Rae Vallavalitsus on lõpetanud 27.12.2022 järgmised detailplaneeringud:

Rae küla Viigi kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine korralduse numbriga 2209

Järveküla Kongo kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine korralduse numbriga 2208

Peetri alevik Jaagumäe kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine korralduse numbriga 2206
 

Rae Vallavalitsus on lõpetanud 03.01.2023 järgmised detailplaneeringud:

Rae küla Pae tee 1 ja 2 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine korralduse numbriga 16

Rae küla Väike-Alliku kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine korralduse numbriga 15

Lagedi alevik Ületeesauna kinnistu maatüki I ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine korralduse numbriga 14

Lagedi alevik Lohu tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine korralduse numbriga 19

Kopli küla Päikese kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine korralduse numbriga 20

Veneküla Kalda kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine korralduse numbriga 21

Soodevahe küla Lepiku kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine korralduse numbriga 22

Ülejõe küla Rangusauna kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine korralduse numbriga 23

Lagedi alevik Tolmisauna kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine korralduse numbriga 24

Kadaka küla Mäe Hansu kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine korralduse numbriga 25
 

Rae Vallavalitsus on lõpetanud 10.01.2023 järgmised detailplaneeringud:

Soodevahe küla Betooni tn 19 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine korraldusega nr 63.

Kadaka küla Terra kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine korraldusega nr 64.

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://map.rae.ee/.

 

6.01.23

RAE VALLAVALITSUS teatab:

Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 23.01.23 – 06.02.2023 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9, Jüri alevik. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 06.02.2023.

Limu küla Hindreku kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 26.01.2021 korraldusega nr 135 ning vastuvõetud 03.01.2023 korraldusega nr 18. Planeeringuala pindala on ligikaudu 1 ha ning see hõlmab maa-ala Hindreku kinnistust (registriosa nr 10037502, katastritunnus 65301:007:0239, pindala 17,61 ha, maakasutuse sihtostarve maatulundusmaa 100%).

Detailplaneeringu eesmärk on hoonestatud maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistul suurendada ehitusõigust ning määrata hoonestustingimused ning lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt paikneb Hindreku kinnistu planeeritav ala ajaloolise asustusstruktuuriga olemasoleva elamumaa alal. Detailplaneeringuga kavandatakse ehitusõiguse suurendamist olemasoleval õuealal.

Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
 

Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 23.01.23 – 06.02.2023 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9, Jüri alevik. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 06.02.2023.

Soodevahe küla Suur-Sõjamäe tn 41 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 26.05.2021 korraldusega nr 756 ning vastuvõetud 03.01.2023 korraldusega nr 17. Planeeringuala suurus on ligikaudu 12 ha ning see hõlmab Soodevahe küla Suur-Sõjamäe tn 41 kinnistut (registriosa nr 12432902, katastritunnus  65301:001:5406, maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 95% ja ärimaa 5%), osaliselt Suur-Sõjamäe tn 37a kinnistut (registriosa nr 14097702, katastritunnus  65301:002:1724, maakasutuse sihtotstarve ärimaa 70% ja tootmismaa 30%), osaliselt Betooni põik 20 // Varivere tee 10 // Tallinn-Tapa 115-118,2 km kinnistut (registriosa nr 13578802, katastritunnus 65301:011:0054, maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%), osaliselt 11290 Tallinn-Lagedi tee kinnistut (registriosa nr 5692650, katastritunnus 65301:002:0284, maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%) ja osaliselt 11290 Tallinn-Lagedi tee T2 kinnistut (registriosa nr 10084450, katastritunnus 65301:002:1457, maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%).

Planeeringualal kehtib Rae Vallavolikogu 21.11.2018 otsusega nr 61 kehtestatud Soodevahe küla Laanemäe ja Suur-Sõjamäe tn 41 kinnistute detailplaneering ning käesoleva detailplaneeringu eesmärk on muuta kehtestatud detailplaneeringuga moodustatud pos. nr 1, millele nähakse ette liita osa Suur-Sõjamäe tn 37a kinnistust eesmärgiga kavandada moodustatavale krundile Rail Baltic reisirongide  hooldedepoo, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.