Eluruumi tagamine

Eluruumi tagamise teenus on vallavalitsuse korraldatav ja tagatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama või kellel on puudest tingitud raskusi talle kuuluvas või tema valduses olevas eluruumis liikumise või endaga toimetulekuga.

Eluruumi tagamise teenust on õigustatud taotlema: 

  1. eakas isik, kelle suhtes puuduvad perekonnaseadusest tulenevad ülalpidamist andma kohustatud isikud ning kes ei suuda senises eluruumis toime tulla; 
  2. isik, kellel on tervislikel põhjustel raskusi eluruumis liikumise või endaga toimetulekuga; 
  3. puudega isik, kellel on raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega; 
  4. isik, kes ise või kelle pere kasutab regulaarselt sotsiaalhoolekandelisi hüvitisi ning kellel on raskusi laste kasvatamise ja lastele inimväärse kasvukeskkonna tagamisega; 
  5. isik, kelle elukoht enne asenduskoduteenusele suunamist või kinnipidamisasutusse määramist Eesti rahvastikuregistri andmetel oli Rae vald; 
  6. isik, kes tulekahju, loodusõnnetuse või muul sarnasel põhjusel on kaotanud eluaseme; 
  7. isik, kes lähtuvalt oma vanusest, arengutasemest või varalisest olukorrast ei ole suuteline eluruumi endale või oma perekonnale soetama ning munitsipaalkorteri eraldamata jätmine ohustab isiku toimetulekut, elu ja tervist.

Eluruumi tagamise teenuse saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada taotlus.

Eluruum antakse taotleja ja tema perekonna kasutusse ajaks, mil ta sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt eluruumi vajab.

Eluruumi kasutusse andmiseks sõlmitakse taotlejaga kirjalik üürileping.