Maa- ja keskkonnaamet

Põhimäärus
Priit Põldmäe
(puhkusel 13.07-07.08,
asendab Madis Sarik)
Koordineerib ehituse, planeerimise ja valla arenguga seotud tegevusi ning keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat
 
Vastuvõtuks registreerida telefonil
605 6750
605 6741
512 9380
Siim Orav
(puhkusel 20.07-07.08,
01.-07.08 asendab Annika Jõgimaa)
Koordineerib planeerimisalast tegevust
605 6782
Stina Metsis
Üldplaneeringu arhitekt
Tegeleb üld- ja teemaplaneeringutega
651 3921
Kadri Randoja
(puhkusel 13.07-07.08)
Koostab Rae vallale kuuluvate maade detailplaneeringuid
605 6783
Annika Jõgimaa
Koostab detailplaneeringute lähteseisukohti ja arhitektuurseid lisatingimusi, vaatab läbi detailplaneeringuid ning suunab planeerijate tegevust vallas
605 6758
Inga Tammissaar
Menetleb projekteerimistingimuste taotlusi ning äri- ja tootmishoonete ehituslubade ja -teatiste taotlusi
605 6766
inga.tammissaar(ät)rae.ee
Tarvo Nõlvak
(puhkusel 13.07-05.08,
13-19.07 asendab Fred Seppen,
20.07-05.08 asendab Rando Tännav)
Menetleb kasutuslubade taotlusi
605 6755

Kätlin Plaksting-Aonurm
Ehituslubade menetleja
(puhkusel 03.-16.08,
asendab Inga Tammissaar)

Menetleb elamute ehituslubade ja -teatiste taotlusi
605 6747
katlin.plaksting-aonurm(ät)rae.ee
Fred Seppen
(puhkusel 20.07-05.08)
Menetleb tehnovõrkude projekteerimistingimuste ning ehitus- ja kasutuslubade taotlusi
605 6748
Maiga Liiv
(puhkusel 20.07-07.08)
Tegeleb erastamiste, tagastamiste ja detailplaneeringute lepingutega
605 6765
Anne Varbla
Menetleb maaüksuste jagamist ja munitsipaliseerimist ning tegeleb aadressiandmete korrastamisega
605 6746

Salme Kahusk
Geoinfosüsteemi spetsialist

(puhkusel 03.-16.08)

Arendab ja haldab Rae valla geoinfosüsteemi  ning haldab digitaaljooniste arhiivi
605 7991

Ege Kibuspuu
Keskkonnaspetsialist
(puhkusel 20.07-07.08,
27.07-07.08 asendab Jana Suurthal)

Tegeleb valla jäätmeveokorralduse ja heakorra küsimustega, menetleb raielubasid, tegeleb hulkuvate loomadega ja lemmikloomade registreerimisega
605 6781
5551 1750
Jana Suurthal
Tegeleb keskkonnaalaste väärtegude menetluse ja keskkonnaalase riikliku järelevalve teostamisega.
605 6745
5551 5777
jana.suurthal(ät)rae.ee
Silja Angerjas
Registri spetsialist
Tegeleb maamaksu, reklaami paigaldamise ja ehitusprojektide küsimustega
Rando Tännav
ehituse järelevalvespetsialist

555 65073
rando.tannav(ät)rae.ee

Ehituse järelevalve teostamine, õigusrikkumiste menetlemine, ettekirjutuste tegemine ja vaiete lahendamine

Pille Vals
Planeeringute spetsialist
(puhkusel 03.-21.08)
pille.vals(ät)rae.ee
5559 6795

Detailplaneeringute lähteseisukohtade ja arhitektuurseid lisatingimuste koostamine. Detailplaneeringute avalikustamine, arhiveerimine, geoinfosüsteemi kandmine. Detailplaneeringuga seotud lepingute järelevalve

 

Ametnike haridustasemed leiad siit.