Ehitus- ja planeerimisamet

Põhimäärus
Priit Põldmäe
Haridus: kõrgem - autoinsener
haridusteaduste magister
Koordineerib ehituse, planeerimise ja valla arenguga seotud tegevusi ning keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat
 
Vastuvõtuks registreerida telefonil
605 6750
605 6741
51 29 380
Tarvo Nõlvak
Haridus: kõrgem - ehitustehnika
Menetleb kasutuslubade taotlusi.
605 6755
 
Fred Seppen
Haridus: rakenduskõrgharidus – tehnoökoloog
Menetleb tehnovõrkude projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutuslubade taotlusi.
 

Ege Kibuspuu
keskkonnaspetsialist
Haridus: kõrgem

Tegeleb jäätmeveokorralduse ja heakorra küsimustega, menetleb raielubasid, tegeleb hulkuvate loomadega ja lemmikloomade registreerimisega
605 6781
55 511 750
 

Kadri Raus

(teenistussuhe peatatud)

 
  Jana Suurthal
Haridus kõrgem (MA) keskkonnakorraldus
 
605 6745, 555 15777
jana.suurthal(ät)rae.ee
Kristi Malm
Haridus: keskharidus
Tegeleb ehitusjärelevalvega
605 6786
55 565 073
Siim Orav
Peaarhitekt
Haridus: kõrgem - tehnikateadused MA
: Koordineerib planeerimisalast tegevust
605 6782
 
Stina Metsis
Tegeleb valla üld- ja teemaplaneeringutega
Kadri Randoja
Haridus: kõrgem - arhitektuur
Koostab Rae vallale kuuluvate maade detailplaneeringuid
605 6783
Anne Varbla
Haridus: kõrgem - geomaatika
Menetleb maaüksuste jagamist, munitsipaliseerimist, tegeleb aadressiandmete korrastamisega
605 6746
  Erik Talvik

Geoinfosüsteemi spetsialist 

Haridus: kõrgem (MA), arhitektuur

Tegeleb geoinfosüsteemi rakenduse arenduse ja  haldamisega, digitaaljooniste arhiivi haldamisega. 

6057991

erik.talvik(ät)rae.ee

Jaan Dello
Haridus: keskharidus
Tegeleb kannetega maaregistrisse, maade hindamisega, maamaksu määramisega, reklaamide paigaldamise ja reklaamimaksu küsimustega
605 6788
   Liis Ollin
Registri nooremspetsialist
Haridus: keskharidus
  1. Esitab andmeid riiklikku ehitisregistrisse, registreerib ehitusloa ja kasutusloa taotlusi ja ehitusprojekte, korrastab ehitisregistris andmeid. 

605 6747
liis.ollin@rae.ee
Maiga Liiv
Haridus: kõrgem - õigusteadus (MA)
Tegeleb erastamiste, tagastamiste ja detailplaneeringute lepingutega
605 6765