Maa- ja keskkonnaamet

Põhimäärus
Priit Põldmäe
Koordineerib ehituse, planeerimise ja valla arenguga seotud tegevusi ning keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat
 
Vastuvõtuks registreerida telefonil
605 6750
605 6741
51 29 380
Tarvo Nõlvak
Menetleb kasutuslubade taotlusi.
605 6755
Menetleb tehnovõrkude projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutuslubade taotlusi.
Inga Tammissaar
Ehitusarhitekt
 
605 6766
inga.tammissaar(ät)rae.ee

Ege Kibuspuu
keskkonnaspetsialist

Tegeleb jäätmeveokorralduse ja heakorra küsimustega, menetleb raielubasid, tegeleb hulkuvate loomadega ja lemmikloomade registreerimisega
605 6781
55 511 750

Kadri Raus

(teenistussuhe peatatud)

 
Jana Suurthal
 
605 6745, 555 15777
jana.suurthal(ät)rae.ee
Siim Orav
Koordineerib planeerimisalast tegevust
605 6782
Stina Metsis
Tegeleb valla üld- ja teemaplaneeringutega
Annika Jõgimaa
Koostab detailplaneeringute lähteseisukohti ja arhitektuurseid lisatingimusi, vaatab läbi detailplaneeringuid ning suunab planeerijate tegevust vallas.
Kadri Randoja
Haridus: kõrgem, arhitektuur
Koostab Rae vallale kuuluvate maade detailplaneeringuid.
605 6783
Salme Kahusk
6057991

Rae valla geoinfosüsteemi arendamine ja haldamine, digitaaljooniste arhiivi haldamine. 

Anne Varbla
Menetleb maaüksuste jagamist, munitsipaliseerimist, tegeleb aadressiandmete korrastamisega
605 6746
 Liis Ollin
Ehituslubade menetleja
  1. Esitab andmeid riiklikku ehitisregistrisse, registreerib ehitusloa ja kasutusloa taotlusi ja ehitusprojekte, korrastab ehitisregistris andmeid. 

605 6747
liis.ollin(ät)rae.ee

Silja Angerjas

Registri spetsialist

605 6788

silja.angerjas(ät)rae.ee

 
Maiga Liiv
Tegeleb erastamiste, tagastamiste ja detailplaneeringute lepingutega
605 6765

 

Ametnike haridustasemed leiad siit.