Peatumine ja parkimine

RAE VALLAS PEATUMISE JA PARKIMISE NÕUETE RIKKUMINE

Tulenevalt liiklusseaduse § 193 lg 1 teostab Rae Vallavalituse järelevalveamet liiklusjärelevalvet peatumise ja parkimise nõuete täitmise üle Rae Valla territooriumil (välja arvatud eraparklates).

Liiklusseaduse § 241 sätestatud keelatud kohas parkimise korral on väärtegude kohtuväline menetleja lisaks Politsei- ja Piirivalveametile ka Rae Vallavalitsus.

Parkimisprobleemide korral palume ühendust võtta järelevalveameti järelevalvespetsialistiga telefonil 55594980 või e-posti aadressil parkimine@rae.ee

Juhul, kui sõiduki parkimise tõttu on takistatud liiklus, palume helistada Politsei- ja Piirivalveameti infotelefonil 6123000.

 

KIRJALIK HOIATAMISMENETLUS JA HOIATUSTRAHV

Väärteomenetluse seadustiku § 541 alusel võib Rae Vallavalitsuse järelevalveamet kui kohtuväline menetleja seaduses sätestatud juhtudel toime pandud liiklusväärtegude puhul kohaldada kirjalikku hoiatamismenetlust ning määrata parkimiskorra või -viisi rikkumisel hoiatustrahvi.

Hoiatustrahv määratakse ja trahviteade edastatakse isikule, kes oli Transpordiameti Liiklusregistri andmetel mootorsõiduki eest vastutav väärteo toimepanemise ajal.

Parkimiskorra või -viisi rikkumise korral kohaldab järelevalvespetsialist kirjalikus hoiatamismenetluses hoiatustrahvi suurusega 20 eurot. Juhul, kui rikkumine on ohtlik teistele liiklejatele või häirib oluliselt liiklust, määratakse hoiatustrahv suurusega 40 eurot.

 

TRAHVITEATE KÄTTETOIMETAMINE

Trahviteade edastatakse 10 tööpäeva jooksul peale järelevalvespetsialisti poolt väärteo tuvastamist. Füüsilisele isikule saadetakse trahviteade elektrooniliselt Transpordiameti Liiklusregistris olevale e-posti aadressile või posti teel väljastusteatega tähtkirjana isiku rahvastikuregistris märgitud aadressile. Kui mootorsõiduki eest vastutav isik ei ela registrisse kantud aadressil ja tema tegelik viibimiskoht ei ole teada, avaldab kohtuväline menetleja trahviteate väljaandes Ametlikud Teadaanded. Trahviteade loetakse avalikult kättetoimetatuks, kui on möödunud 30 päeva selle Ametlikes Teadaannetes  ilmumise päevast või kui isik kinnitab Ametlike Teadaannete infosüsteemis teate kättesaamise.

Juriidilisele isikule, riigi või kohaliku omavalitsuse asutusele ning avalik-õiguslikule juriidilisele isikule saadetakse trahviteade Äriregistrisse kantud aadressil lihtkirjaga või elektrooniliselt. Juriidilise isiku, riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse ning avalik-õigusliku juriidilise isiku registrisse kantud aadressil või registris avaldatud elektronposti aadressil saadetud dokument loetakse kättetoimetatuks, kui on möödunud kolmkümmend päeva selle saatmisest.

 

HOIATUSTRAHVI TASUMINE

Hoiatustrahv tuleb tasuda panka 30 päeva jooksul trahviteate kättesaamisest arvates alljärgnevatel panga rekvisiitidel:

Makse saaja: Rae Vallavalitsus

Makse saaja pank: Swedbank

Arveldusarve number (IBAN): EE902200001120122757
Panga kood (SWIFT): HABAEE2X


NB! Trahvi tasumisel tuleb märkida saajaks Rae Vallavalitsus. Selgitusse märkida trahviteate number ning sõiduki registreerimismärk.

Hoiatustrahv loetakse õigeaegselt tasutuks, kui see on maksmise tähtpäevaks laekunud trahviteates märgitud pangakontole. Kui mootorsõiduki eest vastutav isik ei ole trahviteadet vaidlustanud, kuid on samas jätnud hoiatustrahvi tähtaegselt tasumata, esitab Rae Vallavalitsus trahviteate kohtutäiturile sundtäitmiseks.

 

HOIATUSTRAHVI VAIDLUSTAMINE

Kirjalikus hoiatamismenetluses kohaldatava hoiatustrahvi suurust, st trahvisummat, vaidlustada ei saa.

Küll aga annab seadus mootorsõiduki eest vastutavale isikule õiguse vaidlustada trahviteade 30 päeva jooksul alates trahviteate kättetoimetamisest, st sama tähtaja jooksul, mis on antud hoiatustrahvi tasumiseks, enne kui see sundtäitmisele pööratakse.

Kaebuses peavad olema märgitud järgmised andmed:

  • trahviteate koostanud kohtuvälise menetleja nimetus, kellele kaebus esitatakse;
  • kui kaebuse esitab füüsiline isik, siis tema ees- ja perekonnanimi, elukoha aadress, telefoninumber ja elektronposti aadress;
  • kui kaebuse esitab juriidiline isik, siis tema nimetus ja juriidilise isiku registrikood ning välismaisel juriidilisel isikul registrikoodiga võrdsustatud numbri- või tähekombinatsioon, asukoha aadress, telefoninumber ja elektronposti aadress;
  • esindaja olemasolul kaebuse esitaja esindaja ees- ja perekonnanimi, asukoha aadress, telefoninumber ja elektronposti aadress;
  • hoiatustrahvi määranud kohtuvälise menetleja nimetus ja aadress;
  • trahviteate number ja kuupäev;
  • kaebuse esitanud isiku taotluse sisu ja põhjendus.

 

Ülaltoodud andmetega nõuetekohase kaebuse saab esitada:

  • edastades posti teel allkirjastatud lihtkirja Rae Vallavalitsuse järelevalveametile;
  • elektrooniliselt digiallkirjastatuna e-posti aadressil parkimine@rae.ee;
  • Rae Vallavalitsuse veebilehe iseteeninduse keskkonna kaudu.

Trahviteade tühistatakse vastutava isiku suhtes, kui ta esitab kaebuses tegelikult sõidukit juhtinud isiku andmed (ees- ja perekonnanimi, juhiloa number, elukoha aadress ning isikukood või sünniaeg). Sellisel juhul saadetakse hoiatustrahv osutatud isikule. Kui vastutav kasutaja esitab valeandmed või osundatud isik vaidlustab trahviteate põhjusel, et tema sõidukit ei juhtinud, alustatakse vastutava isiku suhtes väärteomenetlust. Kokkuvõtvalt - hoiatustrahvi tühistamiseks ei piisa sellest, kui isik vaidlustab trahviteate põhjendusel, et tema sel ajal sõidukit ei juhtinud. Kui sõiduki tegeliku kasutaja kohta nõutavaid andmeid ei esitata, ei vabane sellise vaidlustuse esitaja hoiatustrahvi tasumise kohustusest.

Kui vaidlustuse esitajaks on juriidiline isik, kohalik omavalitsus või avalik-õiguslik juriidiline isik ning vaidlustuse esitaja ei ole selle seaduslikuks esindajaks, peab vaidlustusele olema lisatud volikiri (elektroonilise saatmise korral seadusliku esindaja digitaalallkirjaga).