21.02.24

 

Piirdeaia ja värava ehitamine

 

Piirdeaia või värava rajamine toimub ehitusteatise ja ehitusprojekti alusel.

Katastriüksuste vahelised piirded rajatakse ja vajadusel muudetakse naabrite omavahelisel kokkuleppel (asjaõigusseadus § 151), kui detailplaneering või projekteerimistingimused ei näe teisiti ette.

 

Ehitusprojekti osad:

Tiitelleht

 • objekti aadress;
 • soovitud tegevus;
 • ehitusprojekti koostaja nimi ja allkiri (juriidilisest isikust koostaja puhul ka ettevõtte nimi, registrikood, kontaktandmed, teatamiskohustusega ettevõtja puhul majandustegevuse registreerimise number);
 • kinnistuomaniku/taotleja nimi ja kontaktandmed;
 • projekti koostamise kuupäev.

 

Sisukord ja jooniste loetelu

Seletuskiri

 • kasutatavad ehitusmaterjalid ning tööde kirjeldus;
 • Seletuskiri peab sisaldama asjakohast ja vajalikku infot;
 • Ehitusprojekti seletuskirjas ja asendiplaanil kinnitada, et piirdeaia  või värava rajamisel ei kahjustata olemasolevaid tehnovõrke;
 • Seletuskirja lõppu lisada koostaja nimi, allkiri ja kuupäev ning seletuskirja lehed nummerdada.

Asendiplaan hoone asukohaga (1:500 või 1:1000):

 • asendiplaanile märkida rajatava piirdeaia asukoht;
 • Lisada juurde vajalikud mõõdud ja kaugused;
 • Vajadusel näidata katendid ja juurdepääsude asukohad;

Vajalikud joonised, nt lõige ja vaated.

 • Joonistele lisada juurde vajalikud mõõdud;
 • Jooniste kirjanurka lisada joonise koostaja nimi, allkiri, kuupäev, joonise nimetus, objekti aadress;

Soovi korral võib lisada fotosid olemasolevast olukorrast.

Piirdeaia või värava projekteerimisel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude paiknemisega ja kinnistupiiridega. Kui piirdeaed või värav paigaldatakse kinnistupiirile, mis piirneb tänavaga ning toimub rikkumine, tuleb majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määruse nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" § 26 järgi taastada kõnnitee kogu laiuses. Sellisel juhul tuleb ehitusprojekti lisada tee rajamise ristlõige ning asendiplaanil tähistada ristlõigete esitamise asukohad. Lisaks tuleb märkida katendite liigid ja materjalid. Kui piirdeaia või värava alla jääb tehnovõrke, siis tuleb ehitusprojekt kooskõlastada vastavate tehnovõrkude valdajatega.

Ehitusprojektile tuleb võtta kinnistu kõigi kaasomanike nõusolekud või korteriühistu olemasolul korteriühistu juhatuse liikme nõusolek. Korteriühistu vastutab selle eest, et kõik kinnistuomanikud oleksid ehitustöödest teavitatud.

 

Piirdeaia või värava rekonstrueerimine

Olemasoleva piirdeaia või värava ümberehitamisel või osa asendamisel samaväärsega, ei pea kohalikust omavalitsusest luba taotlema.

Kui piirdeaia või värava laiendamisel (pikendamisel) või lammutamise puhul kaasnevad kaevetööd, on vajalik esitada ehitusteatis ja asendiplaan. Täies mahus ehitusprojekt ei ole sellisel juhul nõutav.

Kogu ehitusteatise ja ehitusprojekti dokumentatsioon tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult riiklikku ehitusregistrisse www.ehr.ee.