Rae valla põhjapiirkonna üldplaneering

18.11.22

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu esitamine Rahandusministeeriumisse heakskiitmiseks

Digitaalse kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda: Rae valla põhjapiirkonna üldplaneering

Autonoomse ühistransporikoridori trassivaliku aluseks olevate eskiisprojektidega ja avalikustamisega on võimlik tutvuda: Transpordikoridor - Rae vald

 

4.11.22

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu autonoomse ühistranspordikoridori avalikustamine ja arvamuste avaldamine 05.05.—05.06.2022

Digitaalse kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda: Rae valla põhjapiirkonna üldplaneering

Autonoomse ühistransporikoridori trassivaliku aluseks olevate eskiisprojektidega on võimlik tutvuda: Transpordikoridor - Rae vald

3.05.22

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu avalik arutelu toimus 17. augustil 2021

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu avalik arutelu toimus 17. augustil kl 17.30 veebikeskkonnas.

 

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu avalikustamine 05.06.–05.07.2021

Materjalidega on võimalik tutvuda selles ajavahemikus Peetri raamatukogus (Pargi tee 6, Peetri alevik) ja Rae Vallavalitsuse (Aruküla tee 9, Jüri alevik) ruumides ning digitaalselt käesoleval veebilehel. Arvamused üldplaneeringule esitada hiljemalt 05.07.2021 kirjalikult info@rae.ee või Aruküla tee 9 Jüri alevik.

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu on vastu võetud ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on heaks kiidetud Rae Vallavolikogu 20. aprill 2021 otsusega nr 151.

Digitaalse kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda: Rae valla põhjapiirkonna üldplaneering.

3.05.22

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik arutelu 12. novembril 2019

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avalikustamine toimus 01.09-30.09.2019. Avalikustamise käigus laekus 50 kirjaga 76 ettepanekut, arvamust ja küsimust. Rae Vallavalitsus on arvestanud või osaliselt arvestanud 28 ettepanekuga, mille alusel lahendust korrigeeritakse.

Avalikustamise järgne avalik arutelu toimus 12.11.2019 Peetri kooli auditooriumi saalis.

 

 

3.05.22

Üldplaneeringu avalikustamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine 01.09-30.09.2019

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine on kinnitatud Rae Vallavolikogu 2016. aasta 15.november otsusega nr 171. Pärast algatamist on toimunud üldplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiislahenduste tutvustused piirkondlikes keskustes. Pärast eskiislahenduse tutvustust on elanikud saanud esitada oma esimesi ettepanekuid, mille alusel sai ka juba lahendust osaliselt korrigeeritud.

Paberkandjal on võimalik tutvuda üldplaneeringuga Vallavalitsuse ruumides Aruküla tee 9 Jüri alevik ning Peetri Lasteaed-Põhikooli raamatukogu ruumides ja Järveküla Kooli fuajees.

Ettepanekud esitada hiljemalt 30.09.2019 info@rae.ee või saata Aruküla tee 9 Jüri alevik.

3.05.22

Elanike küsitluse tulemused

2017. aasta kevadel viidi läbi Rae vallavalitsuse poolt ellu kutsutud põhjapiirkonna elanike küsitlus, mille eesmärk oli välja selgitada, mis teeb kõige enam muret ja millega võiks uues põhjapiirkonna üldplaneeringus arvestada.

Küsitlus viidi läbi planeeringuga hõlmatud alal, kus põhja- ja läänepiiriks on Rae valla ja Tallinna vaheline administratiivpiir, lõunapiiriks perspektiivse raudtee Rail Baltic trassikoridori ja sellega külgneva ala piir ning idapiiriks Pirita-Ülemiste kanal. Põhjapiirkonna üldplaneering on algatatud 2016 aasta novembris ja selle lõpliku heakskiitmiseni kulub kokkuvõttes veel vähemalt neli aastat aega.

Üldplaneeringute arhitekt tõi küsitluse kokkuvõttes välja, et kõige rohkem vastajaid oli Rae küla elanike hulgas, kuid vastused saadi ka kõikide teiste elamupiirkondade esindajatelt. Kõige vähem aktiivsed vastajad olid Assaku elanikud.

Küsitluse tulemused näitasid, et peamine probleem on suhteliselt hõre ühistranspordivõrgustik, mistõttu kasutatakse peamise liikumisvahendina eratransporti. Vastajad sooviksid enam kergliiklusteid, mis on peamine probleem ennekõike Rae küla vastanute seas. Viimased viitasid ka korduvalt Tartu mnt alt Peetri ja Rae küla vaheliseks ühenduseks vajalikule kergliiklustunnelile.

Olenemata elukohast soovivad elanikud üksmeelselt rohkem haljasalasid, parke, spordirajatisi või –platse ning igapäevaseks eluks vajalike teenuste, nagu näiteks perearstikeskuste või piirkonna kaupluse, olemasolu. Vastajad tõid sageli välja ka selle, et sooviksid logistikaparkide suuremat eraldatust elamualadest, milleks sobib näiteks kõrghaljastuse puhveralade rajamine.

Põhjapiirkonna üldplaneeringu osas on vallavalitsus 2017. aastal tellinud ka erinevad alusmaterjalidena kasutatavad uuringud nagu mürakaart, liikuvusanalüüs, väärtuslike põllumaade ning rohevõrgustiku väärtuste uuring, mis valmivad 2018 aasta esimeses pooles. Elanike küsitluse ja uuringute tulemuste analüüsi alusel on pidevas töös ka planeeringu eskiislahenduse väljatöötamine.

2018. aastal korraldab vallavalitsus kindlasti ka vahepealseid kokkuvõtvaid eskiisitutvusi piirkondade kaupa.

Küsitluse tulemused leiab SIIT

3.05.22

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kinnitamine 4. juulil 2017

Vallavalitsuse korraldus 04. juuli 2017 nr 930

Lisad

Lähteseisukohad

KSH väljatöötamise kavatsus

Ettepanekud ja kokkuvõte

 

Toimetaja: URMAS ALAS
3.05.22

Põhjapiirkonna üldplaneeringu algatamise muutmise otsus 

21. veebruaril 2017 võttis Rae vallavolikogu vastu otsuse põhjapiirkonna algatamise otsuse muutmise kohta, millega muutuvad planeeritava ala piirid.

Põhjapiirkonna algatamise muutmise otsus ja uus piir

 

Toimetaja: URMAS ALAS

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneering

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine on kinnitatud Rae Vallavolikogu 2016. aasta 15.november otsusega nr 171.

Planeeringuga hõlmatud ala põhja- ja läänepiiriks on Rae valla ja Tallinna vaheline administratiivpiir, lõunapiiriks perspektiivse raudtee Rail Baltic trassikoridori ja sellega külgneva ala piir ning idapiiriks Pirita-Ülemiste kanal. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 26300ha.

 

 

 

Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsus