Ülevaade

Rae vallas koordineerib noorsootööd haridus- ja sotsiaalamet, mille koosseisus on ametis noorsootöö spetsialist. Noortekeskused toimivad vallas Jüri, Lagedi, Peetri ja Vaida alevikus. Noortekeskuste tööd korraldab Rae Noortekeskus, kus töötavad kvalifitseeritud noorsootöötajad.

Lisaks igapäevasele noortekeskustes tehtavale avatud noorsootööle pööratakse tähelepanu ka mobiilsele noorsootööle ehk noorsootöötajad külastavad Rae valla koole ning sisustavad koolis vahetunde pakkudes noortele erinevaid vabaaja tegevusi. Koolis pakutavate tegevuste eesmärk on noorsootöö ja noortekeskuste võimaluste tutvustamine noortele ning noorteni jõudmine meetodil, kus noorsootöötajad lähevad sinna, kus noored tavapäraselt oma aega veedavad, mitte vastupidi.

Noortekeskustel on Rae valla ametlikus ajalehe väljaandes Rae Sõnumid oma rubriik nimega „Noortekülg". (http://www.raesonumid.ee/ )

Rae vallas on keskset huviharidust andvaks asutuseks munitsipaalhuvialakool Rae Huvialakool. Huvialakooli tegevus toimub Jüri Gümnaasiumi, Lagedi Kooli, Vaida Keskusehoone, Peetri Lasteaed-Põhikooli ja lasteaed Tõrukese ruumides. Alates 2016. aasta septembrikuust töötab huvialakooli filiaal ka Järveküla Koolis, kus on oma ruumid nii muusika- kui ka kunstiõppeks. Huvialakoolis tegutseb muusika-, kunsti-, tantsu- ja spordiosakond.

2017. aasta jaanuaris alustas oma tegevust päris esimese koosseisuga ka Rae valla noortevolikogu.

2013. aastal võeti vastu „Rae valla noorte ettevõtlikkuse arengukava" ning  moodustati arengukava rakenduskava komisjon. Komisjoni kuuluvad: abivallavanem Madis Sarik, abivallavanem Jens Vendel, hariduse peaspetsialist Marju Randlepp, õppejuht Merilyn Saarkoppel ja huvijuht Triinu Sepp Lagedi Koolist, arendusjuht Eili Laas Peetri Lasteaed-Põhikoolist, Jüri Gümnaasiumi arendusjuht Kristi Vimberg ja tugikeskuse juhataja Nele Pilman, inglise keele õpetaja Aire Ratas Vaida Põhikoolist ja noorsootöö spetsialist Mari-Liis Paekivi. Komisjon kohtub kord kvartalis.

Iga aasta suvisel koolivaheajal viiakse läbi projekt „Rae Õpilasmalev", kus aasta-aastalt suureneb osavõtvate laste arv. 2017. aastal osales õpilasmaleva projektis 150 noort. Malevlastele pakkus lisaks valla allasutustele ning vallavalitsusele tööd kaksteist Rae valla juhtivat ettevõtet ning üks Jõelähtme vallas asuv ettevõte.