« Tagasi

Kutse kandideerima rahvakohtunikuks Harju Maakohtu juurde

Rae Vallavolikogu palub anda endast teada Rae valla elanikel, kes soovivad kandideerida Harju Maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks.

Rahvakohtunikukandidaadiks võib nimetada 25-70 aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kes oskab eesti keelt kõrgtasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.

Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:

süüdi mõistetud kuriteo eest;

pankrotivõlgnik;

tervise tõttu sobimatu;

kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Rae vallas vähem kui 1 aasta;

kohtu, prokuratuuri või politsei teenistuses;

kaitseväeteenistuses;

advokaat, notar või kohtutäitur;

Vabariigi Valitsuse liige;

valla- või linnavalitsuse liige;

Vabariigi President;

Riigikogu liige.

 

Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja vastavad eelpoolnimetatud tingimustele, palume hiljemalt 12. veebruariks:

Saata digitaalselt allkirjastatud ankeet aadressile martin.minn@rae.ee või saata välja trükitud ja täidetud ankeet postiga aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, Jüri alevik, 75301 Harjumaa. 

Rahvakohtunikukandidaadid valib vallavolikogu oma istungil salajase hääletamise teel. Volikogu poolt valitud kandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse kohtu juures asuv komisjon.

Rahvakohtunikke nimetades arvestab kohtu juures asuv komisjon kandidaadi sobivust, kandidaadi kohta esitatud põhjendatud vastuväiteid ning seda, et rahvakohtunike hulgas oleks eri soost ja vanusest, erinevatest sotsiaalsetest rühmadest ning eri tegevusvaldkondades tegutsevaid isikuid.

Rahvakohtunikuks kandideerijad peavad arvestama, et osaleda tuleb kogu protsessis alates esimesest sisulisest kohtuistungist kuni otsuse kuulutamiseni. Sõltuvalt asja mahust ja protsessi käigust võib see tähendada osalemist asja arutamisel järjest ühest tööpäevast kuni mitme kuuni.

Tutvu lisaks:

Kohtute seadus (rahvakohtunikke puudutavad paragrahvid 102-113)
Rahvakohtunike info Eesti kohtute kodulehel.

Lisaküsimuste korral palume võtta ühendust vallasekretär Martin Minniga telefonil 605 7990.